• No results found

PERATOERAN REGLEMENT BOEWAT PENGGAWE CONSOL

In document BOEKOE PENGADILAN 152 z ^M (pagina 60-82)

Fatsal 1.

Penggawe-penggawe consol dari negri Nederland pake nama pangkat consol generaal, vice consol atau consulaire agent.

Marika itoe sekalian, di angkat, di petjatken dan di lepasken oleh Kami, katjoewali jang di tetapken di dalem fatsal 6.

Paling terpilih aken di briken itoe pangkat, ia itoe orang bangsa Nederland.

Fatsal 2.

Daerahnja koewasanja consol-consol itoe di tetapken oleh Kami poenja Menister van Buitenlandsche zaken.

Di negri-negri di mana ada oetoesan-oetoesan negri Nederland, di sitoelah penggawe-penggawe consol adadi

bawah pendjaga-an dan toetoen-an kepala dari oetoes-oetoesan itoe

Di negri-negri di mana tida ada oetoesan Nederland dia orang ada di bawah pendjaga-an dan toentoenan consol generaal jang ada di itoe negri, ini consol Generaal jang

berbalesan soerat dengan Minister van Buitenlandsche zaken Kapan tida ada Consol Generaal maka consol-consol teroes bersoeratan dengan Minister.

Dalem hal jang perloe sänget (tida ada tempo lagi, kasoesoeh) maka sekalian penggawe consol lantas toelis soerat teroes kapada Minister van Buitenlandsche zaken

Fatsal 3.

Sabelonnja menerima aken di djalani pangkatnja, maka penggawe consol jang di angkat oleh Kami, wadjib bersoempah atau berdjandji, menoeroet boenjinja tjonto di bawah ini:

„Hamba bersoempah (atau berdjandji) jang pangkat jang di pikoelken pada hamba, nanti di djalani oleh hamba dengan setija menoeroet oendang-oendang Nederland dan menoeroet prentah-prentah jang di briken dan jang nanti di briken pada hamba, dan jang hamba sabole-bole nanti membantoe sakoewat hamba, aken me-madjoeken perniaga-an, pelajaran dan oesaha-an.

Soenggoe biar apalah kiranja Allah jang maha koewasa toeloeng pada saja" !

Marika itoe mistie kasi masoek itoe soempah dengan soerat jang di tanda-in tangan olehnja, kapada Kami poe-nja Minister van Buitenlandsch Zaken.

Ongkosnja zegel (tjap), papan alamat (wapenbord) dan bandera, jang di pake pada penggawe consol, misti di pikoelnja sendiri. Zegel (tjap) jang di maksoedken di sini ia itoe wapen negri (singa-singa-an) pake toelisan sakoelilingnja, boeminja itoe toelisan : „Consulaat-Generaal, Consulaat, Vice- Consulaat atau Consulair Agentschap der Nederlanden te "

60

Kapada penggawe Consol jang tida dapet gadji, tida bole di perhitoengken ongkos-ongkos angkatnja.

Dalem hal pakeannja, Costiium, penggawe penggawe consol misti toeroet prentah di dalem besluit karadja-an tanggal 17 April 1842 no. 13.

Fatsal 4.

Sabelonnja satoe penggawe consol bole mendjalani paker-dja-annja maka perloe soerat-soeratnja jang Kami briken aken tanda dia di angkat djadi penggawe consol, misti di pertanda-in oleh Pamarentah dari negri di mana dia doedoek djadi consol, laen perkara kaloe dia orang di sana di kasi idin aken lantas mendjalanin dia poenja pangkat satrimanja dia poenja soerat pangkat.

Segala soerat-soerat jang barangkali terbit dalem hal aken dia orang di akoe atau di idinken mendjadi consol, dia oraDg dengan sigrah kasi taoe kapada kantor oetoesan atau kantor consol generaal jang terseboet di dalem fatsal 2, dan kapada kami poenja Menister van Buitenlandsche zaken.

Fatsal 5.

