• No results found

77 Is goedgevonden en verstaan :

In document YEßZAMELING /^'ff/ (pagina 147-183)

YI. Personeel bij de gevangenissen

77 Is goedgevonden en verstaan :

Krachtens machtiging des Konings aan te stellen:

a. enz

een cipier te Makassar op f420.—-'sjaars een cipier te Saleijer op „ 240.—• idem drie mandoers bij het

ketting-kwartier te Makassar . ; . .„ 360.— idem Enz.

b. II. Wijziging van het besluit van 22 Juli 1862 No. 15 [Staatsblad No. 76], voor

zooveel betreft het personeel bij de gevangenis te

MAKASSAR.

SM. 1862 No. 157.

Besluit van den G. G. v. N. I. van den 20en De-cember 1862 No. 8.

Gelet op de besluiten

a. van 29 Januari 1862 No. 78, waarbij krachtens machtiging des Konings

Ie de bezoldiging van den cipier bij de gevangenis te Makassar is verhoogd met f 15 [vijftien gulden] 's maands en alzoo gebracht op f 50 's maands ;

2e autorisatie is verleend tot het in dienst stellen van een sleuteldrager of handlanger van dien cipier op eene bezoldiging van f 15 [vijftien gulden] 's maands,

een en ander tegen intrekking van den post van f 30 [dertig gulden] 's maands, tot dien tijd op de begrooting uitgetrokken voor drie mandoers bij de bannelingen in het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden ;

b. van 22 Juli 1862 No. 15 [Staatsblad No. 76] waar-bij krachtens machtiging des Konings, tegen af voering-van de daarvoor bestaande, o. a. als vaste posten op de begrooting van N. I. zijn gebracht :

een cipier te Makasser op f 420 's jaars drie mandoers bij het kettingkwartier te

idem . . . . f 700 's jaars.

Gelezen, enz.

78 De Raad van N. I. gehoord;

Is goedgevonden en verstaan :

Met wijziging in zoover van het besluit van 22 Juli 1862 No. 15 [Staatsbl. No. 76] te bepalen, dat het per-soneel bij de gevangenis te Makassar blijft vastgesteld op den voet van het besluit van 29 Januari 1862 No. 78.

b. III. In dienststelliug van personeel in eenige regentschappen der OOSTERDISTRICTEN.

Stbl. 1869 No. 80a, 3.

G. B. dd. 9 October 1869 No. 1.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk, enz.

Ten tweede, enz.

Ten derde-. Voor de gevangenis te Balmgnipa toe te staan eene som van f 240. (twee honderd veertig gulden) 's jaars, tot bezoldiging van een cipier.

b. IV In dienststelliug van cipiers bij de ge-vangenissen te BoELEKOMBA, DjENEPONTO

en TAKALAR, enz.

SM. 1870, No. 153.

3, 1 S

a

Besluit v/d G. G. v. N. I.

dd. 19 October 1870 No. 22.

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk, enz.

Ten tweede, enz.

Ten derde: Krachtens machtiging des Konings, niet wij-ziging der organisatie, vastgesteld bij het besluit van 22 Juli 1862 No. 15 (Stbl. 76),

Ie. in dienst te stellen:

a. bij elke der gevangenissen te Boelekomba, Djeneponto

79

en Takalar, een cipier op eene bezoldiging van f 240. (twee honderd veertig galden) 's jaars, of te zamen f 720. (zeven honderd twintig gulden) 's jaars.

b. V. CELEBES EN ONDERHOORIGHEDEN.

(3) Stbl. 1874, No. 22.

Le. Verhooging der bezoldiging van de cipiers bij de gevangenissen te Balangnipa en te Saleijer.

2e. Indienststelling van een cipier bij elk der gevange-nissen te MAROS en te BONTHAIN.

Besluit v/d G. G. v. N. I. van den lSe n

Januari 1874 No. 9.

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Krachtens machtiging des Konings

Ie. de bezoldiging der cipiers bij de gevangenissen te Balangnipa en te Saleijer, bij de besluiten van 9 October 1869 No. 1 (Staatsblad No. 80*) en 22 Juli 1862 No. 15 (Stbl. No. 76) respectievelijk voor ieder vastgesteld op f 20.

