4  SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.3  Opmerkingen

 

Utrechtseweg 443A te Doorwerth          13      3027.01 

De indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse betreft voor zowel de boven‐ als onder‐

grond AW (overal toepasbaar). 

 

Ten aanzien van de onderzoekslocatie wordt de hypothese ‘verdachte locatie’ op basis van de  resultaten van het verkennend onderzoek asbest in bodem niet bevestigd. Zowel op het maaiveld  als in de bovengrond is zintuigelijk geen asbestverdacht materiaal in de fractie > 20 mm waarge‐

nomen. In het mengmonster (ASB MM1) is in de fractie < 20 mm tevens geen asbest aangetoond. 

 

4.2 Conclusies en Aanbevelingen   

De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek as‐

best in bodem geven onzes inziens geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader  onderzoek.  

 

Op basis van de uitgevoerde verkennende onderzoeken zien wij geen milieuhygiënische belem‐

mering voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een nieuwe woning  op de locatie. 

 

4.3 Opmerkingen   

De onderzoeken zijn uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daar‐

voor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat de bodem‐

onderzoeken slechts bestaan uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal boringen/ga‐

ten en analyses worden uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een  verontreiniging aanwezig is, die bij de onderzoeken niet is aangetroffen. 

 

Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740  niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. De genoemde bodem‐

kwaliteitsklassen betreffen een indicatie waarbij geen toetsing is uitgevoerd op PFAS. Voor afvoer  van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie kunt inwinnen bij  Buro Ontwerp & Omgeving of de betreffende gemeente. 

             

     

 

Bijlagen 

 

 

     

 

Bijlage 1 

Situatietekeningen 

   

     

 

Bijlage 1.1 

Topografisch overzicht en kadastrale kaart 

   

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 3027.01

12345

25

Geleverd op 2 juli 2019

Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:1000 Kadastrale gemeente Sectie

Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Doorwerth B

566

0 m 10 m 50 m

447

445

443

443A

Utrechtseweg

Utrechtseweg

439A

441

444

281

442

565 348

566

550

596 551

4093

434

Omgevingskaart Klantreferentie: 3027.01

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object Doorwerth B 566 Utrechtseweg 443A, 6865CL Doorwerth

CC-BY Kadaster.

     

 

Bijlage 1.2 

Situatietekening met boorpunten en asbestinspectiegaten 

   

443

443A

DWH B 565

DWH B 566

2 4 6 8 10 meter

04

02

03 A01

A03 A02

01

woning schuur

Locatie:

Type:

Omschrijving:

Projectnr:

Schaal: Formaat:

Datum:

Getekend:

Tekeningnr:

Bestandsnaam:

Utrechtseweg 443A te Doorwerth

Verkennend bodemonderzoek en asbest in bodem onderzoek Situatietekening met boorpunten en asbestinspectiegaten 3027.01

1 : 250 A3

08-08-2019 SD 1

3027.01-01

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

Perceelsgrens

N Bebouwingsgrens

Onderzoekslocatie

Legenda

Boring tot 0,5 m-mv Boring tot 2,0 m-mv

Asbestinspectiegat tot 0,5 m-mv Beton

     

 

Bijlage 2 

Boorprofielen en legenda 

   

Projectnummer: 3027.01

Project: Utrechtseweg 443A te Doorwerth

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 16-07-2019

Boormeester: M.J. van Diek

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 02

Datum: 16-07-2019

Boormeester: M.J. van Diek

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 03

Datum: 16-07-2019

Boormeester: M.J. van Diek

0

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen roest, lichtbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend, lichtbruin, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindhoudend, lichtbruin, Edelmanboor

200

Boring: 04

Datum: 16-07-2019

Boormeester: M.J. van Diek

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen wortels, zwak grindhoudend, donker bruincreme, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindhoudend, lichtbruin, Edelmanboor

200

Projectnummer: 3027.01 Project: Utrechtseweg 443A

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: A01

Datum: 06-08-2019

Boormeester: Max Scholten

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen grind, zwak wortelhoudend, donker zwartbruin, Schep

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen plantenresten, sporen grind, donker zwartbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, neutraal, Edelmanboor

