Genomic in situ hybridisation (GISH) om genoomsamenstelling in Triticale te

In document Kruisen van tarwe (Triticum) en rogge (Secale cereale) om een hoger vezelgehalte te bekomen (pagina 17-0)

1 Inleiding

1.2 Het kruisen van tarwe en rogge

1.2.4 Genomic in situ hybridisation (GISH) om genoomsamenstelling in Triticale te

…….………., (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: ………

………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Należy w tym przypadku załączyć również pisemne zobowiązanie takiego podmiotu.

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………

(podpis)

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFROMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością, konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………

(podpis)

Załącznik nr 3 Nazwa wykonawcy: ……….

……….

……….

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Dostawę fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń:

a) nie przynależę/my do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

b) przynależę / my do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Jednocześnie oświadczam, że istniejące między podmiotami powiazania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ponieważ:

………

………

………

* niepotrzebne skreślić

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………

(podpis)

Uwaga:

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie to składa wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji.

Załącznik nr 4 Nazwa wykonawcy: ……….

……….

……….

Wykaz dostaw o podobnym charakterze

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów

Lp. Nazwa zamawiającego Rodzaj dostawy Wartość netto

Termin --- rozpocz. zakończ.

Do wykazu załączono... dokumentów potwierdzających, że zamówienie wykonano należycie (minimum 2 dowody/referencje).

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………

(podpis)

Załącznik nr 5 do siwz Wzór Umowa nr ……....……/2019

zawarta w dniu ………….r. w Inowrocławiu, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85 Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0002 7185 9831 reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa - Dyrektora

Danutę Kaczmarek - Członka Zarządu – Główną Księgową zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

Firmą: ……… z siedzibą w ……….. (adres: ……….,

………..), wpisaną do ……… Numer

………..,

NIP: ……….., REGON: ………., reprezentowaną przez:

……….. - ……….

zwaną dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do: Dostawy fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów, marki: ……… , model:

………. rok produkcji: ………. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do umowy i jej integralną część.

2. W przypadku sprzeczności między postanowieniami oferty a postanowieniami umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia pierwszeństwo mają postanowienia umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Strony ustalają termin dostarczenia przedmiotu umowy do ………. r.

§ 3

1. Przekazanie i przyjęcie przesiewacza odbędzie się:

a) komisyjnie, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego,

b) podstawą przyjęcia mobilnego przesiewacza bębnowego będzie sprawdzenie jego działania i wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, pokaz walorów w terenie podczas eksploatacji oraz ocena poprawności funkcjonowania,

c) Dostawca przeprowadzi stosowne i niezbędne badania oraz próby na własny koszt.

2. Warunkiem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy bez wad, przy czym strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też w przypadku stwierdzenia wad - terminy następnego odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przesiewacza zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać dostarczenia maszyny po raz drugi na koszt Dostawcy, lub od umowy odstąpić zachowując roszczenie o odszkodowanie,

c) Dostawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru.

4. W dniu dostawy Dostawca dostarczy instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, certyfikaty oraz katalogi części dla osprzętu.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Dostawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………. zł brutto

(słownie: ……….. .).

Wartość netto: ………. zł

Słownie: ……… zł.

2. Należność za wykonaną dostawę będzie regulowana przez leasingodawcę na rachunek wskazany przez Dostawcę (po wyborze leasingodawcy w drodze umowy leasingu) w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy- za każdy dzień opóźnienia,

b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 50,00 - zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał nastąpić,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.

2.2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10

% wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

1. Gwarancja wynosi: ……… miesięcy.

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przesiewacza bez wad.

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający powiadamia Dostawcę o powstałych wadach, a Dostawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony nie dłuższym niż 14 dni do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

4. W przypadku konieczności zamówienia części niezbędnych do usunięcia wad i usterek (awarii), których dostarczenie jest połączone z dłuższym terminem – przekraczającym 14 dni Dostawca zapewni Zamawiającemu maszynę zastępczą.

5. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w:

a) ………. , b) ………., c) ……… .

5. Koszt transportu uszkodzonego awaryjnie przesiewacza obciążać będzie Dostawcę.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jw. w przypadku:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, b) zmiany podatku VAT,

c) jeżeli wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

d) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja

doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 8

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 lit b. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 9

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby, Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 12 Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2. oferta Dostawcy.

3. ogłoszenie o wynikach postępowania

Zamawiający: Dostawca:

In document Kruisen van tarwe (Triticum) en rogge (Secale cereale) om een hoger vezelgehalte te bekomen (pagina 17-0)

GERELATEERDE DOCUMENTEN