Reke ni ngdeta ils

4. Proef- & saldibalans Resultaatrekeningen

Toelichting jaarrekening 2018 Welzijnsregio Noord-Limburg (NIS: 88999) 11juni 2019

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:AlgemeenBeheer 6100010Huurgebouwen10.170,91€782,47€9.388,44€ 6110000Nutsvoorzieningen1.301,83€0.00€1.301,83€ 6120010Verzekeringgebouwen77,77€000€77,77€ 6120020Verzekeringapparatuur8052€0.00€80,52€ 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid869,48€95,45€774,03€ 6120050Verzekeringomniumdienstverplaatsingen753,01€233,06€519,95€ 6130100Telefoon920,48€50,00€870,48€ 6130101GSM1.476,72€132,38€1.344,34€ 6130105Geautomatiseerdeverbindingen473,75€27,45€446,30€ 6130110Papierwaren&drukwerk92,17€10,22€81,95€ 6130120Kopieerkosten738,44€000€738,44€ 6130140Verzendingskosten8.140,77€1.862,91€6.277,86€ 6130200Sociaalsecretariaat16.006,24€0.00€16.006,24€ 6130220Inrichtenexamens12.818,61€0.00€12.818,61€ 6130230Opleiding/bijscholing2.452,97€1.500,00€952,97€ 6130231Consultancy23.634,62€21.766,38€1.868,24€ 6130300Kantoorbenodigdheden432,28€0.00€432,28€ 6130310Kleineaankopeninformatica347,27€0.00€347,27€ 6130320Vakliteratuur&abonnementen1.999,43€0.00€1.999,43€ 6130330Lidgelden492,97€0.00€492,97€ 6130340Wettelijkepublicaties129,35€0.00€129,35€ 6130390Overigealgemenekantoorkosten72,19€0.00€72,19€ 6130400Onderhoud&herstellingenkantoormachines943,81€0.00€943,81€ 6130410Onderhoud&herstellingeninformatica28.299,34€7.894,09€20.405,25€ 6130430Verbruikskosten+Onderhoud&herstellingengebouwen490,29€0.00€490,29€ 6130600Representatiekosten2.871,37€0.00€2.871,37€ 6130610Vergaderkosten264,00€0.00€264,00€ 6130625Bijdragepersoneelsverenigingen-activiteiten10.818,16€0.00€10.818,16€ 6130670Dienstverplaatsingen2.091,86€40,17€2.051,69€ 6130810Tussenkomstprestatiesinformatieveiligheid2.563,55€0.00€2.563,55€ 6130940Kostenexternproject‘Versterkingparticipatieensocialeactivering’25.004,00€0.00€25.004,00€ Pagina1van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:AlgemeenBeheer 6130950Werkingskostenproject‘Versterkingparticipatieensocialeactivering’375,50€0.00€375,50€ 6140040Overigevergoedingen&rechten1.081,05€533,23€547,82€ 6140050Vergoedingnotarissen,deurwaarders,advocaten1.570,65€000€1.570,65€ 6201000Bezoldigingenvastbenoemdpersoneel166.773,56€0.00€166.773,56€ 6202000Bezoldigingencontractuelen131.579,47€27.829,76€103.749,71€ 6203000Presentiegeldenraadsleden1.500,00€0.00€1.500,00€ Bezoldigingenenrechtstreeksesocialevoordelen-niet-vastbenoemdpersoneel 6211000RSZWGvastbenoemdpersoneel67.465,29€3.200,00€64.265,29€ 6212000RSZWGcontractuelen36.077,97€8.774,21€27.303,76€ 6230000Arbeidsongevallenverzekering36.574,74€69.160,76€-32.586,02€ 6230040Gezamenlijkewervingkosten149,43€0.00€149,43€ 6230100Fietsvergoeding1.149,90€18,70€1.131,20€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst904,42€322,73€581,69€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst406,82€50,61€356,21€ 6230400Vakbondspremies341,03€63,76€277,27€ 6230500Maaltijdcheques9.780,08€1.674,32€8.105,76€ 6230600Hospitalisatieverzekering699,09€7,00€692,09€ 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen3.585,85€3,14€3.582,71€ 6302000Afschrijvingenopmateritlevasteactiva4.112,33€0.00€4.112,33€ 6400010Roerendevoorheffing27,10€0.00€27,10€ 6430070Kostengezamenlijkeopleiding3.172,59€0.00€3.172,59€ 6430080KostenopstartIGSRegioNoord-Limburg1.400,00€0.00€1.400,00€ 6570005Betalingsverschillen76,92€0.00€76,92€ 6570010Bankkosten110,75€90,75€20,00€ 6930000Overtedragenoverschotvanhetboekjaar1.184.676,66€0.00€1.184.676,66€ 7001109OpbrengstendoorgerekendekostenSVK0.00€16.271,00€-16.271,00€ 7001110Opbrengstenvormingexternen115,50€3.181,02€-3.065,52€ 7401000Bijdragengemeenten&OCMW’s330.653,81€1.536.875,71€-1.206.221,90€ 7402000FinanciëletussenkomstSocialeMaribel23.402,15€429.151,03€-405.748,88€ 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques0.00€1.282,76€-1.282,76€ 7450030Persoonlijkaandeelwerknemersinomniumverzekering0.00€150,27€-150,27€ Pagina2van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:AlgemeenBeheer 7450039RecuperatieomniumverzekeringSVK-WIN0.00€27,86€-27,86€ 7450080OpvragengemaaktekostenopstartIGSRegioNoord-Limburg0.00€1.400,00€-1.400,00€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€1.523,31€-1.523,31€ 7479000Overigeandereopbrengsten16.658,14€42.037,64€-25.379,50€ 7510100Intrestenoptermijn-enspaarrekeningen-Opbrengstenuitvlottendeactiva0.00€90,32€-90,32€ 7530000Inresultaatgenomeninvesteringssubsidies0.00€3.130,63€-3.130,63€ 7590005Betalingsverschillen0.00€3,86€-3,86€ Kostenplaats:AlgemeenBeheer2.181.248,96€2.181.248,96€0,00€ Kostenplaats:Informatieveiligheid 6100010Huurgebouwen1.034,72€0.00€1.034,72€ 6100020Prestatiesvanderdenvooronderhoudgebouwen562,20€0.00€562,20€ 