STADHOUDERLIJKE RIJSCHOOL EN STALLEN

In document stadswandeling en fietstochten LEEUWARDEN Sporen van de Gouden Eeuw (pagina 42-46)

- z dotacji z budżetu państwa - 4.152.000 zł, - ze środków własnych województwa - 2.191.780 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem taboru kolejowego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, do dnia 31 grudnia 2003 r. na konto Województwa wpłynęła cała planowana kwota, tj. 4.152.000 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

132

Natomiast ze środków własnych województwa, z planowanych środków w wysokości 2.191.780 zł do dnia 31 grudnia 2003 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2.190.414 zł, tj. 99,94 % kwoty planowanej.

W 2003 r. kolejny autobus szynowy zasilił tabor kolejowy na liniach regionalnych.

Zakup autobusów szynowych jest objęty programem wieloletnim realizowanym w latach 2002 – 2006.

Rozdział 60003 – Krajowe i pasażerskie przewozy autobusowe 22.306.000 zł W budżecie Województwa w 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 22.306.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2003 r. na konto Województwa przekazane zostały środki finansowe w wielkości planowanej.

Finansowanie dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych należy do zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa i szczegółowo opisane zostały na stronie 227 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 38.590.202 zł Na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich w 2003 r. zaplanowano kwotę 38.599.886 zł, z której do końca 2003 r. wydatkowano 38.590.202 zł, tj. 99,98 % kwoty planowanej.

Zadania związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich wykonuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który z planowanych wydatków w kwocie 37.799.886 zł do końca 2003 r.

wykorzystał 37.790.202 zł, tj. 99,97 % kwoty planowanej.

Kwotę tę wykorzystano następująco:

1/ na remonty, inwestycje i utrzymanie dróg i mostów 30.002.685 zł, (tj. 99,99 % kwoty planowanej),

z tego na:

- roboty inwestycyjne drogowe 13.799.410 zł,

- odnowę nawierzchni dróg 4.283.207 zł,

- odnowę mostów i przepustów 1.479.178 zł,

- dokumentacje techniczne i inne opłaty 229.152 zł,

- bieżące utrzymanie dróg 5.867.674 zł,

- bieżące utrzymanie mostów 334.549 zł,

- zimowe utrzymanie dróg 3.537.515 zł,

- zakupy inwestycyjne 472.000 zł,

2/ na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich 7.787.517 zł, (tj. 99,93 % kwoty planowanej),

z tego na:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich 7.581.539 zł,

- remonty budynków 205.978 zł.

Szczegółowy zakres zrealizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zadań drogowych w 2003 r. przedstawia tabela Nr 5.

133

Lp Nazwa zadania i lokalizacja Jedn.

miary

rzeczowe finansowe data rozp.

data zak.

odc. Mrocza ul.Kościuszki km 0,590 677,994 IV-VII

1.3

m. Brodnica ul.Podgórna km 0,356 504,216 VIII-IX

1.7

2+223-2+579=0,356

Nr 543 Paparzyn – Jabłonowo –Szabda

odc. Radzyń-Jabłonowo km 1,400 721,700 III-VIII

1.8

30+950-32+350=1,400

Nr 557 Rypin – Lipno

1.9 0+439 – 0+671 = 0,232 0,232 294,661 VI-VIII

Nr 562 Szpetal Górny – Płock

m. Dobrzyń n/Wisłą km 0,313 222,494 IV-VII

1.10

134

Wykonanie Termin

realiz.

Lp Nazwa zadania i lokalizacja Jedn.

miary

rzeczowe finansowe data rozp.

data zak.

4 Roboty inwestycyjne w ramach kontraktu regionalnego

w §6050 w tym: km 14,354 11 108,000

4.1 Nr 240 Chojnice-Świecie 38+200-41+050 i 51+525-59+419 km 10,744 8 690,000 I-X 4.2 Nr 246 Szubin-Złotniki 34+308-37+918 km 3,610 2 418,000 I-VII

5 Roboty inwestycyjne własne § 6050 w tym:

km 1,972 2 691,410 5.1 Nr 265 Brześć Kuj. - Gostynin m.Kowal 17+962-18254 km 0,292 295,230 VIII-XI 5.2 Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 64+959-66+459 km 1,500 1 816,500 III-VII 5.3 Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 73+858-74+038 km 0,180 410,000 IX-XII

135

Wykonanie Termin

realiz.

