Molengrachtstraat / Poolseweg 178, 180 Teteringen / Breda

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 55-60)

Aanduiding van het pand, met wijk- en huisnummer van 1861-1927 Jaar 1861 1868 1868 1875 1879 1890 1916 1927 Wijk / huisnr. - - - 212a 246 267 311 H 19 H 33 178 Wijk / huisnr. 212 212 245 266 310 H 18 H 32 180

Claeus van Oekel; vóór 1364

Arnoud en Kateline Bloc; 1364

Dieric Starke; 1377

Jacop Jan Hogenz;

Kinderen van Henrick Claes Ghijsbrechts

Kinderen van Laurentia van Baerle; 1616

Dirk Aert Wachtmans; 1628-1646

Erasmus van Falkenhaen; 1646-1673

François van den Brandelaer; 1675 Margaretha van den Brandelaer;

Mattheus Onderwater;

Willem Antony Oomen; 1752

3 kinderen van Willem Oomen; 1765

Gezin Johannes Vinken; 1815-1913

Anna Maria Adriana Oomen 1842 Gezin Antonie A. van Haperen; 1868-1886

Gezin Petrus J. Oomen; 1886-1961

Gezin Petrus van den Bliek deel periode van 1900-1916 Gezin Antonius F. Backx; 1916-circa 1961

Echtpaar de Baedts; circa 1961-?

Hoeve De Blauwe Kei

Oktober 1958 verscheen het artikel: De Hoeve “De Blauwe Kei” te Breda in Jaarboek XI De Oranjeboom van Dr. F.A. Brekelmans, stadsarchivaris in Breda.

De oudste boerderij (ca. 1250) in het gebied Molengracht is hoeve De Blauwe Kei, die aanvankelijk

“de hoeve bij de Molenvloed” (=Molengracht / Molenlei) heette. De Blauwe Kei als naam komt voor het eerst in 1634 voor, de boerderij heeft haar naam mogelijk ontleend aan een in de nabijheid geplaatste arduinstenen gemeente grenspaal.

Van de nalatenschap van Claeus van Oekel kwam er een akte van deling, 5-10-1364, tussen Arnoud en Kateline, kinderen van Arent Bloc, enerzijds en Peter van Gageldonc en de kinderen van hem en zijn 1e vrouw Katheline van Oekel anderzijds.

Bij deze deling kregen de kinderen Bloc hoeve De Blauwe Kei en de kinderen van Gageldonc de hoeve De Hondsdonc in Chaam. Arent Bloc † 25-3-1377 in De Blauwe Kei.

Dat er een verdeling was betekent dat er verwantschap was tussen de families Bloc / van Gageldonc.

De kinderen van wijlen Henric Claes Ghijsbrechts waren, vermoedelijk voor de helft, gerechtigd in de hoeve; dat deel werd in 1616 overgedragen aan Jacob van Baerle ten behoeve van de kinderen van Laurentia van Baerle, zij was gehuwd geweest met Reyer Arentszoon.

Advocaat Mr. Dierck Aert Wachtmans, schout van ’s-Gravenmoer, werd bij akte van 8-3-1628 eigenaar.

Het oudste gedeelte van de huidige hoeve werd herbouwd in 1648 en in de 19e eeuw vergroot met een woongedeelte.

De hoeve, met haar uitgestrekte akkers, landerijen en boomgaarden, vormde tot 1800 onbetwist het economische en sociale hart van Molengracht. In de jaren vijftig van de 20e eeuw eindigde de praktijk van de boerderij, het werd een rijksmonument.

De Blauwe Kei is de opvolger van een eerdere gelijknamige hoeve. De oorspronkelijke hoeve lag ten Noorden van de Molenlei, die de grens vormde tussen de gemeenten Breda en Ginneken.

De hoeve is in 1637 verwoest en elf jaar later door Erasmus van Falkenhaen herbouwd.

Het koopcontract is van 24-12-1646 toen hij de hoeve kocht voor fl. 6875.

Van Falkenhaen was officier in het leger van stadhouder Frederik Hendrik, de boerderij was verwoest tijdens het beleg van 1637 toen Frederik Hendrik Breda op de Spanjaarden veroverde.