6110000Nutsvoorzieningen594,72€000€594,72€ 6120010Verzekeringgebouwen176,28€000€176,28€ 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid73,60€6,67€66,93€ 6l3OlOOTelefoon913,92€000€913,92€ 6130101GSM150,00€000€150,00€ 6130140Verzendingskosten162,80€0.00€162,80€ 6l3O2300pleiding/bijscholing95,00€000€95,00€ 6130300Kantoorbenodigdheden431,84€0.00€431,84€ 6130320Vakliteratuur&abonnementen881,73€0.00€881,73€ 6130600Representatiekosten366,27€0.00€366,27€ 6130670Dienstverplaatsingen2.377,28€0.00€2.377,28€ 6202000Bezoldigingencontractuelen32.702,02€0.00€32.702,02€ 6212000RSZWGcontractuelen8.803,22€0.00€8.803,22€ 6230000Arbeidsongevallenverzekering181,11€16,51€164,60€ 6230100Fietsvergoeding4,56€000€4,56€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst139,35€22,45€116,90€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst45,80€0.00€45,80€ 6230400Vakbondspremies46,55€0.00€46,55€ 6230500Maaltijdcheques1.329,61€72,71€1.256,90€ 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen1.169,22€0,98€1.168,24€ Pagina3van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:Informatieveiligheid 6302000Afschrijvingenopmatericlevasteactiva233,09€0.00€233,09€ 6430000Overigeanderekosten906,88€0.00€906,88€ 6930000Overtedragenoverschotvanhetboekjaar0.00€1.495,92€-1.495,92€ 7000020Prestatiesinformatieveiligheid0.00€8.545,14€-8.545,14€ 7404001TussenkomstinformatieveiligheidHulpverleningszoneNoord-Limburg1.709,02€1.709,02€0,00€ 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques0.00€192,93€-192,93€ 7461000Tussenkomstinformatieveiligheid0.00€1.709,02€-1.709,02€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€302,88€-302,88€ 7479000Overigeandereopbrengsten0.00€41.016,56€-41.016,56€ Kostenplaats:Informatieveiligheid55.090,79€55.090,79€0,00€ Kostenplaats:Rechtshulp 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid399,29€0.00€399,29€ 6120050Verzekeringomniumdienstverplaatsingen67,92€16,54€51,38€ 6130230Opleiding/bijscholing588,97€0.00€588,97€ 6130300Kantoorbenodigdheden146,06€0.00€146,06€ 6130320Vakliteratuur&abonnementen2.115,15€235,11€1.880,04€ 6130600Representatiekosten2,70€0.00€2,70€ 6130670Dienstverplaatsingen862,80€0.00€862,80€ 6130810Tussenkomstprestatiesinformatieveiligheid427,26€0.00€427,26€ 6201000Bezoldigingenvastbenoemdpersoneel124.956,25€0.00€124.956,25€ 6202000Bezoldigingencontractuelen59.929,86€0.00€59.929,86€ 6211000RSZWGvastbenoemdpersoneel51.994,70€0.00€51.994,70€ 6212000RSZWGcontractuelen16.046,70€0.00€16.046,70€ 6230000Arbeidsongevallenverzekering1.119,12€0.00€1.119,12€ 6230100Fietsvergoeding51,04€000€51,04€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst480,32€18,59€461,73€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst252,87€0.00€252,87€ 6230400Vakbondspremies186,20€000€186,20€ 6230500Maaltijdcheques3.584,51€239,94€3.344,57€ 6230600Hospitalisatieverzekering148,49€0.00€148,49€ 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen1.636,13€0,98€1.635,15€ Pagina4van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:Rechtshulp 6930000Overtedragenoverschotvanhetboekjaar000€263.131,60€-263.131,60€ 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques0.00€681,25€-681,25€ 7450030Persoonlijkaandeelwerknemersinomniumverzekering0.00€5,69€-5,69€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€666,64€-666,64€ Kostenplaats:Rechtshulp264.996,34€264.996,34€0,00€ Kostenplaats:Schuldbemiddeling 6100010Huurgebouwen6.358,82€489,14€5.869,68€ 6110000Nutsvoorzieningen813,64€000€813,64€ 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid450,74€0.00€450,74€ 6120050Verzekeringomniumdienstverplaatsingen79,46€28,91€50,55€ 6130100Telefoon300,71€31,24€269,47€ 6130101GSM60,25€10,18€50,07€ 6130105Geautomatiseerdeverbindingen158,34€22,35€135,99€ 6130110Papierwaren&drukwerk74,80€5,96€68,84€ 6130120Kopieerkosten694,58€0.00€694,58€ 6130140Verzendingskosten7.429,29€308,92€7.120,37€ 6130230Opleiding/bijscholing389,15€0.00€389,15€ 6130300Kantoorbenodigdheden559,01€000€559,01€ 6130320Vakliteratuur&abonnementen287,03€0.00€287,03€ 6130430Verbruikskosten+Onderhoud&herstellingengebouwen287,72€0.00€287,72€ 6130600Representatiekosten5,50€0.00€5,50€ 6130670Dienstverplaatsingen1.056,68€0.00€1.056,68€ 6130810Tussenkomstprestatiesinformatieveiligheid427,26€0.00€427,26€ 6201000Bezoldigingenvastbenoemdpersoneel84.716,10€0.00€84.716,10€ 6202000Bezoldigingencontractuelen97.452,02€0.00€97.452,02€ 6211000RSZWGvastbenoemdpersoneel35.294,78€0.00€35.294,78€ 6212000RSZWGcontractuelen26.115,09€0.00€26.115,09€ 6230000Arbeidsongevallenverzekering1.230,56€0.00€1.230,56€ 6230100Fietsvergoeding60,12€0.00€60,12€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst747,57€114,23€633,34€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst250,94€0.00€250,94€ Pagina5van16

