Lange Beeldekensstraat 1-1

In document districtsraad Antwerpen Notulen Zitting van 20 mei 2019 (pagina 37-60)

Pesthofstraat

Korte Beeldekensstraat

1

2 4

1 2

4

3

1B

254 263

255

248 253

256

257 261

252

265 259

Lange Beeldekensstraat

Pesthofstraat

Korte Beeldekensstraat Lange Beeldekensstraat

Pesthofstraat

Lange Beeldekensstraat 1-1

district Antwerpen 2060

¯

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

13 2019_DRAN_00102 District Antwerpen. Noorderlaan. - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

 1395 - Verkeer. District Antwerpen. Aanvullend reglement met betrekking Aanleiding en context

De Noorderlaan in het district Antwerpen:

 is een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 13 september 1994 (jaarnummer 1395).

"Noorderlijn" vraagt een parkeerverbod in te richten voor voertuigen met een massa van meer dan 3,50 ton, ter hoogte van de parkeerzone aan het winkelcentrum tegenover de brandweer op de Noorderlaan.

Juridische grond

 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;

 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en

proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 het parkeren wordt verboden voor voertuigen, waarvan de massa hoger is dan 3,50 ton, aan de even zijde, op de parkeerzone tussen de nummers 104 en 104G ((artikel 1).

Nu kan men vanaf de parking van het winkelcentrum (toegankelijk vanaf de Noorderlaan) verder rijden

tot aan de parking achter de kerk en worden er op regelmatige basis vrachtwagens en opleggers geparkeerd.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen Nee

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad.

Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

 1 - Woonstad

 1SAN02 - Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers

 1SAN0201 - Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht

 1SAN020101 - Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd

Adviezen

lokale verkeerspolitie, advies van 22 januari 2019.

Advies: Gunstig advies Besluit

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Noorderlaan (gewest) in het district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 september 1994 (jaarnummer 1395).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. AVRGR13091994_JN1395_Noorderlaan_AN.pdf 2. 20190108_ZONE_MAX_3.5TON_1.pdf

3. 20190108_ZONE_MAX_3.5TON_2.pdf

4. 20190108_AVR_bijlage_art_Noorderlaan_2030.pdf

Aanvullend verkeersreglement voorde Noorderlaan (gewestweg) in het district Antwerpen Artikel 1: het parkeren wordt toegelaten, uitgezonderd voor voertuigen, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3.5 ton, in het gedeelte van de Noorderlaan:

 aan de even zijde, tussen de nummers 104 en 104G.

De verkeersborden E9a, met onderbord maximum 3.50 ton, worden aangebracht.

Artikel 2: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor personenauto's langs de even zijde, vanaf de afrit autosnelweg A12 tot de Luithagen-Haven;

langs de oneven zijde

• vanaf de Luithagen-Haven tot de oprit van de autosnelweg A12;

• van de Hamburgstraat tot de Ekersesteenweg.

De verkeersborden E9b worden aangebracht.

Artikel 3: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor vrachtvervoer, langs de even zijde van de Ekersesteenweg tot A12.

De verkeersborden E9c worden aangebracht.

Artikel 4: parkeerzones worden afgebakend door witte markeringen langs de beide zijden van de straat, vanaf de Ekersesteenweg tot de oprit van de autosnelweg A12.

14 2019_DRAN_00114 District Antwerpen. Oostenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

 2014_CBS_02518 - Aanpassing verkeersreglement - District Antwerpen. Oostenstraat - Goedkeuring Aanleiding en context

De Oostenstraat in het district Antwerpen:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;

 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 7 maart 2014 (jaarnummer 2518);

 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Zurenberg";

 maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Fietsers die stadinwaarts fietsen, vragen om een veiligere situatie ter hoogte van de Van den Nestlei.

Juridische grond

 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;

 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en

proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 er wordt voorgesteld om een opgeblazen fietsopstelstrook in te richten ter hoogte van de Van den Nestlei (artikel 7).

Fietsers die stadinwaarts fietsen en rechtdoor naar de Baron Joostenstraat willen, staan nu tijdens de roodfase links van de auto's. Het is veiliger voor de fietsers om voor de auto's te staan.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen Nee

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad.

Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

 1 - Woonstad

 1SAN02 - Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers

 1SAN0201 - Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht

 1SAN020101 - Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 2 mei 2019 Advies: Gunstig advies

Besluit Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Oostenstraat in het district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 7 maart 2014 (jaarnummer 2518).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20190415_AVR_Oostenstraat_enkel_artikels.pdf 2. 20190426_voorstel.pdf

Aanvullend verkeersreglement voor de Oostenstraat in het district Antwerpen Artikel 1: het eenrichtingsverkeer uitgezonderd voor fietsers wordt ingevoerd met toegelaten rijrichting naar de Van den Nestlei.

De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht.

Artikel 2: een tweerichtingsfietspad, verboden voor bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B, wordt aangelegd langs de spoorwegzijde:

- vanaf de Van den Nestlei tot voor de verhoogde inrichting ter hoogte van de Lange Van Ruusbroekstraat;

- voorbij de verhoogde inrichting ter hoogte van de Lange Van Ruusbroecstraat tot de verhoogde inrichting ter hoogte van de Steenbokstraat.

