Raadsinformatiebrief over bestemmingsplan De Werf

In document TRANSCRIPT VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE FYSIEK DOMEIN VAN GEMEENTE STICHTSE VECHT d.d. 13 februari 2018 (pagina 39-46)

De voorzitter: Mag ik de commissieleden verzoeken hun plaatsen in te nemen. Mag ik de mensen van de publieke tribune, degene die nog gezellig willen napraten kunnen dat dan op de gang doen. Ik zou graag verder willen met de overige agendapunten. Mijnheer Van der Kuil, of Van der Kooij? Mijnheer Van der Kooij. Mijnheer Van der Kooij, mijnheer Van der Kooij? Mijnheer Roos, wilt u mijnheer… oh, ja. Nee, nee, maar hij is, ik vroeg al drie keer mijnheer Van der Kooij van… Is er nog iemand, oh mijnheer Verwoert zie ik.

De heer Scherpenzeel is misschien ook nog ergens op de gang?

De heer …: Ik ga hem halen.

De voorzitter: Is goed, dank u wel. En de heer Verwaaijen, die mis ik ook nog. Nou ja, tenminste. Mijnheer Van Nieuwenhoven, die was ik ook nog kwijt. Wel een hele bijzondere dan. Oké. Dan wil ik graag de vergadering voortzetten met agendapunt 6. Dat betreft de raadsinformatiebrief over de bestemmingsplan De Werf. Daar heeft zich een inspreekster voor gemeld en die wil ik graag het woord geven. Dat is

mevrouw Westveen-Bom. Dat klopt. Gaat uw gang.

40

Mevrouw Westveen-Bom: Dank u wel. Geachte leden van de commissie Fysiek Domein, voorzitter, wethouder. Ik ben Mieke Westveen, voorzitter van de ondernemersvereniging De Werf. En ik spreek namens de ondernemers van De Werf en diverse omwonenden van De Werf. Wij hebben de gemeente in gebreke gesteld vanwege het niet tijdig nemen van een besluit over het bestemmingsplan De Werf. En ons enige oogmerk daarbij was om het onvoldragen plan van tafel te krijgen. Wij hebben erop aangedrongen dat het ambtelijk advies gevolgd werd waarin stond dat bestemmingsplan moest worden teruggetrokken.

Op 31 oktober 2017 besluit het college echter het plan niet terug te trekken en tegelijkertijd het ambtelijk advies daarover geheim te verklaren. En het ambtelijk advies was om het plan terug te trekken. Dit doet het college zonder motivering en zonder betrokken partijen te noemen die door de geheimhouding bevoordeeld, dan wel benadeeld zouden kunnen worden. En dat zijn nou juist twee zaken die wettelijk verplicht zijn en die het college dus heeft nagelaten. De geheimhouding had ook bekrachtigd moeten worden in de eerstvolgende raadsvergadering. Dat is niet gebeurd. De raad kent dus het volledige advies niet, hoewel de raad eindverantwoordelijk is voor het bestemmingsplan. Wij zijn hier tegen in bezwaar en beroep gegaan en vroegen daarnaast een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank in Utrecht.

Vervolgens is adviesbureau BRO ingeschakeld en de conclusie van BRO kwam overeen met het ambtelijk advies en uiteindelijk heeft de gemeente op de valreep, twee dagen voor onze rechtszaak tegen de geheimhouding, besloten om het ambtelijk advies te volgen en het plan terug te trekken. Eind goed al goed. Nee, helaas, verre van dat. Het Rapport van Berenschot heeft de schijn van belangenverstrengeling met betrekking tot bestemmingsplan De Werf ondubbelzinnig aangetoond. Deze belangenverstrengeling vond plaats onder verantwoordelijkheid van de wethouder en het college. Nu wordt door ditzelfde college het ambtelijk advies over het intrekken van het plan geheim verklaard. Welke belangen denkt u dat hier beschermd worden? In ieder geval niet de onze, dus moeten het wel de belangen van andere betrokken partijen zijn. De projectontwikkelaar, de grondeigenaar, Bureau A, dat zowel voor de projectontwikkelaar als voor de gemeente werkte, en het college zelf wellicht. Opnieuw is er sprake van minstens de schijn van belangenverstrengeling. De raad is hierbij buitenspel gezet en niet geïnformeerd. Dit is een uiterst kwalijke zaak. Wij hopen dat uw raad haar verantwoordelijkheid zal nemen en op zijn minst opening van zaken zal eisen. Ik dank u wel.

