Ken Uw Klassieken! Pubquiz

In document 44ej^3'*gang nummer 2 AMPAS. tijdschrift voor classici (pagina 94-100)

C A S P E R D E J O N G E & H U G O K O N I N G

W i e is de vader van Penelope? W e l k e keizer w e r d v e r p o m p o e n d ? W a t is de eigenlijke naam van het C o l o s s e u m ? W e l k e b e r o e m d e classicus was de vader van Alice (uit W o n d e r l a n d ) ? E n wie is de Blauwe B r o e r ? D e z e en vijfenze-ventig andere lastige vragen moesten o p d o n d e r d a g 21 april 2011 b e a n t w o o r d w o r d e n d o o r de deelnemers aan de eerste K e n U w Klassieken! P u b q u i z . M a a r liefst 120 classici uit d e n lande h a d d e n zich in a c h t e n t w i n t i g teams ingeschre-ven v o o r de quiz, die georganiseerd w e r d d o o r de redactie van Lampas en het Rijks M u s e u m van O u d h e d e n in Leiden.

D e eerste r o n d e was een plaatjesronde, waarbij deelnemers de bustes van keizers moesten h e r k e n n e n . Vervolgens las q u i z m a s t e r Fik Meijer vanaf zijn k a t h e d e r v o o r de T e m p e l van Taffeh zeven keer tien vragen voor. N a elke

Foto: Romy Groeneveld

CASPER DE JONGE & HUGO KONING Murmellms wint eerste Puhquiz 189

Foto: Romy Groeneveld

ronde traden de deelnemers in druk overleg om de juiste antwoorden te vin-den, daarbij gesterkt door alcoholische dranken en begeleid door muziek. De onverbiddelijke jury, bestaande uit Joëlle Bosscher, Ruurd Halbertsma, Step-han Mols en voorzitter Ineke Sluiter, corrigeerde de antwoordvellen en telde de punten op. De juiste antwoorden werden bij voorlezing in toenemende mate met zowel juichkreten als wegwerpgebaren ontvangen.

Een hoogtepunt was ongetwijfeld de zevende ronde: Fik Meijer las tien cita-ten voor uit Homerus' Ilias en Odyssee, steeds in de directe rede. Per passage konden twee punten worden verdiend: één voor de personage die de woorden spreekt (bijvoorbeeld Hektor), één voor het juiste boek (bijvoorbeeld Ilias 6).

'Want dit weet ik in het diepst van mijn ziel: eens komt de dag, dat het heilige Troje ten onder gaat en Priamos en zijn lansdragend volk.'

Nadat men ook de geboorteplaats van Titus Livius, de aoristus van (pépco en de auteur van de uitspraak peccare nemini licet had benoemd, kon de jury de eindstand gaan berekenen. Met maar liefst 75 punten behaalden de docenten van het Murmellius Gymnasium Alkmaar een zeer verdiende eerste plaats.

De winnaars Malou Berghuis, Frank Broeke, Christiaan Caspers, Cock van Montfoort en Bert Zonneveld ontvingen uit handen van juryvoorzitter Ineke Sluiter hun prijs: een aantal naslagwerken, boeken en jaargangen van Lampas

190 LAMPAS 44 ( ^ o i i ) 2

- om een nóg grotere eruditie na te streven - en natuurlijk een prestigieuze wisselbeker.

Het grote succes van deze Pubquiz was zonder twijfel te danken aan de deelnemende docenten, studenten en andere classici. Met hun enthousiasme zorgden zij voor een onvergetelijke avond. Daarom willen wij alle teams har-telijk danken en feliciteren met hun kennis van de klassieken: Murmellius (75 punten), Ex Uva Merum (72), C4 (69), Herakles (66), In Dei nomine sapien-ter (66), Stedelijk Haarlem (62), Schermutselaars (60), Groepje Nathalie (59), Ignorandumst (58), ox o\)|a7rooxooo(pxoTax (58), Thersites (57), Quadratus &

Oblongus (57), Per Aspera Ad Astra (56), Metrodorus van Skepsis (56), Prae-dinius (55), Mercator (55), Semper ubi sub ubi (52), De Amigo's (52), ax 7to-A-UTpoTiox (51), Scis ipse (47), Alkibiadês (43), De Amazones (39), Veni Vidi Vodka (38), Caligula (33), Barbaroi (31), Legend (28), De Bazinga's (24), De Drie Muzen (23).

