Sinfield, Aa Foor and out of Wo~k in Shields. In: Concept of Poverty. ed: Peter 'I'ourwencL l1ondon

19'70.

p.2.20M·235·

Slocum, \J.L. Occupational Careers. Chicago.

1966.

Steig?nga-Kouwe, S.E. De vrouwcüijke bevolking en de werkc;elegen•·M heid voor vrouwen. Mens en Onderneming

26 (1972) 16?-180.

Stew, Twee Jaar. Stichting ter initi~ring en begeleiding van experimentele werkplaatsen Amsterdam

1974.

Stroink, P.L. Jonge werkneerasters alleen maar bruidjes van morgen ? Mens en Onderneming

26 (1972) 258-266

65.

Stroink1 P.L. en M van Vijck. Jongeren en werk; naar een nieuwe werkori~ntatie ? Een verslag van

23

diepte-interviews met

kli~nten van het Experimenteel WerkBureau Amsterdam.

NI PG •.. ::r /'.I1NC") I -· .Je.Loon" i ,. I} c '? .. , ;>.

66.

Stroosnijder, A.M. De arbeidsmarkt. (Vuga).

1973.

67.

Stroosnijder, A.M. Wetsartikelen betreffende de arbeidsmarkt. (Vuga)

68.

Swaan, A. de. Een boterham met tevredenheid. De Gids.

1971.

69.

Liever geen Surinaamse ? Och da~ krijg ik iedere dag op mijn

i oor

d ·

JO. rn lreipun • r:' t (

19'?'-)

. ~ ~~-~~. ')C" •')Cî

70.

Terugkeer van de vrouw in het arbeidsproces. Stichting Weten-schappeli,jk Onderz.oek Val:centrales. Utrecht.

1972.

71a

Tiffany, D.W; J.B. Cowan and P.M. Tiffany. The Unemployed.

A social-psychol cal Portrait •• New Yersey.

1970.

72.

Uitdehaag, A. Werkloosheid, Arbeidsmotivatie en vervreemding -een kritiek op het huidige werklozenbeleid. (doktoraal skriptie) Tilburg.

1973.

73"

Vermeulen, J .J:L De grondslagen van de ;:i.rbeid::>marktpolitiek.Haar1e 7Lr. Vervoort, C.E. Gezin en t>choolkeuze bij l:D.fü~arboiders. 196[L

75a Vuurtoren, drie jaar experiment. Hervormde Stichting Jeugdhonken Amsterdam.

1973.

78.

Werklozenverzet; het explosieve vervolg op 1Afvaljeugd' samenge-steld door en voor werklozen. 1s Hertogenbosch.

1975.

'79. J eugdie;o werknemen:; "\"Jerkzaa;1 in VElf3 tigingen E1et

;:o

of ueer personen: gecevens uit de personeelsenqu~tes over

1970

en

1972.

Staatsuitgeverij. Den Haag.

80.

Wezel, J.A.M. Bel van werkloosheid. Ge~rag

3 (19'75) 63-79.

81.

Vezel, J.A.M. Herintreding in het arbeidsproces, een onderzoek ~

onder werklozen. Tilburg.

1972.

82" Wezel, ,J .1\oM. Sociale laae; en beleving van werklooCJheid. Sociale Wetenschappen

15 (1972) 178-195.

133. \!/ezel1 ,JoA.h. en IC t8.ny. Onderzoek ,soc:Lë.le z,ekerheid. 'eel

II-1

BIJLAGE II - ONDERZOJ~K: PHOBLEEMSTEI,LING EN METHODE

In de inleiding schreven wij d.t het doel van het onderzoek was de samenstelling van de groep werkloze jongeren in Amsterdam aan de weet te komeno

In het rapport van de themagroep 11Jongeren bui ten het arbeidsproces1' 'januari

1975)

komen we op grond van literatuuronderzoek en interviews met werkers van alternatieve en traditionele hulpverleningsinstellin-gen, buurt- en klubhuizen ~n vormingscentra die in hun werk ~eel met werkloze jongeren te ~aken hebben tot de volgende omschrijving van de probleemgroep (pag.