We!zijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:Schuldbemiddeling 6230400Vakbondspremies279,30€0.00€279,30€ 6230500Maaltijdcheques6.807,28€494,43€6.312,85€ 6230600 Hospitalisatieverzekering

203,49€0.00€203,49€ 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen2.883,11€1,76€2.881,35€ 6302000Afschrijvingenopmatericlevasteactiva266,62€0.00€266,62€ 6430050Doorstortenerelonenenkosten50.353,93€0.00€50.353,93€ 6430060Kostenbudgetbeurs5.420,80€1.303,35€4.117,45€ 6930000Overtedragenoverschotvanhetboekjaar0.00€276.112,36€-276.112,36€ 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques0.00€801,15€-801,15€ 7450030Persoonlijkaandeelwerknemersinomniumverzekering0.00€58,96€-58,96€ 7450050Erelonenenkosten0.00€50.353,93€-50.353,93€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€1.377,82€-1.377,82€ Kostenplaats:Schuldbemiddeling331.514,69€331.514,69€0,00€ Kostenplaats:IntegratievanpersonenmetBuitenlandseherkomst 6100010Huurgebouwen2.110,00€0.00€2.110,00€ 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid128,87€0.00€128,87€ 6120050Verzekeringomniumdienstverplaatsingen121,00€43,76€77,24€ 6120060Verzekeringlichamelijkeongevallencursisten265,00€0.00€265,00€ 6l3OlOOTelefoon74,42€4,42€70,00€ 6130101GSM170,55€16,17€154,38€ 6130105Geautomatiseerdeverbindingen73,17€3,17€70,00€ 6130120Kopieerkosten230,00€000€230,00€ 6130140Verzendingskosten275,00€0.00€275,00€ 6130300Kantoorbenodigdheden95,00€0.00€95,00€ 6130670Dienstverplaatsingen303,13€0.00€303,13€ 6130930AnderewerkingskostenIPB5.717,05€63,60€5.653,45€ 6202000Bezoldigingencontractuelen34.566,65€78,51€34.488,14€ 6212000RSZWGcontractuelen9.162,58€22,65€9.139,93€ 6230000

