• No results found

IV ARCHIEVEN VAN STANDSORGANISATIES

ORGANISATIES VAN DE ARBEIDERSSTAND

Organisaties op plaatselijk niveau

Archief van de R.K. Werkliedenvereniging 'St. Joseph' te BEESEL, later als afdeling Beesel aangesloten bij de K.A.B., 1918-1969.

r. Jaarverslagen, 1953-1958, 1964. I omsl.

2. Notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen, 1954-1965. (fragm.)

r omsl.

3. Brieven, 1918, 1920, 1938. g st.

4. Kasboek, 1960-1967. I dl.

f . Stukken betreffende activiteiten en financiën, 1949-1969. 2 omsl.

6. Stukken betreffende de aanschaf van een vaandel, 1930. r omsl.

Totale omvang: I port. Toegang: Overzichtsstaat, getypt. EAN g65

Archief van de R.K. Volksbond 'St. Joseph' te GULPEN, opgericht

I 899, I 899-1920.

I . Jaarverslag, 1903. I st.

2. Notulenboeken van bestuursvergaderingen, 1904-1920 en ledenvergaderingen,

1899-1904. 2 dl.

3. Stukken betreffende financiën, 1899-1900. I omsl.

N.B.: Behalve de bovengenoemde stukken bevinden er zich nog archiefbe- scheiden van de R.K. Volksbond te Gulpen in het ongeordende archief van de

R.K. Limburgse Volksbond en in het archief van A. H. Vliegen. Deze moeten daarvan nog afgezonderd worden. Een specificatie ontbreekt.

Totale omvang: (gespecificeerd gedeelte) z di., I omsl. Toegang: ontbreekt. EAN 48.

Archief van de R.K. Werkliedenvereniging 'St. Barbara', te HULS- BERG, opgericht 1929.

I. Notulenboek van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1929-1933.

1 dl.

Totale omvang: I dl. Toegang: ontbreekt. EAN 660.

Archief van de R.K. Volksbond te MAASTRICHT, opgericht in 1900, voortgezet als R.K. Werklieden-vereniging Maastricht, in 1944 voortgezet als K.A.B.-Centrale Maastricht.

H e t archief van de K.A.B.-Centrale Maastricht en van haar voor- gangers is ten dele tussen het archief van de Limburgse K.A.B. ge- raakt. Een ander deel van het archief bevindt zich tussen de stuk- ken van de districtsbestuurder van 'St. Willibrordus' (EAN 614).

Beide instellingen hielden namelijk kantoor in het gebouw 'De Stuers' te Maastricht. Bij inventarisatie zullen alle stukken teruggebracht worden in de archieven waar zij thuishoren. Een notulenboek is apart voorhanden (EAN 276). Naar eerste indruk bevat het archief van de K.A.B.-Centrale Maastricht voornamelijk na- oorlogse stuk- ken, voortgekomen uit de contacten met de 1 2 parochieel ingedeelde K.A.B. afdelingen in Maastricht welke door de Centrale overkoepeld werden. Van de voorgangers van de K.A.B.-Centrale is waarschijn- lijk weinig archief overgebleven. Het is niet onmogelijk dat de ar- chieven van twee afdelingen in het Centrale archief gedeponeerd zijn.

Totale omvang: Zie archief Limburgsche R.K. Volksbond. Toegang: In bewerking.

Archief van de R.K. Werkliedenvereniging 'St. Carolus Borromeus' te VENLO, opgericht 1904, vanaf 1945 voortgezet als afdeling Venlo

van de K.A.B., alsmede van daarmee verbonden instellingen, 1922- 1963.

I. Archief van het bestuur van de K.A.B., afdeling Venlo, 1945-1946.

I .I. Notulenboek van bestuursvergaderingen, 1945-1946. I dl.

2. Archief van de Commissie Beheer Bondsgebouw, v/h Carolus Borromeushuis,

1956-1963. 2 dl.

Z.I. Jaarverslagen, 1959-1962. I omsl.

2.2. Notulenboeken van commissievergaderingen, 19f8-1963. r dl.

2.3. Briefwisseling, 1957-1 963. 6 omsi.

2.4. Boekhouding met bijlagen, 1948-1965. 2 dl., 11 omsl.

2.5. Stukken betreffende personeel en exploitatie, 1960-1963.

8 omsl.

3. Archief van de propagandaclub 'Credo Pugno', te Venlo, opgericht 1921.

3.1. Notulenboeken tevens bevattende jaarverslagen, 1922-1938.

z dl.

Totale omvang: 6 port. Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. E A N 493.

Organisaties op provinciaal (diocesaan) niveau

Archief van de 'Limburgsche Roomsch Katholieke Volksbond', op- gericht in 1900, in 1910 voortgezet als 'Limburgsche Rooms-Katho- lieke Werkliedenbond 'Sint Joseph', in 1941 opgeheven, in 1944 her- opgericht als Katholieke Arbeidersbeweging Limburg, K.A.B., in 1964 opgegaan in 'Nederlands Katholiek Vakverbond Limburg', 1900-1970.