98):

11Het gaat om langdurig werkloze .jongeren of jongeren die zeer on-regelmattig werken tu1asen de 16 en 25 ,jaar, die behalve hun werkl""

loosheid ook nog andere problemen hebben, zoals moeilijkheden thuis, of met huiivesting, drugs- en alkoholgebruik, agressief gedrag, kriminaliteit, psychische problemen, die behoren tot de arbeidersjeugd (ongeschoold of lichtgeschoold) en waaraan door

offici~le instanties weinig aandacht wordt besteed.

Met de werkende jongeren heeft.deze groep maatschb.ppelijk kvJets-.

bare jeugd gemeen hun positie van dubbele afhankelijkheid: een a±"hankelijke positie in het bEHlrijf en op de arbeidsmarkt en af-h1ankeli jkheid van het ouderlijk [s-ezin. Kenmerkend, specifiek voor de groep jongeren waar wij ons mee bezig houden, i1::0 hun ekonomisch achtergebleven positie: wat betreft inkomen, werkgelegenheid en werkomstandighedeno Bovendien hebben ze een achtergebleven po-sitie op het punt van huisvestingr oµderwijs, sociale status, konsumptiepatroono Ze hebben een laag acipira tieni veau, niet u.i t tevredenheid, maar uit onmàëht en gevoel van onbehagen. Ze. z.ijn va.ak afkomstig uit probleemgezinnen, kinderrijke of gebrok~n en onvolledige gezinnen. fl

In dit onderzoek proberen we na te gaan hoeve<.:il van deze jongeren ook bij het GAB ingeschreven staan of ander~ gesteld, of de problemen met onderwijs, werk en werken, huisvesting en problemen op andere terreinen ook bij de officieel geregistreerde werkloze jo~geren naar voren komen.

In hoofdstuk V werken wij de problematiek van de verschillende groepen werkloze jongeren verder uit.

Wij hebben ons onderzoek beperkt tot dc:l groep 15 t/m 22-jarige. ingé-schrevenen bij het GAB-Amsterdam en in het bijzonder tot degenen onder hen die langer dan drie maanden werkloos waren., Het kriterium vari. de minimum- en volwassenloontrekkers wil overigens niet zeggen dat de resultaten van dit onderzoek niet door te trekken zijn naar de oudere leeftijdsgroepen. Naarmate de leeftijd toeneemt zal o" i" het per···

centage jongeren met een afgehroken opleiding toenemen.

J .. l.-(:~·

Het kriterium van drie maanden is genomen op grond van de ervaring dat na enkele maanden reeds de gevolgen van werkloosheid va:il.baar zijn omdat de verwachtingen ten aanzien van werk hooggespannen waren en omdat jongeren zonder werk moeilijker op te vangen zijn (zij zijn vaak nog ongehuwd)o

Het onderzoek op het GAB~Amsterdam is verricht in de periode van

15

november

1974

tot

5

januari

19750

De telperiode van de grootste afdeling van het GAB, de PAD, viel rond de officiële teldatum van het GAB voor november

1974.

De statistisch onbelangrijke afdeling Bijzondere Bemid-deling is het laatst doorgelidht. De centralè teldatum ligt ongeveer rond

6/7

december

1974.

Voor de bepaling van de leeftijd en de duur van de werkloosheid nemen we sieeds d~ datum van onderzoek als kriterium: een flexibele tijdsduur.

Voor we: een be.schrijving t;even van de tot ons ter be schikking staande gegevens, allereerst nog enkele omschrijvingen:

~~E~!~~~: de personen die bij het GAB-Amsterdam ingeschreven: ~tonden

en op de datum van onderzo~k volgens de opgave van het GAB zonder ~erk

waren. Werkzoekenden (mensen die nog aan het werk zijn en v~n baan willen veranderen), personen werkzaam via de sociale werkplaatsen, personen die een kursus CVV (Centrum voor Vakopleiding Volwassenen) volgen zijn niet in het onderzoek opgenomen.

~~~E-!~~-~~-~~!;~~22.r:!~~~~_: de periode vanaf de inschrijving bij het arbeidsbureau (na ontslag bij de laatste werkgever of iets dergelijks) tot aan de datum van het onderzoeka Uitschrijvingen door het arbeids-bureau, wanneer de inschrijving niet (op tijd) verlengd is of wegens ziekte, worden niet meegeteld, als binnen een maand herinschrijving volgta De duur van de werkloosheid geldt dan als ononderbroken.

Regelmatige werklaosheid: wanneer men eerder ingeschreven gestaan heeft '

---~---bij het GAB.