's maands, te verhoogen met f 5 (vijf galden) 's maands, en alzoo voor ieder te brengen op f 25- (vijf en twintig gulden) 's maands;—

2e. met uitbreiding der organisatie, vastgesteld bij be-sluit van 22 Juli 1862 (Stbl. No. 76) bij elk der gevangenissen te Maros en te Bonthain in dienst te stellen een cipier op eene bezoldiging van f 25. (vijf en twintig gulden) 's maands.

c. personeel bij de gevangenis te SAMPAN.;

Stbl. 1864 No. 53, 2*

Besluit v/d. G. G. van N. I. van den 5e" April 1864 No. 30.

Eerstelijk, enz.

80

Ten tweede: Krachtens machtiging des Konings, te bepalen, dat voor het bestuur der Afd. Sampang en het beheer der Justitie aldaar bij de begrooting de navolgende posten zullen worden uitgetrokken:

enz.

een cipier f 240.— 's jaars vier wachters, ad f 96. ieder . ,, 384.—

d. Personeel bij de gevangenis te SOERABAIA.

Indienststelling van personeel bij 's Lands gevangenis te Soerabaia en vaststelling van kostumen en onderscheidings-teekenen voor dat personeel.

SM. 1864 No. 174.

Besluit v/d. G. G. v. N. I. van den 13eu November 1864, No. 23.

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Ëerstelijk: Krachtens machtiging des Konings le. te bepalen:

a. bij 's Lands gevangenis te Soerabaia wordt in dienst gesteld het volgend personeel:

een directeur (te kiezen uit gepensioneerde officieren van het Leger bij voorkeur uit de kapiteins)

op f 3600.— 's jaars.

een Eur. sleuteldrager. . . . ,, 1200.— id.

eau id. tweede idem. „ 900.— id.

een id. portier „ 900.— id.

twee inlandsche

hoofd-mandoers ieder op f 300.— . ,, 600.— id.

twee ml. mandoers ieder

op f 1 8 0 - „ 360.— id.

twaalf inlandsche oppassers, ieder op

f 120.— . „ 1440.— id.

81

[allen met genot van vrije woning in liet gesticht]

terwijl voor schrijfbehoeften kan worden

beschikt over eene som van . . . f 300.— s'jaars.

b. Voor het opzicht over de dwangar-beiders bij hunne werkzaamheden buiten het kwartier, elders, op het marine-etablissement, de fabriek voor het stoomwezen, enz. den constructie-winkel, bij de wegen, enz.-enz.

wordt in dienstgesteld:

een Eur. opzichter op . . . . „ 900.— id.

een idem „ , . . . „ 600.— id.

en zulks tegen intrekking van het thans voor die gevangenis toegestaan personeel.

2e. in te trekken de som van . . „ 960.— id.

onder art. 52 enz. uitgetrokken voor bezoldiging van 15 inlandsche mandoers voor de politie te Soerabaia.

Ten tweede, enz.

Ten derde: Voor het personeel bij het beheer der ge-vangenis te Soerabaia vast te stellen de navolgende kostu-men en onderscheidingsteekenen:

I. Voor den Directeur

een open jas van blauw laken, gevoerd met zijde van dezelfde kleur en eene rij knoopen;

de jas voorzien van:

een gouden zoom langs de kraag en de opslagen, ter breedte van een Ned. duim, de kraag ter weerszijden geborduurd met twee gekruiste gouden sleutels, gouden knoopen met de gekroonde letter W;

een wit vest met gouden knoopen met de gekroonde letter W;

een witte of blauwe pantalon, een steek met oranje kokarde en gouden lis van vier tressen;

een degen met verguld gevest.

In dagelijkschen dienst Avordt in stede van den steek eene muts gedragen van blauw laken met drie gouden

8.2

galons, elk ter breedte van een Ned. duim, mot tusschen-ruimte van een Ned. duim.

[Alles volgens het model als bij de burgerlijke amb-tenaren in gebruik.]

