Prestaties tandheelkundige zorg en puntenaantallen

In document Beleidsregel tandheelkundige zorg - BR/REG-22111 (pagina 13-34)

Onder de in artikel 4 genoemde hoofdstukken zijn de in dit artikel genoemde prestaties te onderscheiden.

Bij de prestaties is het geldende puntenaantal weergegeven. Op de prestaties zijn 'algemene bepalingen' van toepassing. Deze zijn weergegeven in bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg.

I

Consultatie en Dia-gnostiek (C)

Punten

a. Consulten

C001 Consult ten behoeve

van een intake

7,6

C002 Consult voor een

perio-dieke controle

3,8

C003 Consult, niet zijnde

pe-riodieke controle 3,8

b. Diagnostisch

onder-zoek

C010 Aanvullende medische

anamnese na (schrifte-lijke) routinevragen

3,8

C011 Uitgebreid onderzoek

ten behoeve van een second opinion

18

C012 Uitgebreid onderzoek

ten behoeve van het in-tegrale behandelplan

18

C013* Studiemodellen 5

C014 Pocketregistratie 6

C015 Parodontiumregistratie 12

c. Diversen

C020 Mondzorg aan huis 3

C021 Toeslag avond, nacht

en weekend uren (anw-uren)

4,2

II Maken en/of

beoorde-len foto's (X)

X10 Maken en beoordelen

kleine röntgenfoto

2,8

X11 Beoordelen kleine

rönt-genfoto

2,1

X21 Maken en beoordelen

kaakoverzichtsfoto 12

X22 Maken en beoorde-len kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

12

X23 Beoordelen

kaakover-zichtsfoto

4,4

X24 Maken en beoordelen

schedelfoto

5,4

X34 Beoordelen schedelfoto 4

X25 Maken en

beoorde-len meerdimensionale kaakfoto

34

X26 Beoordelen

meerdi-mensionale kaakfoto 10

III Preventieve mondzorg

(M)

M01 Preventieve

voorlich-ting en/of instructie, per vijf minuten

2,24166667

M02 Consult voor evaluatie

van preventie, per vijf minuten

2,24166667

M03 Gebitsreiniging, per vijf

minuten

2,24166667

M05 Niet-restauratieve

be-handeling van cariës in het melkgebit

4,5

M32 */** Eenvoudig bacteriolo-gisch- of enzymatisch onderzoek

3

M30 Behandeling van

ge-voelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

1

M40 Fluoridebehandeling 2,5

M61* Mondbeschermer 4,5

M80* Behandeling van witte

vlekken, eerste element 8,7

M81* Behandeling van

wit-te vlekken, volgend ele-ment

4,8

IV Verdoving (A)

A10 Geleidings-,

infiltratie-en/of intraligamentaire verdoving

2,5

A15 Oppervlakte verdoving 1,3

A20 Behandeling onder

al-gehele anesthesie of sedatie

kostprijs

A30 Voorbereiding

behan-deling onder algehele anesthesie

8

V Verdoving door

mid-del van een roesje (B)

B10 Introductie roesje

(lach-gassedatie) 5

B11 Toediening roesje

(lachgassedatie) 5

B12 Overheadkosten roesje

(lachgassedatie)

€ 38,04 (voorcalculatorisch niveau 2022)

VI Vullingen (V)

V71 Eénvlaksvulling

amal-gaam

4,2

V72 Tweevlaksvulling

amal-gaam 6,7

V73 Drievlaksvulling

amal-gaam

8,7

V74 Meervlaksvulling

amal-gaam

12,2

V81 Eénvlaksvulling

glasi- onomeer/glascarbo-meer/compomeer

6,2

V82 Tweevlaksvulling

glasi- onomeer/glascarbo-meer/compomeer

8,7

V83 Drievlaksvulling

glasi- onomeer/glascarbo-meer/compomeer

10,7

V84 Meervlaksvulling

glasi- onomeer/glascarbo-meer/ compomeer

14,2

V91 Eénvlaksvulling

compo-siet

8

V92 Tweevlaksvulling

com-posiet 10,5

V93 Drievlaksvulling

com-posiet

12,5

V94 Meervlaksvulling

com-posiet

16

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plas-tisch materiaal (facing)