Kaloe penggawe consol soedah di akoeken oleh pema-rentah negri itoe, maka dia orang bole pasang kami poe-nja wapen (alamat) di atas pintoe roemahpoe-nja, adapoen dia itoe selamanja misti ingat, jang, ini permisie (aken pake wapen) tjoema di briken aken kabaikannja orang-orang bangsa Nederland, dan sekali-kali tida bole di pake aken bikin itoe roemah kantor seperti tempat perlindoengan boewat sembarang orang dengan me langgar atoeran dan prentah jang ada di itoe negri.

Dia orang tida bole sekali kali tjampoer-tjampoer atau bantoe persakoetoean-persakoetoean pemarentahan di dalem negri kadoedoekannja.

Kapan dia orang bekerdja sama pembesar-pembesar tempat dan sama laen-laen penggawe negri dia orang

misti berati ati sekali soepaija dia orang poenja karbor-matan sendiri dan haknja tida kakoerangan, tetapi dia orang djangan membikin jang sampe ada pengadoewan dari sebab dia orang terlaloe maoe mendjalani haknja

keliwatan dari misti.

Fatsal 6.

Consol generaal dan consol ada koewasa boewat angkat vise-consol dan consulaire agent di dalem daerah

koewa-sanja, ia itoe djikaloe dia orang kasi oendjoek dengan njata kaperloewannja itoe pangkat dan Pemarentah trima baik orang orang jang di pilih aken pangkat itoe, Tida bole sekali-kali orang di angkat kaloe belon dapet itoe trima-an baik.

Waktoe memoedjiken orang boewat itoe pangkat, maka terlebi baik misti di pilih orang bangsa Nederland, dan orang jang tida pegang pakerdjaan jang terhoeboeng de-ngan pelajaran.

Vice-consol dan consulair agent bekerdja atas tang-goengannja consol-generaal atau consol. Dia orang bole di petjatken dan di lepas oleh jaDg bri pangkat padanja asal sadja hal itoe lantas di kabarken kapada kami poe-nja Menister van Buitenlandsche zaken.

Adapoen djikaloe vice-consol atau consulair agent di angkat teroes oleh kami, maka dia orang mendjalani pa-kerdja-annja tida atas tanggoengannja consol di mana dae rahnja ada bekerdja itoe vice-consol atau consulair agent, dan dia orang poen tida bole di petjatken atau di lepas oleh consol generaal atau consol.

Fatsal 7.

Vice consol dan consulair agent jang di angkat teroes oleh Kami, dan dia orang jang menwakilken boewat sedikit tempo doeloe pangkat consol dan consol generaal, ada koewasa berboewat segala pakerdja-an jang di dalem ini reglement tjoema di koewasaken berboewat pada con-sol dan concon-sol generaal.

62

Patsal 8.

Consol-Generaal, consol dan vice consol dan consulair agent jang di angkat oleh Kami tida boleh tinggaliu tempat pakerdja-annja lebi lama dari ampat belas hari, djikaloe belon dapet permissie dari Menister van Buiten-landsche zaken, atau dari oetoesan atau kantor consol-generaal jang dalem daeraknja dia orang bekerdja. Djika-loe ada hal teramat kesoesoe sahingga tida bisa minta permissie lebi doeloe, maka wadjiblah dia orang djaga djangan sampe pakerdja-an consol itoe telantar, serta dia orang misti kasi taoe kapada pembesar-pembesar jang terseboet sebabnja kenapa dia orang pegi.

Penggawe consol jang meninggalken tempat pakerdja-an-nja dengan tida bisa dia kasi pepakerdja-an-njaoetan dengan sebab jang bole katrima kenapa dia tinggalin tempatnja, dia itoelah di pandanglah seperti soedah di lepas dari pakerdja-annja.

Kapan verlof (permissie) itoe di briken kapada penggawe consol jang dapet gadji, ia itoe di Europa lebi dari doewa boelan, dan di negri-negri di loewar Europa kaloe liwat ampat boelan, maka di potonglah sepertiga dari pada gadjinja jang dia misti trima selamanja dia tida ada di tempat.

Oewang jang di potong itoe di briken pada orang jang menwakilken doeloe pakerdja-an itoe.

Patsal 9.

