G EGEVENSBRON EN ANALYSEPERIODE

In document Variaties in medische praktijken (pagina 6-0)

De gegevens die in de analyses zijn opgenomen, zijn afkomstig van deze databanken:

Document N voor aantallen en uitgaven van verzekerden (die voldoen aan selectie) waarvan leeftijd, geslacht, voorkeursregeling en arrondissement gekend is in 2009-2019 Document P voor aantallen en uitgaven van verzekerden (die voldoen aan selectie) per

speci-alisatie in 2017-2019

- -

- -

Analyseperiode 2009-2019

Document N: De N-documenten zijn maandelijkse gegevens die binnen een termijn van drie maanden door de verzekeringsinstellingen aan het RIZIV worden bezorgd. Die gegevens omvatten het aantal verstrekkingen, de data en de honoraria en worden om de zes maanden verzameld en aangevuld met de patiëntengegevens van de verzekeringsinstellingen: leeftijd, geslacht, sociale categorie en arrondissement van de woonplaats. De N-documenten kunnen echter niet worden gebruikt om combinaties van verstrekkingen per verzekerde te analyseren.

Document P: De P-documenten zijn semestriële gegevens die binnen een termijn van vier maanden door de verzekeringsinstellingen aan het RIZIV worden bezorgd. Die gegevens omvatten de verrichte verstrekkingen, de zorgverleners, de voorschrijvers, de plaatsen van verstrekking en de plaatsen van zieken-huisopname. De P-documenten kunnen worden gebruikt om de medische consumptie en de tarifering te volgen, maar niet om de verstrekkingen per patiënt te groeperen.

7

Er werden sommige filters op de gegevens toegepast om slechts een deel van de populatie in de analyses te selecteren. De

toege-paste filters zullen indien nodig in de onderstaande tabel worden weergegeven:

OP DE GEGEVENS TOEGEPASTE FILTERS Geslacht enkel vrouwen

Leeftijd alle - -

E. Standaardisatie

De gegevens worden vóór de analyse gestandaardiseerd per jaar o.b.v. leeftijd, geslacht en voorkeursregeling voor arrondissemen-ten, provincies en gewesten.

Standaardisatie is een proces waarmee populaties voor een of meer analysecriteria vergelijkbaar worden gemaakt. Als er een verschil tussen die populaties wordt waargenomen, zal hieruit dus kunnen worden afgeleid dat dit verschil niet te wijten is aan de criteria die bij de standaardisatie in aanmerking zijn genomen.

8

3. R ESULTATEN

A. Nationaal gestandaardiseerd gebruiksstatistiek (utilisation rate)

TOTAAL Gemiddeld aantal interventies per jaar 34.774

Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek

per 100.000 verzekerden 601

9

B. Verdeling in volumes van de gepresteerde nomenclatuurcodenummers

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Percentage nomenclature codes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Year

432390-432401 432412-432423 432456-432460

Zie de Nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen, op de pagina 4, voor meer informatie over deze codes.

10

C. Specialisme van de zorgverleners

Specialisatie verstrekker Aantal verstrekkers Aantal verstrekkers codes % verstrekkers codes Mediaan aantal verstrekkingen Aantal verstrekkingen % Verstrekkingen Uitgaven % Uitgaven

Gynaecologie en verloskunde 1532 970 63% 17 34937 100% 3.575.377,62 92%

Andere specialiteiten 4570 10 0% 1 15 0% 327.196,13 8%

Totaal 6102 980 16% 16 34952 100% 3.902.573,75 100%

In deze tabel worden respectievelijk de volgende niet-gestandaardiseerde gegevens per medisch specialisme (gemiddelde cijfers van de periode 2019) weergegeven:

- Aantal zorgverleners per specialisme die minstens één verstrekking hebben geattesteerd;

- Aantal zorgverleners die nomenclatuurcodenummers hebben geattesteerd die in deze analyse zijn opgenomen;

- Percentage zorgverleners die deze codenummers hebben geattesteerd ten opzichte van het aantal zorgverleners die minstens één verstrekking hebben geattesteerd;

- Het mediane aantal verstrekkingen per zorgverlener (die codenummers attesteren);

- Aantal verrichte verstrekkingen;

- Percentage verstrekkingen, namelijk de verhouding tussen het aantal verstrekkingen die door dat specialisme zijn geattesteerd en het totale aantal verstrekkingen;

- Percentage uitgaven, namelijk de verhouding tussen de uitgaven voor dat specialisme en de totale uitgaven.