Arbeidsongevallenverzekering

364,57€0.00€364,57€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst204,57€87,71€116,86€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst47,68€0,12€47,56€ Pagina6van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/112018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:IntegratievanpersonenmetBuitenlandseherkomst 6230400Vakbondspremies46,55€0.00€46,55€ 6230500Maaltijdcheques1.373,41€123,61€1.249,80€ 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen857,93€0,98€856,95€ 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques0.00€191,84€-191,84€ 7450030Persoonlijkaandeelwerknemersinomniumverzekering0.00€27,08€-27,08€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€231,62€-231,62€ 7479000Overigeandereopbrengsten0.00€53.892,69€-53.892,69€ 7479002Diverseopbrengsten770,00€2.169,20€-1.399,20€ Kostenplaats:IntegratievanpersonenmetBuitenlandseherkomst56.957,13€56.957,13€0,00€ Kostenplaats:TewerkstellingenOpleiding 6100010Huurgebouwen11.535,91€2.151,19€9.384,72€ 6110000Nutsvoorzieningen1.301,83€0.00€1.301,83€ 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid596,45€52,63€543,82€ 6120050Verzekeringomniumdienstverplaatsingen386,47€93,83€292,64€ 6l3OlOOTelefoon442,82€18,80€424,02€ 6130101GSM2.547,37€798,81€1.748,56€ 6130105Geautomatiseerdeverbindingen226,52€13,46€213,06€ 6130110Papierwaren&drukwerk100,68€11,48€8920€ 6130120Kopieerkosten785,86€0.00€785,86€ 6130140Verzendingskosten3.123,16€384,95€2.738,21€ 6130230Opleiding/bijscholing436,00€0.00€436,00€ 6130240Opleiding/bijscholingcursisten1.286,76€0.00€1.286,76€ 6130300Kantoorbenodigdheden2.061,49€1.915,44€146,05€ 6130310Kleineaankopeninformatica25,02€25,02€0,00€ 6130320Vakliteratuur&abonnementen61,89€0.00€61,89€ 6130430Verbruikskosten+Onderhoud&herstellingengebouwen443,14€0.00€443,14€ 6130600Representatiekosten200,30€0.00€200,30€ 6130610Vergaderkosten33,00€0.00€33,00€ 6130670Dienstverplaatsingen8.574,86€836,27€7.738,59€ 6130810Tussenkomstprestatiesinformatieveiligheid769,06€0.00€769,06€ 6130910WerkingskostencoördinatieLSE10.916,05€1.210,00€9.706,05€ Pagina7van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:TewerkstellingenOpleiding 6130951Werkingskostenproject“lCan’18.000,00€0.00€18000,00€ 6202000Bezoldigingencontractuelen254.028,20€18.571,56€235.456,64€ 6212000RSZWGcontractuelen66.901,50€4.873,17€62.028,33€ 6230000 Arbeidsongevallenverzekering

1.505,07€143,18€1.361,89€ 6230100Fietsvergoeding11,68€0.00€11,68€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst1.707,20€646,42€1.060,78€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst352,72€25,41€327,31€ 6230400Vakbondspremies424,07€28,30€395,77€ 6230500Maaltijdcheques9.175,70€1.310,51€7.865,19€ 6230600