200

Boring: A02

Datum: 06-08-2019

Boormeester: Max Scholten

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen plantenresten, sporen hout, sporen baksteen, donker beigebruin, Schep

50

Boring: A03

Datum: 06-08-2019

Boormeester: Max Scholten

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen plantenresten, sporen hout, sporen baksteen, sporen grind, donker beigebruin, Schep

50

     

   

   

     

 

Bijlage 3 

Analysecertificaten 

   

T.a.v. Susan Dekkers Velperweg 157 6824 MB ARNHEM

Datum: 18-Jul-2019 NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jul-2019 Utrechtseweg 443A 3027.01

2019104723/1 Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Utrechtseweg 443A Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer

Startdatum Rapportagedatum Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C 16-Jul-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019104723/1 Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S Droge stof % (m/m) 90.2 95.1

S Organische stof % (m/m) ds 3.0 1.4

96.8

% (m/m) ds 98.5

Gloeirest

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.5 <2.0 Metalen

S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20

S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20

S Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0

S Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 <5.0

S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050

S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5

S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 4.6

S Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10

S Zink (Zn) mg/kg ds <20 <20

Minerale olie

<3.0

mg/kg ds <3.0

Minerale olie (C10-C12)

<5.0

mg/kg ds <5.0

Minerale olie (C12-C16)

<5.0

mg/kg ds <5.0

Minerale olie (C16-C21)

<11

mg/kg ds <11

Minerale olie (C21-C30)

7.4

mg/kg ds <5.0

Minerale olie (C30-C35)

<6.0

mg/kg ds <6.0

Minerale olie (C35-C40)

S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

1 2

MM1 01 (5-50) 02 (5-50) 03 (15-65) 04 (5-50)

MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-180) 03 (180-200) 04 (50-80) 04 (80-130) 04 (130-180 10833028 10833027

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jul-2019 16-Jul-2019

M: MCERTS erkend

Utrechtseweg 443A Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer

Startdatum Rapportagedatum Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C 16-Jul-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019104723/1 Certificaatnummer/Versie

S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 1) 0.0049 1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050

S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050

S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050

S Fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050

S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050

S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 1) 0.35 1)

1 2

MM1 01 (5-50) 02 (5-50) 03 (15-65) 04 (5-50)

MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-180) 03 (180-200) 04 (50-80) 04 (80-130) 04 (130-180 10833028 10833027

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Akkoord

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jul-2019 16-Jul-2019

M: MCERTS erkend VA

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019104723/1

Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.

10833027 03 1 15 65 0537630840 MM1 01 (5-50) 02 (5-50) 03 (15-65) 04 (5-50)

10833027 01 1 5 50 0537630839 MM1 01 (5-50) 02 (5-50) 03 (15-65) 04 (5-50)

10833027 02 1 5 50 0537630837 MM1 01 (5-50) 02 (5-50) 03 (15-65) 04 (5-50)

10833027 04 1 5 50 0537630790 MM1 01 (5-50) 02 (5-50) 03 (15-65) 04 (5-50)

10833028 04 2 50 80 0537630785 MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-18

10833028 04 3 80 130 0537630831 MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-18

10833028 04 4 130 180 0537630836 MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-18

10833028 04 5 180 200 0537630962 MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-18

10833028 03 2 65 70 0537630832 MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-18

10833028 03 3 70 120 0537630838 MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-18

10833028 03 4 120 130 0537630830 MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-18

10833028 03 5 130 180 0537630833 MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-18

10833028 0537630835 MM2 03 (65-70) 03 (70-120) 03 (120-130) 03 (130-18

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019104723/1

Pagina 1/1 Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019104723/1

Pagina 1/1 .

