Kerncijfers 2018 en 2019

In document BELEIDSPLAN Autodelen.net (pagina 12-17)

2. Over Autodelen.net

2.2 Kerncijfers 2018 en 2019

In 2018 en 2019 kwam de bewegingswerking van Autodelen.net volledig op toerental. Het team breidde uit tot 9.8 VTE, nieuwe projecten zagen het levenslicht en er werd samen met de RvB en het volledige team hard gewerkt aan een nieuwe missie. De niet aflatende inzet van de voorbije jaren werd bovendien beloond: in februari 2019 mochten we berichten dat Vlaanderen inmiddels 70.000 autodelers telt. De financiële cijfers zijn te lezen in punt 8.1 vanaf blz 73 Hieronder beschrijven we enkele mijlpalen en inhoudelijke kerncijfers.

2.2.1 Netwerk en samenwerking

In 2018 en 2019 kwam de green deal gedeelde mobiliteit op kruissnelheid. Er werden terugkomdagen georganiseerd voor alle ondertekenaars, de zeven thematische werkgroepen kwamen elke minstens vier keer bijeen, enz. Dit resulteerde in een aantal concrete resultaten zoals het beschikbaar maken van de zero-emissiepremie voor aanbieders gedeelde mobiliteit, een federale workshop betreffende verzekering en deelmobiliteit en de verdere verfijning van het instrument n.a.v. evaluaties in 2018 en 2019. Uit deze evaluaties kwamen zeer interessante bevindingen. Zo kennen we nu de voornaamste redenen om deel te nemen aan de green deal (mogelijke samenwerkingsverbanden (70%), uitwisseling van expertise (60%) en netwerking met andere ondertekenaars (50%)), en raadt meer dan 90% van de ondertekenaars de green deal aan bij derden.

Naast de green deal gedeelde mobiliteit versterkte Autodelen.net haar rol als verbindend netwerk met de autodeelsector door het samenbrengen van gezamenlijke standpunten voor persartikels (bv.

elektrische mobiliteit), opiniestukken en memoranda voor lokale, regionale en federale verkiezingen die ondertekend zijn door ruim 90% van de autodeelsector. Bovendien nemen we sinds het najaar 2019 onze rol op in de werkgroepen van het zgn. OSLO-traject betreffende de standaardisatie van data op Vlaams niveau. Samen met Informatie Vlaanderen zorgen we voor een feedbackmoment voor de hele sector gedeelde mobiliteit in januari 2020. Sinds september 2019 kunnen we ook als lid van de MORA wegen op het Vlaamse beleid. We houden de vinger aan de pols en berichten op regelmatige basis over onze visie op nieuwe beleidskeuzes en -ontwikkelingen via onder meer onze beleidsnieuwsbrief en persberichten. In 2018 werd het Europees project Share North verlengd tot 2021 en startten een drietal nieuwe Europese projecten: Ehubs, Art.Forum en Stars.

De voorbije twee jaar gaven we veel presentaties op netwerkevents en workshops. Er werden meer dan 85 presentaties gegeven door verschillende teamleden (bv. op vervoerregio raden, studiedag lokale bereikbaarheid, Vlaams Parlement, enz.). We bereikten hier minimaal 3.500 personen mee.

2.2.2 Organisatie van eigen events

2018 gaat de Autodelen.net-geschiedenis in als het jaar waarin we ons tot nog toe meest gedurfde, innovatieve en succesvolle event organiseren. ‘Shared Mobility Rocks!’ is een onconventioneel internationaal symposium waarin het publiek ondergedompeld wordt in een dag vullend programma van keynotes, panelgesprekken en jamsessies, naadloos aan elkaar gelijmd met stevige rocknummers. In maart 2018 zorgden 25 (inter)nationale sprekers voor de good vibes en nieuwe inzichten over actuele topics rond gedeelde mobiliteit met thematische sessies over o.a., smart cities, toegankelijkheid, sociale inclusie, MaaS, landelijke gebieden en de zelfrijdende auto.. Het event werd door de meer dan 170 aanwezigen uitermate goed geëvalueerd en werd unaniem als vernieuwend, verfrissend en inhoudelijk top bestempeld. Voor ons reden genoeg om het opnieuw te organiseren in 2019. Op 8 oktober dat jaar ontvingen we meer dan 250 deelnemers uit Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Europa (shared-mobility.rocks ).