~~~~:;::e.:. een $amenhangend geheel van arbeidstaken en arbeidsomstandig heden (27:303).

~~:::~~~~1E~!.~4L~E~~~~~~~t.:~::~~:::_ wanneer men eerder werkloofi geweest is

~n van beroep veranderd is.

~.er zo e,ksg.P g~~..§.

Wij heb~en uitsluitend gebruik gemaakt van de gegevens op de stamkaar-ten. Stonden er onduidelijkheden op de kaarten dan hebben wij geen op--·

heldering gevraagd aan de betreffende bemiddelaar. Vanwege het enorme personeelstekort op het GAB konden en mochten w:Lj de bemiddelaars niet

le

I I 3

nog ex~ra met onze yragen (over)belasten.

De ondµidelijkheden hebben we als feit leren hantereno Waarom wordt het,&&4 w~l duidelijk en het andere niet duidelijk op de kaart

aange-~ra~ht? Op ~elke gronden acht een bemiddelaar een gegeven belangrijk of onbe~angrijk voor de bemiddeling?

Vooraf hebben wij vele gesprekken gevoerd met bemiddelaars over de bemiddeling zelf, de procedure voor de inschrijving, het gebruik van de stamkaart en de belangrijkheid van de gegevens op de kaarten. Op de stamkaart dienen alle gegevens vermeld te worden die van belang zijn voor een goede. bem:idleling. Als basis dient daarvoor het inschrijvings-formu+.ier dat . elke werkloze bi~i zijn eerste aanmelding invult. Later worden gegevens die de bemiddelaar in het gesprek verkregen heeft en informp.tie .die hij van werkgever9of instellingen opgevraagd en/of verkregen J:J.eeft op de kaa:ct bijgeschreven, nogmaa.ls voorzover. de

bemid-delaa~ deze

voor

~e bemiddeling belangrijk of noodzakelij~ acht •..

Na deze gesprekken hebben wij een proefonderzoek verrichf op de af-deling A.lg~rneen. I ndus.triële Bemiddeling (AIB). Omdat op deze afdeling

~wel geschoolden als ongeschoolden (meisjes) ingeschreven waren, kregen wij een goede (doorsnee-hndruk van het GAB.

Q2g.<:,Y.~~s.

o;e

"d.e_,.§..:1;:.~~1?.;

De volgende gegevefü3 staan al of niet uitvoerig of nauwkeurig op de

stamkaart~n vermeld:

De voor~ en,achternamen1 het adres, geboorteplaats en -datum, zeer

---nauwkeurig genoteerd. Om. de anonimi t,ei·,t van de :i:ngeschreve;nen _t!2J Wé;1.ar-borgen (een belangrijke ei.s van het. arbeidsbureau, en terecht) hebben.

we va,n al dez.e gegevens alleen de stra51t:naam overgenomen, de

geboorte-pla~ts gebruikt pm een indeling te hanteren .naar nationaliteit ~n om te diskrimineren (Nederlandse en Surinaamse) en de geboortedatum uiter-aard om d.e :J_eeftij d te bepalen" Voor mannen worden gele kaart,en ge-bruikt, voor vrouwen witte (op de. ;PJ..aat~s. wa<:i.r bij mannen het

lidmaat-schap van een vakorganisatie aang~geven wordt, behoort bij de vro~wen eventueel de naam van de echtgenoot ingevuld te worden!).

~~~-~2E~~E-!~~-!~~~~E!JY~~~ met de daarbij behorende kode wordt zeer.

nauwkeurig ingevuld, met potlood om er gemakkelijk verandering. in aan.

te kunnen brengen. Het n.even-beroep werd vrijwel niet ingevuld. Kerk-organisaties en vakKerk-organisaties wo:rde:i;, all.een vermeld als de. ing.esc,hre-vene dJt op zijn formulier invu1L

~~-~~E~~:i:,:~~j~~-~!~'.::! (gehuwd/ongehuwd/zelfstandig wonend/bij de ouders inwonend) worden op ·dezelfde wij ze ingevuld en alleen aangevuld of ge-wijzigd als dat (toevallig) in de verdere bemiddeling ter sprake komt.

~~-6~~~~~~~~~!~~~~~~~!~~~~ A1, A2 eh A3, die hiet veel gehanteerd worden en indelingskoderingen die vooral op de afdelingen H&K en BB

gehan-teerd worden. Voor ons zeer gemakkelijk, vooral bij onnauwkeurigheden.

Aan de kaart zijn !!9~~~ gehecht, rood voor surinaamse rijksgenoten, groen voor de zeer jeugdigen, blauw voor de minder-geschikten en'kleine blauw voor personen buiten Amsterdam, en wit voor degenen die nog

werkeri en alleen van werkkring willert veranderen (en dus voor ons onbelangrijk waren). Deze fiches waren voor ons een bron van ergenis omdat wij er zelf ook op gingen letten en omdat deze aanduidirigen tegengesteld aan de gegevens op de 'kaarten konden zijn. Zo kwam het dikwijls voor dat een breed blauw fiche aan de kiart gehecht was (minder-geschikt) maar dat op de kaart een normale beroepskode stond genoteerde

~~-5::e~~~~.~~eà zo nauwkeurig mogelijk, alleen voor de Surinaamse rijks-genoten ~as soms onduidelijk of een bepaald diploma werkelijk behaald was"