II. Voor de Europeesche sleuteldragers, portier en opzichters:

een blauwe jas met een rij geele knoopen, een blauwe of witte pantalon,

een muts van blauw laken met :

a. voor den eersten sleuteldrager, twee gouden galons, elk ter breedte van een Ned. duim, met tusschenruimte van een Ned. duim,

b. voor de overigen, een gouden galon, ter breedte van een Ned. duim ;

een sabel met lederen ceinturon ;

als onderscheidingsteeken wordt gedragen op den rech-ter bovenarm :

a. door den eersten sleuteldrager, twee gekruiste sleutels van gouddraad ;

b. door de overigen een sleutel van gouddraad.

III. Hoofdmandoers, man doers en oppassers in de gevangenis en mandoers bij de werkzaamheden buiten het gesticht :

de gewone inlandsche kleeding,

een sabel met lederen ceinturon, gesloten door een koperen buikplaat, voorzien van het Ned. wapen met het randschrift: „Beheer der gevangenis te Soerabaia;"

om den rechter bovenarm een band van blauw laken, waarop :

a. voor de hoofdmandoers, twee gekruiste sleutels van geel kemelshaar ;

b. voor de mandoers in de gevangenis, een sleutel van geel kemelshaar;

c. voor de oppassers een sleutel van wit kemelshaar;

d. voor de mandoers bij de werkzaamheden buiten het

S3

gesticht, een sleutel van rood kemelshaar.

e. In dienststelling van eene oppaster bij de gevangenis te SOERABAIA.

Stbl. 1871 No. 62.

Besluit v/d G. G. v. N. I. van 8 Mei 1871 No. 6.

Gelezen, enz.

Krachtens machtiging des Konings te bepalen, dat bij 's Lands gevangenis te Soerabaia boven het bij besluit van 13 November 1864 No. 23 [St. 174] toegestane personeel, wordt in dienst gesteld eene vrouwelijke beambte (oppaster) op eene bezoldiging van f 1 5 . — [vijftien gulden] 's maands.

ƒ. I. Personeel bij de gevangenis in de

W E S T E R A E D E E L I N G v a n B O R N E O .

Stbl. 1865 No. 48.

Besluit v/d G. G. v. N. I. dd. 16 Mei 1865 No. 28.

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan :

Krachtens machtiging des Konings te bepalen, dat met intrekking enz. ten behoeve van de Residentie Wester Afd.

van Borneo, zullen worden gebracht de navolgende posten als.

Enz.

i. Een cipier bij de gevangenis te Sambas op f 300.—s'jaars Enz.

/ . II WESÏERAFDEELING van BORNKO.

Ie. Indienststelling van een cipier bij elk der gevan-genissen te Pontianak, te Sintang en te Montrado.

2e. Verhooging van het tractement van den cipier bij de gevangenis te Sambas.

84

SM. 1877 No. 9.

Besluit v/d G. G. v. N.T. van 11 Januari 1877 No. 14.

Gelet, enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Krachtens machtiging des Konings te bepalen : I. dat bij de na te noemen gevangenissen in de Resi-dentie Westerafdeeling van Borneo worden in dienst gesteld:

a. bij de gevangenis te Pontianak één Eur. cipier, op eene bezoldiging van f 75.— [vijf en zeventig gulden]

's maands ;

b. bij elk der gevangenissen te Sintang en te Montrado, één inlandsche cipier op eene bezoldiging van f 2 5 . — [vijf en twintig galden] 's maands ;

II. dat de bezoldiging van den inlandschen cipier te Sambas, thans bedragende f 15.— 's maands gerekend van 1 Januari 1877, wordt verhoogd met f 10.— (tien gulden) 's maands en alzoo gebracht op f 2 5 . — (vijf en twintig grilden) 's maands.

{/. Personeel bij de Gevangenis

te TELOK-BETONG.

Stbl. 1866 No. 103a.

I. Besluit v/d G. G. v. N I. dd. 25 September I860 No. 23.

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan :

Krachtens machtiging des Konings met ingang van 1 Januari 1867, te bepalen:

I. Het burgerlijk bestuur in de Residentie Lampongsche districten is samengesteld als volgt:

Enz.

Een cipier bij de gevangenis te Telok-Betong op f 20.— 's maands.

Enz.

85

h. Bezoldiging van inlandsclie cipiers op Java en Madura, de Preanger Regentschappen

uitgezonderd.

Stel. 1867. No. 125,

4 § R

Besluit v/d G. G. v. N. I. dd. 26 September 1867 No. 1.

