ring glucose space: Abnormal increased volume in some type I (insulin-dependent) dia

In document University of Groningen Glucose-homeostase bij diabetes mellitus Oosten, Hessel Rienk (Page 175-200)

Det här kapitlet innehåller anvisningar om hur du byter enheter till datorn.

Det här kapitlet innehåller följande delar:

• ”Förhindra statisk elektricitet” på sidan 27

• ”Byta batteri” på sidan 27

• ”Byta minnesmodul” på sidan 28

• ”Byta ut hårddisken” på sidan 30

• ”Byta ut tangentbordet” på sidan 32

• ”Byta optisk enhet” på sidan 34

Förhindra statisk elektricitet

Statisk elektricitet är visserligen ofarlig för dig, men den kan allvarligt skada datorkomponenter och tillbehör.

Om du hanterar delar som är känsliga för statisk elektricitet på fel sätt kan de skadas. När du packar upp ett tillbehör eller en CRU-komponent ska du vänta med att öppna den antistatiska skyddsförpackningen som innehåller delen tills du når det steg i anvisningarna där delen ska installeras.

När du hanterar tillbehör, CRU-komponenter eller hanterar delar inuti datorn bör du vidta följande säkerhetsåtgärder för att undvika skador från statisk elektricitet:

• Begränsa dina rörelser. Rörelser kan orsaka statisk elektricitet.

• Hantera alltid komponenterna varsamt. Håll alltid adaptrar, minnesmoduler, systemkort och andra kretskort i kanterna. Vidrör aldrig exponerade ledningar.

• Se till att ingen annan rör komponenterna.

• När du installerar ett tillbehör eller en CRU-komponent som är känslig för statisk elektricitet vidrör du ett metallock till en kortplats eller en annan omålad metallyta med den antistatiska skyddsförpackningen under minst två sekunder. Det minskar den statiska elektriciteten från förpackningen och din kropp.

• När det är möjligt tar du ut delen ur skyddsförpackningen och installerar den utan att lägga ned den. Om det inte går, placerar du den antistatiska förpackningen på en plan och slät yta. Lägg sedan delen ovanpå förpackningen.

• Placera inte delen på datorkåpan eller någon annan metallyta.

Byta batteri

Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

Anm: Det här systemet stöder endast de batterier som är tillverkade eller auktoriserade av Lenovo. Systemet kommer att fortsätta att starta men kommer kanske inte att ladda batterier som inte är auktoriserade.

Obs: Lenovo tar inget ansvar för prestanda eller säkerhet vid användning av ej godkända batterier, och ger inga garantier för fel eller skador som beror på användning av ej godkända batterier.

© Copyright Lenovo 2015 27

Fara

Om det uppladdningsbara batteriet sätts tillbaka på fel sätt kan det explodera. Batteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador:

• Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo.

• Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld.

• Utsätt inte batteriet för stark värme.

• Utsätt inte batteriet för väta.

• Kortslut inte batteriet.

• Utsätt inte batteriet för tryck och försök inte ta hål i eller bränna det. Felaktig hantering av batteriet kan göra att batteriet överhettas och ”””avger””” gas eller lågor.

Så här byter du batteriet:

1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. Vänta i mellan tre och fem minuter tills datorn har svalnat.

2. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt.

3. Lås upp batterilåset 1. Håll batterispärren i upplåst läge 2 och ta sedan bort batteriet.

1

b a

4. Sätt dit ett fulladdat batteri. Det ska klicka till när det är på plats. Skjut sedan batterispärren 1 till det låsta läget för att hålla batteriet på plats.

5. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar.

Byta minnesmodul

Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

Anm: Minnesmodulens hastighet beror på hur systemet är konfigurerat. Under vissa omständigheter kan minnesmodulen inte arbeta med maximal hastighet.

Obs: Innan du börjar installera en minnesmodul bör du vidröra ett jordat föremål av metall. På så sätt minskar du risken för statisk elektricitet från dig själv. Statisk elektricitet kan skada minnesmodulen.

Så här byter du ut minnesmodulen:

1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. Vänta i mellan tre och fem minuter tills datorn har svalnat.

2. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt.

3. Ta bort batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 27.

4. Ta bort skruvarna 1 och ta sedan bort kåpan över facket på undersidan 2.

b a

b a

5. Om det redan finns en minnesmodul i minneskortplatsen tar du bort den för att ge plats åt den nya modulen. Tryck spärrarna i sockelns båda ändar utåt 3 och ta sedan bort minnesmodulen 4. Spara den gamla minnesmodulen för framtida bruk.

d c c

6. Passa in skåran på den nya minnesmodulens kontaktkant med hålet i minnesplatsen och sätt försiktigt in minnesmodulen i en vinkel på 20 grader 5.

