Sociaal Historisch Centrum voor Limburg Jaarverslag 2012

In document Studies over de sociaal-economische geschiedenis. van Limburg (pagina 183-188)

Inhoud

Algemeen 181

Organisatie 181

Wetenschappelijke activiteiten 184

Educatie en publiekswerking 188

Beheer en ontsluiting van de collecties 190

Bijlage 1. Samenstelling van het bestuur en de raad van advies 194 Bijlage 2. Organisatieschema en samenstelling van het personeel 195

Bijlage 3. Lidmaatschappen 196

Bijlage 4. Publicaties 197

Bijlage 5. Lezingen 199

Bijlage 6. Jaarverslag van de Stichting Maaslandse Monografieën 201 Bijlage 7. Schenkers van bibliotheekmateriaal 202 Bijlage 8. Acquisitie en dequisitie van archieven en documentatie 203

Bijlage 9. Begunstigers en contribuanten 205

Algemeen

Mijnwerkers in Limburg

Het jaar 2012 stond voor het SHCL in het teken van de voorbereiding van de uitgave van het boek Mijnwerkers in Limburg. Een sociale geschiedenis (Nijmegen:

Vantilt, 696 pagina’s). In opdracht van de Stichting ‘De Koempel Verhaalt’ is de afgelopen jaren aan het onderzoek voor dit boek gewerkt door onderzoekers van het SHCL (Willibrord Rutten), Discovery Center Continium (Serge Langeweg) en de Universiteit Utrecht (Erik Nijhof en Jan Peet). Dankzij de steun van over-heden, fondsen en bedrijven kon de Stichting voldoende middelen voor het onderzoek en de uitgave bijeenbrengen. Het SHCL verzorgde de coördinatie en de eindredactie (Ad Knotter), de beeldredactie (Paul Arnold) en het drukklaar maken van de tekst (Ella Muyres). Op 30 november 2012 werd het boek gepre-senteerd, samen met het voor een breder publiek bedoelde boek In en onder het dorp. Mijnwerkersleven in Limburg, door Wiel Kusters. Bij de presentatie van deze boeken in het Corneliushuis in Heerlen waren ca. 300 personen aanwezig, waar-onder tientallen oud-mijnwerkers. Beide uitgaven kregen ruime belangstelling in zowel de regionale als de nationale pers.

Voorlopig geen fusie met het Regionaal Historisch Centrum Limburg

De afgelopen jaren is het SHCL in overleg geweest met het Regionaal Historisch Centrum Limburg om te komen tot een fusie van beide instellingen. Het was de bedoeling dat de Stichting SHCL als derde partner, naast het Rijk en de gemeente Maastricht, zou toetreden tot de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg, bij gelijktijdige naamswijzi-ging in ‘Historisch Centrum Limburg’. Na lang wikken en wegen is echter de conclusie getrokken dat het om diverse redenen vooralsnog niet mogelijk is dat het SHCL als private stichting toetreedt tot het overheidsorgaan RHCL. Zoals het er nu uitziet, zal het dus op korte termijn niet tot een fusie komen. Dat neemt niet weg dat er op het gebied van collectiebeheer en dienstverlening nauw zal worden samengewerkt met het RHCL, zoals nu ook al het geval is. De Stichting SHCL blijft echter als afzonderlijke organisatie actief op het gebied van collectie-vorming, wetenschappelijk onderzoek en als uitgever van wetenschappelijke publicaties.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur werkt conform de regels van Cultural Governance. Functieprofielen van voorzitter en bestuursleden zijn vastgelegd in het jaarverslag over 2004,

bijlage 2. Op 11 december voerden voorzitter en secretaris het jaarlijkse voort-gangs- en functioneringsgesprek met de directeur. Op 19 juni nam de voorzitter als lid van het College van Toezicht deel aan de jaarlijkse evaluatieve bijeen-komst over de leerstoel van het SHCL. Het jaarlijkse bestuurlijk voortgangsover-leg met de Provincie Limburg werd uitgesteld tot 2013. De secretaris onderhield regelmatig contact met de personeelsvertegenwoordiging van het SHCL. Het bestuur vergaderde op 6 februari, 2 april, 14 mei, 24 september, 19 november en 10 december. Belangrijkste onderwerp van bespreking waren de voorgenomen fusie met het RHCL en de consequenties van het niet doorgaan van deze fusie.