De voorzitter: Ik dank u wel. Ik kijk even naar de commissieleden zoals gebruikelijk. Is er iemand die vanuit de commissie een vraag heeft aan mevrouw? Mevrouw Rijsterborgh van Maarssen 2000.

Mevrouw Rijsterborgh: Dank u wel. Mevrouw Westveen, Maarssen 2000 heeft niet een vraag aan u, maar wij bevestigen uw vraag aan de wethouder dat wij opening van zaken en antwoord willen hebben waarom een en ander, ook voor raads- en commissieleden, geheim is gehouden. Dank u wel.

De voorzitter: Die vraag had u denk ik ook kunnen stellen aan de wethouder denk ik, niet aan de inspreekster. Mevrouw Hoek van Het Vechtse Verbond.

Mevrouw Hoek: Ik had dezelfde vraag willen stellen, dank u voorzitter. Maar ik sluit me volledig aan bij de woorden van mevrouw Rijsterborgh. Dank u wel.

De voorzitter: Ook voor mij hetzelfde antwoord richting u dan. Het gaat om het vragen aan de inspreker en als u geen vraag aan inspreker heeft, dan heeft u geen vraag en dan kunt u de vragen aan de wethouder stellen. Heeft u een vraag aan de inspreker meneer Van ‘t Hof?

De heer Van ‘t Hof: Kijkt u met enig vertrouwen naar het vervolg zoals dat nu geschetst is in dit voorstel?

Mevrouw Westveen-Bom: Welk vervolg bedoelt u precies?

41

De heer van ‘t Hof: Dat er een nieuw bestemmingsplan komt waarvan wij zeg maar de contouren niet kennen.

Mevrouw Westveen-Bom: Nou, het bestemmingsplan is op dit moment ingetrokken. Dus ja, we zullen gaan zien hoe de hazen lopen. Met vertrouwen, nou gebaseerd op het verleden, nou zal ik zeggen dat er hoop is. Maar vertrouwen, dat zou ik nou niet direct willen beweren. Wij herkennen ons zeer in de verhalen van de vorige insprekers over een vorig bestemmingsplan moet ik zeggen. Weinig participatie, niet gehoord worden, niet serieus genomen worden, et cetera. Dat klinkt gewoon bekend. Het spijt me dat ik het moet zeggen.

De voorzitter: Ik dank u wel. Ik zie verder geen vragen aan u, dus ik dank u voor uw inspreken en na afloop krijgt u nog van mij een minuut de gelegenheid om als u dat, u hoeft niet, maar als u dat nog wilt kunt u nog een minuut wat zeggen.

Mevrouw Westveen-Bom: Dank u wel.

De voorzitter: Ik kijk even naar de commissieleden want ik vond het op zich een gek agendapunt.

Tenminste een raadsinformatiebrief. Ik denk bij mezelf: ik snapte even de logica er niet van, maak heb hem net even begrepen. Maar normaal gesproken geef ik de commissie het woord. Is er iemand die vanuit de commissie iets over de raadsinformatiebrief te vragen heeft? Ik vind het ook een… Kijk eens, kijk eens wat een, kijk eens. Allemaal vingers. En de heer Verwoert was het snelste. Mijnheer Verwoert van D66, gaat uw gang.

De heer Verwoert: ja, het karakter van een raadsinformatiebrief is dat het college vanuit haar actieve informatieplicht de raad informeert. Daar hebben ze aan voldaan en wat ons betreft is dat voldoende als D66 zijnde. Dank u.

De voorzitter: Nee, dat leek me ook, daarom was de agendering vond ik ook typisch. Maar de heer Verwaaijen van Lokaal Liberaal.

De heer Verwaaijen: Nou, wij hadden eigenlijk hetzelfde betoog als D66. Het is meer informatief en wat doet het hier op de agenda. Maar we zijn het met de inhoud, terugtrekken van het plan, volledig eens.