Obs: Rör inte vid minnesmodulens kontakter - modulen kan skadas!

e f g

7. Vinkla ned minnesmodulen tills den klickar på plats 6. Kontrollera att minnesmodulen sitter ordentligt i minneskortplatsen och att den inte rubbas 7.

8. Sätt tillbaka kåpan över facket på undersidan och därefter skruvarna som håller kåpan på plats.

9. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 27.

Kapitel 7. Byta ut enheter 29

10. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar.

Byta ut hårddisken

Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

Obs: Hårddisken är mycket känslig. Ovarsam hantering kan orsaka skada eller leda till att data går förlorade.

Följ alltid dessa riktlinjer:

• Byt bara ut hårddisken om du behöver uppgradera eller reparera den. Anslutningarna och facket för hårddisken är inte konstruerade för täta byten.

• Tappa inte hårddisken och utsätt den inte för stötar. Lägg enheten på ett mjukt tyg som dämpar eventuella stötar.

• Tryck inte på hårddiskens lock.

• Rör inte vid kontakterna på hårddisken.

• Säkerhetskopiera all information på hårddisken innan du tar bort den. Stäng därefter av datorn.

• Ta aldrig bort enheten medan datorn är i drift, i vänteläge eller i viloläge.

Så här byter du ut hårddisken:

1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. Vänta i mellan tre och fem minuter tills datorn har svalnat.

2. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt.

3. Ta bort batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 27.

4. Ta bort skruvarna 1 och ta sedan bort kåpan över facket på undersidan 2.

b a

b a

5. Ta bort skruvarna 3 och skjut sedan ut hårddisken om du vill lossa kontakterna 4.

c

c

d

6. Ta ut hårddisken (i hållaren) genom att lyfta fliken 5.

e

7. Ta bort skruvarna 6 och ta loss hårddisken från hållaren.

f

f f

f

8. Anslut en ny hårddisk i hållaren och sätt tillbaka skruvarna.

Kapitel 7. Byta ut enheter 31

9. Sätt försiktigt in hårddisken (i hållaren) i facket. Kontrollera att kontakterna på hårddisken passas in mot dem i facket.

10. Skjut in hårddisken (i hållaren) tills den klickar på plats.

11. Sätt tillbaka skruvarna som håller fast enheten.

12. Sätt tillbaka kåpan över facket på undersidan och därefter skruvarna som håller kåpan på plats.

13. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 27.

14. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar.

Byta ut tangentbordet

Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

Så här byter du tangentbord:

1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. Vänta i mellan tre och fem minuter tills datorn har svalnat.

2. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt.

3. Ta bort batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 27 4. Lossa skruvarna 1 som håller tangentbordet på plats.

a a

5. Vänd datorn och öppna bildskärmslocket.

6. Lyft tangentbordet något i den övre kanten 2.

b

7. Lyft tangentbordet långsamt tills kontakterna visas 3. 8. Koppla försiktigt bort kontakterna 4 5.

Obs: Kontakten kan gå sönder om du lyfter tangentbordet för mycket.

9. Med metallkontakterna vända nedåt ansluter du det nya tangentbordets kontakt ordentligt i uttaget och stänger det sedan 6 7.

f g e

d

c

10. Justera den nedre kanten av tangentbordet med tangentbordsfackets nedre kant och vrid sedan tangentbordet nedåt. Kontrollera att det nya tangentbordet sitter ordentligt i facket.

11. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt. Sätt sedan tillbaka skruvarna som håller fast tangentbordet.

12. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 27.

Kapitel 7. Byta ut enheter 33

13. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar.

Byta optisk enhet

Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

Så här byter du ut den optiska enheten:

1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. Vänta i mellan tre och fem minuter tills datorn har svalnat.

2. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt.

3. Ta bort batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 27.

4. Lossa skruven 1 som håller fast den optiska enheten och tangentbordet.

a

5. Sätt in en skruvmejsel i skruvhålet 2 och tryck sedan den optiska enheten i pilens riktning 3 och skjut ut enheten.

6. Sätt i en ny optisk enhet och sätt sedan tillbaka skruven så att enheten hålls på plats.

b

c

7. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 27.

8. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar.

In document University of Groningen Glucose-homeostase bij diabetes mellitus Oosten, Hessel Rienk (Page 175-200)