Lp Nazwa zadania i lokalizacja Jedn.

miary

rzeczowe finansowe data rozp.

data zak.

1 2 3 4 5 6 5.4 Opracowanie dokumentacji droga nr 240 Chojnice-Świecie

od km 41+650-49+025 - - 86,180 I-IX

5.5 Opracowanie dokumentacji droga nr 251

Kaliska-Inowrocław od km 68+300-73+858 - - 83,500 I-XII

8.2 Remont cząstkowy nawierzchni m2 79561 1653,449 cały sez.

8.3 Likwidacja przełomów m2 1824 138,411 cały sez.

8.10 Oczyszcznie studni kanalizacyjnych szt. 446 7,161 cały sez.

8.11 Budowa zatok autobusowych szt. 2 27,634 VII-IX

8.12 Oczyszczanie nawierzchni km 403,012 75,475 cały sez.

8.13 Oznakowanie poziome km 633 1226,802 cały sez.

8.20 Konserwacja sygnalizacji świetlnej szt. 38 21,041 cały sez.

8.21 Ustawienie i wymiana pachołków szt. 2111 32,076 cały sez.

8.22 Pozostałe roboty - - 1232,483 cały sez.

9 Bieżące utrzymanie mostów § 4300 - - 334,549 cały sez.

10 Pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów

§ 4430 i § 4210

- - 120,885 -

136

Wykonanie Termin

realiz.

Lp Nazwa zadania i lokalizacja Jedn.

miary

rzeczowe finansowe data rozp.

data zak.

1 2 3 4 5 6

RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE - - 9 860,623 -

I RAZEM WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ

DROGOWĄ - - 30 002,685 -

II UTRZYMANIE ZARZĄDU DRÓG

w tym : - - 7 787,517 -

1 Wydatki bieżące - - 7 581,539 -

2 Wydatki na remonty: - 288,922 -

2.1 Zadania remontowe - - 205,978

OGÓŁEM WYDATKI - 37 790,202 -

(suma I + II)

Z zaplanowanych wydatków w 2003 r. na zadania inwestycyjne w wysokości 13.803.300 zł, kwota 8.352.000 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa na zadania ujęte w Kontrakcie wojewódzkim, natomiast kwota 5.451.300 zł pochodziła ze środków własnych województwa.

Poniesione wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 13.799.410 zł.

Z przyznanej kwoty dotacji w wysokości 8.352.000 zł do dnia 31 grudnia 2003 r. na konto Województwa wpłynęły środki finansowe w wielkości planowanej, które zostały przez Jednostkę wykorzystane w pełnej wysokości, odpowiednio na:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie

na długości 10,744 km 6.356.000 zł,

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia

na długości 3,610 km 1.996.000 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie 5.451.300 zł do dnia 31 grudnia 2003 r. zostały wykonane w 99,93 %, tj. w kwocie 5.447.410 zł. Powyższe środki wykorzystano na następujący zakres prac:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie

na długości 10,744 km 2.334.000 zł,

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia

na długości 3,610km 422 000 zł,

- modernizację drogi nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. Pakość-Inowrocław

od km 73+858 do km 74+038 410.000 zł,

- modernizację drogi nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin

w m. Kowal 295.230 zł,

- przebudowę drogi woj. nr 251 Kaliska-Inowrocław 1.816.500 zł, - opracowanie dokumentacji drogi woj. nr 240

Chojnice-Tuchola-Świecie 86.180 zł,

- opracowanie dokumentacji drogi woj.

nr 251 Kaliska-Inowrocław 83.500 zł.

W 2003 r. zaplanowano kwotę w wysokości 472.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Jednostka wykorzystała środki w całości na zakup maszyn drogowych, tj.:

- pługu odśnieżnego wirnikowego – 1 szt., - rozsypywarki, solarki – 3 szt.,

- pługu odśnieżnego lemieszowego – 9 szt.

137

Na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do dnia 31 grudnia 2003 r.

wykorzystano kwotę w wysokości 7.787.517 zł, tj. 99,93 % kwoty planowanej w wysokości 7.793.000, z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 6.456.225 zł, co stanowi 99,99 % kwoty planowanej w wysokości 6.456.247 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 1.331.292 zł,

co stanowi 99,59 % kwoty planowanej w wysokości 1.336.753 zł.