In de hoeve zit boven de deur een gevelsteen met de tekst:

1648

Den Blawen Keij ben ick genaemt en voor vierhondert iaer befaemt doch die mij nu weer op doet staen dat is Erasmus v. Falkenhaen.

In het commissieboek Breda (1637-1675) staat Erasmus Valkenhaan 13-3-1653 vermeld als commandeur; majoor van deze stad, die voert het bevel bij afwezigheid van de gouverneur.

Hij overleed 6-8-1673.

Zijn erfgenamen verkopen de hoeve, 26-7-1675, voor fl. 18750 aan François Roelandschz van den Brandelaer, koopman in Dordrecht.

Na zijn dood komt de hoeve in bezit van zijn dochter Margaretha Brandelaer, zij was gehuwd met Peter Onderwater, schepen en thesaurier in de Raad van Dordrecht.

Bij deling tussen hun kinderen kreeg zoon Mattheus Onderwater de hoeve.

Tot 1752 was de hoeve vooral een pachthoeve, de eigenaren bepaalden zich tot het innen van de pacht, het onderhoud der gebouwen en de betaling van op de hoeve drukkende lasten.

Met Willem Antony Oomen, vestbrief van 18-2-1752, † 14-6-1755, begint het rechtstreeks gebruik als boer / eigenaar. Willem was gehuwd met Adriana Beekers, weduwe van Adriaen Hoyen. Het echtpaar woonde in 1729 in Hulten onder Gilze, blijkens hun testament.

In 1765 kwam de hoeve aan zijn 3 kinderen. Dochter Antonetta liet haar aandeel in 1797 voor fl.

10.000 transporteren naar Joannes Baptista Oomen die aan de Molengracht woonde en † 1841.

Bij de onderhandse deling in 1842 kreeg dochter Anna Maria Adriana Oomen de hoeve, zij trouwde met Johannes Vinken.

Het gezin Vinken woonde vanaf 1815 tot 15-3-1913 in hoeve De Blauwe Kei, het 8e kind overleed toen en zij was de langstlevende van het gezin.

Johannes Vinken, ged. Ginneken en Bavel 28-1-1778, † Teteringen 8-1-1851, zn. van Franciscus Joannis Vincken en Petronilla Joannis Kanters, veehouder, akkerbouwer, tr. Teteringen 23-1-1815 Anna Maria Adriana Oomen, ged. Teteringen 3-8-1785, † Teteringen 2-2-1848, dr. van Joannis Baptista Oomen en Joanna Teresia van Miert.

Adres: Molengracht 180 Teteringen. Woonden zij hier vanaf hun huwelijk? Vanaf het 6e kind waren de geboortes aan de Molengracht.

Uit dit huwelijk:

1. Franciscus Vinken, geb. Teteringen 21-12-1815, † Teteringen 24-2-1841, ongehuwd.

2.Joanna Vinken, geb. Teteringen 31-7-1817, † Teteringen 8-3-1821.

3. Adriaan Vinken, geb. Teteringen 15-1-1819, † Teteringen 15-1-1894, ongehuwd.

4. Maria Pitronella Vinken, geb. Teteringen 15-8-1820, † Teteringen 4-4-1881, ongehuwd.

5. Jacobus Joannes Vinken, geb. Teteringen 12-8-1822, † Teteringen 22-11-1822.

6. Johanna Vinken, geb. Teteringen, wijk G 130, 21-2-1824, † Teteringen 7-4-1825.

7. Johannes Baptistus Vinken, geb. Teteringen, wijk G 130, 27-11-1825, † Dongen 8-2-1892, priester.

24-10-1889 uitschrijving Teteringen naar Dongen.

8. Pietronella Adriana Vinken, geb. Teteringen, wijk G 129, 20-4-1828, † Teteringen 15-3-1913, ongehuwd.

9. Johanna Jacoba Vinken, geb. Ginneken, wijk G Molengracht, 10-8-1829, † Teteringen 29-8-1829.

Vanaf 29-12-1868 tot 18-12-1886 staat weduwnaar Antonie Abraham van Haperen met zijn 5 kinderen ingeschreven in De Blauwe Kei; per 21-5-1878 komt daar Cornelis van Hooijdonk bij, schoonzoon van Antonie A. van Haperen, zijn 2 kinderen worden ook op dit adres geboren.