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk, enz.

Ten vierde: Met intrekking van de bezoldiging der inlandsclie hoofden en ambtenaren in de Gouvernements landen op Java en Madura, Preanger Regentschappen voorhands uitgezonderd, ingaande met den Ie11 October 1867 vast te stellen als volgt:

Enz.

Personeel bij de gevangenissen.

Voor cipier in groote gevangenissen f 35.— 's maan ds

„ idem in kleine idem ,, 25.— id.

,, hoofdmandoers en hoofdkadjinemans „ 20.— id.

„ mandoers „ 15.— id.

„ kadjinemans, oppassers,

sapoe-loerans en wachters „ 10.— id.

Personeel bij de gevangenis

t e KoETOAllDJO.

Stbl. 1872, No. 46

. n, § c.

Besluit v/d G. G. v. N. I. dd. 17 Maart 1872 No. 1.

Gelezen, enz.

Is goed gevonden en verstaan.

Eerstelijk, enz.

Ten tweede: Krachtens machtiging des konings te bepalen:

S 6 a. enz.

b. enz.

c. in de afdeeling Koetoardjo wordt in dienst gesteld:

een cipier op f 300 'sjaars.

vier kadjinemans ,, 480 idem enz.

;'. Personeel bij de gevangenis te MODJOKERTO.

SM. 1873. No. 11 I.

Besluit v/d G. G. v. N. I. dd. 9 Juni 1873 No. 17.

Gelet, enz.

Ts goed gevonden en verstaan:

Krachtens machtiging des Konings,

I. het thans voor de gevangenis te \Modjokerto [Soerabaiu]

toegestaan personeel uit te breiden en te brengen op:

één cipier, op eene bezoldiging van f 3 5 . — 's maands, één adjunct cipier [hootd kadjineman] op eene bezol-diging van f 30.— 's maands en

acht oppassers | kadjinemans]

op eene bezoldiging van f 10.— 's maands.

k. I. Personeel bij de gevangenis te Riouw.

SM. 1873 No, 11 II.

Besluit van den G. G. v. N. 1.

dd. 9 Januari 1873 No. 17.

Gelet, enz.

Is goed gevonden en verstaan:

Krachtens machtiging des Konings

II. met wijziging in zooverre van het besluit van den Commissaris Generaal over N. I. van 14 November 1826 No. 37 [Stbl. No. 65] het tractement van den cipier bij

87

's Lands gevangenis te Riouw te verhoogen met f 10.— en alzoo van f 480,— te brengen op f 000.— [zes honderd gulden] 's jaars.

Stbl. 1879 No. 53.

Besluit van den G. G. v. N. I. dd 20 Januari 1879 No. 3.

Gelet, enz.

Is goed gevonden en verstaan:

Krachtens machtiging des Konings, bij de gevangenis te Tandjong Pinang [Riouw en Onderhoorigheden] in dienst te stellen één inl. hoofdmandoer op eene bezoldiging van f 25. [vijf en twintig gulden] 'smaandsen vier oppassers, ieder op eene bezoldiging van f 15.— [vijftien gulden] 's maands.

/. Bezoldiging van den Cipier te PEKALONGAN.

Slbl. 1874 No. 39.

Besmit van den G. G. v. N. I.

dd 1 Februari 1874 No. 10.

Gelet, enz.

Is goed gevonden en verstaan:

Krachtens machtiging des Konings, de bezoldiging van den cipier bij 's Lands gevangenis te Pekalongan, thans be-dragende f 25.— 's maands, te verhoogen met f 10.—

's maands en alzoo te brengen op het bij art. 4 la R van het besluit van 26 September 1S67 No. I [Stbl. No. 125]

voor de cipiers in groote gevangenissen bepaald bedrag van f 35. [vijf en dertig gulden] 's maands.

m. I. Personeel in de Residentie KEDIKIE

Stbl. 1874 No 51.

Besluit v/d G. G. van N. I. dd 8 Februari 1874 Nol 24.

Gelet, enz.