Autodelen.net verdiepte zich in 2019 verder in de mogelijkheden om autodelen (en gedeelde mobiliteit) te integreren bij woningbouw. Op 20 juni 2019 brachten we lokale overheden (45), projectontwikkelaars (45) en autodeelaanbieders (10) samen voor de inspiratiesessie ‘Autodelen bij Nieuwbouwlocaties’. De inspirerende middag bestond uit presentaties van (gedeelde) mobiliteitsexperten en panelgesprekken met praktische voorbeelden. Al deze inzichten werden gebundeld in een inspiratieboek.

We organiseerden zelf ruim 100 infosessies betreffende autodelen (uiteraard steeds i.s.m. externe partners). Hiermee bereikten we minstens 2.500 Vlamingen verspreid over gans Vlaanderen (zie onderstaande figuur).

2.2.3 Living labs, projecten en inclusie

Het bottom-up project delende buurten (zie supra) liep in 2019 in de Arsenaalwijk te Mechelen. Voor buurtbewoners in de overwegingsfase is het uittesten vaak een doorslaggevende factor om die auto

SPREIDING INFOSESSIES IN VLAANDEREN SHARED MOBILITY ROCKS 2019

eindelijk weg te doen. Dat het project haar doel niet mist bewijzen de goede resultaten van deze editie (zie persartikel). Naast de deelnemers werden dit jaar ook veel buurtbewoners aangesproken voor wie uittesten nog een stap te vroeg is, maar waarvoor de eerste kennismaking met gedeelde mobiliteit een eerste stap richting gedragsverandering is. Begin 2018 werd een toolkit gelanceerd om het project ook zonder onze ondersteuning te kunnen uitvoeren.

Het concept van autodelen in Mesen/Heuvelland (zie supra) werd in 2019 omwille van het succes (maandelijks meer dan 20 reservaties inclusief chauffeur in Mesen) uitgerold in 10 andere vestigingen van Solidariteit voor het Gezin.

Met ‘Verover de ruimte’ daagde Autodelen.net Vlamingen (in 2019) uit om een parkeerplaats(en) in hun buurt te veroveren.

Door deze voor één dag een andere, originele invulling te geven, kon de hele buurt ontdekken hoe veel fijner een buurt is met minder auto’s en meer speel-, groen- en ontmoetingsruimte. We openen hiermee het debat in de buurt en zetten autodelers opnieuw in als ambassadeurs.

Verschillende organisaties namen de handschoen op en in meer dan 15 steden en gemeenten verschenen barbecues, terrasjes, mini-tuintjes, enz. op parkeerplaatsen.

2.2.4 Innovatie

Hoewel veel van bovenstaande acties reeds veel facetten van innovatie in zich houden, willen we toch één verwezenlijking extra in de verf zetten. Via een persbericht in De Morgen wordt het concept mobipunten door Autodelen.net en Taxistop gelanceerd in september 2017. Anderhalf jaar later is dit concept opgenomen in het nieuwe decreet basisbereikbaarheid en zijn meer dan 80 gemeenten bezig met de implementatie van één of meerdere mobipunten. Bovendien wordt dit opgemerkt in het buitenland en wordt het concept ondertussen ook uitgebouwd in Nederland, Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Mobipunten (www.mobipunt.be) zijn fysieke knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau met als doel zich te kunnen verplaatsen zonder het privé-bezit van een (tweede) wagen. Een mobipunt bevat enkele essentiële mobiliteitsfuncties zoals autodelen, fietsparking en openbaar vervoer, maar kan ook uitgebreid worden met lockers voor pakjes, WIFI-verbinding, een publieke fietspomp, aangename wacht- of ontmoetingsruimte, enz. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden.

