• No results found

Katholieken van alle landen verenigt U!

Bijlage I. Nederlands-Limburg

Bijlage 11. Belgisch-Limburg

2. Katholieken van alle landen verenigt U!

Pleidooi voor een "Katholieke Internationale" ter bevordering van de sociale gerechtigheid, verdediging van de vrede en tot herstel van de christelijke beschaving.

In: De Gids op maatschappelijk gebied. - Jrg 38, nr 2 (februari 1947) ; pp. 127-161.

Ook verschenen onder de titel: Catholiques de tous les pays, unissez-vous!

In: Les Dossiers de 1'Action Sociale Catholique : revue mensuel- le; uitg. van Le Mouvement Ouvrier Chrétien Bruxelles. - 24ième Année, no 5 (juni 1947) ; pp. 335-344.

Tenslotte verschenen als nr 342 in: L'Oeuvre des Tracts; uitg.

van ~ ' E c o l e Sociale Populaire Montréal [Canada] (december 1947) aangevuld door de auteur.

3. Resultaten van de misbezoektelling, gehouden in Maastricht op 19 februari 1956.

Maastricht, 1956.

4. Dieteren O.F.M., Remigius en Wilhelmus de Leeuw O.F.M.

Vijftig jaar zielzorg rond de mijn, 1910-1 960; gedenkschrift bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van kerk en klooster der paters minderbroeders aan de Sittarderweg te Heerlen; met medewerking van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Heerlen, 1960.

88 pag., ill.

5. Toelichting bij de grondslagen van het bedrijfsapostolaat.

In: Analecta voor het Bisdom Roermond. - Niet officieel gedeel- te. - Jrg 41 (1960) ; pp. 158-161.

Toegevoegd aan de in het officiële gedeelte van de betreffende jaargang van de Analecta opgenomen Richtlijnen voor het be-

drijfsapostolaat in het diocees Roermond (pp. 150-1 57).

SOCIALE ORGANISATIES IN DE MIJNINDUSTRIE Dieteren O.F.M., Remigius

6 . De corporatieve gedachte in Nederland : het wetsontwerp van minister Vos.

In: De Gids op maatschappelijk gebied. - Jrg 37, nr 2 (februari 1946) ; pp. 127-146.

7. Bedrijfsorganisatie in de Nederlandse mijnindustrie.

In: De Gids op maatschappelijk gebied. - Jrg 36, nr 11 (novem- ber 1945) ; pp. 853-865.

8. De Contact-commissie voor de Nederlandse mijnindustrie.

Leuven, 1946.

37 pag., lit. opg.

Scriptie Katholieke Universiteit Leuven.

9. Flitsen uit de geschiedenis der Limburgse mijnindustrie.

Heerlen, 1952.

9 Pag.

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Staatsmijnen.

Verkort verschenen in: De Katholieke Illustratie. - Nr 18, 02-05-1952.

10. Mens en mijn : een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.

Heerlen : Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, 1953.

342 pag., ill., lit. opg.

11. Hulde aan Uw afgevaardigden.

In: De Mijnwerker : orgaan van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. - Jrg 46, nr 10 (1953) ; p. 3.

12. Groeiende waardering.

In: Kolen Charbon Kohle Coal : de mijnindustrie in de kolenpro- ducerende landen der wereld.

Amsterdam : Algemeen Publiciteitskantoor, s.a. (na 1962).

pp. 59-60.

13. Documentatie mijnindustrie Belgisch- en Nederlands-Limburg.

Maastricht, 1970.

4 Pag.

KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING Dieteren O.F.M., Remigius

14. Gids voor de jubileumtentoonstelling der Limburgse Katholieke Arbeidersbeweging bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.

Heerlen : Katholieke Arbeidersbeweging Limburg, 1950.

15 pag.

15. Dieteren O.F.M., Remigius en F. Sampers De Limburgse katholieke arbeidersorganisaties.

In: Maasland : algemeen maandblad. - Jrg 13, nr 10 (196511966)

; pp. 308-314.

16. Literatuuroverzicht [m.b.t. de] geschiedenis van de arbeidersorga- nisaties in Limburg.

In: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Lim- burg : jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Lim- burg. - D1 15 (1970) ; pp. 164-195.

17. Visie op Visie : N.K.V. op tweesprong.

In: Limburgs Dagblad 13-26 november 1975.

DEMOGRAFIE

Dieteren O.F.M., Remigius

18. Family planning : geboortenregeling in de hedendaagse wereld.

Maastricht, 1962.

41 pag.

