3 Gedetailleerde instructies voor het gebruik van de online toepassing: Rol Plannende

3.4 Een nieuw dossier aanmaken

Om een nieuw dossier aan te maken in DSI worden volgende stappen gezet:

▪ Klik op de knop ‘Nieuw dossier aanmaken’

▪ Volgend scherm verschijnt:

▪ Volgende velden moeten ingevuld worden:

o Kies de juiste Procedure. In het uitwisselingsloket DSI kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, rooilijnplannen en onteigeningsplannen in het kader van ruimtelijk ordening, stedenbouwkundige verordening en bouwverordening worden opgeladen. Deze lijst bevat echter enkel de procedures die mogelijk zijn voor de gemeente of provincie waarvoor ingelogd is. Zo kan een gemeente enkel kiezen voor gemeentelijke procedures. De procedure die hier wordt gekozen, bepaalt wat bij het aanmaken van fasen en het opladen van geodata en dossierstukken mogelijk zal zijn.

o Kies het juiste Stamnummer en Volgnummer. Het veld Niscode wordt automatisch ingevuld op basis van de gemeente of de provincie waarvoor ingelogd is. Het Algplanid wordt vervolgens automatisch aangemaakt op basis van de gekozen procedure en de velden Niscode, Stamnummer en Volgnummer.

o Kies de Naam van het plan.

▪ De velden Emailadres (verschijnt niet in de publieke fiche), Roepnaam en Omschrijving zijn optioneel.

▪ Klik op de knop ‘Bewaar dossier’

▪ Indien verplichte velden niet ingevuld zijn, worden deze rood ingekleurd. Er kan niet worden verdergegaan vooraleer deze velden ingevuld zijn.

▪ Volgend scherm verschijnt:

▪ Op dit moment kan je het dossier nog verwijderen wanneer je bijvoorbeeld een foutief algplanid hebt gevormd.

▪ De mogelijkheid om je dossier te verwijderen, verdwijnt wanneer je een fase hebt aangemaakt.

In dat geval moet je eerst de fase verwijderen alvorens je het dossier kan verwijderen.

3.4.1 Opladen van een nieuwe fase

▪ Klik op de knop ‘Nieuwe fase aanmaken’

▪ Volgend scherm verschijnt:

▪ Kies de Fase en de Status van het dossier.

Opgelet! De mogelijke fasen zijn afhankelijk van de gekozen procedure. Zo zal na het kiezen van de procedure ‘Bijzondere plannen van aanleg’ enkel de fase ‘Besluit tot goedkeuring’

mogelijk zijn.

Naargelang de gekozen fase, kunnen er mogelijk nog extra verplicht in te vullen velden verschijnen. Zo zal er in de fase Start, volgend scherm verschijnen:

De Status van het dossier kan in het voorbeeld ‘lopende’ of ‘stopgezet’ zijn. Naarmate je verder in de procedure vordert, kan je opteren voor extra mogelijkheden zoals definitief, geschorst, ….

▪ Klik op de knop ‘Bewaar fase’.

▪ Volgend scherm verschijnt:

3.4.1.1 Historiek van het dossier

Indien er meerdere fasen zijn, wordt de meest recente bovenaan getoond. De andere fasen worden gebundeld onder de titel Historiek van het dossier en verschijnen na het aankliken van Toon historiek van het dossier.

3.4.1.2 Betekenis van de velden herinterpretatie en numac

▪ Herinterpretatie

o Voor oude procedures is het mogelijk om in het uitwisselingsloket aan te geven of een plan op een andere ondergrond werd ingetekend dan op het juridisch rechtsgeldige plan. In dat geval moet je het vakje 'herinterpretatie op andere referentiekaart’

aanvinken.

▪ Numac

o In de fase ‘Voorlopige Vaststelling’, ‘Definitieve Vaststelling’ en ‘Besluit tot Goedkeuring’ is het mogelijk om het intern nummer bij het Belgisch Staatsblad - van de publicatie van de Definitieve Vaststelling en het Besluit tot Goedkeuring - op te geven. Het uiwissellingsloket zal hier automatisch een link van maken naar de publicatie bij het Belgisch Staatsblad zelf. Deze link zal raadpleegbaar zijn in het publieke loket.

Voorbeeld uit Belgisch Staatsblad met Numac rechtsbovenaan:

3.4.2 Geodata toevoegen

▪ Eens een fase is aangemaakt, kan je geodata toevoegen.

▪ Klik op de knop ‘Geodata toevoegen’

▪ Volgend scherm verschijnt:

▪ In het veld Geodata kan je aangeven welk type geodata je wil opladen. De geodata waaruit je kan kiezen zijn afhankelijk van de gekozen procedure en de fase. Er wordt een onderscheid

gemaakt tussen verplichte geodata, geodata verplicht in voorkomend geval en facultatieve geodata.

▪ Opgelet! Van elk type kan er binnen één fase slechts 1 versie opgeladen worden. Zo kan er maar 1 versie van bijvoorbeeld de grondvlakken worden opgeladen.