12

V30 Fissuurlak eerste

ele-ment (sealen) 4,5

V35 Fissuurlak ieder

vol-gend element in dezelf-de zitting (sealen)

2,5

V40 Het polijsten, beslijpen

en bijwerken van oude vullingen

1

V50 Droogleggen van

ele-menten door middel van een rubberen lapje

2

V70* Parapulpaire stift 2

V80* Wortelkanaalstift 3,5

V85* Elke volgende

wortel-kanaalstift in hetzelfde element

1,5

VII

Wortelkanaalbehan-delingen (E)

a. Onderzoek,

diagnos-tiek en behandelplan-ning

E02 Uitgebreid

wortelka-naalbehandeling con-sult

7

E03 Consult na

tandheel-kundig ongeval

5,5

b.

Wortelkanaalbehan-deling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E60* Geheel of gedeeltelijk

weghalen van pulpa-weefsel

8

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04 Toeslag voor kosten bij

gebruik van roterende nikkel-titanium instru-menten

€ 49,71 (voorcalculatorisch niveau 2022)

E13

Wortelkanaalbehande-ling per element met 1 kanaal

18

E14 Wortelkanaalbehande-ling per element met 2 kanalen

26

E16

Wortelkanaalbehande-ling per element met 3 kanalen

34

E17

Wortelkanaalbehande-ling per element met 4 of meer kanalen

42

E85 Elektronische

lengtebe-paling

2,5

E19 Insluiten

calciumhy-droxide of daarmee vergelijkbare desinfec-tans per element, per zitting

3

E66

Wortelkanaalbehande-ling van melkelement 8 Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelin-gen

Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.