Het hele archief werd in de oorlog naar Utrecht gebracht (Landelijk Werkliedenverbond), en daar verbrand uit vrees voor de bezetters.

Dit betekent echter niet dat het archief uit de vroege periode geheel verloren is gegaan. In I 94 I hadden verschillende functionarissen stukken mee naar huis genomen, toen de N.S.B.-vertegenwoordiger het bondsgebouw te Heerlen in beslag nam. Daarenboven hadden veel vroegere bestuursleden en vrijgestelden van de Volksbond en van de Werkliedenbond stukken in eigen bezit gehouden.

Langs verschillende wegen zijn na de oorlog deze stukken terugge- keerd in het zgn. 'Sociaal Archief van de K.A.B.', en via het Sociaal Archief of via schenkingen van persoonlijke archieven, terechtge- komen in het Sociaal Historisch Centrum.

Vó6r 1970 werd ook het na-oorlogse archief van de K.A.B. aldaar

!gedeponeerd.

In 1973 werd begonnen met de inventarisatie van dit geheel. Hierbij bleek dat de inventarisatie alleen verantwoord kan geschieden wan- neer zij omvat:

a. Het zogenaamde K.A.B.-archief (EAN joo,600 en 61 j).

b. De persoonlijke archieven van A. H. Vliegen (EAN 507), P. Kaa- nen (EAN 88), Jos. Ensinck (EAN 245, j94) en pater J. Jacobs M.S.C. (EAN 5 I 8, joo, 634). Zie onder persoonlijke archieven.

c. De archieven van met de K.A.B. geliëerde instellingen, zoals: R.K.

Propaganda clubs 'Credo Pugno', Herwonnen Levenskracht, Dr.

Poelsfonds, Limburgse Katholiekendagen, Huisvlijttentoonstel- ling, Priesterstudiefonds, St. Joseph-gezellen-vereniging, Vrou- welijke Katholieke Arbeidende Jeugd (V.K.A. J.). Zie beneden.

d. Het archief van het district Zuid van de Ned. Katholieke Bond van werknemers in industriële bedrijven 'St. Willibrordus' (EAN 614). Zie onder archieven van vakorganisaties.

e. Het archief van de K.A.B. Centrale Maastricht (nu nog in EAN 500).

f. Het archief van de samenwerkende standsorganisaties te Maas- tricht 'Katholiek Maastricht' (EAN 84).

g. De archieven van de K.A.B.-afdelingen voorzover deze archieven op het S.H.C. berusten.

Met deze totale inventarisatie zal eind 1974 begonnen worden.

Totale omvang:

E A N 42 (Limburgse Katholiekendagen): I port.

EAN 48 (Volksbond Gulpen, R. K. Limb. Volksbond en A. H. Vliegen): z port.

EAN $7 (Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd): 6 omsl.

E A N 59 (Credo Pugno): 3 port.

EAN 60 (HuisvIijttentoonsteIlingen): I port.

E A N 78 (K.A.B.-bedevaarten): I omsl.

Toegangen: Zeer summiere toegangen op onderdelen zijn voorhanden. Inventarisatie in 1974-1976. EAN 42, 48, 57, 59, 60, 78, 79, 101, po, 600, 611.

Archief van de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging in Limburg (K.A.V.), in 1965 voortgezet onder de naam van Vrouwenbeweging van het N.K.V. in Limburg, waarin gedeponeerd het archief van de

Stichting Huishoudonderwijs voor arbeidersvrouwen en -meisjes, 1946-1969.

De archieven van de K.A.V. en van de Stichting Huishoudonderwijs voor arbeidersvrouwen en -meisjes zijn samen gevormd. De reden hiervan is de nauwe band tussen de beide organisaties, die blijkt uit het volgend kort historisch overzicht.

Sinds 1933 bestond er naast de R.K. Werkliedenbond in Limburg een autonome Katholieke Arbeidersvrouwen-organisatie 'Sterre der Zee' (K.A.V.O.).

In 1945 werd deze voortgezet als Katholieke Arbeidersvrouwen-be- weging in Limburg (K.A.V.), vrouwenafdeling van de K.A.B., waar- na ze in 1949 weer autonoom werd.

In 1946 kwam de Stichting Huishoudonderwijs voor arbeiders- vrouwen en -meisjes tot stand. Vertegenwoordigsters van de K.A.V.

en van de Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd (V.K.A.J.) en een vertegenwoordiger van de K.A.B. vormden haar bestuur. De voorzitster van de K.A.V. werd tevens voorzitster van de Stichting.

Het archief van de K.A.V. en haar opvolgster omvat voornamelijk briefwisseling, o.a. met de afdelingen, en sporadisch notulen, 1946-

1969.