Hospitalisatieverzekering

242,00€0.00€242,00€ 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen9.266,57€709,19€8.557,38€ 6302000Afschrijvingenopmatericlevasteactiva758,48€0.00€758,48€ 6930000Overtedragenoverschotvanhetboekjaar0.00€309.747,58€-309.747,58€ 7405008SubsidiesESF2.940,23€8.260,85€-5.320,62€ 7405009SubsidiesLokaleSocialeEconomie0.00€50.000,00€-50.000,00€ 7405021Subsidiewijkwerking681,00€681,00€0,00€ 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques0.00€1.363,59€-1.363,59€ 7450030Persoonlijkaandeelwerknemersinomniumverzekering0.00€246,35€-246,35€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€1.176,73€-1.176,73€ 7479000Overigeandereopbrengsten21.339,99€27893,33€-6.553,34€ Kostenplaats:TewerkstellingenOpleiding433.189,05€433.189,05€0,00€ Kostenplaats:Wijkwerking 6100010Huurgebouwen3.031,43€0.00€3.031,43€ 6100020Prestatiesvanderdenvooronderhoudgebouwen78,19€0.00€78,19€ 6110000Nutsvoorzieningen325,46€0.00€325,46€ 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid96,78€0.00€96,78€ 6130101GSM663,21€000€663,21€ 6130110Papierwaren&drukwerk589,88€0.00€589,88€ 6130120Kopieerkosten25,14€000€25,14€ 6130130Publiciteit&advertenties242,00€0.00€242,00€ 6130140Verzendingskosten757,87€0.00€757,87€ Pagina8van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:Wijkwerking 6130300Kantoorbenodigdheden2723,52€0.00€2.723,52€ 6130310Kleineaankopeninformatica28,91€0.00€28,91€ 6130430Verbruikskosten+Onderhoud&herstellingengebouwen138,35€0.00€138,35€ 6130520Aankoopkleinmateriaal630,11€000€630,11€ 6130600Representatiekosten155,98€0.00€155,98€ 6130670Dienstverplaatsingen40,23€0.00€40,23€ 6130810Tussenkomstprestatiesinformatieveiligheid85,45€0.00€85,45€ 6130911Werkingskostenwijkwerken(T&O)208,11€000€208,11€ 6202000Bezoldigingencontractuelen22873,21€0.00€22.873,21€ 6212000RSZWGcontractuelen7252,23€0.00€7.252,23€ 6230000Arbeidsongevallenverzekering273,59€0.00€273,59€ 6230100Fietsvergoeding18,70€0.00€18,70€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst200,65€0.00€200,65€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst46,19€0.00€46,19€ 6230400Vakbondspremies41,75€0.00€41,75€ 6230500Maaltijdcheques1.101,43€000€1.101,43€ 7405021Subsidiewijkwerking99.798,21€120.257,62€-20.459,41€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€328,77€-328,77€ 7479000Overigeandereopbrengsten0.00€20.840,19€-20.840,19€ Kostenplaats:Wijkwerking141.426,58€141.426,58€0,00€ Kostenplaats:Gezinshulp 6100010Huurgebouwen11.444,42€880,34€10.564,08€ 6110000Nutsvoorzieningen1.464,55€000€1.464,55€ 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid588,36€0.00€588,36€ 6120043Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheidverzorgenden9.575,28€388,25€9.187,03€ 6120050Verzekeringomniumdienstverplaatsingen229,71€41,44€188,27€ 6120053Verzekeringomniumdienstverplaatsingenverzorgenden3.314,88€326,10€2.988,78€ 6l3OlOOTelefoon422,33€26,11€396,22€ 6130101GSM1.459,91€106,76€1.353,15€ 6130105Geautomatiseerdeverbindingen16.566,54€18,68€16.547,86€ 6130110Papierwaren&drukwerk100,08€8,76€91,32€ Pagina9van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:Gezinshulp 6130120Kopieerkosten574,20€0.00€574,20€ 6130140Verzendingskosten13.638,29€771,10€12.867,19€ 6130230Opleiding/bijscholing779,15€0.00€779,15€ 6130233Opleiding/bijscholingverzorgenden5.922,63€545,27€5.377,36€ 6130300Kantoorbenodigdheden1.055,71€0.00€1.055,71€ 6130310Kleineaankopeninformatica3.713,82€0.00€3.713,82€ 6130330Lidgelden2.156,56€0.00€2.156,56€ 6130430Verbruikskosten+Onderhoud&herstellingengebouwen529,57€0.00€529,57€ 6130500Aankooparbeidskledij833,90€521,73€312,17€ 6130510Aankoop verzorgingsbenodigdheden

