Keeping track

In document Current uses of electronic monitoring in the Netherlands (Page 56-59)

5. Monitoring process

5.2 Keeping track

Andelsvärdets utveckling

2013 2014 2015 2016 2017

120 140 160 180 200 220

Fonden Jämförelseindex

Fondens risk - Aktiefond medelrisk

Fondens standardavvikelse (%)* 8,3

Jämförelseindexets standardavvikelse (%)* 8,8

Tracking error (%) 3,0

Active Share (%)** 38,4

Summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade värden:

Högsta nivå (%) 0,0

Lägsta nivå (%) 0,0

Genomsnittliga nivå under året (%) 0,0

* Beräknas på 24 månader.

** Active share anger hur stor del av fondens innehav som avviker från sitt jämförelseindex.

Fonden använder åtagandemetoden för att beräkna de sammanlagda exponeringarna.

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/privat/spara-och-placera/fonder/risknivaer-for-fonder

Lägre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre risk

Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Utveckling 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Fondförmögenhet (Mkr) 1520,7 1409,9 1256,9 1170,5 1027,1 847,7 789,0 1013,3 1032,7 994,3

Andelsvärde (kr) 28,3 25,4 22,6 19,9 16,6 13,0 11,7 14,0 13,0 11,8

Antalet utestående andelar (1000-tal) 53773 55538 55595 58734 61969 65368 67411 72255 79542 84535

Kursutveckling (%)* 11,4 12,3 13,4 20,2 27,8 13,3 -15,2 8,8 14,6 -20,7

Jämförelseindex inkl. utd. (%) 12,8 6,2 9,4 18,7 26,2 18,2 -4,5 6,8 15,1 -14,1

Utdelning kr/andel - - - 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2

* Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd i relevanta fall.

Genomsnittlig avkastning (%) 2 år 5år

Fonden 11,8 16,9

Jämförelseindex inkl. utd. 9,5 14,4

Genomsnittlig avkastning (%) 2 år 5år

Fonden 11,8 16,9

Jämförelseindex inkl. utd. 9,5 14,4

De tio största positionerna

Finansiella instrument Andel (%)

Roche Holding AG 9,3

Novartis AG 9,2

Zurich Insurance Group AG 6,9

Nestle SA 6,7

UBS Group AG 6,4

SGS SA 4,9

ABB Ltd 4,9

Swisscom AG 4,7

Swiss Life Holding AG 4,6

Baloise Holding AG 4,0

Övrig information

All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter. 20170510 tillkom Daniel Ying som ansvarig förvaltare för fonden, tillsammans med Hartvig Rygaard. Matchat värde av active share baseras på mätningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. En omatchad beräkning ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. 20130301 upphörde fonden att lämna utdelning på grund av ändrad skattelagstiftning. Vidare togs möjligheten att ta ut insättningsavgift vid köp av andelar bort. 20120901 fick fonden nytt jämförelseindex. Tidigare jämförelseindex: FT Switzerland Return Index. 20120701 fick fonden ny förvaltare. När andelar innehas i fonder som förvaltas inom SEB-koncernen, kompenserar fondbolaget fonden med ett belopp motsvarande hela den fasta förvaltningsavgiften i de underliggande fonderna.

149 forts...

FONDFÖRMÖGENHET 2017-12-31

Finansiella instrument Antal/Nom Dagsvärde Fördel-1000 1 000 SEK ning (%) ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES

Aktier m.m

El-, Gas och Vattenbolag 1,2

BKW AG 37 562 18 289 1,2

Energi 0,7

Transocean Ltd 127 924 11 157 0,7

Fastigheter 1,0

Allreal Holding AG 2 933 4 061 0,3

Intershop Holding AG 1 199 4 906 0,3

Mobimo Holding AG 2 680 5 888 0,4

Finans 32,8

Baloise Holding AG 47 395 60 409 4,0

Cembra Money Bank AG 60 272 46 007 3,0

Credit Suisse Group AG 175 463 25 652 1,7

GAM Holding AG 189 257 25 045 1,6

Partners Group Holding AG 3 836 21 530 1,4

Swiss Life Holding AG 24 247 70 285 4,6

Swiss Re AG 32 765 25 121 1,7

UBS Group AG 642 891 96 905 6,4

Vontobel Holding AG 44 222 22 851 1,5

Zurich Insurance Group AG 42 268 105 334 6,9

Hälsovård 19,9

Coltene Holding AG 5 075 4 047 0,3

Lonza Group AG 8 097 17 913 1,2

Novartis AG 201 645 139 605 9,2

Roche Holding AG 68 406 141 676 9,3

Industri 18,3

ABB Ltd 336 650 73 882 4,9

Adecco Group AG 64 276 40 261 2,6

Bossard Holding AG 1 780 3 440 0,2

Georg Fischer AG 4 125 44 640 2,9

Kardex AG 16 180 16 259 1,1

Kuehne + Nagel International AG 17 151 24 858 1,6

SGS SA 3 480 74 297 4,9

Informationsteknologi 1,9

ALSO Holding AG 4 337 4 883 0,3

Inficon Holding AG 4 552 23 273 1,5

Konsument - Dagligköpsvaror 7,4

Bell Food Group AG 1 273 4 594 0,3

Emmi AG 309 1 821 0,1

Nestle SA 145 327 102 324 6,7

Orior AG 6 852 4 442 0,3

Konsument - Sällanköpsvaror 5,3

Autoneum Holding AG 4 839 11 415 0,8

Cie Financiere Richemont SA 31 426 23 315 1,5

Mobilezone Holding AG 14 760 1 594 0,1

Finansiella instrument Antal/Nom Dagsvärde Fördel-1000 1 000 SEK ning (%)

Valora Holding AG 15 969 43 606 2,9

Råvaror 6,0

EMS-Chemie Holding AG 3 565 19 485 1,3

Givaudan SA 2 540 48 060 3,2

Gurit Holding AG 1 472 13 023 0,9

LafargeHolcim Ltd 22 305 10 298 0,7

Telekommunikation 5,2

Sunrise Communications Group

AG 10 006 7 482 0,5

Swisscom AG 16 339 71 180 4,7

Summa Aktier m.m 1 515 111 99,6

Summa Finansiella Instrument 1 515 111 99,6

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 0,4

Likvida Medel 5 894 0,4

Övriga tillgångar och skulder netto -291 0,0

FONDFÖRMÖGENHET 1 520 714 100,0

VALUTAEXPONERING (%)

CHF 100,0

BALANSRÄKNING

2017-12-31 2016-12-31

kr Mkr

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 515 111 226 1 410,0

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

1 515 111 226 1 410,0 Summa placeringar med positivt

marknadsvärde 1 515 111 226 1 410,0

Bankmedel och övriga likvida medel 5 893 672 -0,2

Övriga tillgångar 140 850 0,5

SUMMA TILLGÅNGAR 1 521 145 748 1 410,2

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter -183 985 -0,1

Övriga skulder -247 464 -0,1

SUMMA SKULDER -431 449 -0,3

FONDFÖRMÖGENHET 1 520 714 299 1 409,9

SEB Schweizfond Årsberättelse 2017

värdepapper 163 372 271 152,5

Ränteintäkter 30 655

-Utdelningar 19 994 713 17,0

Valutakursvinster och -förluster netto -2 212 851 -0,0

Övriga intäkter 238 422

-Summa intäkter och värdeförändring 181 423 210 169,6 Kostnader

Förvaltningskostnader:

- Ersättning till bolaget som driver

fondverksamheten -21 526 526 -17,8

Räntekostnader -69 224 -0,1

Övriga kostnader -460 339 -0,4

Summa kostnader -22 056 089 -18,2

ÅRETS RESULTAT 159 367 121 151,3

FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET

2017 2016

kr Mkr

Fondförmögenhet vid årets början 1 409 948 010 1 256,9

Andelsutgivning 183 562 807 113,1

Andelsinlösen -232 163 639 -111,4

Resultat efter skatt enligt resultaträkning

159 367 121 151,3 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 1 520 714 299 1 409,9

Redovisnings- och värderingsprinciper

Fonden tillämpar lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9), riktlinjer utfärdade av ESMA - European Securities and Markets Authority - och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga.

Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värderingen ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper.

Ändrade skatteregler

På grund av ändrade skatteregler för svenska fonder samt utvecklingen inom EU på skatteområdet, råder osäkerhet om vilken källskatt som tas ut i olika länder när svenska fonder får utdelning på utländska aktier.

Detta medför att:

- vissa länder kommer att innehålla mer skatt än tidigare på utdelningar.

- andra länder kan komma att innehålla mindre skatt än tidigare på utdelningar.

- för länder där skatten sätts ned direkt när utdelningen betalas, redovisas detta i fonden när rätten till utdelning uppstår.

- för länder där fonden måste ansöka om återbetalning av innehållen källskatt (restitution) på utdelning redovisas detta när eventuella restitutioner erhålls.

Det som nämnts ovan gäller från och med 2014, men det går inte utesluta att skattesituationen kan komma att ändras även bakåt i tiden för vissa länder.

Ändringarna kan leda till såväl ökade intäkter och ökade kostnader avseende källskatt för fonder med utländska aktieinnehav.

Stockholm den 23 februari 2018 SEB Investment Management AB

Johan Wigh Jenny Askfelt Ruud Karin Thorburn

Styrelsens ordförande

Magnus Wallberg Peter Branner

VD

Revisionsberättelse

Till andelsägarna i Värdepappersfonden SEB Schweizfond Org nr 504400-6517

Rapport om årsberättelse Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i SEB Investment Management AB, organisationsnummer 556197-3719, utfört en revision av årsberättelsen för Värdepappersfonden SEB Schweizfond för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Värdepappersfond SEB Schweizfonds finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AIF-förvaltaren enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

AIF-förvaltarens ansvar

Det är AIF-förvaltaren som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. AIF-förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av AIF-förvaltarens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i AIF-förvaltarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera AIF-förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Stockholm den den 23 februari 2018 PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge Martin Welén

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor

151 Fondfakta

Startår 2007

Startkurs (SEK) 100,00

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas

Morningstar Rating (3 år) QQQQQ

Fondbolag SEB Investment Management AB Fonden följer "Svensk kod för fondbolag".

Utdelning Fonden är utdelande.

Kostnader

Förvaltningsavgift (%) 1,00

Årlig avgift (%)* 1,10

Insättningsavgift (%) 10,00

Uttagsavgift (%) Ingen

Transaktionskostnader (Kkr)* 14,2

Transaktionskostnader i % av oms vp* 0,0 Förvaltningskostnader för engångsinsättning av 10 000 kr under ett år (kr)* 106,0 Förvaltningskostnader för löpande

månadssparande av 100 kr under ett år (kr)* 6,7

Omsättningshastighet* 0,18

Omsättning via närstående institut (%)* 92,0 Högsta möjliga förvaltningsavgift enligt

fondbestämmelserna (%) 2,00

Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder

som placeringar görs i (%) 3,00

Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder

som placeringar görs i (%) 30,00

* Baseras löpande på 12 månader bakåt

Förvaltare

Förvaltare Hans Peterson

FONDENS RISKPROFIL

Sparande i aktier innebär risk för stora

kurssvängningar (marknadsrisk). Eftersom fonden även placerar i räntebärande värdepapper, som är förknippade med lägre kurssvängningar, minskar dock risken. En större del av fondens aktieportfölj kan från tid till annan vara riskexponerad mot en viss begränsad geografisk marknad. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas den av ändrade valutakurser (valutarisk). Fonden är normalt öppen för handel varje svensk bankdag. Förvaltaren strävar därför att ha en likviditet som är anpassad för daglig handel.

Fondens möjlighet att placera upp till 25 procent av medlen i överlåtbara värdepapper emitterade av en och samma emittent kan innebära en högre riskexponering, då risken blir mer koncentrerad.

Förvaltarkommentar

Fondens andelsvärde steg under perioden med 8,0 procent.