Volgend jaar verdedigt het Murmellius de titel. Lampas zal weer tachtig vra-gen voor u bedenken. U kunt dus vast gaan trainen: hoe heet de broer van Ly-sias die in 404 v. Chr. werd gedood door De Dertig? Wie verzorgde de ocT-editie van Catullus? En hoe heet ook alweer de vader van Laertes?

Auteursinformatie 44.2

Paul Groos is docent Klassieke Talen en KCV aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Tevens is hij vakdidacticus aan het Instituut voor Leraar en School van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Suzanne Luger is docente Klassieke Talen en KCV aan Het 4*^ Gymnasium in Amsterdam. Daarnaast is zij vakdidactica aan de Interfacultaire Lerarenoplei-ding van de Universiteit van Amsterdam.

Kokkie van Oeveren is docente Klassieke Talen aan het Ignatius Gymnasium in Amsterdam. Tevens is zij vakdidactica aan het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Cecilia Orban is docente Klassieke Talen en KCV aan het Stedelijk Gymna-sium Utrecht.

Annemieke van der Plaat is docente Klassieke Talen en KCV aan het Zand-vlietcollege in Den Haag. Tevens is zij verbonden aan de Universiteit Leiden als junioronderzoeker en werkzaam als vrijgevestigd vakdidactica bij Metis-Matters.

Fleur de Snoo is docente Klassieke Talen en KCV aan het Stanislascollege in Delft en docente Latijn aan het Marccollege in Leiden.

Mark Woertman is docent Klassieke Talen en KCV aan het Christelijk Gym-nasium Utrecht.

Nascholingsdag Griekenlandreis

Maandag 7 november 2011 vindt er in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een nascholingsdag plaats met als thema De Griekenlandreis. Deze dag is bedoeld voor docenten Klassieke Talen, KCV, geschiedenis en filosofie die hun kennis over de geschiedenis van Griekenland willen vergroten. Te-vens zullen praktische aspecten van de organisatie van een Griekenlandreis aan de orde komen.

De dag is ook zeer geschikt voor studenten en voor middelbare scholieren die een studie Klassieke Talen overwegen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Het programma is als volgt:

10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur: Lezing door dr. Gert Jan van Wijngaarden (archeoloog): Ithaka - mythe, landschap en archeologie

11.50 uur: Lezing door dr. Floris van den Lijnde (oudheidkundige): De Atheense agora - de archeologie van de democratie

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Lezing door drs. Hein L. van Dolen (classicus en byzantino-loog): De bewogen geschiedenis van Byzantijns Thessaloniki 14.25 uur: Keuze uit een workshop of lezing:

a) workshop over referaten van leerlingen tijdens de Griekenland-reis door ervaringsdeskundigen drs. Annemiek Ketelaars (do-cente klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen) en drs. René de Waal (docent klassieke talen aan het Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda).

b) lezing van dr. Willeon Slenders (classicus) - Van Oudgneks naar Nieuwgneks

15.20 uur: Lezing van prof.dr. Ruurd B. Halbertsma (conservator RMO):

Achilles en Memnon - verborgen mythen in het Rijksmuseum van Oudheden. Aansluitend volgt een korte introductie op de lesprogramma's in het RMO.

16.00 uur: Bezoek aan de tentoonstelling 'De Etrusken' en aan de Griekse collectie van het RMO.

Vanaf 16.30 uur: Borrel

De Griekenlandreis-dag is een nascholingsdag, waarbij de deelnemers na afloop een certificaat ontvangen volgens de 'wet BIO'. De kosten bedragen

€ 130,- p.p. (inclusief lezingen, museumbezoek, lunch en borrel); middelbare scholieren en studenten krijgen 50% korting.

De dag wordt georganiseerd door Labrys Reizen en het RMO. Voor meer informatie en uw aanmelding kunt u terecht op www.labrysreizen.nl/grie-kenlandreisdag.html. Ook kunt u contact opnemen met Hanneke Bruijn (hb@labrysreizen.nl; tel. 024-3818192).