(Theologicum Pastorale Minderbroeders Maastricht ; 1)

19. De migratie in de mijnstreek 1900-1 935 : een sociaal-historische studie; woord vooraf van C. van Gestel. - Dissertatie Leuven.

in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Lim- burg : jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Lim-

burg. - D1 4 (1959) ; pp. VII-XIV, 1-236, opg. van bronnen en lit.

Ook verschenen als nr 9 in de reeks Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland.

20. De moeizame weg naar een stabiele mijnwerkersbevolking.

In: Oranje Nassau Post sluitingsnurnmer mijnzetel, Oranje Nassau I en centrale bovengrondse bedrijven van de Oranje-Nassau mijnen (1974) ; pp. 19-34.

VOLKSHUISVESTING Dieteren O.F.M., Remigius

21. Hoe woont ons volk? Weergave van de resultaten van de enquête volkshuisvesting 1946, ingesteld door het "Sociaal Archief Limburg", afdeling van de Katholieke Arbeidersbeweging Lim- burg.

Heerlen : Katholieke Arbeidersbeweging Limburg, 1946.

56 pag.

22. Veertig jaren arbeiderswoningen in Limburg "Ons Limburg"

1911-1951.

Heerlen : Winants, 1951.

202 pag., ill., lit. opg.

23. Dieteren O.F.M., Remigius en P.M.M.C. Palmen

Enige sociale aspekten van de mijnwerkershuisvesting, bezien vanuit de ervaringen in de Zuid-Limburgse mijnstreek.

Luxemburg, 1957.

14 pag.

Internationaal Congres over de sociale en godsdienstige proble- men van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

24. Vijfentwintig jaar planologie in Limburg; gedenkboek Provinciale planologische dienst in Limburg; met een ten geleide van F.J.M.A.H. Houben.

Maastricht : "Ernest van Aelst", 1959.

48 pag., ill.

25. Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek : N.V. Bouw- grondmaatschappij Tijdig 1913-1963.

Assen : Van Gorcum etc., 1964.

XXIII, 248 pag., ill., opg. van bronnen en lit.

(Maaslandse Monografieën ; 2) 26. Ter inleiding.

In: Bouwen in Limburg : woningbouw door de Vereniging Ons Limburg sinds haar oprichting.

Heerlen : Vereniging Ons Limburg, 1965.

pp. 9-19.

27. Dieteren O.F.M., Remigius en J.F.R. Philips

Stein : een achterland werd bruggehoofd : historisch overzicht van gemeente en bevolking.

Stein : Gemeentebestuur, 1962.

167 pag., ill.

GEZONDHEIDSZORG Dieteren O.F.M., Remigius

28. In dienst der zieken : het St. Joseph-Ziekenhuis te Heerlen 1904- 1954 / samengesteld o.l.v. Remigius Dieteren O.F.M.

Bussum : Brand, 1954.

31 8 pag., ill.

29. R.K. Bejaardenzorg Sint Franciscus.

In: Confrontatie : tijdschrift voor R.K. geloofsverkondiging, geloofsverdediging en geloofsbeleving. - Nr 314 (oktober 1991)

; pp. 312-313.

BIOGRAFIE

Dieteren O.F.M., Remigius

30. "De Hertog van Limburg": Jos. Maenen veertig jaar lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.

In: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Lim- burg : jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Lim- burg. - D1 8 (1963) ; pp. 79-97.

31. Dr. Nolens

...

Dr. Poels. - 111.

In: De Bronk : Limburgs maandblad. - Jrg 1, nr 3 (november 1953) ; pp. 88-89.

32. Dr. Poels en het Bisschoppelijk Schrijven van maart 1960.

In: De nieuwe mens : maandblad voor beleving van het Christen- dom.

-

Jrg 12, nr l (april 1960) ; pp. 1-49.

33. De theologie van dr. H.A. Poels en de N.V. Tijdig. - Inleiding bij gelegenheid van de herdenking van het vijftigjarig bestaan van de N.V. Bouwgrondmaatschappij "Tijdig" op 14 mei 1964.

In: Mededelingenblad van de Vereniging Ons Limburg. - Nr 1 (maart 1965) ; pp. 7-12.

34. Mgr. dr. H.A. Poels 1868-1948.

In: Heemkalender Limburg / uitg. van Stichting Limburgs Heem.

- (30 mei-12 juni 1965).

35. Dr. H.A. Poels. Een stuk leven : beschouwingen van een oud- aalmoezenier van sociale werken; ingeleid en geannoteerd door Remigius Dieteren O.F.M.

In: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Lim- burg : jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Lim- burg. - D1 10 (1965) ; pp. 1-123.