De verkeersborden D7 met onderbord, worden aangebracht.

Artikel 3: het stilstaan en parkeren wordt verboden langs de bebouwde zijde, vanaf het nummer 10 tot de Van den Nestlei.

Het verkeersbord E3 wordt aangebracht.

Artikel 4: een fietspad wordt gemarkeerd door twee evenwijdige witte onderbroken strepen, langs de spoorwegzijde:

- vanaf de Van den Nestlei tot voor de verhoogde inrichting ter hoogte van de Lange Van Ruusbroekstraat;

- voorbij de verhoogde inrichting ter hoogte van de Lange Van Ruusbroecstraat tot de verhoogde inrichting ter hoogte van de Steenbokstraat.

Artikel 5: een stopstreep wordt gemarkeerd voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de Van den Nestlei.

Artikel 6: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan:

- ter hoogte van de Van den Nestlei;

- langs de beide zijden van het kruispunt met de Provinciestraat;

- ter hoogte van de Lange Van Ruusbroekstraat;

- tussen de Steenbokstraat en de Arendstraat.

Artikel 7: een opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen wordt gemarkeerd ter hoogte van het kruispunt met de Van den Nestlei.

Het verkeersbord F14 wordt aangebracht.

__________________________

15 2019_DRAN_00112 District Antwerpen. Regentstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

 1286 - Verkeer. District Antwerpen. Aanvullend reglement met betrekking Aanleiding en context

De Regentstraat in het district Antwerpen:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;

 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 25 mei 1999 (jaarnummer 1286);

 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Antwerpen Noord";

 maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met

parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 7 april 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Regentstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond

 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;

 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en

proefopstellingen werden vastgesteld;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;

 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;

 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 16 (artikel 2).

Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Regentstraat op nummer 19, voldoet aan de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen Nee

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad.

Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

 1 - Woonstad

 1SAN02 - Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers

 1SAN0201 - Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht

 1SAN020101 - Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd

Besluit Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Regentstraat in het district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 1999 (jaarnummer 1286).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20190424_MVPL_1-1.pdf 2. G1999_001286.pdf 3. 20190430_artikels.pdf

Aanvullend verkeersreglement voor de Regentstraat in het district Antwerpen.

Artikel 1: Het parkeren wordt verboden langs de oneven zijde, over de ganse lengte van de straat.

De verkeersborden E1 worden aangebracht.

Artikel 2: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap ter hoogte van het nummer 16.

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht.

Artikel 3: Een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan, ter hoogte van de Constitutiestraat.

Artikel 4: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht.

16 2019_DRAN_00121 District Antwerpen. Glasgowstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

 2013_CBS_02702 - Aanpassing verkeersreglement - District Antwerpen. Glasgowstraat - Goedkeuring Aanleiding en context

De Glasgowstraat in het district Antwerpen:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;

 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 22 maart 2013 (jaarnummer 2702);

 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Luchtbal";

 maakt deel uit van de wijk Luchtbal waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.

Op 5 april 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Glasgowstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond

 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;

 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en

proefopstellingen werden vastgesteld;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;

 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;

 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het

college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 15 (artikel 2).

Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Glasgowstraat op nummer 11, voldoet aan de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen Nee

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad.

Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

 1 - Woonstad

 1SAN02 - Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers

 1SAN0201 - Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht

 1SAN020101 - Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd

Besluit Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Glasgowstraat in het district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 22 maart 2013 (jaarnummer 2702).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20190427_bijlage_AVR_artikels_Glasgowstraat.pdf 2. 20190410_PPH.pdf

Aanvullend verkeersreglement voor de Glasgowstraat in het district Antwerpen Artikel 1: het parkeren wordt verboden,

langs de even zijde:

 van de Canadalaan tot de Cardiffstraat;

 van de Liverpoollaan tot het plein;

langs de oneven zijde:

 van de Cardiffstraat tot de Liverpoollaan.

De verkeersborden E1worden aangebracht.

Artikel 2: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen, gebruikt door personen met een handicap:

 langs de oneven zijde, ter hoogte van huisnummer 15.

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht.

Artikel 3: Parkeervakken worden gemarkeerd door witte markeringen.

Artikel 4: parkeervakken worden gemarkeerd door witte markeringen op de voorbehouden plaatsen voor voertuigen van personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht.

17 2019_DRAN_00122 District Antwerpen. Van Schoonbekestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_03950 - District Antwerpen. Van Schoonbekestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context

De Van Schoonbekestraat in het district Antwerpen:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;

 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 28 april 2017 (3950);

 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Harmonie-Brederode";

 maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met

parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 6 mei 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Van Schoonbekestraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond

 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;

 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en

proefopstellingen werden vastgesteld;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;

In document districtsraad Antwerpen Notulen Zitting van 20 mei 2019 (pagina 37-60)

GERELATEERDE DOCUMENTEN