Measurement of drug-induced changes in brain activation

In document University of Groningen In vivo imaging of dopamine and serotonin release Udo de Haes, Joanna Irene (Page 27-45)

31 BALANSRÄKNING

2017-12-31 2016-12-31

kr Mkr

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 3 016 713 275 2 673,0

Fondandelar 95 799 458 30,9

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

3 112 512 734 2 703,9 Summa placeringar med positivt

marknadsvärde 3 112 512 734 2 703,9

Bankmedel och övriga likvida medel 72 242 558 54,2

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 9 203 231 9,2

Övriga tillgångar 2 173 779 1,3

SUMMA TILLGÅNGAR 3 196 132 301 2 768,6

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter -501 033 -0,3

Övriga skulder -736 174 -2,7

SUMMA SKULDER -1 237 207 -2,9

FONDFÖRMÖGENHET 3 194 895 094 2 765,6

Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga

derivatinstrument 3 981 398 2,5

RESULTATRÄKNING

2017 2016

kr Mkr

Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara

värdepapper 614 537 941 305,6

Värdeförändring på övriga

derivatinstrument 16 748 749 -11,3

Värdeförändring på fondandelar 12 131 433 8,7

Ränteintäkter 315 630 0,1

Utdelningar 108 843 179 80,5

Valutakursvinster och -förluster netto -7 458 850 1,1 Summa intäkter och värdeförändring 745 118 082 384,6 Kostnader

Förvaltningskostnader:

- Ersättning till bolaget som driver

fondverksamheten -56 407 619 -47,3

Räntekostnader -76 643 -0,1

Övriga kostnader -10 415 756 -10,0

Summa kostnader -66 900 018 -57,3

ÅRETS RESULTAT 678 218 064 327,3

FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET

2017 2016

kr Mkr

Fondförmögenhet vid årets början 2 765 648 927 3 334,2

Andelsutgivning 889 481 718 541,5

Andelsinlösen -1 138 453 615 -1 437,3

Resultat efter skatt enligt resultaträkning

678 218 064 327,3 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 3 194 895 094 2 765,6

Redovisnings- och värderingsprinciper

Fonden tillämpar lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9), riktlinjer utfärdade av ESMA - European Securities and Markets Authority - och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga.

Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värderingen ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper.

Ändrade skatteregler

På grund av ändrade skatteregler för svenska fonder samt utvecklingen inom EU på skatteområdet, råder osäkerhet om vilken källskatt som tas ut i olika länder när svenska fonder får utdelning på utländska aktier.

Detta medför att:

- vissa länder kommer att innehålla mer skatt än tidigare på utdelningar.

- andra länder kan komma att innehålla mindre skatt än tidigare på utdelningar.

- för länder där skatten sätts ned direkt när utdelningen betalas, redovisas detta i fonden när rätten till utdelning uppstår.

- för länder där fonden måste ansöka om återbetalning av innehållen källskatt (restitution) på utdelning redovisas detta när eventuella restitutioner erhålls.

Det som nämnts ovan gäller från och med 2014, men det går inte utesluta att skattesituationen kan komma att ändras även bakåt i tiden för vissa länder.

Ändringarna kan leda till såväl ökade intäkter och ökade kostnader avseende källskatt för fonder med utländska aktieinnehav.

SEB Asienfond ex Japan Årsberättelse 2017

Stockholm den 23 februari 2018 SEB Investment Management AB

Johan Wigh Jenny Askfelt Ruud Karin Thorburn

Styrelsens ordförande

Magnus Wallberg Peter Branner

VD

Revisionsberättelse

Till andelsägarna i Värdepappersfonden SEB Asienfond ex Japan Org nr 504400-9040

Rapport om årsberättelse Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i SEB Investment Management AB, organisationsnummer 556197-3719, utfört en revision av årsberättelsen för Värdepappersfonden SEB Asienfond ex Japan för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Värdepappersfond SEB Asienfond ex Japans finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AIF-förvaltaren enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

AIF-förvaltarens ansvar

Det är AIF-förvaltaren som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. AIF-förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av AIF-förvaltarens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i AIF-förvaltarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera AIF-förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Stockholm den den 23 februari 2018 PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge Martin Welén

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor

33 Fondfakta

Startår 1977

Startkurs (SEK) 10,00

Jämförelseindex MSCI AC World Net Return Index

Morningstar Rating (3 år) QQQQQ

Fondbolag SEB Investment Management AB

Fonden följer "Svensk kod för fondbolag".

Utdelning

Fonden har en utdelande, en icke utdelande respektive en institutionell andelsklass.

Kostnader

Förvaltningsavgift, andelsklass A (%) 1,25 Förvaltningsavgift, andelsklass B (%) 1,25 Förvaltningsavgift, andelsklass C (%) 1,00

Årlig avgift, andelsklass A (%)* 1,25

Årlig avgift, andelsklass B (%)* 1,25

Årlig avgift, andelsklass C (%)* 1,00

Insättningsavgift (%) Ingen

Uttagsavgift (%) Ingen

Prestationsbaserad avgift, andelsklass C 0,16%

Beräkning: 10% av den avkastning som överstiger MSCI AC World Net Return Index. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen. Fonden tillämpar high water mark principen vilket innebär att avgiften endast erläggs av fonden då eventuell underavkastning i förhållande till en

"avkastningströskel" från tidigare perioder överträffats.