Satoe penggawe consol tida bole trima pangkat consol dari laen karadja-an djikaloe ia belon dapet idin dari Kami lebi doeloe.

Penggawe consol jang tergadji tida bole berdagang, tida bole djadi anggota kaoem pengoeroes atau agent dari toko perniaga-an atau laen-laen persakoetoean dagang djikaloe dia tida dapet idin lebi doeloe dari Kami.

Fatsal 10.

Maka terlaranglah pada sekalian penggawe consol dengan pasti-pasti dia orang tida bole memaksa soedagar-soedagar bangsa Nederland dan kaptein-kaptein kapal bangsa Nederland aken minta pertoeloengannja, aken djadi agent atau oeroes perkara.

Penggawe consol jang Kami angkat dengan bergadji tida bole pegang pakerdja-an jang berboeboengan dengan pelajaran.

Fatsal 11.

Dalem soerat-soerat jang di kirim kapada kantor Bui-tenlandsche zaken perkara-perkara jang bermatjem-matjem haroeslah di kabarken satoe matjem dalem satoe soerat.

Segala apa jang dia orang bikin dalem pangkatnja (dalem dienst) moesti dia orang pertanda-in, kopikan-kopikan dari soerat-soerat misti dia orang simpan; archief nja (*) misti di oeroes dengan beres dengan soerat jang masoek atau jang kaloewar. Kaloe dia orang brenti atau meninggal doenia haroeslah archief itoe di'serahken kapada orang jang bole di pertjaja aken di trima-in dengan betoel kapada gantinja.

Fatsal 12.

Penggawe-penggawe consol misti membri toeloeng kapada sekalian kapal-kapal perang bangsa Nederland jang dateng di dalem daerahnja, dan dia orang misti toeloeng kepala jang memerentah kapal perang itoe aken memadjoeken maksoednja kenapa dia orang di kirim kasana.

Dia orang misti djaga kasentausa-annja kapal-kapal perang itoe dalem waktoe perang dan dalem waktoe tida ada perang, dia orang kasiken segala katerangan dan djoega dia orang kasi taoe segala adat biasa dan prentah dalem hal marina jang terpake di itoe negri.

(*) archief, ia itoe tempat menjimpei) koempoelan soerat-soerat di soewatoe kantor.

64

Dengan sigrah dia orang misti soegoehin pertoeloengannja pada kepala kapal perang dan misti kasi pertoeloengan selamanja itoe kapal ada di sitoe di daerahnja itoe consol

Dia orang berkoewasa aken minta toeloeng pada opsir kepala dari kapal perang atas tanggoengannja ini opsirdan menoeroet prentali jang ada, djoega dia orang bole minta toeloeng aken bawa orang persakitan dan orang-orang miskin.

Kapan penggawe consol jang ada gelaran pangkat consol generaal atau consol, maka opsir kepala kapal perang itoe misti dateng berdjoempa lebi doeloe, laen perkara kaloe itoe opsir ada hak boewat membawa tanda bandera kabesaran (seperti admiraal) kaloe dia opsir jang sademikian maka penggawe consol misti dateng doeloe padanja di kapal. Adapoen Vice consol dan consulair agent selama-lamanja misti dateng lebi doeloe berdjoempa pada opsir kepala kapal perang.

Fatsal 13.

Penggawe-penggawe consol wadjib aken membri toe-loengan pada kaptein-kaptein kapal, orang-orang kapal dan orang penoempang kapal-kapal dagang bangsa Ne-derland dan kapada sekalian orang-orang bangsa NeNe-derland dan aken djadi djoeroebasanja dan toeloeng bitjarauja kapada pembesar-pembesar negri.

Dia orang misti jakinin aken perdameken dengan baik segala tjidera perselesihan antara soedagar-soedagar orang Nederland di dalem daerah koewasanja, atau antara per-selesehan antara kaptein-kaptein kapal atau antara kaptein kapal dengan orang kapal atau dengan orang jang me-noempang.

Adapoen dia orang misti toeroet prentah-prentah jang sah dan laen-laen atoeran jang terpake aken mendjaga kasenangan antara orang-orang di kapal dagang bangsa Nederland.

Fatsal 14.

