Urzędu Marszałkowskiego 9 212 764

1. Zadania realizowane przez placówki oświatowe 2 665 268

1) Jednorazowe płatności jednostek oświatowych 1 288 132

80102 Szkoły podstawowe specjalne 100 401

80105 Przedszkola specjalne 10 085

80111 Gimnazja specjalne 124 078

80121 Licea ogólnokształcące specjalne 41 503

80130 Szkoły zawodowe 95 518

80134 Szkoły zawodowe specjalne 182 660

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego 88 798

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 77 423

80147 Biblioteki pedagogiczne 138 579

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 363 374

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 800

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 55 008

85410 Internaty i bursy szkolne 7 905

2) Doskonalenie nauczycieli 432 414

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 337 414

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95 000

3) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów 714 272

80195 Pozostała działalność 540 609

85495 Pozostała działalność 173 663

4) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 130 000

80195 Pozostała działalność 95 000

85495 Pozostała działalność 35 000

5) 80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli

wojewódzkich jednostek oświatowych 100 450

2. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski 6 547 496

1) 80130 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego w Toruniu - dokumentacja projektowa 400 000

2) 80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność 70 000

Dział Plan na %

Rozdział Treść 2016 rok struk.

3) 80195 Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji

Narodowej 90 000

4) 80195 Nagrody w konkursach szkolnych 20 000

5) 80195 Komisje egzaminacyjne 5 100

6) 80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego 120 000

7) 85415 Stypendia dla uczniów 250 000

8) 85495 Krzewienie tradycji harcerstwa 50 000

9) Remonty 250 000

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego - remonty 250 000

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego 98 000

85410 Internaty i bursy szkolne 152 000

10) Inwestycje wieloletnie 350 000

85403 Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. J. Korczaka w Toruniu 350 000

Programy unijne

11) Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 4 923 122

80104 Działanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną -dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe

(wydatki inwestycyjne) 221 274

80195 Działanie 10.2.3 - Kształcenie

zawodowe-dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z

budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 1 716 848

80195 Działanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub

przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" 1 999 000 80195 Działanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie

uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt

"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" 986 000

12) 80195 Projekt REThINK - Program "Uczenie się przez całe

życie" 19 274

Ogółem (I +II) 81 243 651

w tym:

1) 71 803 486

64 382 855

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów:

aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

W roku 2016 planuje się likwidację filii funkcjonujących przy bibliotekach pedagogicznych. Przewidywany roczny koszt utrzymania filii Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wynosi 144.730 zł natomiast 9 filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wynosi 1.478.500 zł.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów:

bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;

2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów:

toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z filią w Brodnicy;

2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy z filiami w: Inowrocławiu, Koronowie, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeńskim, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

Utrzymanie jednostek

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

Wydatki w kwocie 71.803.486 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

Dział Plan na %

Rozdział Treść 2016 rok struk.

- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH PRZY ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj.

w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A Jurasza oraz Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzą:

- Przedszkole Nr 81;

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;

- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;

- Szkoła Policealna Specjalna;

3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących;

- Gimnazjum Nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;

- V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Słabo Widzących i Niewidomych;

- Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Nr 5 dla Dorosłych Słabo Widzących i Niewidomych;

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

- Szkoła Podstawowa Nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;

- Gimnazjum Nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;

- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 25;

2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji

niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:

- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;

- Oddział Specjalny dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej;

1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i

niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25;

- Gimnazjum Specjalne Nr 25;

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;

- upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami z wykorzystaniem diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz;

- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;

Dział Plan na %

Rozdział Treść 2016 rok struk.

nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany

2) 2 892 669

130 000

In document 22 Werkgever enz. 23 van-tot Aard het werk. 26 Reden van beëindiging. 27 Opmerkingen 28 Verwijzingen (datum, werkgever, resultaat) (pagina 59-63)