• No results found

Maatschappelijke doelen

We hebben de respondenten gevraagd naar de mate waarin zij zich de afgelopen 12 maanden hebben ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen.

Figuur 5.13: Gemeente Heemskerk. In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Intensieve inzet zien we het meest terug bij mantelzorg (17%) en vrijwilligerswerk (16%). De meeste incidentele hulp zien we bij ‘hulp aan de buren’ (57%).

Mantelzorg wordt vaker intensief of incidenteel gegeven door 55+-ers. Inwoners tot 40 jaar geven vaker aan dit (vrijwel) nooit te doen. Dit geldt ook voor aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie en vrijwilligerswerk.

Tabel 5.14: Gemeente Heemskerk. In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen? Percentage incidentele en intensieve hulp.

Zorg aan een hulpbehoevende naaste

(mantelzorg) Hulp aan buren

Aandacht voor buren in een zorgwekkende

situatie Vrijwilligerswerk

Heemskerk-Dorp 48% 61% 33% 47%

Commandeurs en Marquette 40% 60% 24% 34%

Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 37% 52% 29% 33%

Heemskerkerduin en Noorddorp 45% 67% 23% 41%

Poelenburg en Oosterzij 42% 67% 40% 27%

Noordbroek en De Trompet 41% 75% 36% 40%

Kerkbeek 31% 66% 35% 41%

Assumburg 44% 54% 30% 35%

Hoogdorp en Waterakkers 42% 63% 35% 40%

Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 35% 75% 14% 33%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In de wijk Broekpolder en Oostelijk Heemskerk zien we dat ongeveer driekwart van de buurtbewoners intensieve of incidentele hulp aan buren geeft en tegelijkertijd geeft 86% aan dat zij (vrijwel) nooit aandacht hebben voor buren in een zorgwekkende situatie. Deze uitkomsten lijken samen te hangen;

omdat er veel aandacht is voor buren en men elkaar (vaak intensief) bijstaat, doet de situatie dat buren zich in een zorgwekkende toestand bevinden zich waarschijnlijk minder voor.

17%

7%

4%

16%

24%

57%

27%

20%

60%

36%

69%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zorg aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) Hulp aan buren Aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie…

Vrijwilligerswerk

intensief incidenteel (vrijwel) nooit

Vrijwilligerswerk

Figuur 5.15: Gemeente Heemskerk. Wilt u in de nabije toekomst vrijwilligerswerk (blijven) doen?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Op dit moment geeft 36% van de inwoners van Heemskerk aan dat zij intensief of incidenteel vrijwilligerswerk verrichten. Op de vraag of zij vrijwilligerswerk in de nabije toekomst willen (blijven) doen, geeft 58% aan dat zeker of misschien te willen. Er lijkt op dit punt dus een behoorlijk potentieel aanwezig te zijn.

Als we de inwoners van Heemskerk naar leeftijd bekijken dan zien we dat van de leeftijdsgroep tot 30 jaar de helft aangeeft geen vrijwilligerswerk te willen (blijven) doen en van de 75+-ers is dit 60% (42%

gemiddeld). Tussen 30 en 65 jaar geeft een groter aandeel aan misschien vrijwilligerswerk te willen (blijven) doen. Eén op de drie 65 tot 75 jarigen wil in de nabije toekomst zeker vrijwilligerswerk (blijven) doen.

Figuur 5.16: Gemeente Heemskerk. Wilt u in de nabije toekomst vrijwilligerswerk (blijven) doen?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In de grafiek zijn wat verschillen per wijk te zien. Deze zijn te klein om over te rapporteren.

24%

24%

28%

34%

33%

34%

42%

43%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

ja, zeker ja, misschien nee

34%

16%

29%

27%

20%

28%

28%

19%

23%

23%

25%

39%

32%

28%

28%

34%

40%

37%

37%

36%

41%

45%

39%

45%

52%

39%

32%

44%

40%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

ja, zeker ja, misschien nee

Aan de respondenten die geen vrijwilligerswerk hebben verricht in de afgelopen 12 maanden, is gevraagd waarom zij geen vrijwilligerswerk hebben gedaan.

Figuur 5.17: Gemeente Heemskerk. Wat is de reden om geen vrijwilligerswerk te doen?1)

1) Omdat respondenten meer dan één antwoord konden geven, kunnen de percentages boven de 100% uitkomen.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Bijna twee derde van de respondenten geeft aan dat dit door tijdgebrek komt. Dit is veruit de meest genoemde reden. Zij hebben het te druk voor vrijwilligerswerk. Dit zijn met name inwoners tot 55 jaar (73-80%). Daarnaast geeft 25% aan dat zij hier geen interesse in of behoefte aan hebben. Deze reden zien we met name bij de jongere inwoners tot 30 jaar (37%). Ook geeft deze leeftijdsgroep vaker aan dat zij geen geschikt vrijwilligerswerk kunnen vinden (9%) en dat ze niet weten hoe ze eraan moeten komen (10%). Ongeveer 15% van de inwoners van Heemskerk doet geen vrijwilligerswerk vanwege zijn of haar gezondheid. Deze laatste reden zien we met name terug bij de 65+-ers.