Penggawe-penggawe consol trima oewang jang maoe di kirim oleh orang-orang kapal ka Nederland, dia orang kasi tanda tangan (kwitansie) dan satoe-satoe djoembla oewang, jang dia trima itoe, dia kirim wissel kapada Menister van Buitenlandsche zaken.

Itoe wissel di toelis kapada order (atas nama) orang jang di oendjoekin oleh itoe orang kapal aken trima itoe oewang.

Ini atoeran tjoema bole di kasi djalan boewat orang kapal sadja, tida bole boewat kaptein-kaptein kapal, dan misti di maloemken terang-terang. Dia orang dapet boewat itoe toeloengannja setengah percent (setengah dalem seratoes).

Fatsal 15.

Penggawe-penggawe eonsol misti minta liat soerat-soerat monster-rol (*) dia orang misti tjari taoe apa moewatamrja, tempatnja kamana itoe kapal maoe pegi dan waktoenja kapan maoe brangkat.

Adapoen dia orang misti toeroet dengan tertip segala prentah di dalem boekoe Wetboek van Koophandel (hoe-koem perniaga-an) dan prentah dalem hai soerat kapal (zee brief).

Fatsal 16.

Kapan orang kapal dagang atau kapal perang bangsa Nederland lari, maka penggawe consol di mana itoe orang lari misti tjari daja oepaja pada pembesar negri soepaja itoe orang kapal di tangkep dan di serabken kapada kaptein-nja ; daja oepaja jang di ambilnja, misti mitoeioet katetapan contract jang ada dengan itoe negri.

Dia orang poen misti toeroet boenjinja soerat-soerat jang tertoelis dari itoe hal.

Fatsal 17.

Penggawe consol jang di dalem daerah koewasanja ada

(*) Soerat monsterrol ia itoe daftar n a m a - n a m a orang kapal.

60

kapal bangsa Nederland jang karem, lantas misti ambil segala atoeran menoeroet contract-contract jang ada ter-bikin dengan itoe negri, atau kapan tida ada contract dia misti ambil daja oepaja, jang tida melawan oendarig-oendang prentah di itoe negri, aken memperlindoengi orang-orang dari itoe kapal karem, dengan sisah-sisah kapal dan moewatan itoe kapal. Dari ini barang-barang semoewa dia bikin satoe inventaris (tjatettan), ini daftar dia kirim pada jang poenja, atau jang sewali itoe kapal.

Adapoen djikaloe anakoda kapal, atau jang ampoenja, atau dia ini poenja koewasa maoe oeroes sendiri hal kapal dan moewatan itoe, maka penggawe consol tida oesah tjampoer dalem itoe perkara lebi djaoe dari scba-gimana di minta padanja oleh orang jang mengoeroes itoe.

Fatsal 18.

Penggawe consol selama-Iamanja misti mendjaga dan menoeloeng kabaikannja dagang dan pelajaran dan pe-roesaha-an karadjinan Nederland di dalem daerah koe-wasanja dan dia orang misti djaga djangan sampe dagang dan laen-laen itoe membajar beja lebi tinggi atau laen roepa beja dari pada jang soedah di tetapken di dalem contract sama itoe negri atau kaloe tida ada contract misti di djaga djangan ia membajar lebi dari laen negri jang paling di toeloeng di sitoe.

Selamanja dia orang misti ingat dan kasi faoe segala daja oepaja jang bole di pake aken bikin madjoe dan menambah besar perniaga-an dan pelajaran Nederland dan djadjahannja di sebrang.

Dalem hal kasi masoek kabar-kabar dagang, kabar pelajaran dan laen-laen dia orang misti toeroet dia orang poenja prentah instructie, jang soedah ada, atau jang nanti di kasi.

Fatsal 19.

Penggawe-peBggawe consol kasi taoe kapada Kami .poenja Menister van Buiteulandsche zaken, dan kaloe perloe

kapada pembesar kapal perang bangsa Nederland jang paling deket, atau pembesar negri djadjahan Nederland dengan lekas dan lantas djikaloe ada moelai bertjaboel penjakit jang berdjangkit di dalem daerah koewasanja consol dan ia djoega misti kasi taoe apa atoeran quaran-tain (*) telah di ambil.