Marknadens utveckling

Det gångna året har präglats av betydande kurssvängningar och samtidigt en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. Konjunkturbilden förbättrades gradvis. I slutet på året blev förbättrade konjunkturprognoser ett viktigt inslag. Ur förvaltningssynpunkt utmärktes året av en balans mellan å ena sidan risker kring politiska problem och å andra sidan den gradvis starkare konjunkturen.

Slutresultatet blev att den starka konjunkturutvecklingen blev den viktigaste drivkraften. Det var främst utvecklingen i USA som överraskade i styrka men även det faktum att vi sett allt bättre globala konjunkturdata. I Europa slutade året med rekordnoteringar i de viktiga industribarometrarna. Vi befinner oss i andra fasen av en konjunkturcykel då tillväxten ofta breddats globalt via stigande världshandel och investeringar. Dessutom är de tänkta skatteomläggningarna i USA något som förväntas höja tillväxten framöver. Fortsatt mycket låg inflation har gett bra förutsättningar för de flesta centralbanker i världen att föra stimulerande politik vilket varit positivt för kapitalmarknaderna och förväntas bli det även fortsättningsvis.

Fondens utveckling

Fonden har haft en bra utveckling till stor del driven av att vi haft en positiv inställning till

aktiemarknaderna och använt det tillgångsslaget som avkastningskälla. Vi har under året skiftat en del i tonvikt mellan globala och svenska aktier och utnyttjat möjligheter i olika segment av

aktiemarknaden. Vi har använt alternativa tillgångsslag för att skapa en bra riskjusterad avkastning och delvis ersätta de svaga förutsättningarna på obligationsmarknaderna. Vi har balanserat de obligationsdrivna strategierna och prioriterat aktiedrivna.

Framtida strategi

Vi går in i 2018 med en positiv grundsyn på tillväxten i världen med vetskapen om att centralbankerna under året kommer att justera sin penningpolitik. Den justeringen förväntas ge gradvis ökade svängningar och kan komma att förändra förutsättningarna för förvaltningen men som

inledningsstrategi anger den starka konjunkturen riktningen för portföljerna och vi ligger kvar med en förhöjd risk.

Mål och placeringsinriktning

SEB Stiftelsefond Balanserad har som målsättning att skapa värdetillväxt över tid. Med hjälp av analys och urval tar förvaltningsteamet aktiva beslut att investera globalt i fonder med exponering mot svenska och utländska aktier samt mot alternativa investeringar såsom hedgefonder, ränterelaterade tillgångar och private equity. Fördelning i exponeringen mellan tillgångsslagen kan variera. Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av andelar i fonder. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen.* Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. För att öka fondens möjligheter att skapa avkastning har förvaltaren möjlighet att utnyttja hävstång. Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy i sina placeringar. Vår hållbarhetspolicy finns på www.seb.se/fondbolaget. Fonden är en specialfond, vilket innebär att den i högre grad får koncentrera innehaven till ett färre antal placeringar. Fonden är speciellt anpassad för stiftelser, föreningar och kunder som har behov av en hög direktavkastning då fondens målsättning är att ge en hög direktavkastning i form av årlig utdelning. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

* Denna möjlighet har inte utnyttjats.

Fondens hållbarhetspolicy

SEB följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer är vägledande i Bolagets investeringsarbete och i sättet vi arbetar för att främja god affärsetik och ägarstyrning. Bolagets fonder som huvudsakligen placerar i andra fonder har som målsättning att exkludera företag som tillverkar eller säljer kärnvapen och vapen som strider mot internationella konventioner samt bolag vars omsättning från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent. Vidare är

målsättningen att exkludera bolag som verifierat bryter mot internationella normer avseende mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt och där vi inte ser en vilja att komma tillrätta med problemen. Detta uppfylls främst genom köp av SEB-fonder. I de fall förvaltaren av fonden investerar i externa fonder ställs krav gällande undertecknande av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar eller motsvarande. I den urvalsprocess SEB löpande använder vid utvärdering av externa fonder ingår bland annat analys av hållbarhetsarbetet och exkluderingskriterier.

In document Current uses of electronic monitoring in the Netherlands (Page 56-59)