Planowane w 2003 r. wydatki w wysokości 206.000 zł na remont budynków, do dnia 31 grudnia 2003 r. Jednostka wykorzystała w kwocie 205.978 zł, tj. 99,99 % kwoty

planowanej. Ze środków tych:

- wyremontowano budynek magazynowo-garażowy w Rejonie

Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu 51.606 zł,

- wyremontowano garaże w Rejonie Dróg

Wojewódzkich w Tucholi 39.506 zł,

- ocieplono budynek administracyjno-socjalny w Rejonie

Dróg Wojewódzkich w Tucholi 31.744 zł,

- wyremontowano siedzibę Rejonu Dróg Wojewódzkich

w Żołędowie 48.484 zł,

- wyremontowano wejście główne Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Bydgoszczy 9.906 zł,

- wyremontowano budynek administracyjno-mieszkalny Młyniec

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu 3.440 zł, - wymieniono drzwi w kancelarii tajnej Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Bydgoszczy 1.800 zł,

- wymieniono centralne ogrzewanie w budynku administracyjnym

w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku 19.492 zł.

Planowane zatrudnienie w 2003 r. wynosiło 169 etatów, natomiast faktyczne średnie zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 165,5 etatu.

Przy Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy funkcjonują środki specjalne. W 2003 r.

zaplanowano przychody w wysokości 274.150 zł, a uzyskano kwotę 356.127 zł, tj. 129,90 % kwoty planowanej.

Przychody środków specjalnych pochodziły z:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie

w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg 352.301 zł,

- odsetek bankowych 3.826 zł.

Z zaplanowanych wydatków środków specjalnych w kwocie 280.000 zł wykonano 279.700 zł, tj. 99,89 % kwoty planowanej. Środki przeznaczono na:

- regenerację nawierzchni na drodze nr 542 Radzyń Chełmiński-

Jabłonowo Pomorskie na dł. 10,0 km 226.352 zł, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysem

na drogach nr 534, 535, 538, 543 53.348 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym środków specjalnych na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 82.277 zł.

W 2003 r. w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały jeszcze wydatki w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na realizację wspólnie ze Starostwem Powiatowym w

138

Aleksandrowie Kujawskim remontu drogi w Ciechocinku. Do dnia 31 grudnia 2003 r.

powyższa kwota została w całości wykorzystana zgodnie z zawartym w dniu 23 kwietnia 2003 r. porozumieniem między Powiatem Aleksandrowskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej w Ciechocinku.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa 4.173.000 zł W 2003 r. na realizację zadania objętego tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 4.173.000 zł. W Kontrakcie wojewódzkim zadanie to zostało ujęte pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego w Bydgoszczy”, którego realizatorem jest Port Lotniczy w Bydgoszczy S.A. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji z budżetu państwa. Do dnia 31 grudnia 2003 r. na konto Województwa przekazane zostały środki w wysokości planowanej i w całości zostały wykorzystane.

Szczegółowy opis realizacji powyższego zadania jako zadania powierzonego zostało przedstawione na stronie 235 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 130.686 zł

Na realizację zadań w zakresie turystyki w 2003 r. zaplanowano kwotę 150.000 zł, z czego wykorzystano 130.686 zł, tj. 87,12 % kwoty planowanej.

W ramach środków budżetowych w dziale Turystyka finansowane były zadania z zakresu upowszechniania turystyki i promocji walorów turystycznych Województwa

Kujawsko-Pomorskiego. Zadania te jako zadania własne samorządu Województwa zawarte są także w Strategii Województwa. Dotyczyły one przede wszystkim:

- kreowania rozwoju turystyki w Województwie,

- promocji walorów turystycznych Województwa w kraju i za granicą,

- inspirowania firm branży turystycznej i gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wydawania tanich, wysokonakładowych wydawnictw turystycznych,

- realizowania wspólnych działań promocyjnych przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej za granicą,

- wspierania imprez turystycznych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim organizowanych przez stowarzyszenia turystyczne i podmioty turystyczne.

Zadania realizowane w ramach tego działu były finansowane ze środków własnych województwa.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 87.305 zł Planowane w 2003 r. wydatki w tym rozdziale na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 100.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 87.305 zł, tj. w 87,31 % kwoty planowanej.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na realizację zadań województwa, związanych przede wszystkim z:

- promocją walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na targach turystycznych w kraju tj. na:

• Międzynarodowych Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur’2003”

w Łodzi,

• Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Sportowego

„Glob’2003” w Katowicach,

• Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon'2003" w Poznaniu,

• Międzynarodowych Targach Turystycznych "Tour+Travel' 2003" w Warszawie, i za granicą tj. na Międzynarodowych Targach Turystycznych „ITB’2003”

w Berlinie.