Fatsal 20.

Penggawe consol, misti toeroet sebegimana atoeran jang di tetapken di dalem contract sama itoe negri, kapan ada orang bangsa Nederland jang meninggal doenia di dalem bilangan daerahnja dengan tida ada ahliwarisnja di itoe tempat, atau tida ada sa-orang koewasa ahliwaris-ahliwarisnja, atau tida ada orang jang mengoeroesboedelnja.

Kaloe tida ada orang jang mengoeroes boedel, maka consol misti boewat segala perboewatan aken menjimpen dan mengoeroes barang-barang peninggalan, sebegimana bole di boewatnja menoeroet prentah negri.

Fatsal 21.

Penggawe consol ada koewasa boewat saksi-in tanda-tanda tangan soerat-soerat dagang, soerat-soerat verklaring dan laen-laen soerat jang di briken di dalem daerahnja oleh pembesar jang wadjib di itoe tempat.

Dia orang misti taro-in tjapnja kantor consol di atas soerat-soerat itoe, begitoe poen misti di taro-in tjap soerat-soerat (paspoort) jang terseboet di fatsal jang berikoet.

(*) quarantain, ia itoe atoeran boewat kapal-kapal aken tida bole ïnaaoek kaloe ada dateng dari negri jang berdjangkit atau kaloewar dari sana atau kaloe ada jaDg sakit sademikian di dalem kapal sarcpe soedah abis di priksa dokter.

m

Penggawe eonsol naisti djaga jaag kopikan-kopikan soerat deurwaarder di trima-in pada jang roisti trima, ia itoe kopik-an jang di kirim padanja olek Menister van Buitenlandscke zaken menoeroet fatsal 4 ka 8 dari Wet-boek van Burgerlijke rechtsvordering.

Pendeknja dia orang misti sabole bole djaga biar orang trima soerat-soerat jang di kirim aken di pertrimaken di dalem daeratmja, oleh pembesar jang berwadjib.

Fatsal 22.

Penggawe eonsol piara satoe register, dalem jang mana sabole bole ia misti seboetken njata-njala nama, oemoer dan pangkat orang itoe.

Orang-orang jang namanja ada di dalem itoe register bole minta dan misti di kasi oleh penggawa eonsol satoe petik-an dari register itoe aken soewatoe tanda jang ia terkenal dan namanja ada pada eonsol.

Fatsal 23.

Kapada orang-orang Nederland jang dapet tjilaka di laoet kapalnja karem, kapada orang-orang Nederland jang bisa oendjoek dengan tjoekoep jang soerrt-soerat pasnja ilang, atau orang-orang Nederland jang ada di loewar tanah Nederland jang perloe soerat katerangan (paspoort) aken menjata-ken kabangsa-annja, nanti di briken soerat paspoort oleh eonsol Generaal atau oleh eonsol. Adapoen Vice-consol dan consulair agent baroelah bole kasi pas-poort kaloe dia orang mendjalani wakil pakerdja-an eonsol.

Fatsal 24.

Kapada orang-orang jang dapet tjilaka dengan kapal karem dan orang-orang jang tida poenja, bole di kasi onderstand (blandja) kaloe dia orang minta, tetapi peng-gawa eonsol misti ingat prentah-prentah jang soedah ada dan prentah-prentah jang nanti di kasi.

Penggawa consol nanti djaga, kaloe itoe orang-orang jang dapet tjilaka dengan kapal karem dan orang-orang jpng tida mampoe pada minta poelang ka Nederland biar dia orang di bawa ka Nederland atau karnana-mana djadjahen Nederland di tanah sebrang dengan ongkos jang paling ketjil.

Fatsal 25.

Penggawe eonsol koloe bikin dia orang poenja peritoe-ngan (rekening) misti ingat prentah-prentah jang soedah di kasi dan jang nanti di kasi

Dari segala oewang jang dia orang kasi kaloewar lebi doeloe (dari kantongnja sendiri) aken bajar onderstand dan laen-laen, dia orang bole dapet setengsk percent (setengah dalem seratoes) Ini oewang interest 1/-i percent misti di kasi masoek di dalem itoe rekening consol.