3.238,89€0,09€3.238,80€ 6130520Aankoopkleinmateriaal4,50€0.00€4,50€ 6130600Representatiekosten676,05€0.00€676,05€ 6130610Vergaderkosten2.559,77€295,45€2.264,32€ 6130670Dienstverplaatsingen4.806,11€000€4.806,11€ 6130673Dienstverplaatsingenverzorgenden88.245,17€134,02€88.111,15€ 6130810Tussenkomstprestatiesinformatieveiligheid4.272,56€0.00€4.272,56€ 6201000Bezoldigingenvastbenoemdpersoneel33.122,64€3.312,26€29.810,38€ 6202000Bezoldigingencontractuelen247.611,34€24.761,13€222.850,21€ 6202003Bezoldigingencontractueleverzorgenden2.614.282,16€183,99€2.614.098,17€ 6211000RSZWGvastbenoemdpersoneel13.746,88€1.374,69€12.372,19€ 6212000RSZWGcontractuelen66.092,37€8.409,24€57.683,13€ 6212003RSZWGcontractueleverzorgenden688.720,02€32.137,95€656.582,07€ 6230000Arbeidsongevallenverzekering1.545,99€154,60€1.391,39€ 6230003Arbeidsongevallenverzekeringverzorgenden20.160,00€937,04€19.222,96€ 6230100Fietsvergoeding415,60€41,56€374,04€ 6230103Fietsvergoedingverzorgenden4.954,00€12,38€4.941,62€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst1.183,04€481,70€701,34€ 6230203Arbeidsgeneeskundigedienstverzorgenden16.625,54€2.398,21€14.227,33€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst388,76€77,93€310,83€ 6230303Gemeenschappelijkesocialedienstverzorgenden3.579,31€0,61€3.578,70€ 6230400Vakbondspremies377,06€37,71€339,35€ Pagina10van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:Gezinshulp 6230403Vakbondspremiesverzorgenden5.492,90€0.00€5.492,90€ 6230500Maaltijdcheques11.805,51€1.867,68€9.937,83€ 6230503Maaltijdchequesverzorgenden107.270,11€6.499,83€100.770,28€ 6230600Hospitalisatieverzekering337,32€33,73€303,59€ 6230603Hospitalisatieverzekeringverzorgenden6.896,96€0.00€6.896,96€ 6230703TussenkomstGSMverzorgenden50,00€0.00€50,00€ 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen5.502,91€554,33€4.948,58€ 6230803Tweedepensioenpijlercontractuelenverzorgenden76.305,59€61,11€76.244,48€ 6301000Afschrijvingenopimmatericlevasteactiva26.199,33€0.00€26.199,33€ 6302000Afschrijvingenopmatericlevasteactiva452,45€0.00€452,45€ 6420000Oninvorderbarefacturen207,95€0.00€207,95€ 6430000Overigeanderekosten50.612,12€0.00€50.612,12€ 6930000Overtedragenoverschotvanhetboekjaar90,54€0.00€90,54€ 7000000Opbrengstenuitprestaties23.536,86€599.960,31€-576.423,45€ 7405001Subsidieshogereoverheden-prestaties0.00€3.076.730,08€-3.076.730,08€ 7405002Subsidieshogereoverheden-begeleiding0.00€212.956,64€-212.956,64€ 7405003Subsidieshogereoverheden-vervoerenwerkdruk0.00€48.651,71€-48.651,71€ 7405004Subsidiesvormingen0.00€3.585,42€-3.585,42€ 7405005Vergoedingenmultidisciplinairoverleg0.00€606,22€-606,22€ 7405010SubsidieVOP-premie0.00€26.614,26€-26.614,26€ 7406000Subsidiesstagebegeleiding-Specifiekewerkingssubsidies0.00€6.000,00€-6.000,00€ 7450010Vergoedingarbeidsongeschiktheid0.00€192,64€-192,64€ 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques164,59€1.645,90€-1.481,31€ 7450023Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdchequesverzorgenden0.00€15.495,77€-15.495,77€ 7450030Persoonlijkaandeelwerknemersinomniumverzekering0,32€146,48€-146,16€ 7450033Persoonlijkaandeelwerknemersinomniumverzekeringverzorgenden0.00€2.378,57€-2.378,57€ 7462000VIAmiddelen0.00€46.534,33€-46.534,33€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€22.486,78€-22.486,78€ 7462002VIAmiddelenRestmiddelenVIA4:Digifonds0.00€5.363,00€-5.363,00€ 7479000Overigeandereopbrengsten0.00€320,00€-320,00€ 7479002Diverseopbrengsten22.633,89€45.267,78€-22.633,89€ Paginaiivan16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:Gezinshulp 7530000Inresultaatgenomeninvesteringssubsidies0.00€26.199,33€-26.199,33€ Kostenplaats:Gezinshulp4.228.537,00€4.228.537,00€0,00€ Kostenplaats:Karweihulp 6040000Aankoopgoederenbestemdvoorverkoop25.380,26€389,05€24.991,21€ 6l000loHuurgebouwen1.366,08€0.00€1.366,08€ 6110000Nutsvoorzieningen250,10€000€250,10€ 6113000Brandstofrollendmaterieel3.832,32€0.00€3.832,32€ 6120010Verzekeringgebouwen78,45€0.00€78,45€ 6120030Verzekeringvoertuigen2.864,92€839,98€2.024,94€ 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid313,92€9,83€304,09€ 6130101GSM599,67€30,34€569,33€ 6130130Publiciteit&advertenties242,00€0.00€242,00€ 6130140Verzendingskosten41,70€4,34€37,36€ 6130230Opleiding/bijscholing39,71€23,20€16,51€ 6130300Kantoorbenodigdheden31,80€11,40€20,40€ 6130420Onderhoud&herstellingenrollendmaterieel2.534,30€0.00€2.534,30€ 6130490Onderhoud&herstellingenoverig358,26€0.00€358,26€ 6130500Aankooparbeidskledij2.215,81€000€2.215,81€ 6130520Aankoopkleinmateriaal3.030,47€16,38€3.014,09€ 6130670Dienstverplaatsingen213,24€0.00€213,24€ 6202000Bezoldigingencontractuelen36.094,65€0.00€36.094,65€ 6202004Bezoldigingencontractueleklusjesmannen105.715,55€0.00€105.715,55€ 6212000RSZWGcontractuelen9.701,58€4.098,54€5.603,04€ 6212004RSZWGcontractuelenklusjesmannen28.951,58€11.919,80€17.031,78€ 6230000 Arbeidsongevallenverzekering