E51 Verwijderen van kroon

of brug 6

E52 Moeilijke

wortelkanaal-opening

5

E53 Verwijderen van

wor-telstift

7

E54 Verwijderen van

wor-telkanaalvulmateriaal 5

E55 Behandeling

dichtge-slibd of verkalkt wortel-kanaal

5

E56* Voortgezette

behande-ling bij weefselschade van de tandwortel

7

E57 Behandeling van

ele-ment met uitzonderlij-ke anatomie

5

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61 Behandelen van open

wortelpunt met calci-umhydroxide, eerste zitting

14

E62 Behandelen van open wortelpunt met calci-umhydroxide, elke vol-gende zitting

9

E63* Toeslag voor afsluiting

met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokera-misch materiaal

7,5

E64 Afsluiting van open

wortelpunt 8

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77 Initiële

wortelkanaal-behandeling, eerste ka-naal

10

E78 Initiële

wortelkanaalbe-handeling, elk volgend kanaal

5

Bleken

E90 Inwendig bleken, eerste

zitting

8

E95 Inwendig bleken, elke

volgende zitting

3

E97* Uitwendig bleken per

kaak 12,5

Behandeling trauma-element

E40 Directe

pulpa-overkap-ping

5

E42 Terugzetten van een

verplaatst element na tandheelkundig onge-val

2

E43* Vastzetten element

d.m.v. een spalk na tandheelkundig onge-val

4

E44 Verwijderen spalk, per

element 1

Aanbrengen rubberdam

E45 Aanbrengen rubberdam 2

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31 Snij-/ hoektand 20

E32 Premolaar 28

E33 Molaar 36

E34* Aanbrengen retrograde vulling

4

E36* Het trekken van een

element met re-im-plantatie

14

E37 Kijkoperatie 12

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de ka-naalingangen

E88 Opvullen van de

pulpa-kamer en afsluiten van de kanaalingangen

10

Gebruik operatiemicroscoop

E86 Gebruik

operatiemicro-scoop bij wortelkanaal-behandeling

13,5

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87 Gebruiksklaar maken

van praktijkruimte voor wortelkanaalbehande-ling

10

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen

R08* Eénvlaks composiet

in-lay 12

R09* Tweevlaks composiet

inlay

23

R10* Drievlaks composiet

in-lay

30

R11* Eénvlaksinlay 18

R12* Tweevlaksinlay 28

R13* Drievlaksinlay 40

R14 Toeslag voor extra

re-tentie bij het plaatsen van indirecte restaura-ties

5

R24* Kroon op natuurlijk

ele-ment

44

R34* Kroon op implantaat 40

R29* Confectiekroon 9

R31 Opbouw plastisch

ma-teriaal 10

R32* Gegoten opbouw,

indi-recte methode 10

R33* Gegoten opbouw, di-recte methode

20

b. Brugwerk

R40* Eerste brugtussendeel 30

R45* Toeslag bij een

conven-tionele brug voor elk volgende brugtussen-deel in hetzelfde tus-sendeel

15

R49 Toeslag voor brug op

vijf- of meer pijlerele-menten

25

R50* Metalen fixatiekap met

afdruk 5

R55* Gipsslot met extra

af-druk

5

R60* Plakbrug zonder

prepa-ratie

20

R61* Plakbrug met

prepara-tie 30

R65 Toeslag bij een

plak-brug voor elk volgende brugtussendeel in het-zelfde tussendeel

7

R66 Toeslag bij een

plak-brug voor elke volgen-de bevestiging boven het aantal van twee

4

c. Restauraties diversen

R70 Toeslag voor kroon

onder bestaand fra-me-anker

11

R71* Vernieuwen

porselei-nen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

11

R74* Opnieuw vastzetten

niet plastische restau-raties

4

R75* Opnieuw vastzetten

plakbrug

10

R76 Toeslag voor

gego-ten opbouw onder be-staande kroon

5

R77 Moeizaam verwijde-ren van oud kroon-en brugwerk per (pij-ler)element

5

R91* Wortelkap met stift 25

d. Schildje van keramiek

of kunststof

R78* Schildje van keramiek

of kunststof, zonder preparatie

12

R79* Schildje van keramiek

of kunststof, met pre-paratie

20

e. Temporaire

voorzie-ningen

R80* Tijdelijk kroon- en

brugwerk, eerste tand of kies

5

R85* Tijdelijk kroon- en

brugwerk, volgende tand of kies

2

R90* Gedeeltelijk voltooid

werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheel-kundige werkzaamheden verkeren

IX Behandeling

Kauw-stelsel (G)

a. Pijn en

bewegings-stoornissen (Orofaci-ale Pijn en Disfunctie, OPD)

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

G21 Functieonderzoek

kauwstelsel 18

G22 Verlengd onderzoek

OPD

36

G23 Spieractiviteitsmeting

en registratie

16 Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)

G41 Consult OPD-therapie A

(niet-complex)

10,5

G62* Stabilisatieopbeetplaat 27

G68* Reparatie stabilisatie-opbeetplaat met afdruk

8

G47

Evaluatie/herbeoorde-ling na OPD therapie A 12 Therapie bij OPD B (complex).

G43 Consult OPD-therapie B

(complex)

20,2

G44* Therapeutische injectie 11

G46* Consult voor instructie

apparatuur (eenmalig) 8

G48

Evaluatie/herbeoorde-ling na OPD therapie B 20

b. Beetregistraties

G10 Niet-standaard

beetre-gistratie

15 Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepa-lingen volgend op G10

G11 Scharnierasbepaling 15

G12 Centrale relatiebepaling 14

G13 Protrale/laterale

bepa-lingen

10

G14 Instellen volledig

instel-bare articulator, panto-graaf en registratie

90

G16 Therapeutische

positie-bepaling

5

G20 Beetregistratie

in-tra-oraal

10 Diversen

G09 Occlusie analyse na

me-ting m.b.v. digitale ap-paratuur

5,4

G15 Toeslag voor het

be-houden van beethoog-te

5

G65* Indirect planmatig

in-slijpen

55

G66 Planmatig beslijpen van

alle voortanden, per boven- of onderkaak

10

G69* Beetbeschermingsplaat 11

G33* Aanbrengen front/

hoektandgeleidin

10

c. Snurk- en slaapstoor-nisbeugel

G71* Apparaat voor

snurk-en slaapstoornisssnurk-en (MRA)