▪ Het formaat voor de aanlevering van geodata is een shapefile in gezipte vorm. Gebruik de richtlijnen voor de uitwisseling van digitale stedenbouwkundige informatie en de beschikbare sjablonen om de geodata volgens de uitwisselafspraken op te stellen. Het DSI-richtlijnenboek, het DSI-cookbook, de modelshapefiles en de tabel met eigenschappen van de geodata die in DSI kan worden opgeladen, zijn allen terug te vinden op volgende website:

https://omgeving.vlaanderen.be/digitale-uitwisseling-van-stedenbouwkundige-informatie-dsi-documentatie-voor-de-gebruiker

▪ Klik op de knop ‘Bijlage toevoegen’ om te navigeren naar het op te laden bestand.

o Indien het bestand niet correct is, zal er een foutmeldig verschijnen. Pas dan het bestand aan en voeg opnieuw toe.

▪ Klik op de knop ‘Voeg geodata toe’.

3.4.3 Afgeleide geodata toevoegen en verwijderen

▪ Onder afgeleide geodata valt:

o Register plancompensaties o Recht van voorkoop o Verbintenissen o Verordeningen

3.4.3.1 Register plancompensaties

▪ Als je het ‘Register plancompensaties’ toevoegt, zal dit bestand automatisch opgesplitst worden naar (indien aanwezig in het register) een bestand:

o ‘Planbaten’

o ‘Planschade’

o ‘Gebruiks- en kapitaalschade’

o ‘Zonder plancompensatie’

De opsplitsing van het RPC-bestand gebeurt vrijwel meteen automatisch. Zolang dit nog niet is gebeurd zal in de toepassing de melding ‘Bereken plancompensaties in wachtrij’ te zien zijn.

De automatisch aangemaakte bestanden (‘planbaten’, ‘planschade’, ‘Gebruiks- en kapitaalschade’

en ‘Zonder plancompensatie’) kunnen enkel verwijderd worden door het ‘Register plancompensaties’ te verwijderen. Zie Verwijderen van een dossierstuk of geodata

3.4.4 Een dossierstuk toevoegen

▪ Eens een fase is aangemaakt, kan je een dossierstuk toevoegen.

▪ Klik op de knop ‘Stuk toevoegen’

▪ Volgend scherm verschijnt:

▪ In het veld Stuk kan je aangeven welk dossierstuk je wil opladen. De dossierstukken waaruit je kan kiezen zijn afhankelijk van de gekozen procedure en de fase. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte stukken, stukken verplicht in voorkomend geval en facultatieve stukken.

▪ Opgelet! Sommige dossierstukken bestaan uit meerdere delen, terwijl andere evolutief zijn binnen een fase en bijgevolg uit meerdere versies bestaan.

Zo kan je van de toelichtingsnota kaarten meerdere delen opladen:

Terwijl je van de procesnota meerdere versies kan opladen:

Sommige dossierstukken kunnen daarentegen slechts één keer opgeladen worden, zoals de stedenbouwkundige voorschriften. Deze verdwijnen dan uit de lijst.

▪ Stukken moeten aangeleverd worden in PDF-formaat.

▪ Klik op de knop ‘Voeg stuk toe’.

3.4.4.1 Documenten met persoonsgegevens

▪ Documenten die persoonsgegevens bevatten mogen niet gepubliceerd worden. De stukken Onteigeningsplan en Verslag participatiemoment kunnen persoonsgegevens bevatten.

o Indien een onteigeningsplan/verslag participatiemoment wordt opgeladen met persoonsgegevens moet je ‘Bevat geen persoonsgegevens’ niet aanvinken. Vervolgens dient er nog een onteigeningsplan/verslag participatiemoment opgeladen te worden zonder persoonsgegevens.

o Indien een onteigeningsplan/verslag participatiemoment wordt opgeladen zonder persoonsgegevens moet je ‘Bevat geen persoonsgegevens’ wel aanvinken. Deze versie zal beschikbaar gesteld worden voor het publieke DSI-loket.

3.4.5 Een fase publiceren

▪ Wanneer alle verplichte dossierstukken en geodata voor een fase zijn opgeladen kan je de fase publiceren. Publiceren betekent dat het dossier klaar is en toegankelijk wordt in het publiek loket https://dsi-omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht.

Opgelet! Indien de fase Natraject (NA) moet gepubliceerd worden, waarbij geodata van het type ‘Grondvlakken’ (GV) aanwezig is, dient ook het dossierstuk ‘Stedenbouwkundige Voorschriften (SV) opgeladen te worden. Pas daarna kan de fase gepubliceerd worden.

▪ Niet gepubliceerd:

▪ Schuif bovenstaande knop naar rechts om de fase te publiceren:

▪ Publicatie naar het publiek loket gebeurt direct. De doorstroom naar de downloadpakketten gebeurt 2 keer per dag, ’s middag en middernacht. De doorstroom naar de services gebeurt 1 keer per dag, ‘s nachts.