1.575,00€41,78€1.533,22€ 6230100Fietsvergoeding535,92€0.00€535,92€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst922,21€269,99€652,22€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst200,21€0.00€200,21€ 6230400Vakbondspremies232,75€0.00€232,75€ 6230500Maaltijdcheques7.472,92€364,81€7.108,11€ 6230600

Hospitalisatieverzekering 66,00€0.00€66,00€ Pagina12van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:Karweihulp 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen4.128,34€1,96€4.126,38€ 6302000Afschrijvingenopmateri,Ievasteactiva5.226,24€0.00€5.226,24€ 6420000Oninvorderbarefacturen6.870,70€0.00€6.870,70€ 6930000Overtedragenoverschotvanhetboekjaar45.829,09€0.00€45.829,09€ 7000000Opbrengstenuitprestaties42.982,10€87.024,84€-44.042,74€ 7001100Opbrengstendoorgerekendekosten5.324,14€29.827,24€-24.503,10€ 7405001Subsidieshogereoverheden-prestaties0.00€88.881,09€-88.881,09€ 7405004Subsidiesvormingen0.00€500,00€-500,00€ 7405006TewerkstellingssubsidiesSINE0.00€29.500,00€-29.500,00€ 7405007TewerkstellingssubsidiesLDE0.00€67.965,80€-67.965,80€ 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques0.00€1.110,71€-1.110,71€ 7462000VIAmiddelen0.00€3.660,00€-3.660,00€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€821,05€-821,05€ 7479002Diverseopbrengsten0.00€17.909,86€-17.909,86€ Kostenplaats:Karweihulp345.221,99€345.221,99€0,00€ Kostenplaats:LogistiekeHulp 6120045Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheidlogistieken526,60€17,38€509,22€ 6120055Verzekeringomniumdienstverplaatsingenlogistieken120,21€102,29€17,92€ 6130140Verzendingskosten330,94€0.00€330,94€ 6130235Opleiding/bijscholinglogistieken158,56€46,41€112,15€ 6130500Aankooparbeidskledij112,10€0.00€112,10€ 6130510Aankoopverzorgingsbenodigdheden347,15€0.00€347,15€ 6130600Representatiekosten9,99€0.00€9,99€ 6130675Dienstverplaatsingenlogistieken6.034,72€0.00€6.034,72€ 6201000Bezoldigingenvastbenoemdpersoneel3.312,26€000€3.312,26€ 6202000Bezoldigingencontractuelen24.761,13€000€24.761,13€ 6202005Bezoldigingencontractuelelogistieken182.807,72€10.044,17€172.763,55€ 6211000RSZWGvastbenoemdpersoneel1.374,69€0.00€1.374,69€ 6212000RSZWGcontractuelen6.409,24€0.00€6.409,24€ 6212005RSZWGcontractuelenlogistieken49.053,60€3.231,88€45.821,72€ 6230000Arbeidsongevallenverzekering154,60€0.00€154,60€ Pagina13van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:LogistiekeHulp 6230005 Arbeidsongevallenverzekering

logistieken2.646,00€95,77€2.550,23€ 6230100Fietsvergoeding41,56€0.00€4156€ 6230105Fietsvergoedinglogistieken722,54€98,34€624,20€ 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst77,93€0.00€77,93€ 6230205Arbeidsgeneeskundigedienstlogistieken1.698,46€192,47€1.505,99€ 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst77,93€0.00€77,93€ 6230305Gemeenschappelijkesocialedienstlogistieken255,22€16,43€23879€ 6230400Vakbondspremies79,60€0.00€79,60€ 6230405Vakbondspremieslogistieken512,05€0.00€512,05€ 6230500Maaltijdcheques1.104,20€000€1.104,20€ 6230505Maaltijdchequeslogistieken8.734,52€554,17€8.180,35€ 6230600

