Omwisseling en wetgeving

In document HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS (pagina 2-0)

I. A LGEMEEN

2. Omwisseling en wetgeving

Met een Belgisch militair rijbewijs kan een Belgisch burgerrijbewijs aangevraagd worden krachtens de artikelen 5 en 27 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.

Sinds 1 mei 2013 kunnen de categorieën van Groep 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE) niet meer omgewisseld worden. Militairen moeten sinds die datum slagen in een examen om een cate-gorie van Groep 2 op het nationaal rijbewijs te verwerven.

ENKEL DE CATEGORIEËN VAN GROEP 1 KUNNEN OMGEWISSELD WORDEN.

2.2. SHAPE-rijbewijs

Het SHAPE-rijbewijs kan omgewisseld worden tegen een Belgisch rijbewijs krachtens de overeen-komst tussen de staten die partij zijn bij het Noord-Atlantische Verdrag inzake het statuut van hun strijdkracht (SOFA), ondertekend te Londen op 19 juni 1951, alsook krachtens een overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de SHAPE (overeenkomst van 22 juni 1970).

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

II. MODEL VAN HET BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS 1.

OUD MODEL AFGELEVERD TOT 1998

Dit model is niet omwisselbaar. Het wordt soms nog door het leger afgegeven.

2.

MODEL SINDS 1998

Dit model geeft vrijstellingen voor het theoretisch en praktisch examen.

VOORZIJDE

Afgiftedatum

Datum tot wanneer de omwisseling mogelijk is

Omwisselbare categorieën

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

Niet omwisselbare categorieën van militaire voertuigen

III. MODEL VAN HET SHAPE-RIJBEWIJS

RIJBEWIJS SHAPE

Voorzijde Achterzijde

Dit rijbewijs moet verplicht vergezeld worden van de SHAPE-identiteitskaart De geldigheidsduur van dit rijbewijs wordt bepaald door de SHAPE-identiteitskaart

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

IDENTITEITSKAART SHAPE

Voorzijde Achterzijde

Deze identiteitskaart is geen rijbewijs en is niet omwisselbaar tegen een Belgisch rijbewijs Het rijbewijs is omwisselbaar als het vergezeld is van de nog steeds geldige SHAPE-identiteitskaart;

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

IV. MODEL VAN USAFE-RIJBEWIJS

Dit rijbewijs is gelijkgesteld met een SHAPE-rijbewijs.

Er zijn twee modellen van Amerikaanse militaire rijbewijzen, afgegeven door het 80th ASG – NSSG Drivers Testing Station, APO AE 09708, SHAPE, aan het Belgisch personeel of aan het personeel dat in België met een lokaal statuut werd gerekruteerd.

BLAUW RIJBEWIJS

Voorzijde Achterzijde

WIT RIJBEWIJS

Voorzijde Achterzijde

Om deze rijbewijzen om te wisselen, moeten ze vergezeld gaan van een attest, afgegeven door het 80th ASG – NSSG Drivers Testing Station, APO AE 09708, SHAPE.

Dit attest definieert de gelijkstellingen.

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

V. RIJDEN MET DEZE RIJBEWIJZEN

Men mag met deze rijbewijzen uitsluitend rijden in het raam van opdrachten van de instellingen die deze rijbewijzen hebben afgegeven.

VI. OMWISSELING

1.

WIE MAG OMWISSELING AANVRAGEN? Zie Omzendbrief Hoofdstuk 2 punt I.

2.

BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS 2.1. Geldigheidsvoorwaarden

Het militair rijbewijs moet geldig zijn om te kunnen worden omgewisseld.

2.2. Anciënniteit

De omwisseling van een militair rijbewijs wordt gelijkgesteld met het slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen. De anciënniteit die men met zijn rijbewijs verworven heeft, telt niet mee voor het burgerrijbewijs (begindatum van de geldigheid van de categorieën).

2.3. Gelijkwaardigheid van de categorieën

Enkel de categorieën van Groep 1 (AM, A1, A2, A, B, B+E) kunnen omgewisseld worden.

MILITAIR RIJBEWIJS,

GELDIG VOOR:

BURGERRIJBEWIJS, GELDIG VOOR:

AM A1 A2 A B B+E

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

2.4. Datum waarop de burgerlijke categorieën zijn behaald

De burgerlijke categorieën, behaald door de omwisseling van een militair rijbewijs, krijgen als be-gindatum de dag waarop ze werden verkregen voor het burgerrijbewijs, dus de datum waarop de omwisseling plaatsvond. De militaire anciënniteit telt niet.

2.5. Datum verval van de burgerlijke categorieën

De geldigheid van de categorieën van Groep 1 is permanent.