Auteursinstructies

Algemeen

Zend uw kopij per e mail en post naar het redactieadres (zie binnenzijde voor zijde omslag) De streefomvang van artikelen bedraagt max 7 500 woorden Gebruik de of ficieie spelling Gebruik zo min mogelijk afkortingen Geef Griekse eigennamen in hun Latijnse vorm (Aeschylus, Thucydides, etc ) Vertaal Griekse en Latijnse citaten Structuur (tn volgorde)

a titel, liefst kort en sprekend b subtitel, indien gewenst c auteursna(a)m(en) d summary max 200 woorden

e hoofdtekst moet zo duidelijk mogelijk worden geleed, met tussenkopjes of cijferma-tigeindeling

f auteursadres werk of prive (naar dit adres worden drukproeven en overdrukken gestuurd), bijvoorbeeld

Leerstoelgroep Klassiek Grieks, UvA Spuistraat 134, 1012 vb Amsterdam 1 j f dejong@uva nl

g bibliografie

h auteursinformatie functie, affiliatie, onderzoeksgebied(en), belangrijke publicatie, alles voor zover relevant voor het artikel, max 70 woorden

1 bijschriften bij illustraties (indien van toepassing), inclusief bronvermelding Opmaak

Houd de opmaak van de tekst zo eenvoudig mogelijk.

ad hoofdtekst

a zet langere citaten (meer dan 40 woorden) als bloktekst, dat wil zeggen ingesprongen en door witregels van de hoofdtekst gescheiden

b zet kortere citaten uit secundaire literatuur tussen enkele aanhalingstekens ad bibliografie

c zet titels van boeken en tijdschriften gecursiveerd d /et titels van artikelen tussen enkele aanhalingstekens

e gebruik voor titels van tijdschriften de afkortingen van l'Annee Philologique Voetnoten

Gebruik voor voetnoten de standaard voetnootfunctie van uw tekstverwerker Verwijzingen

Verwijs naar antieke auteurs en werken als in de LSj (Grieks) en de OLD (Latijn) Ver WIJS in de hoofdtekst en voetnoten naar secundaire literatuur volgens het auteur jaartal-systeem, bijvoorbeeld ']a.nst (2003) 63' Vermeld de volledige bibliografische gegevens alleen in de bibhografie (zie boven) Illustraties kunnen alleen geplaatst worden indien van voldoende grootte en kwaliteit, neem hiervoor contact op met de redactiesecretaris (zie binnenzijde voor zijde omslag)

Overige vragen

De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van toestemming voor overname van au teurs rechtelijk beschermde illustraties ligt geheel bij de auteur, neem bij twijfel contact op met de redactiesecretaris

ihouc

Lampas 44 (2011) 2

PAUL G ROOS

KoKKiE VAN

O E V E R E N

FLEUR DE S N O O

S U Z A N N E L U G E R

Van de gastredactie 97

HaecettaWa verba.

Woord verwerving bij Grieks 99

"Caelius is een toffe peeren volgt het voorbeeld van andere gouden gozers."

Tekstverwerking door leerlingen 111

Ovidius in de onderbouw.

Een evaluatie van beginnersteksten in de Latijnse

les-methoden Disco en Tolle lege 121

Odysseus en zijn oude voedster.

Werken met tweetalig materiaal: een verkenning 138

A N N E M I E K E VAN DER PLAAT

C E C I L I A O R B ^ N &

M A R K W O E R T M A N

Grieks leren lezen.

De wisselwerking tussen t a a l - e n leesvaardigheid ICT in het onderwijs: hype o f hit?

152 167

In Situ

K0KKIE VAN Puzzlemaker van Discouery Education: gratis en zeer

O E V E R E N gebruiksvriendelijk 180

Signalementen

S U Z A N N E LUGER Handboek Di,gibord & Didactiek 185

CASPER DE JONGE Murmellius wint eerste Ken U W Klassieken! Pubquiz 188

&HUGO K O N I N G

ISSN 0165-8204

In document 44ej^3'*gang nummer 2 AMPAS. tijdschrift voor classici (pagina 94-100)