Is goed gevonden en verstaan:

88

Eerstelijk, Krachtens machtiging des Konings te bepalen:

a. dat met intrekking van het thans voor de gevangenissen te Trenggalek eu Berbek

(Kedirie) toegestaan personeel, als:

bij de gevangenis te Trenggalek

een hoofdkadjineman op f 20.— 's maands een mandoer . . . „ „ 15'.— „ vier kadjinemans „ ,, 10.— „ en

bij de gevangenis te Berbek

een hoofdkadjineman op f 20.— 's maands een mandoer . . . „ , , 1 5 —

vier kadjinemans , „ ,, 10.— „ zullen worden in dienst gesteld:

bij de gevangenis te Toeloeng-Agoeng

een cipier op eene jaarlijksche bezoldiging van f 300.—

een hoofdmandoer „ 240.

vier kadjinemans, ieder „ 120.—

bij de gevangenis te Trenggalek

een cipier op eene jaarlijksche bezoldiging van f 300.—

een hoofdmandoer „ 240.—

drie kadjinemans, ieder . . . „ 120.—

bij de gevangenis te Berbek

een cipier op eene jaarlijksche bezoldiging van f 300.—

een hoofdmandoer , . ,, 240.—

vier kadjinemans, ieder „ 120.—

Stbl. 1875, No. 47.

2 S a en b.

m. II. Besluit v/d G. G. v. N. 1. dd (i Februari 1875 No. 1

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk, enz.

89

Ten tweede, Krachtens machtiging des konings:

a. Bij 's Lands gevangenis te Blitar [Kedirie], m e t in-trekking van het a m b t van hoofdkadjineman op f 20.—-[twintig gulden] 's maands, een cipier in dienst te stellen op f 3 5 . — [vijf en dertig gulden] 's maands.

b. de bezoldiging van de cipiers bij de 's lands gevange-nissen te Kediri en te Berbek | R e d . Kediri] te verhoogen met f 10.— [tien gulden] 's maands en alzoo te brengen op f 3 5 . — [vijf en dertig gulden] 's maands.

Stol. 1878 No. 2 7 9 .

m. I I I . Personeel bij de gevangenis ter hoofdplaats Kediri.

Besluit v/d G. G. v. N . I. dd 30 Oct. 1878 No. 4.

Gelezen, enz

Is goedgevonden en verstaan:

.Met intrekking van het thans bij 's Lands gevangenis ter hoofdplaats Kediri bescheiden personeel, bestaande uit:

een cipier op f 3 5 . — 's maands een hoofdmandoer . . . . „ ,,

een hoofdkadjineman . . . , , , , tien kadjinemans ieder . . . , , , , bij die gevangenis in dienst te stellen:

een cipier op f een hoofdmandoer . . . . „ ,, elf oppassers, ieder . . . „ ,,

n. I. Personeel bij de gevangenissen te

DEMAK, KRAKSAÜN, LOEMAD,TANG, LAMONGAN en SIDAJOE.

15.—

15.—

10.—

35.—

20.—

10.—

id.

id.

id.

's maands id.

id.

Stbl. 1 8 7 4 No. 5 1 .

Besluit v/d G. G. v. N. I. dd. 8 Februari 1 8 7 4 No. 24.

Is «coed çjevonden en verstaan:

Krachtens machtiging des konings te bepalen:

90

a. dat met intrekking van het thans voor de gevangenis te Demak toegestaan personeel, als:

een cipier op eene bezoldiging van f 300.— 's jaars vier kadjinemans idem ieder „ 120.—

zullen worden in dienst gesteld:

een cipier op eene bezoldiging van „ 300.—

een mandoer „ n 240.

acht oppassers, ieder „ „ 120.

b. dat zullen worden in dienst gesteld bij ieder der gevangenissen te Kraksaän

e n t e L O E M A D J A N G [ P R O B O L I N G G O ] :

een cipier op eene bezoldiging van f 300.— 's jaars een hoofdmandoer „ 240 drie oppassers, ieder „ „ 120.

bij de gevangenis te LAMONGAN (SOERABAIA).

een cipier op eene bezoldiging van f 300.—

een hoofdmandoer idem „ 240.—

drie oppassers, ieder idem „ 120.—

bij de gevangenis te Sidaijoe {ßoerabaia):

een cipier op eene bezoldiging van f 300.— 's jaars een hoofdmandoer „ 240 • vier kadjinemans, ieder „ n 120.—

n- II. Vermeerdering van het personeel bij de gevangenis te Lamongan.

