Situering van onze school

In document Mijn kind gaat naar de basisschool (pagina 46-50)

1.1.1 Naam en adres

Het stedelijk basisonderwijs in Scherpenheuvel-Zichem bestaat uit 2 basisscholen met in totaal 6 vestigingen die behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Gemeentelijke basisschool 1

Naam Adres Structuur Telefoon E-mail

‘t Steltje Teekbroek 22 3272 Testelt

Kleuter- en lager

onderwijs 013/77 27 38 steltje@

scherpenheuvel-zichem.be

secretariaat 013/77 27 38 steltje@

scherpenheuvel-zichem.be Gemeentelijke basisschool 2

Naam Adres Structuur Telefoon E-mail

’t Belhameltje Lobbensestraat 99

3271 Keiberg Kleuteronderwijs 013/77 65 14 belhameltje@

scherpenheuvel-zichem.be

‘t Belhameltje Lobbensestraat 124

3271 Keiberg Lager onderwijs 013/77 45 16 belhameltje@

scherpenheuvel-zichem.be

’t Stokpaardje Ter Elzen 1a

3271 Zichem Kleuteronderwijs 013/77 22 65 stokpaardje@

scherpenheuvel-zichem.be

’t Stokpaardje Oranjestraat 2

3271 Zichem Lager onderwijs 013/77 42 32 stokpaardje@

scherpenheuvel-zichem.be

’t Karakolleke Zuidervest 28a

3270 Scherpenheuvel Kleuteronderwijs 013/77 38 53 karakolleke@

scherpenheuvel-zichem.be

secretariaat 013/77 45 16 stedelijkonderwijs@

scherpenheuvel-zichem.be

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Hageland, bestaande uit volgende scholen:

• Gemeentelijke basisschool 1 Testelt

• Gemeentelijke basisschool 2 Zichem-Keiberg-Scherpenheuvel

• Gemeentelijke basisschool Schaffen/Deurne (Diest)

• Gemeentelijke basisschool Molenstede (Diest)

• Gemeentelijke basisschool Glabbeek

• Gemeentelijke basisschool Bekkevoort

• Gemeentelijke basisschool Kortenaken

• Gemeentelijke basisschool Linter

• Gemeentelijke basisschool Zoutleeuw

• Gemeentelijke basisschool Hoegaarden

De administratieve zetel van de scholengemeenschap bevindt zich op de August Nihoulstraat 13, 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

1.1.4 Personeel

De personeelslijst staat vermeld in de jaarlijkse schoolbrochure van iedere vestiging. Deze wordt elk schooljaar op de eerste schooldag aan de ouders bezorgd.

1.2 Raden

1.2.1 Schoolraad 2021-2025

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier schooljaren opnieuw samengesteld en vergadert wanneer nodig.

De huidige schoolraad bestaat uit:

De voorzitter: Stefaan Helegeer

De secretaris: Nadine Vanbrusselt, administratief bediende dienst onderwijs

De vertegenwoordigers van het personeel: Inge Mattheus (Scherpenheuvel) Helga Jacobs (Keiberg)

Greet Van Diest (Zichem) Karolien Mues (Testelt) De vertegenwoordigers van de ouders: Freek Verstringe (Zichem)

Stefaan Helegeer (Keiberg) Maarten Walmagh (Testelt) Tamara Maes (Scherpenheuvel) De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Chris Ponsaerts (Scherpenheuvel)

Frederick Pieck (Testelt) Tinne Peeters (Zichem) Peter Didden (Keiberg) De directeurs zetelen ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. De uitnodiging wordt uiterlijk 10 werkdagen op voorhand doorgestuurd naar alle leden.

1.2.2 De ouderwerking

Per entiteit (Testelt, Keiberg, Zichem en Scherpenheuvel) is er een oudercomité. Meer info staat vermeld in de jaarlijkse schoolbrochure van iedere vestiging.

De oudercomités zijn ook aangesloten bij KOOGO (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.

1.2.4 Sportraad

De sportraad is het adviesorgaan inzake gemeentelijke sportaangelegenheden. De raad is zo samengesteld dat hij voldoende representatief is voor alle vormen van sportbeoefening in

Scherpenheuvel-Zichem. De sportraad heeft tot doel het bevorderen van de sport, de lichamelijke opvoeding en de opluchtrecreatie bij alle inwoners van de stad Scherpenheuvel-Zichem.

Telefoon sportdienst: 013/61 98 60

1.2.5 Jeugdraad

De jeugdraad is het adviesorgaan inzake gemeentelijke jeugdaangelegenheden. De raad is

samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven die bereid zijn om mee te werken aan de organisatie en de uitbouw van het brede jeugdbeleid. Ook individuele

personen die door hun ervaring, motivatie, kennis, interesse of dynamiek een bijdrage kunnen leveren zijn welkom in de jeugdraad. De jeugdraad heeft tot doel de interesse voor het stedelijke jeugdbeleid bij de kinderen en de jongeren in Scherpenheuvel-Zichem te stimuleren en de mogelijkheid tot inspraak hierop duidelijk te maken.

Telefoon jeugddienst: 013/35 24 70

1.2.6 Cultuurraad

De cultuurraad is een adviesorgaan dat bevoegd is om advies te geven aan het gemeentebestuur over alle culturele aangelegenheden. De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.

Telefoon cultuurdienst: 013/35 24 81

1.3 Partner: OVSG

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG). OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en

gemeenten.

Gemeentelijk onderwijs staat voor:

Onderwijs dicht bij de burger

Openbaar onderwijs, open voor iedereen

Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur

De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt en speelt in op lokale noden.

Gemeentelijke diensten versterken elkaar. De school is ingebed in een geheel van diensten waar ze op kan rekenen en mee samenwerken.

Kwaliteitsvol onderwijs dankzij sterk uitgebouwde pedagogische begeleiding, nascholing, leerplannen …

Voortrekkers van vernieuwing (bv. methode-onderwijs of gelijke kansen via onderwijs)

School in de buurt, van de buurt en voor de buurt

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning.

De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Walter Jong.

1.4 Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen

De doelen uit het pedagogisch project wordt geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG leerplannen.

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:

• lichamelijke opvoeding;

• muzische vorming;

• Nederlands;

• wereldoriëntatie;

• wiskundige initiatie.

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste en waar mogelijk samenhang in volgende leergebieden:

• informatie- en communicatietechnologie;

• onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

1.5 Taalscreening – taaltraject - taalbad

1.5.1 Taalscreening

De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de leerplicht (5 jaar) een verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Deze screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden.

Op basis van de resultaten van de taalscreening moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen.

De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers.

1.5.2 Taaltraject

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

1.5.3 Taalbad

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. We opteren voor een semi-geïntegreerde werking, waarbij de leerling voornamelijk deelneemt aan het reguliere klasgebeuren en gedurende enkele uren per week in een aparte groep intensief ondergedompeld wordt in de Nederlandse taal.

In document Mijn kind gaat naar de basisschool (pagina 46-50)