Hospitalisatieverzekering 33,73€0.00€33,73€ 6230605

Hospitalisatieverzekering

logistieken638,92€0.00€638,92€ 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen1133,84€0,34€1.133,50€ 6230805Tweedepensioenpijlercontractuelenlogistieken6.157,61€5,02€6.152,59€ 6420000Oninvorderbarefacturen20,67€0.00€20,67€ 6930000Overtedragenoverschotvanhetboekjaar0.00€39.846,64€-39.846,64€ 7000000Opbrengstenuitprestaties6.557,60€49.666,41€-43.108,81€ 7405001Subsidieshogereoverheden-prestaties3.806,07€186.583,20€-182.777,13€ 7405003Subsidieshogereoverheden-vervoerenwerkdruk0.00€2.410,59€-2.410,59€ 7405007

Tewerkstellingssubsidies

LDE13.593,14€13593,14€0,00€ 7405010SubsidieVOP-premie0.00€3.199,44€-3.199,44€ 7450010Vergoedingarbeidsongeschiktheid0.00€8.836,17€-8.836,17€ 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques0.00€164,59€-164,59€ 7450025Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdchequeslogistieken81,58€1.318,52€-1.236,94€ 7462000VIAmiddelen0.00€2.091,43€-2.091,43€ 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€1.371,88€-1.371,88€ Kostenplaats:LogistiekeHulp323.486,68€323.486,68€0,00€ Kostenplaats:Overigegezinshulp 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid17,45€0.00€17,45€ 6130670Dienstverplaatsingen52,00€0.00€52,00€ Pagina14van16

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 Debet 7.946,16€ 2.354,98€ 58,63€ 43,00€ 9,00€ 11,39€ 229,71€ 000€ 000€ 10.722,32€ 135,49€ 41,17€ 361,06€ 139,30€ 2,68€ 181,50€ 983,52€ 817,96€ 11,12€ 53.907,45€ 14.001,95€ 364,36€ 53,60€ 322,02€ 72,77€ 111,72€ 2.064,47€ 1.325,13€ 13.072,94€ 000€

Credit 0.00€ 0.00€ 0.00€ 000€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 8.333,00€ 2.389,32€ 10.722,32€ 0.00€ 8,48€ 30,61€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 000€ 0.00€ 0.00€ 000€ 000€ 000€ 000€ 132,81€ 0.00€ 0.00€ 69,07€ 1,11€ 0.00€ 207,10€ Pagina

Saldo 7.946,16€ 2.354,98€ 58,63€ 43,00€ 9,00€ 11,39€ 229,71€ -8.333,00€ -2.389,32€ 0,00€ 135,49€ 32,69€ 330,45€ 139,30€ 2,68€ 181,50€ 983,52€ 817,96€ 11,12€ 53.907,45€ 14.001,95€ 364,36€ 53,60€ 189,21€ 72,77€ 111,72€ 1.995,40€ 1.324,02€ 13.072,94€ -207,10€ 15van16

Kostenplaats:Overigegezinshulp

Algemenerekening Kostenplaats:Overigegezinshulp 6202000Bezoldigingencontractuelen 6212000RSZWGcontractuelen 6230000Arbeidsongevallenverzekering 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst 6230400Vakbondspremies 6230500Maaltijdcheques 7405013SubsidiesPODarmoedebestrijding 7479000Overigeandereopbrengsten Kostenplaats:Wonen 6120040Verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid 6120050Verzekeringomniumdienstverplaatsingen 6130101GSM 6130130Publiciteit&advertenties 6130140Verzendingskosten 6130230Opleiding/bijscholing 6130310Kleineaankopeninformatica 6130410Onderhoud&herstellingeninformatica 6130670Dienstverplaatsingen 6202000Bezoldigingencontractuelen 6212000RSZWGcontractuelen 6230000Arbeidsongevallenverzekering 6230100Fietsvergoeciing 6230200Arbeidsgeneeskundigedienst 6230300Gemeenschappelijkesocialedienst 6230400Vakbondspremies 6230500Maaltijdcheques 6230800Tweedepensioenpijlercontractuelen 6930000Overtedragenoverschotvanhetboekjaar 7450020Persoonlijkaandeelwerknemersinmaaltijdcheques

WelzijnsregioNoord-LimburgProef-ensaldibalansvan1/1/2018tot31/12/201818-apr.-201910:50 AlgemenerekeningDebetCreditSaldo Kostenplaats:Wonen 7462001VIAmiddelenKoopkrachtverhogingpersoneel0.00€43428€-434,28€ 7479000Overigeandereopbrengsten5.426,51€92.210,74€-86.784,23€ 7479001Overigeandereopbrengsten(pakketwoonbeheer)0.00€302,52€-302,52€ Kostenplaats:Wonen93.396,72€93.396,72€0,00€

Totaal:

8.465.788,25€8.465.788,25€0,00€ Pagina16van16

In document Toe1 jaarrrening 20. WeIznsregio NOORD - LIMBURG ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG - 11JUNI 2019 (pagina 67-84)