Adres: Molengrachtstraat 178 Teteringen.

Hebben zij met de kinderen Vinken de bedrijfsvoering gedaan? Zie ook Poolseweg 141.

Petrus Josephus Oomen, geb. Ginneken en Bavel 19-10-1844, † Teteringen 9-9-1915, zn. van Johannes Oomen, landbouwer, en Adriana van Dijk, landbouwer, tr. Alphen en Riel 16-1-1883 Adriana Cornelia van Gorp, geb. Alphen en Riel, wijk A 57, 16-11-1852, † Teteringen 12-1-1892, dr.

van Arnoldus van Gorp, landbouwer, en Adriana Maria Vaerten.

Adres: 1-12-1883 echtpaar inschrijving Ginneken en Bavel wijk B 122;

28-12-1886 gezin uitschrijving Ginneken en Bavel naar Teteringen Molengracht 311.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Adriana Louise Oomen, geb. Ginneken en Bavel, wijk B 122, 29-11-1884, tr. Teteringen 11-5- 1909 Christiaan Joseph Backx, geb. Teteringen, huis 136, 10-3-1878, † Teteringen 15-9-1933, landbouwer, zn. van Adriaan Backx, landbouwer, en Johanna Cornelia Vincenten.

Adres: wijk A 9, wijk E 3 Teteringen.

2. Adriana Maria Oomen, geb. Ginneken en Bavel, wijk B 122, 2-1-1886, vervolg bij Antonius Franciscus Backx hierna.

3. Elisabeth Petronella Oomen, Bet, geb. Teteringen 15-1-1887, † Breda 6-7-1960, ongehuwd.

4. Christina Adriana Maria Oomen, geb. Teteringen, huis 311, 9-9-1888.

23-12-1899 uitschrijving Teteringen naar Zundert; 31-8-1904 inschrijving Teteringen, H 19, komend van Zundert.

5. Catharina Francisca Adriana Oomen, geb. Teteringen 24-9-1889, † Teteringen 11-10-1889.

6. Catharina Francisca Maria Oomen, To, geb. Teteringen 19-5-1891, † Breda 6-9-1961, ongehuwd.

In een apart woongedeelte van De Blauwe Kei woonden 2 ongehuwde zussen, nl. de kinderen 3 en 6.

Adres: wijk H 32, Molengracht 180 Teteringen / Breda; Blauwe Keiweg 2 Breda.

Daarna kwam in dit gedeelte van de boerderij het echtpaar de Baedts wonen.

Petrus van den Bliek, geb. Breda, Haagdijk 330, 24-12-1876, † Breda 15-5-1950, zn. van Antonius van den Bliek, timmerman, en Petronella Meeuwissen, hovenier, tr. Teteringen 16-11-1899 Wilhelmina Jansen, geb. Princenhage, Heuvel 33, 19-4-1870, † na 21-5-1954, dr. van Cornelis Jansen, hovenier, en Cornelia van Rijsbergen.

Petrus is geb. als Petrus Meeuwissen, onwettig kind, erkend 26-9-1877 bij het huwelijk in Breda van zijn moeder met Antonius van den Bliek.

28-11-1899 echtpaar uitschrijving Breda naar Teteringen wijk H 1 Lovensdijk.

Adres: in periode 1908-1922 wijk H 1, 3, 19, 40 Teteringen; is resp. per 1-5-1927: Lovensdijk 29; 24 of 26; Molengracht 178, 69 ( ook nr. 67 wordt vermeld) Breda.

14-10-1927 echtpaar en 5e kind uitschrijving Breda naar Ginneken en Bavel Ploegstraat 160.

Zie: Lovensdijk 29, 24 /26, en Molengracht 69.