3.4.6 Opladen van een volgende fase

▪ Indien de huidige fase klaar is, kan een volgende fase opgeladen worden.

▪ Hiervoor dient eerst de huidige fase gepubliceerd te worden, zie Een fase publiceren

Opgelet! De fase Scoping bij de procedure Ruimtelijk uitvoeringsplan – geïntegreerd planningsproces kan enkel aangemaakt worden indien het Verslag particpatiemoment in de fase Start is opgeladen.

▪ Vervolgens kan de volgende fase aangemaakt worden, zie Opladen van een nieuwe fase

3.4.7 Opladen van een eerdere fase

▪ Het opladen van een eerdere fase is enkel mogelijk voor procedures die een vaste volgorde hebben. Dit is van toepassing voor alle procedures behalve de procedure ‘Ruimtelijke uitvoeringsplan – geïntegreerd planningsproces. In deze procedure is het immers mogelijk om een fase te hernemen. Op dat moment is de hernomen fase géén eerdere fase.

▪ Bij het kiezen van een fase worden enkel de fasen getoond die volgens de gekozen procedure mogelijk zijn.

▪ Zie Opladen van een nieuwe fase

3.4.8 Opladen van een dossierstuk of (afgeleide) geodata na publicatie

▪ Verplichte dossierstukken of geodata moeten opgeladen worden vóór publicatie.

▪ Niet verplichte dossierstukken of geodata kunnen na publicatie toegevoegd worden. Zie Geodata toevoegen, Afgeleide geodata toevoegen en Een dossierstuk toevoegen.

▪ Publicatie naar het publiek loket gebeurt direct. De doorstroom naar de downloadpakketten gebeurt 2 keer per dag, ’s middag en middernacht. De doorstroom naar de services gebeurt 1 keer per dag, ‘s nachts.

3.4.9 Verwijderen van een dossierstuk of geodata

▪ Een niet verplicht dossierstuk of niet verplichte geodata kan enkel verwijderd worden indien er geen adviesvraag is verstuurd.

▪ Een verplicht dossierstuk of verplichte geodata kan enkel verwijderd worden indien er geen adviesvraag is verstuurd én de fase niet gepubliceerd is

▪ Klik op de knop ‘Verwijder’ onder het te verwijderen dossierstuk of geodata.

3.4.10 Verwijderen van een fase

▪ Een fase kan enkel verwijderd worden indien er geen geodata, geen dossierstukken én geen adviesvraag met adviezen aanwezig zijn.

▪ Klik op de knop ‘Fase verwijderen’.

3.4.11 Verwijderen van een dossier

▪ Een dossier kan enkel verwijderd worden indien er geen fase aanwezig is.

▪ Klik op de knop ‘Verwijder dossier’.

3.4.12 Downloaden van een dossierstuk en (afgeleide) geodata

▪ Het is mogelijk om individuele dossierstukken en geodata te downloaden via de download knop (pijltje) naast het dossierstuk of geodata-stuk

▪ Klik op de knop voor het te downloaden dossierstuk of geodata-stuk

3.4.13 Geodata en dossierstukken overnemen uit het DSI Validatieportaal

Via het DSI Validatieportaal (https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/validatieportaal) kunnen onder andere studiebureaus en intercommunales geografische data, die zij moeten aanmaken in het kader van de opmaak van verordenende plannen en verordeningen, valideren en aanleveren aan de plannende overheid. Daarnaast kunnen zij ook dossierstukken via deze weg aanleveren. Zo kan het hele dossier via dit portaal overgemaakt worden. De plannende overheid dient vervolgens in het DSI oplaadloket de geodata en stukken over te nemen.

Meer informatie hoe het DSI Validatieportaal te gebruiken, kan verder in dit document terugevonden worden.

Opgelet! Vooraleer geodata en dossierstukken gevalideerd en aangeleverd kunnen worden, dient de plannende overheid in het Uitwisselingsloket DSI eerst het dossier én de bijhorende fase aan te maken.

Nadat de nodige geodata en dossierstukken gevalideerd en aangeleverd zijn in het DSI Validatieportaal, kan de plannende overheid deze aangeleverde stukken overnemen in het Uitwisselingsloket DSI.

In het Uitwisselingsloket DSI verschijnt volgend scherm:

▪ Klik op ‘Aangeleverde geodata’ om te bekijken welke geodata succesvol gevalideerd en aangeleverd werd. Er wordt tevens vermeld wie de geodata heeft aangeleverd.

▪ Klik op ‘Aangeleverde dossierstukken’ om te bekijken welke dossierstukken succesvol gevalideerd en aangeleverd werden. Er wordt tevens vermeld wie de dossierstukken heeft aangeleverd.

▪ Klik op de knop voor het downloaden van geodata of een dossierstuk.

▪ Klik op de knop ‘Neem over’ om de stukken over te nemen.

In document Gebruikershandleiding voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie via het Uitwisselingsloket DSI (pagina 12-22)