Stel. 1882 No. 261.

Besluit van den G. G. v. N. I. dd 22 October 1882 No. 1 Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk, enz.

Ten tweede: Onder nadere goedkeuring des konings te bepalen, dat bij 's Lands gevangenis te Lamongan (Soerabaia)

91

boven het bij Staatsblad 1874 No. 51 toegestaan personeel bestaande uit een cipier, een hoofdmandoer eiï drie oppassers, worden in dienst gesteld drie oppassers, op eene bezoldiging van f 10.— [tien gulden] 's maands ieder.

o. I. Personeel bij de centrale gevangenis voor Europe-anen en met hen gelijk gestelden te SEMARANG.

Stbl. 1874 No. 131.

I .

Besluit van den G. G. van N. I. dd. 9 Mei 1874 No. 5.

Enz.

Is goedgevonden en verstaan :

Eerstelijk: Krachtens machtiging des Konings, te bepalen, dat bij de centrale gevangenis voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden te Semarang, met intrekking van het thans aan die inrichting, ingevolge het besluit van 7 April 1863 No. 15, zooals dit daor Staatsblad 1867 No. 125 is gewijzigd, toegevoegd personeel van;

Een Europeesch cipier. . „ op f 1800.— 'sjaars.

Een substituut cipier ,, „ „ 600.— „ Een Europeesch sleutelbewaarder,, „ 360.— „ Twee Europeesche mandoers te

za-men „ „ 480.— „ Vier Inland sehe oppassers, tezamen,, „ 480.— ' „ en het voor schrijfbehoeften

toe-gestaan bedrag ,, „ 50.— „ Totaal f 3770.—

Onder genot van vrije woning binnen de gevangenis en vrije geneeskundige behandeling worden in dienst gesteld: •

een directeur, te kiezen uit gepensionneerde officieren

92

van liet Indische Leger, op eene bezoldiging van f 300.-—

's maands of f 3600.— s' jaars.

een Europeesch cipier op eene bezoldiging van f' 125.— 's maands

of f 1500.— 's jaars een Europeesch sleuteldrager, op

eene bezoldiging van f 100.— 's maands

of „ 1200.—

een Europeesch portier, op eene

bezoldiging van f 75.— 's maands of „ 900.

twee Europeesche opzichters, op eene bezoldiging van f 60.— 's maands,

te zamen „ 1200.—

vier Inlandsche oppassers, ieder opeene bezoldiging van f 1 5 — 's maands

te zamen ,, 720.—

eene Europeesche vrouw, belast met het onderzoek aan den lijve van vrouwelijke gevangenen en bezoeksters, op eene bezoldiging van f 50.— 's

maands of ,, 600.—

en dat ten dienste van die inrich-ting voor schrijfbehoeften kan worden

be-schikt over eene som van ,, 200.—

Te zamen f 9920.— 's jaars.

II. Vermeerdering en vermindering van het aantal Europeesche opzichters en inlandsche oppassers

bij de Centrale gevangenis te Semarang.

SM. 1875 No. 312.

Besluit van den G. G. v. N. I. van 28 December 1875 No. 41.

Is goedgevonden en verstaan:

Krachtens machtiging des Konings, met wijziging van de bij het besluit van 9 Mei 1874 No. 5 (Staatsbl. No. 131)

93

vastgestelde formatie van het personeel bij de centrale ge-vangenis voor Europeanen en met dezen gelijkgestclden te

SEMARANG:

a. liet aantal der bij die gevangenis in dienst gestelde oppassers te verminderen met drie, ieder op eene bezoldi-ging van f 15.— 's maands;

b. het aantal bij die gevangenis in dienst gestelde Europeesche opzichters te vermeerderen met één, op eene bezoldiging van f 50.— 's

maands-o. IIL In dienst stelling van een onderbaas schoenmaker bij de centrale gevangenis

te SEMARANG.

Stbl. 1876 No. 38.

Besluit v/d. G. G. v. N. I. dd. 6 Februari 1876 No. 6.

Is goedgevonden en verstaan-.