Transaktionskostnader (Kkr)* 6079,3

Transaktionskostnader i % av oms vp* 0,1

Analyskostnad (Kkr)** 114,2

Förvaltningskostnader för engångsinsättning av 10 000 kr under ett år (kr)*

- andelsklass A 133,2

- andelsklass B 133,2

- andelsklass C 106,5

Förvaltningskostnader för löpande månadssparande av 100 kr under ett år (kr)*

- andelsklass A 8,6

- andelsklass B 8,6

- andelsklass C 6,9

Omsättningshastighet* 0,59

Omsättning via närstående institut (%)* 8,2 Högsta möjliga förvaltningsavgift enligt

fondbestämmelserna (%) 1,25

* Baseras löpande på 12 månader bakåt

** Analyskostnader kommer inte att betalas av fonden efter 2017

Förvaltare

Förvaltare Christian Darenhill

FONDENS RISKPROFIL

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Fonden placerar dock över hela världen vilket innebär att dess medel inte är riskexponerade mot någon begränsad geografisk marknad. Fonden har i normalfallet en högre marknadsrisk än jämförelseindex och förväntas utvecklas starkare vid en uppåtgående aktiemarknad och svagare vid en nedåtgående aktiemarknad.

Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas den av ändrade valutakurser (valutarisk).

Förvaltarkommentar

Andelsvärdet för andelsklass A steg under perioden med 15,3 procent. Utvecklingen för fondens övriga andelsklasser anges i tabellen ”Utveckling” på sid 2. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 11,7 procent.

Marknadens utveckling

De globala aktiemarknaderna har haft ett positivt år och obligationsräntor globalt har varit fortsatt låga. Världskonjunkturen har visat en stark trend under året med starka tillväxtsiffror, sjunkande arbetslöshet och positiva signaler från tillverkningsindustrin. Även för utvecklingsekonomierna, med Kina i spetsen, har ljuspunkterna dominerat. Trots detta har löneökningar inte tagit fart och inflationstrycket har varit fortsatt lågt vilket gett centralbankerna flexibilitet i normaliseringen av penningpolitiken. De flesta centralbanker signalerar dock allt tydligare att en omläggning är på gång.

Den amerikanska centralbanken, Fed, inledde som väntat sin räntehöjningscykel och ytterligare två höjningar under 2018 ligger i marknadsförväntningarna. Trots geopolitiska orosmoln, främst orsakade av Nordkoreas agerande, har riskaptiten i marknaden varit god. Under periodens senare del nåddes en överenskommelse kring prislappen för Storbritanniens utträde ur EU, s.k. Brexit, och den amerikanska senaten lyckades enas kring ett skattesänkningsförslag, vilket bidrog till den fortsatt positiva marknadsutvecklingen. Den starka världskonjunkturen och oljekartellen OPEC:s beslut om förlängda produktionsbegränsningar bidrog till stigande oljepriser.

Fondens utveckling

Fonden har utvecklats positivt under året och klart bättre än sitt jämförelseindex. Vi har varierat fondens riskutnyttjande under året i takt med att SEB:s marknadssyn – ”House View” – förändrats, vilket gynnat utvecklingen avsevärt, särskilt under årets andra hälft. Sektorfördelningen hade en överlag en positiv effekt på fondens utveckling relativt index. På sektornivå gynnades fonden av undervikter, jämfört med index sammansättning, av dagligvaru- och energisektorn medan övervikten mot telekombolag, som utvecklades svagt jämfört med marknaden, påverkade fondens utveckling negativt relativt index. Bolagsvalen hade en positiv effekt på fondens utveckling relativt index där våra innehav inom energisektorn och industrisektorn utvecklades särskilt starkt. Bland fondens bästa innehav återfanns övervikter, jämfört med index sammansättning, i Best Buy och Gap som båda utvecklades starkt under året. På den negativa sidan fanns en övervikt i japanska Subaru vars aktiekurs sjönk på en annars stigande börs. Kronan har under året stärkts mot den amerikanska dollarn och försvagats mot euron, vilket sammantaget påverkat fondens utveckling negativt uttryckt i svenska kronor.

Framtida strategi

Konjunkturen ser fortsatt stark ut och även om vi förväntar oss att aktiemarknaden tar en paus i närtid så förväntar vi oss att aktier har mer att ge innan utsikterna försämras. Följaktligen har vi ett förhöjt riskutnyttjande i fonden när vi går in i 2018.

Mål och placeringsinriktning

SEB Dynamisk Aktiefond har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut att investera globalt i huvudsakligen marknadsnoterade bolag på såväl utvecklade marknader som tillväxtmarknader (emerging markets). Vi använder oss av en objektiv och disciplinerad investeringsprocess under vilken vi försöker identifiera bolag som har en kombination av hög kvalitet, gynnsam värdering, stabila kursrörelser samt att det finns förbättrad inställning till aktien i marknaden. Fondens investeringar kan ge en högre risk än marknaden vilket uppnås med hjälp av hävstångseffekt. Därmed är det mer sannolikt att fonden kan komma att utvecklas bättre än sitt jämförelseindex i stigande marknader än den kommer att göra i fallande marknader. Diversifiering och riskmedvetenhet är viktiga inslag vid portföljkonstruktionen. Vi jämför fondens utveckling MSCI AC World Net Return Index, ett återinvesterande globalt aktieindex.

Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument.

Derivatinstrument används för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen.* Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy i sina placeringar. Vår hållbarhetspolicy finns på www.seb.se/fondbolaget.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

* Denna möjlighet har utnyttjats.

Fondens hållbarhetspolicy

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella konventioner. Exempel på sådana vapen är klusterbomber, landminor samt även kemiska och biologiska vapen. Fonden investerar heller inte i företag som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen. Vidare investerar vi inte i bolag som verifierat bryter mot internationella normer avseende mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt och där vi inte ser en vilja att komma tillrätta med problemen. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact (unglobalcompact.org) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (oecd.org). Dessutom investerar fonden inte i noterade bolag vars omsättning från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent.

In document University of Groningen In vivo imaging of dopamine and serotonin release Udo de Haes, Joanna Irene (Page 27-45)

Related documents