50

G72 Controlebezoek MRA 5

G73* Reparatie MRA met

af-druk 8

d. Myofunctionele

appa-ratuur

G74 * Therapie met behulp

van myofunctionele ap-paratuur

21,1

X Chirurgische ingrepen

(inclusief verdoving) (H)

a. Onderdeel A

H11 Trekken tand of kies 7,5

H16 Trekken volgende tand

of kies, in dezelfde zit-ting en hetzelfde kwa-drant

5,6

H21 Kosten hechtmateriaal € 6,29 (voorcalculatorisch niveau 2022)

H26 Hechten weke delen 11

H50 Terugzetten/

terug-plaatsen tand of kies, eerste element exclu-sief wortelkanaalbe-handeling

10

H55 Terugzetten/

terug-plaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehande-ling

3

b. Onderdeel B

H90 Voorbereiding

praktijk-ruimte ten behoeve van chirurgische verrichtin-gen vallend onder on-derdeel B

10

H33 Hemisectie van een

molaar

12

H35 Moeizaam trekken tand

of kies, met mucoperio-stale opklap

12

H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

9

H41 Verwijderen van het

lip-bandje of tongriempje 6 Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42 Wortelpuntoperatie,

per tandwortel, zonder afsluiting

12

H43 Wortelpuntoperatie,

per tandwortel, met ante of retrogradeaf-sluiting

16

H44 Primaire antrumsluiting 11

H59 Behandeling

kaak-breuk, per kaak 14 Cyste-operatie

H60 Marsupialisatie 14

H65 Primaire sluiting 27

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70 Lappige fibromen,

Schlotterkamm, tuber-correctie e.d., enkelzij-dig per kaak

14

H75 Lappige fibromen,

Schlotterkamm, tuber-correctie e.d., dubbel-zijdig per kaak

27

H80 Alveolotomie torus,

vergelijkbare praepro-thetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

19

H85 Alveolotomie torus,

vergelijkbare praepro-thetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

32

XI Kunstgebitten (P)

a. Gedeeltelijk

kunstge-bit

P001* Gedeeltelijk kunstgebit

van kunsthars, 1-4 ele-menten

15

P002* Gedeeltelijk kunstge-bit van kunsthars, 5-13 elementen

30

P003* Frame kunstgebit, 1-4

elementen 41

P004* Frame kunstgebit, 5-13

elementen

56

b. Volledig kunstgebit

P020* Volledig kunstgebit

bo-venkaak 30

P021* Volledig kunstgebit

on-derkaak

40

P022* Volledig kunstgebit

bo-ven- en onderkaak

65 P023* Tijdelijk volledig

kunst-gebit, per kaak 20

c. Toeslagen

P040 Toeslag voor

individu-ele afdruk bij volledig kunstgebit

10,8

P041 Toeslag voor

individue-le afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunst-hars

5

P042 Toeslag voor

beetregi-stratie met specifieke apparatuur

10

P043 Toeslag voor

frontop-stelling of beetbepaling in aparte zitting

6

P044 Toeslag zeer ernstig

ge-slonken kaak, per kaak 13,5

P045 Toeslag immediaat

kunstgebit 2,5

P046 Toeslag voor elk

ele-ment bij een overkap-pingskunstgebit

8

P047 Toeslag voor gegoten

anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunst-hars

3

P048 Toeslag voor maken

precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls

15

P049 Toeslag voor aanbren-gen telescoopkroon met precisiekoppeling

10

d. Aanpassingen

be-staand kunstgebit

P060 Tissue conditioning

vol-ledig kunstgebit, per kaak

7

P061 Tissue conditioning

ge-deeltelijk kunstgebit van kunsthars of fra-mekunstgebit, per kaak

7

P062* Opvullen volledig

kunstgebit, indirect, per kaak

14,1

P063* Opvullen volledig

kunstgebit, direct, per kaak

14,2

P064* Opvullen gedeeltelijk

kunstgebit van kunst-hars of framekunstge-bit, indirect, per kaak

12,3

P065* Opvullen gedeeltelijk

kunstgebit van kunst-hars of framekunstge-bit, direct, per kaak

12,8

P066* Opvullen

overkap-pingskunstgebit op na-tuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

