Op Nederlandsch grondgebied zon de justitie hen beschermd hebben

In document SCHEPELINGEN AAN BOORD YAN HET KOOPVAARDIJSCHEP (Page 46-58)

4.16.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku wypadku.

4.16.2. Inwalidztwo to powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela trwałe zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego, w wyniku których ubezpieczony zdaniem komisji lekarskiej powołanej przez ubezpieczyciela, jest całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i po upływie tego okresu nadal pozostaje trwale i całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy oraz zgodnie z wiedza medyczną nie rokuje odzyskania zdolności do pracy.

4.16.3. Dopuszczalne jest zaoferowanie w ramach niniejszego ryzyka ubezpieczenia z tytułu niezdolności do pracy lub ubezpieczenia niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji o ile powstała niezdolność będzie wynikiem inwalidztwa określonego w pkt. 4.16.2.

4.16.4. Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia inwalidztwa ubezpieczonego powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna inwalidztwa miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych).

4.16.5. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zdarzeń powstałych w związku z:

- działaniami wojennymi, stanem wojennym,

- czynnym udziałem Ubezpieczonego w rozruchach, zamieszkach, aktach terroru, - samookaleczeniem lub okaleczeniem Ubezpieczonego na własną prośbę,

- popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego

- prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,

- wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów:

nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie,

- przewozem lotniczym innym niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych,

- zatruciem lub działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

- popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,

- skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem.

4.17. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

4.17.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy następujących poważnych zachorowań:

- zawał serca

- operacja pomostowania naczyń wieńcowych - nowotwór złośliwy

- udar mózgu

- niewydolność nerek

- choroba Creutzfelda – Jakoba

- zakażenie wirusem HIV (w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych) - zakażenie wirusem HIV (zakażenie w wyniku transfuzji krwi)

- ciężkie oparzenia

- przeszczepianie narządów - paraliż

- utrata kończyn - utrata wzroku

- łagodny nowotwór mózgu - choroba Alzheimera - choroba Parkinsona - operacja aorty - anemia aplastyczna - zapalenie mózgu

- operacja zastawek serca - utrata słuchu

- utrata mowy

- stwardnienie rozsiane

- schyłkowa niewydolność wątroby - śpiączka

- schyłkowa niewydolność oddechowa - zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych

4.17.2. Wykonawca wypłaca świadczenie w przypadku wystąpienia jednego z poważnych zachorowań wymienionych powyżej w czasie trwania odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu tej umowy. Za wystąpienie poważnego zachorowania uważa się postawienie jednoznacznej diagnozy przez lekarza specjalistę z zastrzeżeniem, ze w przypadku poważnego zachorowanie będącego operacją / zabiegiem jest to przeprowadzenie operacji/ zabiegu, a w przypadku nowotworu złośliwego – data oceny materiału (preparatu) przez lekarza histopatologa

4.17.3. Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie umowy poważnego zachorowania).

4.17.4. Wykonawca gwarantuje wypłatę świadczenia za każde wystąpienie poważnego zachorowania w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca nie może wymagać minimalnego okresu czasu pomiędzy wystąpieniem dwóch różnych poważnych zachorowań jaki musi upłynąć aby została uznana odpowiedzialność Wykonawcy.

4.17.5. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności:

a) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie poważnego zachorowania powstałego w wyniku zdarzeń zaistniałych w związku z:

- działaniami wojennymi, stanem wojennym,

- czynnym udziałem Ubezpieczonego w rozruchach, zamieszkach, aktach terroru, - samookaleczeniem lub okaleczeniem Ubezpieczonego na własną prośbę,

- popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego

- zarażeniem się wirusem HIV (wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku następujących poważnych zachorowań: zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi oraz zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywanym zawodem),

- zatruciem/ działaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

- wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów:

nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie,

- popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez Ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,

- skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem.

b) Po wystąpieniu danego poważnego zachorowania odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tego zachorowania,

c) Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy wyłącznie tych rodzajów poważnych zachorowań, które nie są w związku przyczynowo – skutkowym z poprzednim poważnym zachorowaniem, powodującym wypłatę świadczenia, ani nie wystąpiły w rezultacie działania tego samego patogennego czynnika, d) Jeżeli Wykonawca wypłaci świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania, a następnie w okresie 6 miesięcy od daty doręczenia Wykonawcy wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu poważnego zachorowania nastąpi śmierć Ubezpieczonego, która pozostaje w związku przyczynowo – skutkowym z poważnym zachorowaniem, wówczas świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconego świadczenia z tytułu poważnego zachorowania.

e) Jeżeli wysokość świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania przekroczy limit wskazany przez Ubezpieczyciela we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i jeżeli w okresie 6 miesięcy licząc od daty wystąpienia poważnego zachorowania powodującego wypłatę świadczenia nastąpi kolejne poważne zachorowanie to Wykonawca w ww. okresie może nie ponosić odpowiedzialności z tytułu wystąpienia kolejnego poważnego zachorowania u Ubezpieczonego

4.18. Operacje chirurgiczne

4.18.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie w okresie odpowiedzialności Wykonawcy operacji chirurgicznych. Wysokość świadczenia zależy od stopnia trudności operacji. Decydujące znaczenie w zakwalifikowaniu danej operacji do kategorii ma katalog operacji chirurgicznych znajdujący się w obowiązujących w dniu składania oferty OWU Wykonawcy. W katalogu dopuszczalne jest zastosowanie maksymalnie pięciu kategorii trudności operacji.

4.18.2. Kwota podana w tabelach w pozycji „Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego” określająca wysokość świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych stanowi kwotę świadczenia w Kategorii, która stanowi najwyższą możliwą pojedynczą wypłatę z tytułu operacji chirurgicznych.

4.18.3. Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna operacji chirurgicznej miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego. (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie operacji chirurgicznych).

4.18.4. Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna operacji chirurgicznej miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego. (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie operacji chirurgicznych).

4.18.5. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej, powstała w związku z:

- działaniami wojennymi, stanem wojennym,

- czynnym udziałem Ubezpieczonego w rozruchach, zamieszkach, aktach terroru, - samookaleczeniem lub okaleczeniem Ubezpieczonego na własną prośbę,

- popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego

- rozpoznaniem u ubezpieczonego chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, leczeniem uzależnień,

- operacji plastyczno – kosmetycznymi, z wyjątkiem operacji: rekonstrukcyjnych następstw wypadków i operacji w związku z chorobami nowotworowymi,

- operacjami stomatologicznymi, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków, - ciążą, porodem, połogiem, powikłaniami ciąży, komplikacjami połogu, poronieniem samoistnym lub sztucznym,

- wadami wrodzonym i schorzeniami będącymi ich skutkiem,

- zatruciem lub działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

- stanami chorobowymi lub skutkami wypadków wywołanymi lub pozostającymi w związku z usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego,

- samookaleczeniem lub okaleczeniem ubezpieczonego na własną prośbę, usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,

- pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,

- wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów:

nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie,

- prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych dokumentów,

- wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,

- poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu,

- operacjami przeprowadzanymi w celach diagnostycznych (np.: biopsja, punkcja, pobranie wycinków, zabiegi endoskopowe i inne), jak również drobnymi zabiegami chirurgicznymi nie wymagającymi hospitalizacji (np.: szycie ran powierzchniowych, usunięcie ciał obcych i inne),

- skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem.

In document SCHEPELINGEN AAN BOORD YAN HET KOOPVAARDIJSCHEP (Page 46-58)

Outline

Related documents