Van de Stichting Huishoudonderwijs voor Arbeidersvrouwen en -meisjes zijn aanwezig: notulen, cursus-administratie, stencils van cursussen en financiële bescheiden, I 946-1 969.

Totale omvang: 78 port. Toegang: ontbreekt. EAN 643.

ORGANISATIE VAN DE WERKNEMENDE MIDDENSTAND

Archief van de diocesane R.K. Standsorganisatie voor de Werkne- mende Middenstand (W.M.), opgericht in 1933, administratief gezien geliquideerd in 1965, 1933-1965, met retro-acta, 1919-1925.

Het archief van de W.M. omvat in de eerste plaats de briefwisseling van de diocesane bond met de aangesloten afdelingen en vakorgani- saties en de Centrale Raad, waartussen zich de notulen bevinden en fragmentarisch de ledenadministratie. Tevens is vrij volledig het or-

gaan van de landelijke W.M. aanwezig, waarvan lange tijd de redactie in Limburg werd gevoerd.

Tot nu toe bevinden zich in het archief ook gedeelten van archieven van de W.M. op ander dan diocesaan niveau: Van de afdeling Geleen zijn stukken aanwezig over de periode 1956-1965 e n van de kring Maastricht over de periode 1950-1965. Van de landelijke Centrale Raad zijn stukken voorhanden, welke de diocesaan voorzitter en secretaris ontvangen en opgemaakt hebben in hun functies op lan- delijk niveau, vooral van 1933-1946.

Tenslotte bevinden zich in het archief stukken van de gelijknamige voorgangster van de W.M., welke behalve in Z. Limburg, nooit goed van de grond is gekomen, over de periode 1919-192~.

Bij inventarisatie dient tevens het archief van G. de Heus betrokken te worden. Zie persoonlijke archieven.

Totale omvang: 5 m. Toegang: ontbreekt. E A N 609.

ORGANISATIE V A N DE MIDDENSTAND

Archief van de vereeniging R.K. Limburgsche Middenstand, Bond van R.K. Vereenigingen van den Handeldrijvenden en industriëlen Middenstand in het bisdom Roermond, opgericht 191 3, alsmede van het Bureau van advies van den Handeldrijvenden en Industrieëlen Middenstand in de provincie Limburg, gevestigd te Roermond, later t e Venlo, 1913-1960.

In hoofdlijnen bestaat dit archief uit het archief van het bestuur, 191 3-1960, het archief van het Bureau van Advies, 1916-1960 en de stukken van J. A. Koops, die vele functies namens de middenstands- organisatie bekleedde.

Thans draagt de organisatie de naam Limburgse Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers, LOZO.

H e t archief is waarschijnlijk redelijk compleet, maar wacht op inven- tarisatie. Derhalve ontbreekt een specificatie. Een aantal dossiers uit de na-oorlogse jaren bevinden zich nog o p het bureau van de or- ganisatie.

Totale omvang: r5 m. Toegang: Ontbreekt. E A N 467.

ORGANISATIES VAN DE LAND- EN TUINBOUWERS

Archief van de afdeling MEIJEL van de Limburgse Land- en Tuin- bouw-Bond (L.L.T.B.), 1908-1960.

I . Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Boerenbond Meijel, later van de afdeling Meijel van de L.L.T.B., 1908-1951. 3 dl.

2. Stukken van uiteenlopende aard, waaronder registers van leveringen van vee- voeder, kunstmest, e.d. aan derden, boekhoudkundige bescheiden en briefwisse- ling (fragm.). Overwegend na 1941, ongesorteerd. 30 port.

Totale omvang: 31 port. Toegang: Ontbreekt. EAN 620.

Archief van de Bouwcominissie van de Limburgse Land- en Tuin- bouwbond (L.L.T.B.), 1940-1941.

Stukken opgemaakt naar aanleiding van een woningonderzoek in de gemeente Horst, 1940-1941. I port.

Totale omvang: I port. Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. E A N 87.

ORGANISATIES VAN SAMENWERKENDE STANDSORGANISATIES

Archief van het Comité van samenwerking van de R.K. Standsor- ganisaties 'Katholiek Heerlen' te HEERLEN, I 93 3-193 8.

Het doel van het comité wordt omschreven als de behartiging van de algemene, godsdienstige, zedelijke, sociale en economische belangen te Heerlen, door middel van samenwerking tussen de R.K. stands- organisaties.

I. Stukken betreffende het reglement van het comité, 1933. I omsl.

z. Jaarverslag, 1934. I omsl.

3. Stukken betreffende 'De Liefdesweek', een inzamelingsactie van geld en goe- deren ten bate van de armen, 1934-193f. I omsi.

4. Stukken betreffende een te Heerlen georganiseerde betoging voor Christus-

Koning en tegen de kerkvervolging, 1938. I omsl.

Totale omvang: I port. Toegang: Ontbreekt. EAN y41,