Samenkracht en burgerparticipatie (CMD/ Plusteam)

In document rstukkn. Waalre 2019 Jaarstukken 2020 (pagina 49-53)

06 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (CMD/ Plusteam)

Wat willen we bereiken?

Een laagdrempelige voorziening voor alle vragen over zorg en welzijn zoals de Wmo, jeugd en gezin, leerplicht, minimaregelingen, werk en inkomen, schuldhulpverlening en mantelzorg.

Er wordt uitgegaan van een integrale aanpak met een preventief karakter. Er is één contactpersoon per gezin of alleenstaande. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de zelfredzaamheid, wat iemand zelf kan en waar hulp/ondersteuning bij nodig is.

Wat gaan we er voor doen?

Periode 2018-2022

• Het Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) is doorontwikkeld met als doel de versterking van de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoner in het gehele sociale domein;

• Alle individuele jeugdhulpcliënten uit de gemeente Waalre en hun gezinnen zijn in beeld gebracht en hebben een vaste coach uit het CMD of PlusTeam;

• Integrale benadering “één gezin, één plan, één coördinator” is gemeengoed;

• Softwarematige ondersteuning en alle bijbehorende functionaliteiten functioneert goed en werkt ondersteunend voor het CMD en PlusTeam (administratieve lastenvermindering) en genereert managementinformatie;

Jaar 2020

• Het in 2018 aangegane samenwerkingsverband met de gemeente Veldhoven is uitgebreid met meer producten, o.a. nieuwe Wet inburgering;

• Alle individuele jeugdhulpcliënten uit de gemeente Waalre en hun gezinnen zijn in beeld gebracht en hebben een vast contactpersoon uit het CMD of PlusTeam.

• De evaluatie van het PlusTeam heeft plaatsgevonden.

Wat is gerealiseerd in 2020?

• De nieuwe Wet inburgering is uitgesteld. Deze treedt per 1 januari 2022 in werking. Ter voorbereiding op deze wet is de samenwerking met de gemeente Veldhoven gezocht.

• Jeugdhulpcliënten hebben voor zover mogelijk een vast contactpersoon bij het CMD of het PlusTeam gekregen.

• In 2020 zijn er twee onderzoeken afgerond naar de werking van het PlusTeam, door Dock4 en Radar Advies. De uitkomst komt er kort samengevat op neer dat het PlusTeam een deskundig team betreft dat kwalitatief goede ondersteuning biedt. Daarnaast wordt inzichtelijk dat de werkdruk te hoog is (“het PlusTeam barst uit zijn voegen”) en dat er verschil is in hoe er uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking met het PlusTeam tussen beide gemeenten.

Wat is de impact voor onze inwoners?

• Inwoners kunnen met al hun hulpvragen terecht bij het CMD.

• De toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners is laagdrempelig, persoonlijk en dichtbij in de eigen gemeente georganiseerd. T.g.v. COVID 19 heeft de hulpverlening voornamelijk digitaal en op afstand plaatsgevonden. Uit preventief oogpunt hebben belrondes vanuit het CMD met cliënten plaatsgevonden om te informeren hoe het deze cliënten ging en of er een alternatieve manier van hulp of ondersteuning kon worden geboden.

• Door de samenwerking met de partners in de toegang (huisartsen, PlusTeam, onderwijs) kan tijdig kwalitatief goede zorg ingezet worden.

Wijkcentra

Wat willen we bereiken?

Inwoners de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan en/of gebruik te maken van cultureel maatschappelijke activiteiten, van wijkzorg en van wijk-overstijgende activiteiten. We bieden levensloopbestendige wijken en buurten. Wij borgen de mogelijkheid voor ontmoeten in elke wijk voor nu en later.

Wat gaan we er voor doen?

Periode 2018 – 2022

• Accommodaties zijn multifunctioneel ingezet;

• De (zorg)activiteiten in de wijkcentra zijn doorontwikkeld conform zorgcontracten;

• Wijken en buurten zijn levensloopbestendig. De voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar;

• De sociaal culturele activiteiten zijn gesubsidieerd volgens het geldende subsidiebeleid voor deze periode.

• Heldere visie op de mate van privatisering van gemeentelijk vastgoed. We organiseren hier voor een raads-brede discussie rondom de gemeenschapshuizen en sportaccommodaties.

• Verdere ontwikkeling van Het Huis van Waalre als ontmoetingsplek.

Jaar 2020

• Het bouwen van de nieuwe kantine/ontmoetingsruimte en de ombouw van ’t Hazzo tot een duurzame accommodatie voor sport en ontmoeten is in gang gezet;

• De aanbesteding van de exploitatie sporthallen Hoeveland, de Pracht en ’t Hazzo is afgerond.

Wat is gerealiseerd in 2020?

• De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe kantine/ontmoetingsruimte en de ombouw van ’t Hazzo is voorbereid, zodat begin 2021 gestart kan worden met de werkzaamheden.

• De aanbesteding voor de exploitatie van sporthallen de Pracht en ’t Hazzo vanaf 2022 is voorbereid, zodat in het eerste half jaar van 2021 gestart kan worden met de

aanbestedingsprocedure. De exploitatie van sporthal Hoeveland wordt op een later moment aanbesteed.

Wat is de impact voor onze inwoners?

• De ontmoetingsruimten hebben een belangrijke maatschappelijke functie; inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting; meedoen; ontwikkeling en zelf iets organiseren. Hierdoor minder eenzaamheid en meer gezondheid.

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

• Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners, die geheel of gedeeltelijk niet zelfstandig kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.

