Inbreng inwoners

In document Programma warmtetransitie Versie 1.0 December 2021 (pagina 32-37)

teleinformatycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim (ZPORR) 18.785.000 zł W budżecie Województwa na 2006 r. na realizację Projektu pn. „Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zaplanowano wydatki w wysokości 18.803.900 zł. Celem Projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu mieszkańców regionu do usług teleinformatycznych.

W 2006 r. wykorzystano środki w wysokości 18.785.000 zł, co stanowi 99,90 % kwoty planowanej. Kwota ta przeznaczona została na objęcie udziałów w Spółce Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. Poniesione wydatki finansowane były z:

- dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.000.000 zł, - środków własnych Województwa w wysokości 17.785.000.zł.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Realizacja Projektu została szczegółowo opisana w opisie załącznika Nr 9 do Sprawozdania dotyczącego zadań objętych Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

Obecnie Województwo posiada w Spółce 31.400 udziałów o wartości nominalnej 31.400.000 zł, co stanowi 99,80 % kapitału zakładowego Spółki.

DZIAŁ 730 - NAUKA 1.208.223 zł

W budżecie Województwa na 2006 r. na realizację zadań objętych tym Działem zaplanowano wydatki w wysokości 1.228.652 zł. Wykorzystano środki w wysokości 1.208.223 zł, tj. 98,34 % wielkości planowanej. Zadania realizowane w ramach tego Działu należą do zadań własnych.

Rozdział 73003 – Projekty badawcze i celowe w dziedzinie

nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 1.000.000 zł W 2006 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000 zł na dofinansowanie proinnowacyjnych prac badawczych i wdrożeniowych o podstawowym znaczeniu dla rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W budżecie województwa zadanie to nazwano „Regionalny Fundusz Badań i Wdrożeń” i finansowane było ze środków własnych Województwa.

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 13/247/06 z dnia 16 marca 2006 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację proinnowacyjnych badań dofinansowywanych z budżetu Województwa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło Uchwałą Nr 25/573/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. Spośród złożonych 26 ofert, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu podpisano umowy z 5 podmiotami na realizację 19 projektów, na łączną kwotę 1.000.000 zł.

Wykaz podmiotów i informację o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego załączonym do niniejszego Sprawozdania.

Rozdział 73006 – Działalność wspomagająca badania 109.115 zł W 2006 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 113.000 zł na realizację zadania pn. Granty –Nauka – pożytek publiczny, które wykonano w wysokości 109.115 zł, tj.

96,56 % wielkości planowanej.

Zadanie finansowane było ze środków własnych Województwa.

Uchwałą Nr 16/317/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2006 r., Nr 20/404/06 z dnia 10 maja 2006 r. i Nr 21/434/06 z dnia 16 maja 2006 r.

rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie nauki w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Spośród złożonych ofert, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach powyższego konkursu podpisano umowy z 11 podmiotami na realizację 18 projektów na łączną kwotę 111.720 zł.

Przyznane środki i dotacje zostały wykorzystane w kwocie 109.115 zł.

Dofinansowanie zostało przyznane na organizację konferencji naukowych, wydawnictw, publikacji naukowych, konkursy naukowe, itp.

Wykaz podmiotów i informację o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego załączonym do niniejszego Sprawozdania.

Rozdział 73007 – Współpraca naukowa i naukowo-techniczna

z zagranicą 62.108 zł W budżecie Województwa na 2006 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki na realizację Projektu Regionalna strategia innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego KUJPOMRIS w latach 2005-2008. Projekt realizowany jest w ramach VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego przy współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W 2006 r. na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 78.652 zł, z czego wykorzystano kwotę 62.108 zł, tj. 78,97 % planowanych wydatków.

Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup usług związanych z obsługą Projektu.

Zakres projektu KUJPOMRIS obejmuje aspekty związane z tworzeniem nowej Regionalnej Strategii Innowacji, prace związane z budowaniem konsensusu, tworzeniem planu rozpowszechniania oraz przygotowaniem kwestionariuszy przeznaczonych do przeprowadzenia analizy horyzontalnej powiatów i gmin pod kątem innowacyjności.

Wykonane wydatki w ramach tego zadania finansowane były:

- ze środków własnych Województwa w kwocie 14.468 zł, - ze środków Unii Europejskiej w kwocie 47.640 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność 37.000 zł Wydatki zaplanowane na 2006 r. w tym rozdziale w wysokości 37.000 zł wykorzystane zostały w planowanej wysokości. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę 26 nagród, stanowiących formę wyróżnienia i motywacji do podejmowania nowych inicjatyw artystycznych, samodzielnych i zespołowych prac badawczych oraz publikacji. Nagrody przyznane zostały na mocy Uchwały Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów, przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 24.933.988 zł Na zadania objęte tym Działem zaplanowano w 2006 r. wydatki w wysokości 28.251.413 zł, które wykorzystano w kwocie 24.933.988 zł, co stanowi 88,26 % kwoty planowanej.

W ramach zaplanowanej dla tego Działu kwoty wydatki inwestycyjne wynosiły 1.463.100 zł, z czego wykonano 1.233.768 zł, tj. 84,32 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na 2006 r. przeznaczono na realizację:

- zadań własnych w wysokości 27.687.282 zł, które wykorzystano w wysokości 24.404.883 zł, - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 564.131 zł, które

wykorzystano w wysokości 529.105 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 529.104 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 564.131 zł zgodnie z otrzymanymi Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającymi dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy zostali przekazani przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.) przekazującą z dniem 1 stycznia 2006 r. niektóre kompetencje samorządowi województwa.

Województwo przejęło kompetencje określone w ustawach:

- Prawo geologiczne i górnicze,

- o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - Prawo łowieckie,

- Prawo o ruchu drogowym, - o usługach turystycznych,

- o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, - o rybactwie śródlądowym,

- o ochronie zdrowia psychicznego, - Prawo energetyczne,

- o ochronie zwierząt,

- o grupach producentów rolnych i ich związkach, - o działalności pożytku publicznego,

- o zatrudnieniu socjalnym, - o nasiennictwie,

- o organizacji rynków rolnych owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu i rynku suszu paszowego,

- o krajowym systemie ekozarządzania i audytu.

Przejęte kompetencje realizowały dwie jednostki:

1.Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 533.231 zł, zostały wykonane w kwocie 521.238 zł, tj. 97,75 % wielkości planowanej.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, którzy zostali przeniesieni do Urzędu Marszałkowskiego z Urzędu Wojewódzkiego do obsługi zadań zleconych przekazanych do realizacji na podstawie ustawy kompetencyjnej oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących czynności w tym zakresie wyniosły 475.618 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 45.620 zł, które przeznaczono między innymi na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych.

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.900 zł, które zostały wykonane w kwocie 7.867 zł, tj. 25,46% wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi pracownika wykonującego czynności w zakresie zatrudnienia socjalnego, zatrudnionego w trakcie roku.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw 875.727 zł W 2006 r. w rozdziale tym realizowano następujące zadania:

1. Utrzymanie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 852.599 zł

In document Programma warmtetransitie Versie 1.0 December 2021 (pagina 32-37)