28

P067 Planmatig inslijpen

be-staand kunstgebit

5

P068* Reparatie volledig

kunstgebit, zonder af-druk, per kaak

3

P069* Reparatie volledig

kunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P070* Reparatie gedeeltelijk

kunstgebit van kunst-hars of framekunstge-bit, zonder afdruk, per kaak

3

P071* Reparatie en/of uitbrei-ding gedeeltelijk kunst- 8

gebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

P072* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van hars of frame kunst-gebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

8

XII

Tandvleesbehandelin-gen (T)

a. Verrichtingen bij

pati-ënten met tandvlees-aandoeningen

T012 Onderzoek van het

tandvlees met paro-dontiumstatus

29

T021 Grondig reinigen

wor-tel, complex

5,4

T022 Grondig reinigen

wor-tel, standaard

4

T032 Evaluatie initiële

be-handeling/chirurgie of herbeoordeling met pa-rodontiumstatus

18

T033 Bespreken

vervolgtra-ject na evaluatie of her-beoordeling

11

T042 Consult parodontale

nazorg

15,2

T043 Uitgebreid consult

pa-rodontale nazorg 20,2

T044 Complex consult

paro-dontale nazorg

26,9 Parodontale chirurgie

T070 Flapoperatie tussen

twee elementen 32,5

T071 Flapoperatie per

sex-tant (één zesde deel) 50

T072 Flapoperatie uitgebreid

per sextant ( één zesde deel)

60

T073 Directe postoperatieve

zorg, eerste zitting

10

T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

26,9

T076 Tuber- of

retromolaar-plastiek

12,5

b. Parodontologie in

overige situaties (niet vallend onder onder-deel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

T101 Tuber- of

retromolaar-plastiek

17,5

T102 Tandvleescorrectie, per

element

9,5

T103 Tandvleescorrectie, per

sextant (één zesde deel)25 Toepassen van regeneratietechniek

T111* Aanbrengen

parodon-taal regeneratiemateri-aal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

60

T112* Aanbrengen

parodon-taal regeneratiemateri-aal voor botherstel als niet-zelfstandige ver-richting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelf-de sextant (één zeshetzelf-de deel), per element

20

T113 Operatieve verwijdering

van regeneratiemateri-aal

32,5

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T121 Kroonverlenging per

element

32,5

T122 Kroonverlenging per

sextant

60 Mucogingivale chirurgie

T141 Tandvleestransplantaat 19

T142* Recessie bedekking met

verplaatste lap

60 Directe postoperatieve zorg

T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

10

T152 Directe postoperatieve

zorg, volgende zitting

26,9 Diversen

T161 ** Bacteriologisch onder-zoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

7

T162 Behandeling

tandvlees-abces 13,5

T163* Toepassing lokaal

me-dicament

10,8

T164* (Draad)Spalk 4

T165 Uitgebreide

voedings-analyse

10

XIII Implantaten (J)

J97 Overheadkosten

im-plantaten, autotrans-plantaten en peri-im-plantitis chirurgie

€ 182,78 (voorcalculatorisch niveau 2022)

J98 Overheadkosten

pre-implantologische chi-rurgie

€ 103,44 (voorcalculatorisch niveau 2022)

a. Onderzoek,

diagnos-tiek en behandelplan-ning

J01 Initieel onderzoek

im-plantologie 13

J02* Verlengd onderzoek

implantologie

20

J03* Proefopstelling 27

J05

Implantaatpositione-ring op grond van CT-scan

9

b. I Pre-implantologische

chirurgie

J09* Ophoging bodem

bij-holte, eerste kaakhelft 48

J10* Ophoging bodem

bij-holte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

30

J11 Prepareren donorplaats 27

J12* Kaakverbreding en/of

verhoging, per kaak 29

b. II Pre- en per-implanto-logische chirurgie: di-versen

J06 Vrijleggen foramen

mentale 6

J15* Kaakverbreding en/of

verhoging, per sextant 17

J17* Aanvullende ophoging

bodem bijholte

26

J18* Ophoging bodem

bij-holte orthograad 12

J19 Toeslag esthetische

zo-ne 13

c. Implantologische

chi-rurgie

J20 Plaatsen eerste

implan-taat, per kaak

45,7

J28 Plaatsen volgend

im-plantaat, per kaak

18,9

J23* Plaatsen eerste

tand-vleesvormer (healing abutment)