Er was regelmatig contact met het bestuur van het RHCL over de voortgang van de samenwerking.

Raad van Advies

De Raad van Advies vergaderde op 14 mei en op 19 november. In de samenstel-ling kwam geen verandering. Tijdens de vergadering van 19 november hield Ad Knotter een voordracht over de totstandkoming en de inhoud van het boek Mijnwerkers in Limburg. Een sociale geschiedenis.

Donateurs

Tegenover de aanmelding van 14 nieuwe contribuanten stonden 36 uitschrijvin-gen weuitschrijvin-gens overlijden, opzegging of achterstalligheid. Voor een aanzienlijk deel is de achteruitgang een gevolg van de vergrijzing van het bestand.

Aantal donateurs per 31-12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

gemeenten, instellingen bedrijven

117 110 109 109 101 101 95 96 94 91 84 81 78 77 74

personen 527 551 729 723 716 678 666 646 624 590 531 519 507 500 472

totaal 644 674 838 832 817 779 761 742 718 681 615 600 585 577 546

Personeel Samenstelling

Dr. Bart Delbroek kwam in tijdelijke dienst als onderzoeker en na 1 september 2012 als stagiair van de archiefschool te Brussel. Marith Dieker, Boy Gerrits, Dirk van de Leemput, Michel Lemaire en Myra Loog waren in tijdelijke dienst als werkstudenten. De afspraken met het RHCL over samenwerking op het gebied van de dienstverlening, archief- en bibliotheekbeheer werden gecontinueerd.

De verdeling over de afdelingen van het SHCL treft u aan in bijlage 2.

Personeelsbeleid

Statutair is vastgelegd dat de directeur en het overige personeel worden bezol-digd volgens de bij de Provincie Limburg geldende regelingen. De medezeg-genschap is geregeld via een gekozen Personeelsvertegenwoordiging (PVT).

De leden zijn: Paul Arnold (afd. algemene dienst), Ella Muyres (idem) en Thea Brockbernd (bibliotheek). De PVT overlegde zesmaal met de directie, met name over de voorbereiding van de fusie met het RHCL. De jaarlijkse functionerings-gesprekken door de directeur en de afdelingshoofden met alle personeelsleden werden uitgesteld tot februari 2013.

Vrijwilligers en stagiair(e)s

Het werk van het SHCL leent zich bij uitstek voor ondersteuning door vrijwil-ligers. Als zodanig waren in 2012 zeven personen betrokken bij de inventarisatie en de materiële verzorging van archieven. In het kader van werkafspraken met de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en de BV Limburg waren vijf studenten cultuurwetenschappen als stagiaires werkzaam onder begeleiding van SHCL-medewerker Jac van den Boogard.

Externe contacten

Evenals vorige jaren werden goede betrekkingen onderhouden met andere in Limburg werkzame instellingen op het gebied van de regionale geschiedbe-oefening. Dit betrof in het bijzonder de Faculteit der Cultuur- en Maatschappij-wetenschappen van de Universiteit Maastricht, het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, het Limburgs Museum te Venlo en Discovery Center Continium te Kerkrade.

Goede contacten waren er ook met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. De directeur trad op persoonlijke titel toe tot de redactie van de door het IISG uitgegeven International Review of Social History. Het SHCL werkt nauw samen met instellingen in België en Duitsland, in het bijzonder de RWTH-Aachen, de Vrije Universiteit Brussel, het Institut für soziale Bewegungen/Bibliothek des Ruhrgebiets in Bochum, en het Institut d’Histoire Ouvrière Economique et Sociale (IHOES) te Seraing. De directeur van het SHCL werd benoemd tot lid van de Wissenschaftliche Rat van de Niederrhein Akademie te Duisburg. Hij werd tevens benoemd tot voorzitter van het Unger-Van Brero Fonds (in een personele unie met het bestuur van het Nederlandsch Economisch Historisch Archief) te Amsterdam. SHCL-medewerker Jac van den Boogard werd lid van het bestuur van het Museum aan het Vrijthof te Maastricht. De lidmaatschappen en externe contacten van individuele mede-werkers zijn vermeld in bijlage 3.

In document Studies over de sociaal-economische geschiedenis. van Limburg (pagina 183-188)