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Cf. AS3000 Voorbehandeling

W0106 Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934 Gravimetrie

W0104 Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754 Gravimetrie

W0109 Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753 Sedimentatie

W0171 Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 ICP-MS

W0423 Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 ICP-MS

W0423 Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 ICP-MS

W0423 Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 ICP-MS

W0423 Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 ICP-MS

W0423 Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 ICP-MS

W0423 Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 ICP-MS

W0423 Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 ICP-MS

W0423 Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 ICP-MS

W0423 Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703 GC-FID

W0202 Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980 GC-MS

W0271 PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287 GC-MS

W0271 PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287 GC-MS

W0271 PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

T.a.v. S. Dekkers Velperweg 157 6824 MB ARNHEM

Datum: 09-Aug-2019 NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Aug-2019 Utrechtseweg 443A 3027.01

2019114235/1 Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Utrechtseweg 443A

1

Max Scholten 1/1

3027.01

Analysecertificaat

09-Aug-2019/14:35 Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer

Startdatum Rapportagedatum Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C 07-Aug-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019114235/1 Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

87.4 1)

% (m/m) Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek

13.6 2)

kg In behandeling genomen hoeveelheid

0.0 2)

mg Asbest fractie 0,5-1mm

0.0 2)

mg Asbest fractie 1-2mm

0.0 2)

mg Asbest fractie 2-4mm

0.0 2)

mg Asbest fractie 4-8mm

0.0 2)

mg Asbest fractie 8-20mm

0.0 2)

mg Asbest fractie >20mm

<7.3 2)

mg Asbest (som)

<0.7 2)

mg/kg ds Asbest in grond

<0.7 2)

mg/kg ds Gemeten Asbestconcentratie

<0.7 2)

mg/kg ds Gemeten concentratie Chrysotiel

0.0 2)

mg/kg ds Gemeten concentratie Amfibool

0.0 2)

mg/kg ds Totaal asbest hechtgebonden

0.0 2)

mg/kg ds Totaal asbest niet hechtgebonden

1 MM01 (1) 10863492

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Akkoord

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Aug-2019

KB

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019114235/1

Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.

10863492 MM01 1 0 50 1558281MG MM01 (1)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019114235/1

Pagina 1/1 Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019114235/1

Pagina 1/1 .

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Uitbesteding Uitbesteed

W0004 Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898 Microscopie

W0004 Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 3771 NB Barneveld P.O. Box 459 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 Fax +31 (0)34 242 63 99 E-mail info-env@eurofins.nl Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monstercode : 6046447

Uw referentie : MM01 (1)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/08/2019

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.R.

Datum geanalyseerd : 09-08-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13570 g Droge massa aangeleverde monster : 11860 g

Percentage droogrest : 87,4 m/m %

Type zeving : nat

zeeffractie

massa asbest-houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10338,8 88,3 40,5 0,39 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 155,5 1,3 29,0 18,65 0 0,0

Totaal 11702,9 100,0 1052,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie (mg/kg ds)

bovengrens (mg/kg ds)

gehalte asbest (mg/kg ds)

ondergrens (mg/kg ds)

bovengrens (mg/kg ds)

gehalte asbest (mg/kg ds)

ondergrens (mg/kg ds)

bovengrens (mg/kg ds)

<0,5 mm

Aangetroffen type asbest : Geen Bijzonderheden waargenomen : Geen Serpentijn asbest is chrysotiel.

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:

- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 924348

Project omschrijving : 2019114235-3027.01 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: HFFF-NPQT-FCPW-ABDR Ref.: 924348_certificaat_v1

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 924348

Project omschrijving : 2019114235-3027.01 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HFFF-NPQT-FCPW-ABDR Ref.: 924348_certificaat_v1

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6046447 MM01 (1) MM01 0-.5 1558281MG

Bijlage 1 van 2 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 924348

Project omschrijving : 2019114235-3027.01 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HFFF-NPQT-FCPW-ABDR Ref.: 924348_certificaat_v1

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 924348

Project omschrijving : 2019114235-3027.01 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HFFF-NPQT-FCPW-ABDR Ref.: 924348_certificaat_v1

     

 

Bijlage 4 

Toetsing van de analyseresultaten 

   

     

 

Bijlage 4.1 

Toetsing analyseresultaten aan Wbb 

   

3027.01

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3 2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 90,2 90,2

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 96,8

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds <20 51,06 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2287 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,885 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0494 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,84 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,72 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,61 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <11 25,67

mg/kg ds 7,4 24,67

mg/kg ds <6,0 14

mg/kg ds <35 81,67 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

In document Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem Utrechtseweg 443A te Doorwerth (pagina 14-59)