2.6. Vermelding op het burgerrijbewijs

Op het burgerrijbewijs moet geen enkele melding worden gemaakt van de omwisseling van het militair rijbewijs.

2.7. Formaliteiten die de gemeente moet vervullen

• er wordt een aanvraag van rijbewijs ingevuld op de gemeente;

• er moet een fotokopie van het militair rijbewijs worden gemaakt dat aan de aanvraag wordt gehecht;

• het militair rijbewijs moet aan de persoon worden teruggegeven.

3.

HET SHAPE-RIJBEWIJS 3.1. Geldigheidsvoorwaarden

De identiteitskaart die bij het SHAPE-rijbewijs hoort, moet nog geldig zijn (het USAFE-rijbewijs heeft een einddatum waar rekening mee gehouden moet worden.

3.2. Anciënniteit

De omwisseling van een SHAPE-rijbewijs wordt gelijkgesteld met het slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen. De anciënniteit die men met zijn rijbewijs verworven heeft, telt niet mee voor het burgerrijbewijs (begindatum van de geldigheid van de categorieën, medisch onderzoek, bewijs van vakbekwaamheid, enz.).

3.3. Medisch onderzoek Groep 2

Er is geen vrijstelling van het medisch onderzoek van Groep 2 in geval van omwisseling van een SHAPE-rijbewijs. Om de categorieën van Groep 2 te kunnen verkrijgen, moet men een medisch attest van Groep 2 dat nog geldig is, voorleggen.

3.4. Bewijs van vakbekwaamheid

Er is geen vrijstelling van het bewijs van vakbekwaamheid in geval van omwisseling van een SHAPE-rijbewijs. Opdat code 95 op het burgerrijbewijs zou worden aangebracht, moet de aanvra-ger de eerste keer een getuigschrift van basiskwalificatie voorleggen en iedere daaropvolgende keer een getuigschrift van nascholing voor de verlenging.

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

3.5. Datum waarop de burgerlijke categorieën zijn behaald

De burgerlijke categorieën, behaald door de omwisseling van een SHAPE-rijbewijs krijgen als be-gindatum de dag waarop ze werden verkregen voor het burgerrijbewijs, dus de datum waarop de omwisseling plaatsvond. De militaire anciënniteit telt niet.

3.6. Datum verval burgerlijke categorieën

Voor de categorieën van Groep 1 zijn de vervaldata permanent en voor de categorieën van Groep 2 worden ze gelijkgesteld met de geldigheidsduur van het medisch onderzoek voor Groep 2.

3.7. Vermelding op het burgerrijbewijs

Op het burgerrijbewijs moet er geen enkele melding worden gemaakt van de omwisseling van het SHAPE-rijbewijs.

3.8. Formaliteiten die de gemeente moet vervullen

• er wordt een aanvraag van rijbewijs ingevuld op de gemeente;

• er moet een afschrift van het SHAPE-rijbewijs + de SHAPE-identiteitskaart worden gemaakt dat aan de aanvraag wordt gehecht;

• het SHAPE-rijbewijs moet aan de persoon worden teruggegeven.

VII. SHAPE-RIJBEWIJS EN BELGISCH INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

De personeelsleden van de NAVO of van de SHAPE kunnen, zelfs als ze niet in het register van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, een internationaal rijbewijs verkrijgen op basis van hun SHAPE-rijbewijs (artikel 54 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998).

1.

WELKE GEMEENTE LEVERT HET RIJBEWIJS AF

• voor de SHAPE-leden die in een Belgische gemeente zijn ingeschreven, levert de gemeente van de verblijfplaats het internationaal rijbewijs af;

• voor de leden die niet in een Belgische gemeente zijn ingeschreven (voornamelijk de militai-ren), levert de gemeente Bergen het internationale rijbewijs af.

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

2.

VOORWAARDEN

1. Voorleggen van een geldig SHAPE-identiteitskaart.

2. Voorleggen van één van de volgende documenten:

• een Belgisch nationaal rijbewijs;

• een Europees nationaal rijbewijs;

• een erkend buitenlands nationaal rijbewijs (dit moet worden ingeruild tegen een Belgisch rij-bewijs);

• een SHAPE-rijbewijs of een USAFE-rijbewijs

de houder van een SHAPE-rijbewijs moet niet verplicht een Belgisch rijbewijs verkrijgen.

DEZE UITZONDERING GELDT NIET VOOR DE BELGISCHE MILITAIRE RIJBEWIJZEN HET MILITAIR RIJBEWIJS MOET EERST WORDEN OMGEWISSELD TEGEN EEN BELGISCH

BURGERRIJBEWIJS ALVORENS MEN EEN INTERNATIONAAL BELGISCH RIJBEWIJS KAN VERKRIJGEN.

In document HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS (pagina 2-0)