~~~~~E~~;~::'.:.'.:_~'.2-~~~~.:~~~-'.::~::1:~~~ waren vaak letterlijk op de kaarten overgeschrev17n of aan de kaart vastgenieto De beroepskeuze-adviezen hebben we vaak letterlijk overgenomeno

~~-~~~~~~~~~~ç,:~E±-~~' na het e(;.rste gesprek worden al;tijd de eerste indrukk&n van de br;middèlaar over de werkl.oze vermeld, méE?stál zeer formeel van aard. Daarna komen allerlei op- en aanmerkingen bij de verdere bemiddeling, de informatie van werkgevers, kontroleparafen van de sociale dienst en de kontakten met hulpverleningsinstellingen.

~~ -~:'.:~~è:E~;;i~~~??~:-~~ _:;:?:!~?.~E~;i::'.~~/;2~~~

!'.:::

worden nauwkeurig aangegeven"

~~~-!~~~!g~!~~~~~~~~ de werkgevers staan nauwkeurig vermeld, ook de periode dat men bij een bepaalde werkgever gewerkt heeft, Wanneer echter vaak van werkgever gewisseld wordt, treden nog wel eens onnauw-keurigheden op, vooral als we deze 1/wrkperiodes vergelijken met cie in-en ui tschrijvingsdata (werkloosheidsperiode)..,

De aard van het werk wordt door de ene bemiddelaq.r beter vermeld dan door de andere, bij vrouwen in het algemeen onnauwkeurig. Het gaat hier-bij echter ftiet om de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigh~den;

alleen het beroep wordt aangegeven: magazijnbediende, typiste ~te.

E!_~~~~~~!~~l-~~-E~~~~~~-Y~~-~~!~!~~1-~~-E~~~~-!!~-~~!!:!~~~~~~~!~

~~E~~~ (bij een sollicitatie) zijn niet altijd vermeld.

II-5

~!-!!E~!~~~~S!~ behoren op de kaart bijgeschreven te worden (om niet iemand twee keer naar dezelfde werkgever te sturen)o

~!-~~~~~E~~~' vaak stond op de kaarten vermeld dat men verwezen was naar de bedrijfsvereniging of de GSD, maar dan bleef onduidelijk of men die uitkering ook werkelijk kreeg. Daarom hebben wij alleen de kontroleparaafjes genoteerd als deze uitkeringsinstanties de inschrij-ving en de bereidwilligheid van de werkloze gekontroleerd hadden"

In

het .a:,l~e~e~n geqee~~~ van het onderzoek maken we gebruik van de volgende gegevens op de stamkaarten: in- en uitschrijvingsdata (duur);

de leeftijd, het beroep van inschrijving; de afdeling wa.a.r men inge-schreven staat, het al of niet Surinamer/Antilliaan zijn en het arbeidsverleden: schoolverlater, nog niet eerder gewerkt, uit mili-taire dienst, naar milimili-taire dienst, uit detentieo

Voor het onderzoek~ede~l.t!_M.""lS;ns_~urifi" (= langer dan

3

maanden werk-loos) maken we voorzover mogelijk gebruik van alle gegevens die op de stamkaarten vermeld staan.

Indeling typeringen:

In document 22 Werkgever enz. 23 van-tot Aard het werk. 26 Reden van beëindiging. 27 Opmerkingen 28 Verwijzingen (datum, werkgever, resultaat) (pagina 95-103)