Gedragsregels begeleiders in de sport

In document VTV (N) presenteert VTV (N) (pagina 42-50)

Deze gedragsregels zijn anders dan de omgangsregels afdwingbaar.

Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt/worden dan kan er een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Op de volgende dia’s vind je een overzicht van de ‘gedragsregels begeleiders in de sport’

zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport.

(Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

Gedragsregels

In verband met de machtsverhouding accepteert het bestuur van VTV geen enkele (seksuele) relatie tussen speler en begeleider.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. Voorgaande tekst heeft betrekking op het strafrecht in Nederland.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook Gedragsregels dia 1 van 2

In verband met de machtsverhouding accepteert het bestuur van VTV geen enkele (seksuele) relatie tussen speler en begeleider.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie.

Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels dia 2 van 2

Vertrouwenspersonen bij VTV

Wij, Annemiek en Mirjam, zijn reeds lang lid van VTV. Beide hebben we ons 25 jarig jubileum al gevierd.

Al die tijd spelen we in de herencompetitie en de laatste 15 jaar in hetzelfde team.

Onze thuiswedstrijden spelen we op de dinsdagavond.

Annemiek heeft zich in de jaren negentig bezig gehouden met het opstellen van een beleidsplan voor VTV.

Tot drie jaar terug heeft ze gedurende zes jaren training gegeven aan de recreanten op donderdagavond.

Mirjam heeft een aantal jaren in het bestuur meegedraaid als secretaris.

In het jaar 2015 hebben we, tijdens de jubileumweek, de activiteiten voor de recreanten en Dynamic tennissers georganiseerd. Daarnaast hebben we afgelopen jaren de Grote Clubactie geregeld.

In het dagelijks leven is Annemiek getrouwd, moeder van 3 volwassen kinderen, parttime fysiotherapeut, verwoed tennisster en vind je haar op de schaatsbaan.

Ook Mirjam is getrouwd, moeder van twee volwassen kinderen, administratief vaardig en houdt van sporten in het algemeen en voetbal in het bijzonder.

Dia 1 van 2

Vertrouwenspersoon bij VTV houdt in dat wij als eerste aanspreekpunt binnen VTV fungeren voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover wil praten.

Onder iedereen verstaan wij alle leden, maar ook ouders van leden en toeschouwers bij de wedstrijden.

Wij zullen fungeren als eerste opvang en zullen van daaruit kijken wat de volgende stappen zouden kunnen zijn.

Schroom niet om één van ons te mailen of te bellen.

Annemiek 06-18338040

annemiekkranenburg@gmail.com

Mirjam 06-12937600

mirjam_vervuurt@hotmail.com

In verband met de machtsverhouding accepteert het bestuur van VTV geen enkele (seksuele) relatie tussen speler en begeleider.

Dia 2 van 2

Vertrouwenspersoon NTTB

Mijn naam is Inge Schultze. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij de NTTB.

Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor jij (of iemand in jouw omgeving binnen de tafeltennissport) je onveilig voelt, zoals seksuele intimidatie discriminatie en pesten.

Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk.

Ik kan je in zo’n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.

Wie ben ik?

Ik heb heel lang bij de politie gewerkt als loopbaanadviseur.

Daar was ik ook vertrouwenspersoon.

Naast mijn politieopleiding heb ik ook een psychologische opleiding gevolgd.

Met die kennis op zak startte ik mijn eigen bedrijf in trainingen en coaching.

Ik ben heel blij dat ik na zoveel jaar uit de tafeltenniswereld te zijn geweest, weer een bijdrage kan leveren, vooral aan een gezond sportklimaat binnen de tafeltennisbond.

Ik ben op mijn achtste begonnen met tafeltennis en heb zowel op nationaal als internationaal niveau gespeeld.

Bij Torenstad in Zutphen heb ik eredivisie gespeeld.

Ik maakte op mijn achttiende de overstap naar de Duitse Bundesliga.

Daar heb ik nog drie jaar gespeeld.

Dia 1 van 2

Vertrouwenspersoon NTTB

Op het moment dat ik zelf een klacht wilde indienen bij de NTTB op het gebied van seksuele intimidatie, bleek dat dit gebied nog in ontwikkeling was.

Gezien mijn achtergrond en mijn ervaring met het onderwerp ben ik benaderd door de NTTB om als vertrouwenscontactpersoon te fungeren.

Zo is het bekende balletje gaan rollen, waardoor ik nu meedenk over het beleid rondom ongewenst gedrag (waaronder seksueel misbruik) en als vertrouwenscontactpersoon mijn bijdrage kan leveren.

Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact met mij (=Inge Schultze) op via 06 – 481 717 26.

Je kunt ook naar het meldpunt van NOC*NSF bellen.

Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 p.m.) Dia 2 van 2

In document VTV (N) presenteert VTV (N) (pagina 42-50)

GERELATEERDE DOCUMENTEN