• Inwoners met arbeidsvermogen de noodzakelijke ondersteuning (loonkostensubsidie, werkplekaanpassing en begeleiding) bieden zodat zij in staat zijn het wettelijk

minimumloon te verdienen (Participatiewet).

Wat gaan we er voor doen?

Periode 2018 -2022

• Uitvoeren van de Participatiewet (bijstandsuitkeringen) en de regelingen Ioaw, Ioaz, Bbz;

• Integrale benadering van personen en gezinnen bij vraagstukken op het gebied van het sociale domein;

• Doorlopende bestandanalyse met als doel uitstroom naar arbeid.

Jaar 2020

• Oriëntatie en voorbereiding op de aangekondigde (nieuwe) Wet inburgering per 2021.

• Continuering van het participatiebeleid.

Wat is gerealiseerd in 2020?

• De nieuwe Wet inburgering is uitgesteld. Deze treedt per 1 januari 2022 in werking. Ter voorbereiding op deze wet is de samenwerking met de gemeente Veldhoven gezocht.

Tevens hebben er gesprekken met Stichting Vluchtelingen Waalre plaatsgevonden ter oriëntatie en voorbereiding op deze nieuwe wet met het oog op maatschappelijke begeleiding.

• Op 31 december 2020 hebben 191 personen/gezinnen een uitkering o.b.v. de Participatiewet. Vanwege de Ioaw en Ioaz is aan 15 personen/gezinnen een uitkering verstrekt.

• Op 31 december 2020 hebben 22 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt loonkostensubsidie ontvangen.

• Op 31 december 2020 is aan 72 inwoners een TOZO-uitkering verstrekt.

• De samenwerking met de gemeente Veldhoven op het gebied van werk en inkomen is voortgezet en bezetting binnen het eigen CMD is gerealiseerd met integraliteit als resultaat.

• In 2020 zijn mondkapjes verstrekt aan inwoners op minimum inkomensniveau en gedupeerde Zzp-ers en ondernemers t.g.v. COVID 19. Dit n.a.v. een motie van de gemeenteraad.

Wat is de impact voor onze inwoners?

Door de integrale ondersteuning binnen het CMD kunnen inwoners met diverse

beperkingen/problemen ondersteund worden om mee te kunnen doen op de verschillende leefgebieden. In 2020 is een lichte stijging te zien van het aantal uitkeringsgerechtigden o.b.v.

de Participatiewet. Het betreft echter geen significante stijging. De verwachting is dat deze stijging verder zal toenemen t.g.v. COVID 19.

6.3.1 Minimabeleid

Wat willen we bereiken?

• Het minimabeleid heeft als speerpunt het bestrijden van armoede. Voorop staat participatie in de samenleving en verhoging van de zelfredzaamheid van de inwoner. De nadruk ligt op de kwetsbare volwassenen en kinderen in de gemeente die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen;

• Speciale aandacht voor doelgroepen die door stapeling van kortingen op toelagen en verhoging van kosten in de problemen komen;

• Bestrijding van armoede en de uitvoering van het minimabeleid en inkomensondersteuning door het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD);

• Het CMD werkt vanuit een integrale benadering en neemt bij armoedebestrijding en uitvoering van het minimabeleid de versterking vanuit de drie decentralisaties mee (Wmo/

Jeugdwet/ Participatiewet);

• Pro actieve schulddienstverlening met aandacht voor preventie;

• Inzetten op preventie om schuldensituaties te voor komen door “vroegsignalering” en een bijdrage leveren aan het Netwerk Waalre Schuldenvrij (burgerinitiatief);

• Doelgerichte inzet “Klijnsma middelen” ter bestrijding van armoede onder kinderen.

Wat gaan we er voor doen?

Periode 2018-2022

• Bevorderen integrale aanpak door ontwikkeling van het CMD te stimuleren;

• Het verstrekken van individuele Bijzondere bijstand;

• Het verstrekken van een individuele inkomenstoeslag;

• Ondersteuning van minima door aanvullende regelingen zoals de “Meedoen bijdrage”, deelname aan het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, korting op de premie van de ziektekostenverzekering en faciliteren van Stichting Leergeld;

• Uitvoering van schulddienstverlening door het lokale CMD;

• Inzetten en “Vroeg signalering” en samenwerking met Burgerschuldhulp Waalre in het voorkomen van schuldensituaties.

Jaar 2020

• Continuering van het beleid en integrale uitvoering binnen het sociaal domein (CMD);

• Samengewerkt met diverse organisaties om armoede te bestrijden; leergeld, cultuurfonds, sportfonds, diaconaal noodfonds, voedselbank, etc.

• Digitale ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van Quickstart en Fikks.

Wat is gerealiseerd in 2020?

• Het CMD heeft een integrale aanpak gerealiseerd waarbij signalen m.b.t. eventuele

armoede worden aangepakt. Er is ingezet op vroegsignalering om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij betalingsachterstanden hulp te kunnen bieden. Met als doel het

voorkomen van (verdere toename van) schulden. Denk aan vroegsignalering op het gebied van betalingsachterstand t.a.v. ziektekostenverzekering, gas, water, elektra en huur.

• Er zijn 238 “meedoenbijdrages” verstrekt.

• Er zijn 956 betalingen bijzondere bijstand gedaan.

• De Klijnsma middelen zijn ingezet voor verstrekking van 115 fashion cheques aan kinderen in Waalre en deelname aan Sport- en Cultuurfonds.

Wat is de impact voor onze inwoners?

Door de diverse vormen van financiële ondersteuning hebben de inwoners met een minimuminkomen de mogelijkheid om mee te doen in Waalre.

In document rstukkn. Waalre 2019 Jaarstukken 2020 (pagina 49-53)