De voorzitter: U krijgt straks een verklaring van de wethouder van de inhoud. Ik had hem al iets

meegekregen dus, maar dan krijgt u… Verder niks? Ik ga kijken, mijnheer Van ‘t Hof van het Stichtse Vecht Beweegt.

De heer Van ‘t Hof: Dank u voorzitter. Ja wat ons uit deze informatiebrief niet duidelijk is, of dat wij nu dus dit vervolgtraject volgens het nieuwe spoorboekje gaan doen? En ook nog eens gekeken welke kaders men zeg maar onderliggend meegeeft bij dit bestemmingsplan. Of inderdaad de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein hier, of dat nog steeds zeg maar aanwezig is? Dus wij hadden graag wat meer informatie gehad, ook waarom het allemaal niet zo snel kon het nieuwe bestemmingsplan? Dit is dan alleen maar zeg maar een melding, maar echte informatie staat er niet in.

De voorzitter: U balanceert een beetje misschien op het randje van een technische vraag, maar ik ga even kijken of de wethouder daar iets dan over wil zeggen. Ik kijk nog even, de heer Roos wilde nog.

De heer Roos: Ja voorzitter, ik zou voor willen stellen om de tijd die nu aanbreekt te gebruiken dat de raad c.q. commissieleden in de gelegenheid gesteld worden om met alle belanghebbenden te spreken over het toekomstige bestemmingsplan. Het staat, mijnheer Van ‘t Hof heeft al naar het spoorboekje gewezen. Het

42

spoorboekje geeft daar ruimte voor en ik denk dat het goed is dat de raad c.q. commissie de gelegenheid krijgt om alle voors en tegens in een gesprek met elkaar af te wegen.

De voorzitter: Misschien kunt u dat even verduidelijken? Met alle commissieleden in een informatieve commissie, of met alle insprekenden? Heeft u daar een idee bij?

De heer Roos: We kunnen gewoon ter plaatse een bijeenkomst organiseren. Dan kunnen we zeggen: wie kan dat ‘…’

De voorzitter: Prima. Dan geven we dat mee aan de griffie om te kijken of zij dat kunnen organiseren. Ik kijk nog verder. Mevrouw Rijsterborgh en daarna mevrouw Hoek.

Mevrouw Rijsterborgh: Dank u wel voorzitter. Ten eerste excuses als wij niet een echte vraag aan de inspreker hebben gesteld maar alleen een opmerking maakte. Maarssen 2000 wil graag weten waarom die geheimhouding zo is en op basis waarvan die beslissing genomen is. Dank u.

De voorzitter: Het is u vergeven. Mevrouw Hoek.

Mevrouw Hoek: Dank u voorzitter. Nou, inderdaad die geheimhouding. Normaal gesproken krijgen wij dan wel onder geheimhouding ter inzage bij de griffie en waarom is dit nu niet? Dat een. Het andere is namelijk dat Het Vechtse Verbond blij is dat ook het college, ja de ene keer is het college en andere keer is het de wethouder, maar goed. Daar vanuit. Eindelijk tot inkeer is gekomen om het inderdaad terug te nemen en terug naar de tekentafel. Iedereen weet hoe ik in het voorjaar heb gepleit en van alles heb geprobeerd om het uit de zienswijze traject te halen omdat het niet compleet was, niet complete informatie. Dat is ook gelukkig allemaal, uiteindelijk krijg je daar dan ook nog wel een memo van, word je wel in je gelijk gesteld en de Raad van State heeft er net zo op gereageerd. En dat wil ik toch wel eventjes nu nog gemeld hebben.

En ja, want de ‘…’partners, mijnheer de wethouder, waren niet geraadpleegd en die kregen toen opeens nog vier weken de tijd terwijl de tijd van de zienswijze al voorbij was. Dat wil ik toch wel eventjes nu nog even benoemen. Dus ik ben heel blij, Het Vechtse Verbond is heel blij dat het nu dan toch, ja, teruggaat. Ik wil niet zeggen naar de tekentafel maar in ieder geval terug en dat de hele procedure opnieuw gaat beginnen. Ik wil zelfs zeggen dat, ik hoorde het eigenlijk al een beetje van mijnheer Roos, dat we misschien maar moeten gaan kijken: is het nog wel nodig dit plan? En ik zit over een motie na te denken, maar dat zal na de verkiezingen zijn. En de noodzaak; is die aangetoond? Nee. Is de… Ik bedoel ik wil niet helemaal inhoudelijk op het plan gaan, maar ik wil wel zeggen van, we moeten ons echt eens eventjes afvragen:

willen we hier eigenlijk nog wel uiteindelijk verder mee gaan? Dus tot zover.