Fatsal 26.

Dalem hal oepah oepahan jang consol bole minta, maka consol misti toeroet betoel prentah-prentah jang sah dan laen-laen prentah. Sekalian pertjiderahan dalem hal minta oepahan itoe misti di perselesihken pada Menister van Buifenlandsche zaken.

Vice-consol dan consulair agent dapet bagian separo dari pada oepahan-oepahan njang d;a trima, jaag separonja saban taon dia misti bikin penjaoetan dan trimain pada consol djeneraal atau consol jang angkat padanja.

Adapoen Vice-consol dan consulair agent jang di angkat teroes oleh Kami sendiri tidalah terpake ini bagian oepah.

Fatsal 27.

Boewat segala apa jang di perboewat oleh penggawe consol atas titah atau akan goenanja Pemarentah, tida lah bole di trima oepa djikaloe tida di briken idin lebi doeloe, kapan itoe oepahan tida soedah di idinken soerat-soerat

70

prcntali. Ini reglement moelai bekerdja pada waktoe jang nanti di tetepken oleh Kami.

NASEHAT BAGI PEMBBTJA.

Djikaloe hendak pegi ka tanah sebrang boekan prentah Nederland terlebi baik membawa soerat pas. Tanda-tanda tangan pembesar-pembesar jaug di taro di itoe pas baik itoe soeroeh saksi-in oleh consol dari pada negri kamana kita maoe pegi; soepaija kaloe sampe di sana teranglah bagi consol Nederland jang kita rajat negri Nederland dan wadjil di toelosng olehnja seperti terseboet di dalem reglement ini.

Instructie boewat kapitein dan luitenant tjina di dalem kota dan di loewar Soerabaija.

Patsal 1.

Kapitein Tjina, ia itoelah kepala (dari bangsa orang tjina) dia itoelah jang misti di hormati, di pandang dan di dengar preutahnja oleh masing-masing orang Tjina, tida di bedabin siapa.

Patsal 2.

Kapitein itoe, didalem pakerdja-annja di bantoelah oleh tiga luitenant, jang lantas ada di bawah prentahnja dan misti mendengar katanja.

Fatsal .3.

Kapitein itoe lantas ada di bawah prentahnja toewan resident, dan wadjib ia kasi rapport kapada resident re-sident dari pada segala pelanggaran jang dia dapet taoe, segala perboewatan kasalahan dan kadjahatan antara orang-orang Tjina, atau antara orang Tjina dan orang laen bangsa, ia itoe didalem doewa poeloe ampat djam.

Fatsal 4.

Satoe-satoe orang Tjina wadjiblah kasi taoe kapada kepala kampoeng, segala pelanggaran jang dia dapet taoe atau segala pengadoewannja sendiri, nanti kepala kam-poeng kasi taoe kapada luitenant dari itoe bilangan (wijk) dan ini luitenant nanti sampeken itoe semoewa kapada kapitein Tjina.

Fatsal 5.

Djikaloe ada kabakaran, ada roesoeh, atau laen-laen katjilaka-an, maka kapitein Tjina tida bole pegi dari

kam-72

poeng Tjina, tetapi dengan sigrah kapitein soeroeh pegi luitenant dari bilangan di mana kapitein poenja roei»ab.

ada bediri, bersama-sama 12 orang Tjina aken bekerdja menoeroet prentah assistent resident, kapala politie, dan laen-laen luitenant misti tinggal sedia-sedia di dia poenja bilangan, dan kepala-kepala kampoeng poen begitoe djoega bersedia-sedia didalem kampoengnja, soepaja dia

ada bediri, bersama-sama 12 orang Tjina aken bekerdja menoeroet prentah assistent resident, kapala politie, dan laen-laen luitenant misti tinggal sedia-sedia di dia poenja bilangan, dan kepala-kepala kampoeng poen begitoe djoega bersedia-sedia didalem kampoengnja, soepaja dia

In document BOEKOE PENGADILAN 152 z ^M (pagina 60-82)