Autodelen.net, samen met 3 partners (BBLv, The Shift en Fluvius), startte in 2018 het innovatief project E-deal. Hierbij worden bedrijven en lokale overheden actief ondersteund bij het delen van elektrische vloten.

ACTIE VEROVER DE RUIMTE

ILLUSTRATIE MOBIPUNT

Bij het schrijven van dit beleidsplan startten reeds 15 gemeenten en 11 bedrijven met dit concept. We brengen deze stakeholders steeds in contact met autodeelaanbieders die een aanbod op maat uitwerken.

In 2018 startte Autodelen.net met het actief ondersteunen van lokale overheden bij het schrijven van een lange termijn actieplan gedeelde mobiliteit. Ondertussen hebben reeds 28 Vlaamse gemeenten een dergelijk plan opgesteld.

Tot slot is Share.Vlaanderen een samenwerking tussen Autodelen.net, BattMobiel, Dégage, Stapp.in en Zen Car waarbij geëxperimenteerd wordt met interoperabel autodelen. Hierbij kunnen autodelers met één abonnement deelwagens gebruiken van verschillende autodeelaanbieders. Uiteindelijk doel is een analyserapport om tot de ideale interoperabele tool te komen.

2.2.5 Communicatie en vrijwilligers

Er zijn 175 vrijwilligers geregistreerd in ons databestand. Hiervan zijn er 75 heel actief. Alle vrijwilligers en ambassadeurs werden in 2019 bevraagd, met het oog op het verder uitbouwen en optimaliseren van de werking. We lanceerden een aantrekkelijke ‘vrijwilligersnieuwsbrief’ en breidden geleidelijk aan de taken die deze vrijwilligers opnemen uit. In het voorjaar ging onze eerste kantoorvrijwilliger aan de slag. Verder werden In 2018 en 2019 vijf opleidingen georganiseerd om nieuwe (en bestaand) vrijwilligers te vormen (in Gent, Leuven, Turnhout Aalter en Antwerpen).

Communicatie is van prioritair belang om autodelen en gedeelde mobiliteit van de grond te krijgen. Om lokale overheden bijkomend te ondersteunen bij de uitvoering van hun autodeelactieplannen, besloten we ook onze expertise hierin te delen. In 2019 begeleiden we voor het eerst lokale overheden (Zemst en Oudenaarde) bij de opmaak en de uitvoering van een communicatieplan

2.2.6 Impactmeting en onderzoek

Sinds april zet Autodelen.net sterker in op onderzoek. Er werden vijf bevragingen georganiseerd in de voorbije twee jaar. We bereikten hiermee ca. 6000 respondenten. De onderzoeksvragen varieerden van de drijfveren van autodelers en niet-autodelers, de wenselijkheid voor interoperabel autodelen en de toekomstige bereidheid tot autodelen. We deden het onderzoek zelf en/of we werkten samen met Vlaamse en Brusselse universiteiten en een steeds groeiende groep onderzoekspartners (Testaankoop, Ivox, …). Ook werden de fundamenten gelegd voor een grootschalig onderzoek dat op regelmatige basis 'de Vlaming' over autodelen bevraagt.

2.2.7 Intern

De dienst Cozycar wordt blijvend ondersteund en heeft momenteel een ledenbestand van 9.000 huishoudens. In 2019 worden 700 privé wagens gedeeld in gesloten autodeelgroepen op buurtniveau.

Naast de ondersteuning van Cozycar optimaliseerden we in 2019 de interne kwaliteitszorg. Een stevige basis hiervoor werd gelegd met een vernieuwde missie en visie. Daarnaast werd onze interne overlegstructuur geëvalueerd en bijgestuurd. We zochten ook een geschikte projectmanagement tool (Podio), die we geleidelijk aan in onze werking integreren. We structureren ook het onthaal van onze nieuwe medewerkers met een onthaalbrochure en een onthaalprocedure.

VRIJWILLIGERS AUTODELEN.NET

In document BELEIDSPLAN Autodelen.net (pagina 12-17)