139 Na ten cel przeznaczono kwotę 52.467 zł,

- edycją wydawnictw informacyjno-promocyjnych tj. ulotek turystycznych pn.:

„Województwo Kujawsko-Pomorskie Zaprasza” w języku polskim, niemieckim i angielskim oraz zakupem materiałów reklamowo-promocyjnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 7.000 zł,

- dofinansowaniem imprez turystycznych promujących turystykę w województwie.

Zadania realizowano w formie dotacji, zleceń i bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski między innymi finansując nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez turystycznych. Ze środków samorządu Województwa na imprezy przeznaczono kwotę 27.838 zł.

Wykaz zadań w zakresie upowszechniania turystyki realizowanych z dotacji samorządu województwa przez poszczególne stowarzyszenia przedstawia poniższa tabela.

TABELA NR 6

Dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w 2003 r.

w złotych

Lp. Jednostka Zadanie Kwota

1 2 Lp. 3 4

1 Aeroklub Bydgoski 1 II Bydgoski Piknik Lotniczy pn. "Lataj

razem z nami" 6 000

2 Klub Turystów Wodnych w

Chełmnie 2 43 Międzynarodowy Spływ Kajakowy

Pojezierzem Brodnickim 6 000

3 Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych we Włocławku

3 Zlot Złotego Liścia Jesieni dla dzieci i

młodzieży ze szkół i klas specjalnych 1 399 4 XXXII Zlot Pieczonego Ziemniaka 1 430 4 Oddział Miejski PTTK Toruń

5 Rajd "Noc Listopadowa" 1 500

5 PTTK Golub Dobrzyń 6 Golubski Hubertus 2 200

6 PTTK Oddział Kujawski

Włocławek 7 Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką

Wisłą 610 8 41 Ogólnopolski Zlot Turystów "Jesień na

Pałukach" 1 600

7 PTTK Pałucki Oddział w Żninie

9 V Pałucki Rajd Pieczonej Pyry 1 500 8 Regionalny Oddział PTTK

"Szlakiem Brdy" w Bydgoszczy

10 Szlakiem Rodła 2 800

Razem 25 039

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 43.381 zł

W 2003 r. na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł, z czego w 2003 r. wykorzystano 43.381 zł, tj. 86,76 % kwoty planowanej.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie imprez promujących walory turystyczne i turystykę kwalifikowaną w województwie. W ramach przeznaczonych na ten cel środków dofinansowano imprezy wymienione poniżej.

140

1. VIII Festiwal Piosenki Turystycznej "PIO-TUR 2003" - 1.901 zł 2. Grand Prix w IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Turystycznej

w Golubiu Dobrzyniu - 699 zł

3. Jubileuszowy Spływ Brdą - 643 zł

4. IX Konkurs Pojazdów Konnych Lubostroń 2003 - 3.000 zł 5. II Kujawsko - Pomorski Spływ Kajakowy Honorowych Dawców Krwi - 1.500 zł 6. 48 Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie - 4.702 zł 7. Okręgowy Rajd Motorowy "Szlakiem Pamięci Narodowej" - 997 zł 8. Ogólnopolski Zlot Wielodyscyplinowy "Majówka 2003" - 1.998 zł 9. VII Ogólnopolskie Pałuckie Dni Turystyki - 1.200 zł

10. Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2003 i Regaty o Puchar Marszałka - 2.000 zł

11. Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Zgłowiączką - 1.500 zł

12. XI Ogólnopolski Spływ Płetwonurków Brdą - 2.994 zł

13. IX Ogólnopolski Rajd Afrodyty i VII Rajd Citroena - 1.000 zł 14. Rajd Pieszy "Złaz - Pałuki" 2003 - 2.000 zł

15. Rajd Turystyczny - 4.998 zł

16. Spływ Kajakowy "Poszukiwanie Kwiatu Paproci w Dorzeczu Drwęcy" - 2.000 zł

17. Turniej Rycerski 2003 - 2.000 zł

18. II Wielodyscyplinowy Ogólnopolski Zlot Turystów w Gostycynie -

Nogawicy - 3.000 zł

Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami organizacji imprez na kwotę 5.249 zł.

Zadania finansowane były ze środków własnych województwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 391.613 zł

In document stadswandeling en fietstochten LEEUWARDEN Sporen van de Gouden Eeuw (pagina 42-46)

GERELATEERDE DOCUMENTEN