Uit dit huwelijk:

1. Zoon van den Bliek, dood geb. Teteringen 30-9-1900.

2. Antonius Cornelis van den Bliek, geb. Teteringen, wijk H 1, 1-10-1900, † Teteringen 2-11-1900.

3. Cornelia Petronella van den Bliek, geb. Teteringen, wijk H 1, 31-8-1901, tr. Teteringen 5-9-1922 Johannes Antonius Verdaasdonk, geb. Princenhage 5-7-1896, hovenier, zn. van Adrianus Verdaasdonk, hovenier, en Johanna Staeltiens.

Adres: 25-9-1922 Johannes A. inschrijving Teteringen, H 17, wordt Lovensdijkstraat 22, komend van Princenhage;

1-5-1927 annexatie door Breda; 17-9-1931 uitschrijving gezin Breda naar Princenhage, Voorstraat 41, 28;

30-1-1934 gezin uitschrijving Princenhage naar Ginneken en Bavel, Bavelselaan 43, Valkenierslaan 119, per 15-10-1936 Valkenierslaan 204a, per 1-12-1937 Valkenierslaan 111.

4. Antonius Cornelis van den Bliek, Toon, geb. Teteringen, wijk H 1, 31-8-1903, zie vervolg hierna.

5. Wilhelmina Petronella van den Bliek, geb. Teteringen, wijk H 1, 22-6-1906, † Breda 21-5-1954, tr.

Ginneken en Bavel 22-8-1933 Adrianus Josephus van Beek, geb. Made en Drimmelen 22-3-1900, † Teteringen 17-10-1945, aannemer van grond- en waterwerken, zij wordt 24-8-1933 uitgeschreven Ginneken en Bavel naar Heinkenszand.

Inwonend is: Hubertus Janssen, Bart, geb. Princenhage 27-5-1882, neef, hovenier, ongehuwd, zn.

van Petrus Janssen, hovenier, en Maria van den Corput; hij vestigt zich 28-11-1899 in Teteringen, wijk H 1.

Inwonend is: Johannes Jansen, geb. Princenhage 3-5-1839, † Teteringen 11-5-1916, oom, hovenier, ongehuwd, zn. van Hubertus Jansen en Wilhelmina Leijten.

Antonius Franciscus Backx, geb. Teteringen, huis 143, 6-12-1881, zn. van Adriaan Backx, landbouwer, en Johanna Cornelia Vincenten, tr. Teteringen 25-11-1913 Adriana Maria Oomen, geb.

Ginneken en Bavel, wijk B 122, 2-1-1886, dr. van Petrus Josephus Oomen, landbouwer, en Cornelia van Gorp.

Adres: wijk H 33, Molengracht 178 Teteringen / Breda; Blauwe Keiweg 4 Breda.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Cornelia Maria Backx, geb. Teteringen 25-1-1915.

2. Maria Christina Josepha Backx, geb. Teteringen 16-4-1916.

3. Petrus Josephus Adrianus Backx, Piet, geb. Teteringen 12-6-1917.

4. Adrianus Christianus Marie Backx, Jos, geb. Teteringen 7-7-1918.

5. Josepha Catharina Maria Backx, geb. Teteringen 9-11-1919, † Teteringen 4-9-1920.

6. Josepha Catharina Maria Backx, geb. Teteringen 10-2-1921.

7. Cornelia Elisabeth Maria Backx, geb. Teteringen 4-3-1923.

8. Christina Maria Cornelia Backx, Stieke, geb. Teteringen 31-3-1924.

9. Elisabeth Theresia Maria Backx, Bets, geb. Teteringen 6-5-1926.

10. Henricus Petrus Antonius Backx, Harry, geb. Ginneken en Bavel 3-6-1929.

Antonius F. Backx verkreeg de hoeve bij delingsakte van 29-12-1916, een deel der landerijen, ruim 17 hectare, werd bij acte van 21-3-1957 aan de gemeente Breda verkocht.

Uit de periode 1585-1752 zijn 5 pachters bekend van de hoeve:

in 1585 Cornelis Peter Dyrvenzoon en Lenaert Pauwels Lenaertssoon;

in 1587 Jacop Wijtman Peter Vlemincx;

in 1667 en 1672 Huijbrecht Jan Lenaerts;

in 1697 en 1712 Jan Jan Huybrechts.

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 55-60)