* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

In document Kit Components. ReliaPrep gdna Tissue Miniprep System 100 preps (pagina 27-32)

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden: Geen gegevens beschikbaar Primaire aandoening:

Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)

Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 5) NL

Handelsnaam: Tail Lysis Buffer (TLA)

(Vervolg van blz. 4)

STOT bij eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

*

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit: Niet schadelijk voor het aquatisch milieu.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Niet beschikbaar 12.3 Bioaccumulatie Niet bekend

12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

ecotoxische effecten:

Opmerking: Niet beschikbaar Verdere ecologische informatie:

Algemene informatie: Over het algemeen geen gevaar voor water 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

*

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden Aanbeveling:

Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de geldende regionale, nationale en lokale wet-en regelgeving.

Zie deel 7: Behandeling en opslag en deel 8: Belichtingsregeling / Persoonlijke bescherming voor de aanvullende behandeling van informatie en bescherming van werknemers.

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

*

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer Niet gevaarlijk zijn voor het vervoer

ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de

modelreglementen van de VN Geen

ADR vervalt

ADN, IMDG, IATA vervalt

14.3 Transportgevarenklasse(n) Geen ADR, ADN, IMDG, IATA

klasse vervalt

14.4 Verpakkingsgroep: Geen

ADR, IMDG, IATA vervalt

14.5 Milieugevaren:

Marine pollutant: Neen

(Vervolg op blz. 6) NL

Bladzijde: 6/7

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.02.2017 Herziening van: 13.02.2017

Handelsnaam: Tail Lysis Buffer (TLA)

(Vervolg van blz. 5)

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij

Marpol en de IBC-code Niet bruikbaar.

VN "Model Regulation": vervalt

*

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

SZW-lijst van mutagene stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst.

Richtlijn 2012/18/EU

Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.

Nationale voorschriften:

Classificatie volgens VbF: vervalt

Gevaarklasse v. water: In het algemeen niet gevaarlijk voor water.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Blad met gegevens van de afgifte-sector Promega Corporation

Safety Department 2800 Woods Hollow Road Madison, WI 53711 U.S.A.

Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Vervolg op blz. 7) NL

Handelsnaam: Tail Lysis Buffer (TLA)

(Vervolg van blz. 6) vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

Bladzijde: 1/8

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.02.2017 Herziening van: 13.02.2017

*

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: Proteinase K (PK) Solution Artikelnummer: A505A

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumchemcaliën 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Fabrikant/leverancier:

Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI 53711 USA

1-608-274-4330 1-800-356-9526

Iinlichtingengevende Sector:

Schipholweg 1 PO Box 391 2300 AJ Leiden THE NETHERLANDS Tel: (31) 71 5324244 Fax: (31) 71 5324907

FreeTel: (Belgium) 0800 18098 FreeFax: (Belgium) 0800 16971 GratisTel: (Netherlands) 0800 0221910 GratisFax: (Netherlands) 0800 0226545 SDS auteur: Regulatory.Affairs@promega.com 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Voor chemische noodsituatie spill, lekken, brand, blootstelling, of een ongeval oproep chemtrec dag of nacht binnen de Verenigde Staten en Canada: 1-800-424-9300outside USA en Canada: 1 703-527-3887 (verzameling doet een beroep aangenomen)

*

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens het Globally Harmonized System (GHS).

GHS08 gezondheidsgevaar

Resp. Sens. 1 H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

(Vervolg op blz. 2) NL

Handelsnaam: Proteinase K (PK) Solution

(Vervolg van blz. 1)

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen GHS08 Signaalwoord Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

Proteinase, Tritirachium album serine Gevarenaanduidingen

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

In document Kit Components. ReliaPrep gdna Tissue Miniprep System 100 preps (pagina 27-32)