5.5 Burenhulp

Aan de inwoners van Heemskerk is gevraagd welke vormen van burenhulp zij bereid zijn te verlenen.

Respondenten hebben meerdere antwoorden kunnen geven op deze vraag.

Tabel 5.18: Gemeente Heemskerk. Welke vormen van burenhulp bent u bereid te verlenen?

Heemskerk Beverwijk Velsen

Oogje in het zeil houden 64% 62% 67%

Hulp bij boodschappen 49% 46% 53%

Helpen bij vervoer 35% 33% 36%

Klusjes in of rond het huis 27% 26% 29%

Ondersteuning bij een aanvraag, administratie of computer 23% 20% 30%

Opvangen van kinderen 22% 20% 20%

Medicijnen toedienen of persoonlijke verzorging 8% 8% 9%

Huis schoonhouden of koken 8% 10% 8%

Anders 5% 6% 5%

Geen, ik wil geen burenhulp geven 10% 11% 8%

Geen, ik kan wegens omstandigheden geen burenhulp

geven 9% 10% 8%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

64%

62%

68%

25%

22%

25%

14%

15%

12%

6%

6%

5%

12%

10%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Heemskerk Beverwijk Velsen

Tijdsgebrek/te druk Geen interesse/behoefte

Gezondheid Weet niet wat voor vrijwilligerswerk ik kan doen

Weet niet hoe ik aan vrijwilligerswerk kan komen Kan geen geschikt vrijwilligerswerk vinden Anders

De meeste buurtbewoners willen wel een oogje in het zeil houden (64%). Ook hulp bij boodschappen wordt door veel buurtbewoners (49%) genoemd. Ongeveer één op de tien buurtbewoners wil geen burenhulp verlenen en nog eens één op de tien buurtbewoners kan geen burenhulp verlenen.

Onder 75+-ers is de groep buurtbewoners die geen hulp kan verlenen logischerwijze het grootst (19%; 9%

gemiddeld). Jonge inwoners geven vaker aan geen burenhulp te willen verlenen (21%; 10% gemiddeld).

Buurtbewoners tussen 30 en 40 jaar zijn het vaakst bereid burenhulp te verlenen. Meest door hen genoemd is ‘oogje in het zeil houden’ (71%), ‘hulp bij boodschappen’ (58%) en ‘opvang van kinderen’

(45%).

Tabel 5.19: Gemeente Heemskerk. Welke vormen van burenhulp bent u bereid te verlenen?

Heemskerk-Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

Oogje in het zeil houden 63% 72% 60% 59% 61% 63% 73% 60% 72% 62%

Hulp bij boodschappen 51% 52% 54% 36% 49% 51% 56% 43% 46% 51%

Helpen bij vervoer 31% 40% 39% 34% 33% 39% 28% 36% 34% 33%

Klusjes in of rond het huis 24% 31% 30% 20% 26% 25% 27% 25% 35% 25%

Ondersteuning bij een aanvraag,

administratie of computer 19% 29% 24% 14% 19% 23% 24% 23% 26% 28%

Opvangen van kinderen 11% 26% 23% 11% 15% 25% 18% 23% 21% 38%

Medicijnen toedienen of

persoonlijke verzorging 4% 9% 9% 3% 9% 7% 9% 14% 9% 5%

Huis schoonhouden of koken 6% 9% 10% 4% 7% 8% 7% 11% 4% 5%

Anders 7% 6% 7% 4% 3% 7% 2% 4% 2% 11%

Geen, ik wil geen burenhulp

geven 7% 8% 8% 25% 7% 15% 6% 14% 3% 7%

Geen, ik kan wegens omstandigheden geen

burenhulp geven 8% 4% 10% 4% 18% 6% 7% 12% 9% 4%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In Heemskerkerduin en Noorddorp geven relatief veel inwoners aan geen burenhulp te willen geven. In tabel 2.4 zien we juist dat in deze wijk meer buurtbewoners aangeven dat zij altijd voor elkaar klaar staan.

Dit lijkt met elkaar in tegenspraak; een verklaring hiervoor ontbreekt. In Poelenburg en Oosterzij zijn er veel inwoners die het wegens omstandigheden niet kunnen. In de wijk Broekpolder en Oostelijk Heemskerk zien we dat relatief veel inwoners bereid zijn om kinderen op te vangen.