Krachtens machtiging des Konings, met uitbreiding van het thans aan de centrale gevangenis voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden te SEMARANG, ingevolge de besluiten van 28 Maart 1872 No. 31, 9 Mei 1874 No. 5 [Stbl. No. 131] en 28 December 1875 No. 41 (Stbl. No. 312) toegevoegd personeel, bij die inrichting alsnog in dienst te stellen een onderbaas schoenmaker, op eene bezoldiging van f 60.— 's maands, benevens een indemniteit van huishuur van f 20.—• 's maands.

p. In dienststelling van oppassers bij de gevangenis te PALEMBANG.

Stbl 1875 No. 47.

2 S. c

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk, enz.

94

c. bij de inlandsche gevangenis te PALEMBANG in dienst te stellen, drie oppassers, op eene bezoldiging van f 12.50 's maands ieder.

q. I In dienststelling van een cipier en vier oppassers bij de gevangenis te BREBES.

SM. 1875 No. 254.

Besluit v/d G. G. v. N. I. dd. 17 November No. 15.

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Machtiging te verleenen om bij 's Lands gevangenis te Brebes [Residentie legal], met intrekking van liet thans daarvoor toegestaan personeel bestaande uit één mandoer, of f 15.— 's maands en zes mata-mata's ieder op f 10.—

's maands, in dienst te stellen:

één cipier, op eene bezoldiging van f 2 5 . — 's maands en vier oppassers, op eene bezoldiging van f 1 0 . — ' s maands ieder.

q- II Personeel bij de gevangenissen te BREBES

en P A M A L A N G ( T E G A L )

Besluit.

No. 13. Batavia 10 November 1891.

Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Met intrekking van het ten behoeve der gevangenissen te Brebes en Pamalang {Tegal) thans organiek toegestaan personeel, bestaande uit:

1°. Bij de gevangenis te BREBES ;

een cipier op eene bezoldiging van f 2 5 . — ' s maands en vier oppassers op eene bezoldiging van f 10.— 's maands ieder.

95

2e. Bij de gevangenis te PAMALANG:

een cipier op eene bezoldiging van f 25.— 's maands twee mandoers ieder van f 15.— 's maands

twaalf oppassers „ „ „ 1 0 . — „ in dienst te stellen:

Ie . bij de gevangenis te BUEBES:

een cipier op eene bezoldiging van f 2 5 . — 's maands een hoofdmandoer „ „ „ 20.— „ en vijf oppassers „ „ „ 10.— „ieder;

2e. bij de gevangenis te PAMALANG :

één cipier op eene bezoldiging van f 25. 's maands een mandoer idem van f 15. 's maands en vier oppassers idem van f 10. idem ieder.

Afschrift, enz.

In dienststelling aan meer personeel bij de ge-vangenis te BUIÏENZORG en bij de inrichting

tot verpleging van beri-beri lijders.

SM. 1875 No. 319.

Besluit v/d G. G. v. N. I. van 29 De-cember 1875 No. 22.

Is goedgevonden en verstaan : Krachtens machtiging des Konings :

a. boven het thans voor de gevangenis te Buitenzorg toegestaan personeel, bij die inrichting a'snog in dienst te stellen :

Ie een adjunct cipier [hoofdmandoer] op eene bezol-diging van f 20. 's maands ;

2* twee oppassers, ieder op eene bezoldiging van f 10.

's maands, bijzonder ter bewaking der in het gebouw van de syphilitische vrouwen nachtverblijfhoudende politioneel veroordeelden ;

96

b. bij de inrichting tot verpleging van aan beri-beri lijdende gevangenen, veroordeelden en andere personen te Buitenzorg, als vast personeel in dienst te stellen:

één mandoer, op eene bezoldiging van f 15. 's inaands, en twee oppassers, ieder op eene bezoldiging van f 10.

's maands.

s. In dienststelling van personeel bij de ge-vangenissen op SUMATRA'S WESTKUST.

St. 1876 No. 37.

I. Besluit v/d G. G. v. N. 1. van 6 Februari 187G No. 5.

Is goegevonden en verstaan :

Krachtens machtiging des Konings bij elk der ge-vangenissen te Fort de Koek, Padang Pandjang, Fort van

Krachtens machtiging des Konings bij elk der ge-vangenissen te Fort de Koek, Padang Pandjang, Fort van

In document YEßZAMELING /^'ff/ (pagina 147-183)