Jeugdcoördinator

In document Organisatie Technische Commissie (pagina 4-0)

1.3 Taken en bevoegdheden individuele functies binnen de technische commissie

1.3.3 Jeugdcoördinator

• Opstellen en implementeren van een voetbaltechnisch opleidingsplan (in overleg met technische commissie en jeugdbestuur).

• Coördinatie van voetbaltechnische activiteiten van met name de A, B, C en D-jeugd (11-tallen).

• Begeleiden coördinator E, F en Mini-F jeugd

• Bewaken van de kwaliteit van jeugdvoetbalactiviteiten.

• Opleiden van jeugdtrainers door scholing intern (het organiseren van cursussen in overleg met technische commissie en hoofdtrainer), dan wel stimuleren tot scholing extern (indien mogelijk/wenselijk).

• Ter beschikking stellen trainingsstof voor jeugdtrainers

• Werven nieuwe coördinatoren, leiders en trainers voor de jeugd.

• Aanspreekpunt voor de jeugdleiders en jeugdtrainers.

• Teamindeling maken (in overleg met) jeugdleiders en jeugdtrainers

• Regelmatig bezoeken van trainingen en wedstrijden

• Ondersteunen bij de bepaling van de trainingstof jeugdcategorie.

• Zitting nemen in het jeugdbestuur en de technische commissie 1.3.4 Vertegenwoordiger senioren

• Aanspreekpunt voor kader senioren en elftalaanvoerders over voetbaltechnische zaken

• Coördinatie en implementatie van voetbaltechnische beleid bij de senioren (heren, dames en veteranen).

• Houd zich bezig met teamindelingen bij de senioren

• Regelmatig overleg met seniorencommissie.

1.3.5 Vertegenwoordiger junioren

• Aanspreekpunt voor kader junioren en aanvoerders over voetbaltechnische zaken (samen met jeugdcoördinator)

• Coördinatie en implementatie van voetbaltechnische beleid bij de junioren (samen met jeugdcoördinator en coördinator 7-tallen).

• Regelmatig overleg met jeugdcommissie.

1.3.6 Technische Commissieleden

• Ondersteunen mede-commissieleden bij het uitvoeren van hun taken.

 Zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het vastgestelde technisch beleid

• Fungeren als sparring partner voor hoofdtrainer en jeugdcoördinator.

1.3.7 Bestuursvertegenwoordiger technische commissie

Het bestuurslid dat de technische commissie vertegenwoordigd in het bestuur (bij voorkeur zitting neemt in het bestuur) heeft als taak:

• Vertegenwoordigen van belangen van de technische commissie

• Bijdrage leveren aan algemeen bestuur van de vereniging

De technische commissie dient een week voor elke vergadering van het algemeen bestuur schriftelijk de volgende informatie naar de secretaris van de vereniging te sturen zodat die opgenomen kan worden in de agenda van het algemeen bestuur:

• openstaande actiepunten met een streefeinddatum en verantwoordelijke voor de uitvoering (actiepuntenlijst)

• problemen in de operationele sfeer (tekort aan leiders, problemen bij een team, etc). Zaken die de dagelijkse gang van zaken moeilijk maken

• zaken waarvan de technische commissie het nodig acht dat het algemeen bestuur dat weten

2 Voetbaltechnisch beleidsplan 2.1 Visie

Om op sportief gebied de doelstelling te halen, te behouden en te verbeteren is de ontwikkeling van een verenigingsbreed voetbaltechnisch beleid noodzakelijk. De realisatie van het technische beleid is een kwestie van lange adem en zal meerdere jaren in beslag nemen.

Het technisch beleid geeft aan hoe Voetbalvereniging Slekker Boys op voetbaltechnisch gebied alles wil regelen en uitvoeren. Tot op heden waren er voor de technische commissie geen duidelijke kaders waardoor het beleid niet consequent en 'ad hoc' was. Het beleidsplan zal als anker en leidraad dienen voor het uit te voeren technisch beleid.

Het opstellen, implementeren en uitvoeren van het technisch beleid zal worden ondergebracht bij de Technische Commissie. Om dit te kunnen realiseren wordt de organisatie van de Technische

Commissie herzien.

De intentie is om het technisch beleidsplan van de jeugd als hoofdpijler te nemen. De jeugdafdeling dient de spelers zodanig op te leiden zodat ze naast de technische vaardigheden ook op

voetbaltactisch en inzicht de nodige vaardigheden ontwikkelen. Dit faciliteert het spelen in verschillende spelsystemen bij de senioren. In het technisch beleidsplan dient hier de nodige aandacht aan te worden besteedt. Dit vergt ook de nodige opleiding van het kader. Er moet een bewustwording komen dat het wedstrijdresultaat niet altijd prevaleert.

2.2 Gewenste resultaten

 Het verbeteren van de voetbaltechnische organisatie door het instellen van een Technische Commissie met vakbekwame leden. Voor de organisatie zie bovenstaand concept

 Het in 2016 vaststellen van een meerjarig technisch beleidsplan (2016-2020)

 Het zorgen voor een opleiding en doorstroming van voetbaltalent op alle niveaus, zodat talent ook behouden blijft voor de vereniging

 Zorgen dat door een goed voetbaltechnisch beleid zowel de prestatief als recreatief ingestelde speler zich thuis voelt bij de vereniging

 Het prestatief voelbal wordt bereikt door instroom vanuit de eigen jeugd en werving van overig talent uit de regio.

 Het werven en faciliteren van de trainers en leiders door het verzorgen van opleidingen, voorlichting, bijeenkomsten, coaching e.d.

 Het opleiden en begeleiden trainers met als doel om per team in ieder geval over een opgeleide trainer te kunnen beschikken.

 Aanstellen van gediplomeerde verenigingsscheidsrechters met als doel om per team in ieder geval over een gediplomeerde scheidsrechter te kunnen beschikken te beginnen met de senioren en junioren teams (elftallen). Voor de E- en F-jeugd de scheidsrechters begeleiding krijgen.

2.3 Uitgangspunten

 Het doorstromen van onze A-jeugd naar de senioren wordt actief gestimuleerd.

 Een prestatiegerichte speler dient zich in principe voor het hoogst spelend team beschikbaar te stellen. Hierbij geldt het eerste elftal als hoogst spelend team.

 Prestatieve seniorenteams kunnen gebruik maken van A-jeugdspelers.

 Jeugdspelers die daarvoor in aanmerking komen zijn veelal “2e jaars” A-spelers.

 Voor spelers met uitzonderlijke kwaliteiten wordt een uitzondering gemaakt.

 Roofbouw op jeugdspelers moet worden voorkomen.

 Bij gebruik van jeugdspelers voor de seniorenteams vindt overleg plaats met de trainer/leider van dat jeugdteam, de jeugdcoördinator en de ouder(s) van de jeugdspeler indien deze nog geen 18 jaar is.

 Voor keepers is er een keeperstrainer.

In document Organisatie Technische Commissie (pagina 4-0)