15

J29* Plaatsen volgende

tandvleesvormer (hea-ling abutment)

7,1

J26 Moeizaam verwijderen

implantaat

33

J36 Verwijderen implantaat 6,6

J27 Vervangen eerste

im-plantaat

45,7

J37 Vervangen volgend

im-plantaat

18,9

J39 Uitvoeren

autotrans-plantaat 34,9

J88 Chirurgische

behande-ling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)

34,9

d. Diversen

J07 Toeslag kosten boren

voor eenmalig gebruik of toeslag kosten in-zetstukken van een Im-plant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

J08* Aanbrengen botvervan-gers in extractie wond

4

J30

Bindweefseltransplan-taat per donorplaats 21

J81 Verkrijgen en

verwer-ken van bloed tot een regeneratief biomate-riaal middels een vena-punctie

22,5

J32* Verwijderen

gefractu-reerd abutment/oc-clusale schroef

23

J33 Kosten implantaat

J34 Bepaling stabiliteit

im-plantaat middels ISQ-meting

2

J35 Grondig submucosaal

reinigen implantaat

4,7

J87* Tijdelijke kroon in

de-zelfde zitting op imme-diaat geplaatst implan-taat

52

e. Mesostructuur

J45* Plaatsen eerste

druk-knop

24

J41* Plaatsen elke volgende

drukknop

7

J42* Staaf tussen twee

im-plantaten in dezelfde kaak

41

J43* Elke volgende staaf

tus-sen implantaten in de-zelfde kaak

13

J44* Plaatsen opbouw ten

behoeve van implan-taatkroon

5

f. Prothetische

behande-ling na implantaten

J50* Gelijktijdig plaatsen

volledig kunstgebit en klikgebit

103

J51* Onder klikgebit 67

J52* Boven klikgebit 67

J53* Omvorming klikgebit 20

J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

26

J55* Omvorming klikgebit

bij staven tussen drie of vier implantaten

30

J56* Omvorming klikgebit

bij staven tussen meer dan vier implantaten

35

J57 Toeslag

vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

17

J58 Toeslag

vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

22

J59 Toeslag

vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implan-taten

27

 

g. Nazorg implantologie

J60 Specifiek consult

na-zorg implantologie 11

J61 Uitgebreid consult

na-zorg implantologie 18

h. Prothetische nazorg

J70* Opvullen zonder

staaf-demontage 28

J71* Opvullen met

staafde-montage op twee im-plantaten

35

J72* Opvullen met

staafde-montage op drie of vier implantaten

40

J73* Opvullen met

staafde-montage op meer dan vier implantaten

45

J74* Reparatie zonder

staaf-demontage

11

J75* Reparatie met

staafde-montage op twee im-plantaten

21

J76* Reparatie met staafde-montage op drie of vier implantaten

26

J77* Reparatie met

staafde-montage op meer dan vier implantaten

31

J78* Verwijderen en

vervan-gen drukknop

5

i. Ketenzorg

implantolo-gie

J80 Twee implantaten in

de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

101,8

XIV Uurtarieven ten

be-hoeve van de bijzon-dere tandheelkunde en de Wlz (U)

U25* Tijdtarief

tandheelkun-dige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in een-heden van vijf minuten

€ 13,86

U35* Tijdtarief

tandheelkun-dige hulp aan patiën-ten die verblijven in de Wlz-instelling en be-handeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in een-heden van vijf minuten

€ 15,98

U05* Tijdtarief begeleiding

moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 15,98

XV

Informatieverstrek-king en onderlinge dienstverlening (Y)

Y01 Informatieverstrekking

aan derden, per vijf mi-nuten

€ 13,86

Y02 Onderlinge

dienstverle-ning Maximum

In document Beleidsregel tandheelkundige zorg - BR/REG-22111 (pagina 13-34)