De voorzitter: Dank u wel. Ik begrijp dat de commissieleden het wat kort wil houden maar dat is het risico als je zoiets waar je al op geïnformeerd bent in de raadsinformatiebrief op de agenda zet, dan krijg je toch dit soort mogelijkheden om daar toch op te reageren. Ik kijk even naar de commissie, verder niemand?

Dan… O sorry, mijnheer De Ronde van de ChristenUnie en SGP.

De heer De Ronde: Ja, dank u wel. Ik had ook zoiets van, nou een RIB, dat nemen we voor kennisgeving aan. De geschiedenis was me wel bekend, niet in het minst van de onderzoekscommissie en ik vond het inderdaad verstandig om het in die zin terug te trekken.

De voorzitter: Nee, zoals ik al zei gaat de wethouder nu uitleggen waarom het alsnog op de agenda staat en eventueel de vragen beantwoorden van de commissieleden.

De heer Živković: Nou, het leek ons sowieso verstandig om dit plan, of om tenminste deze gebeurtenissen even bij u te agenderen, omdat het natuurlijk wel een heikel dossier is en blijft en zal blijven in de

43

toekomst. Waarom is het terug gehaald? Het is gewoon teruggehaald omdat er onderzoeken zijn verlopen die aan dit bestemmingsplan hangen. Dus verder geen inhoudelijke redenen. Jammer voor mevrouw Hoek om het zo maar te zeggen. Maar dat is niet de redenen, we zijn niet tot inkeer gekomen. Het college denkt nog steeds dat er gewoon een noodzaak is voor de uitbreiding. En ook het bestemmingsplan wat er aan gaat komen zal gewoon het bestemmingsplan zijn wat nu ook ter inzage heeft gelegen. Echter zijn er onderzoeken verlopen, dus die moeten allemaal weer geupdated worden naar recentere data en die zullen dan vervolgens, en dan zal het weer opnieuw in procedure worden gebracht. Het voorstel van de heer Roos om te zeggen: moeten we hier niet eens een keer met partijen om tafel? Zeker, dat lijkt me

verstandig om u als commissie, of als raad meer inzicht te geven in de processen hoe we uiteindelijk tot dit bestemmingsplan zijn gekomen. Zeg maar die, het heen en weer getrek tussen de verschillende belangen in het proces. De geheimhouding, waarom hebben we die hier opgelegd? Dat komt omdat we, nee het zijn geen belangen van projectontwikkelaars en allerlei andere dingen die worden gesuggereerd. Het enige belang wat we met die geheimhouding wilden dienen is ons eigen gemeentelijke belang. Oftewel, op welke wijze kunnen wij door welke partijen aansprakelijk worden gesteld voor de verschillende acties die we doen met het nu intrekken van het plan. Dat is het gene wat we daarmee wilden afdekken. Zijn we zelf de pineut als gemeente op het moment dat we dit project intrekken plan intrekken. Dus dat is de reden dat we hebben gezegd: laten we het daarom geheim houden. Om de consequenties daarvan, ja anders leg je je kaarten op tafel, op straat. Ik denk het wel.

De voorzitter: En ik heb dat even gemist, maar u had ook uitgelegd waarom de reden was waarom u dit op de agenda zet?

De heer Živković: Nou ja, het komt, we zaten even met die uitspraak van de Raad van State, die zei: je moet voor 6 maart bij de raad zijn geweest. Dat was eigenlijk, dat was de ingebrekestelling die was geweest, die zei: voor 6 maart op de raad. Nou ja, we zijn er nu. Dus.

De voorzitter: Oké, ik ga even kijken, een tweede sessie. Mevrouw Rijsterborgh, Maarssen 2000.