36. Dr. H.A. Poels.

In: Liber amicorum Prof. Mag. C . van Gestel.

Politica. Nieuwe Reeks. - Jrg 20, nrs 3-4 (oktober 1970) ; pp.

72-8 1.

37. Heeft Poels ons in de huidige situatie nog iets te zeggen?

1. Het verhaal van een pijnlijke lijdensweg.

In: Limburg Vandaag. - Jrg 7, nr 4 (juli 1975) ; pp. 11-14.

2. Als balling in America.

In: ~ i m b u i ~ Vandaag. - Jrg 7, nr 5 (augustus 1975) ; pp.

27-29.

3. De gedachtenwereld van Dr. H.A. Poels.

In: Limburg Vandaag. - Jrg 7, nr 6 (augustus 1975) ; pp.

31-33.

Slot: Wat zou Poels nu doen?

In: Limburg Vandaag. - Jrg 7, nr 7 (september 1975) ; pp.

29-3 1.

SOCIALE GESCHIEDENIS Dieteren O.F.M., Remigius 38. Sociaal Archief Limburg.

In: De Gids op maatschappelijk gebied. - Jrg 37, nr 5 (mei 1946)

; pp. 391-395.

39. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Maastricht : S.H.C., circa 1949.

12 pag.

40. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg op de tweesprong.

Maastricht : S.H.C., 1962.

16 pag., ill.

Redacteur van:

- Maaslandse Monografieën; uitg. van Stichting Maaslandse Monografieën (groot formaat)

- Maaslandse Monografieën (klein formaat)

- Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg : jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Lid van redactie-commissie van Onze gevallenen : herinneringen aan het verzet in Limburg in de tweede wereldoorlog / onder auspiciën van de Afdeling Limburg van de Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland te boek gesteld door Antoon van Aernsbergen.

Maastricht, 1964.

ECCLESIOLOGIE

Dieteren O.F.M., Remigius

41. Dieteren O.F.M., Remigius, Gilbertus Lohuis O.F.M. en Carolus Tesser O.F.M.

Aan iedere priester in Limburg. Oproep tot verzoening.

Maastricht, 1 maart 1977.

3 Pag.

42. De goede herder; preek gehouden door P. Dr. Remigius Dieteren O.F.M. uit Maastricht bij gelegenheid van een gebedsdag, geor- ganiseerd door de Gebedsactie Limburg, op zondag 1 mei 1977 in de parochiekerk van de H. Joannes Bosco te Venlo.

16 pag.

43. Dieteren O.F.M., Remigius, Carolus Tesser O.F.M. en Gilbertus Lohuis O.F.M.

[Reactie op voordracht van Prof. dr. W. Goddijn gehouden op 22 april 1978 te Utrecht voor de Vereniging van R.K. Katechese docenten].

Maastricht, 3 mei 1978.

4 Pag.

44. Dieteren O.F.M., Remigius, Gilbertus Lohuis O.F.M. en Carolus Tesser O.F.M.

Waarheid over een moedig bisschop.

Maastricht, 1978.

16 pag.

45. Brief aan redactie van het IKI. - Reactie op Nederland : een kerkprovincie zonder collegiaal overleg / Kees Middelhof in IK1 Internationale katholieke informatie. - Jrg 13, nr 5 (mei 1970) ; pp. 39-41.

In: IK1 Internationale katholieke informatie. - Rubriek Achteraf.

- Jrg 13, nr 7-8 (juli/augustus 1979) ; pp. 57-58.

46. Handvest voor het gezin.

In: Confrontatie. - Rubriek Lezersbrieven. - Nr 222 (januari 1984) ; pp. 34-35.

47. Katholiek onderwijs te belangrijk voor "politieke" manipulaties.

In: Confrontatie. - Nr 2761277 (juli-augustus 1988) ; pp. 257-264.

Katholiek onderwijs te belangrijk voor "politieke manipulatie".

In: Katholieke stemmen : maandblad van de Stichting Behoud R.K. Leven. - Jrg 17, nr 10 (oktober 1988) ; pp. 543-550.

48. Mgr. Dr. J.M. Gijsen Bisschop van Roermond.

In: Katholieke stemmen. - Rubriek Varia gemengde berichten en beschouwingen. - Jrg 20, nr 3 (maart 1991) ; pp. 165-169.

49. Stiltecentrum Ziekenhuis Maastricht.

In: Confrontatie. - Nr 318 (februari 1992) ; p. 60.

50. De Media-Bisschop.

In: Confrontatie. - Nr 322 (juni 1992) ; p. 188.