Mevrouw Rijsterborgh: Dank u wel. Voorzitter, Maarssen 2000 heeft toch goed begrepen dat de

geheimhouding ook geldt voor de raadsleden. Als ik nu hoor dat u die geheimhouding oplegt omdat u bang bent dat er aanspraken of gevolgen zijn voor de gemeente, geeft u daarmee aan dat u de raad en

commissieleden niet vertrouwd en hen dus ook buitensluit van de gegevens?

De voorzitter: Dank u wel, zo meteen komt daar een reactie op. Ik kijk even nog. Mijnheer Schuhmacher van GroenLinks.

De heer Schuhmacher: Ja, ik wil ook te kennen geven dat het mij verbaasd dat ik dan zo gespeeld wordt.

Misschien is dat niet het goede woord ‘gespeeld’, maar dan denk ik: ja, zo zou je als gemeente bijna bij elk bestemmingsplanbespreking om kunnen gaan. We hebben het over de Daalse Hoek, we hebben het over Maarssen…. Maarssenbroek wou ik al zeggen. Mastenbroek. En zo kunnen we nog wel een aantal

voorbeelden geven. In eerste instantie vind ik het een, maar misschien ben ik dan te simpel, vind ik het een beetje een vreemde gang van zaken om hier een geheimhouding van te maken.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk verder. De heer Roos.

De heer Roos: Ik ben blij met de toezegging van de wethouder om een sessie te organiseren tussen raadsleden en de betrokkenen.

De voorzitter: Oké, dank u wel. De heer Van ‘t Hof, Stichtse Vecht Beweegt.

44

De heer van ‘t Hof: Ja, ik word toch wel een beetje getriggerd want volgens mij valt dat wat hier dus ‘…’

juist onder de actieve informatieplicht aan de raad. Want u kunt het gewoon in alle ter inzage leggen. En in dit dossier hebben we helemaal niet zoveel partijen waarvan ik zou kunnen weten die ons schade zouden kunnen berokken omdat in de anterieure-overeenkomst met één partij het al heel duidelijk is dat er geen enkele aansprakelijkheid ligt. Dus ik ben daar zeer nieuwsgierig naar. En u hoeft dat nu niet te zeggen, maar dan wil ik toch wel graag dat u ons als commissie en als raad informeert welke partijen u in gedachten had die hier ons met een claim konden aanspreken. Want u noemt dat nu en dan vind ik het ook wel dat ik daar helderheid over wil hebben. En u heeft het over, nou dat is dan een technische vraag, maar ik ga hem nu toch stellen omdat u hem zelf aangeeft: welke termijnen zijn er voor onderzoeken wanneer ze niet meer valide zijn? Kunt u mij daar een jaartal op geven of is dat afhankelijk van? Of kunt u het anders, als het te ingewikkeld is, een lijstje van doen toekomen. Want het is wel handig als wij up to date ook hier naar kijken en ook deze informatie weten bij elk bestemmingsplan. Dat was het.

De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik even naar de linkerkant. De heer Van der Kooij van de Partij van de Arbeid.

De heer Van der Kooij: Ja, dank u voorzitter. Het is mij nog niet helemaal duidelijk waarom we het nu behandelen. Ik hoor de wethouder net zeggen dat is om, nou ja mijn woorden, dat moet van, dat staat in de uitspraak van de Raad van State. Is dat dan deze behandeling die wij hier nu met elkaar hebben, is dat dan voldoende? Ik lees in het stuk wat bij de agenda zat, dat de Raad van State heeft gezegd dat tot 6 maart de raad in de gelegenheid is om een besluit te nemen omtrent het bestemmingsplan. Welk besluit is dat dan? En nog een heel andere vraag: de wethouder zegt het plan is ingetrokken uitsluitend en alleen omdat er de onderliggende onderzoeken, de geldigheid daarvan was verlopen. Was dat dan precies het geval vlak voordat die rechtszaak diende waar mevrouw Westveen op doelde? Of liep dat toevallig zo samen? Nou, daar kan de wethouder misschien nog wel het een en ander over verduidelijken.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder, de heer Živković.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder, de heer Živković.

In document TRANSCRIPT VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE FYSIEK DOMEIN VAN GEMEENTE STICHTSE VECHT d.d. 13 februari 2018 (pagina 39-46)