11

D. Specialisme van de voorschrijvers

Specialisatie voorschrijver Aantal voorschrijvers Aantal voorschrijvers codes % voorschrijvers codes Mediaan aantal verstrekkingen Aantal verstrekkingen % Verstrekkingen Uitgaven % Uitgaven

Niet van toepassing 0 0 0% 0 34952 100% 3.576.697,52 92%

In deze tabel worden respectievelijk de volgende niet-gestandaardiseerde gegevens per medisch specialisme (gemiddelde cijfers van de periode 2019) weerge-geven:

- Aantal voorschrijvers die minstens één verstrekking hebben voorgeschreven;

- Aantal voorschrijvers die nomenclatuurcodenummers hebben voorgeschreven die in deze analyse zijn opgenomen;

- Percentage voorschrijvers die deze codenummers hebben voorgeschreven ten opzichte van het aantal zorgverleners die minstens één verstrekking hebben voorgeschreven;

- Het mediane aantal verstrekkingen per voorschrijver (die codenummers voorschrijven);

- Aantal betreffende voorgeschreven verstrekkingen;

- Percentage voorgeschreven verstrekkingen, namelijk de verhouding tussen het aantal verstrekkingen die door dat specialisme zijn voorgeschreven en het totale aantal voorgeschreven verstrekkingen;

- De uitgaven ;

- Percentage uitgaven, namelijk de verhouding tussen de uitgaven voor dat specialisme en de totale uitgaven.

- Le pourcentage de dépenses, c’est-à-dire le rapport des dépenses induites par cette spécialité sur les dépenses totales.

12

E. Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek (utilisation rate) per geslacht en per leeftijdscategorie

TOTAL Gemiddeld aantal interventies per jaar 34.774

Mediane leeftijd (jaar) 44 Gemiddelde leeftijd (jaar) 45,99 Max./Min. ratio van de mediane leeftijd

(per arrondissement) 1,3 Percentage vrouwen 100,00%

Max./Min. ratio:

De max./min. ratio is een spreidingsmaat voor de waarden. Die wordt in dit rapport berekend via de verhouding tussen de teruggevonden maximale waarde voor de variabele in alle arrondissementen en de minimale waarde.

Als die minimumwaarde gelijk is aan nul, dan kan de max./min. ratio niet worden berekend en zal er "NA" (d.w.z.

“not applicable”) worden vermeld.

13 Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek (utilisation rate) per 100.000 verzekerden en variatiecoëfficiënt

volgens de arrondissementen per leeftijdscategorie en per geslacht voor het jaar 2019

Deze grafiek bestaat uit staafdi-agrammen voor elk geslacht. De variatiecoëfficiënt, weergegeven met de rode lijn, is een relatieve spreidingsmaat voor de vaststelde gestandaardiseerde ge-bruiksstatistieken (utilisation rate) per arrondissement, leef-tijdscategorie en geslacht (de standaardafwijking gedeeld door het gemiddelde). Deze lijn wordt in het vet weergegeven voor de leeftijdscategorieën waarin de variatiecoëfficiënt geldig kan worden geïnterpreteerd (d.w.z.

voor de leeftijdscategorieën met voldoende verzekerden per ar-rondissement om te kunnen ver-gelijken).

De verticale linkeras van de gra-fiek stemt overeen met het ge-standaardiseerde gebruiksstatis-tiek en de rechteras met de vari-atiecoëfficiënt. De horizontale as toont de uitsplitsing per leeftijds-categorie. De horizontale stippel-lijnen geven de totale waarden van de gestandaardiseerde ge-bruiksstatistieken (in het blauw) en de variatiecoëfficiënt (in het rood) weer.

14

Vergelijking tussen de vrouwelijke en mannelijke gestandaardiseerde gebruiksstatistieken (utilisation rate)

(voor 100.000) in 2019

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500

Standardised number of H.C. services per 100,000 insured persons

00-04 05 -09 10

-14 15 -19 20

-24 25 -29 30

-34 35 -39 40

-44 45 -49 50

-54 55 -59 60

-64 65 -69 70

-74 75 -79 80

-84 85 -89 90

-94 95+ Age group

Woman

15

Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek (utilisation rate) per 100.000 verzekerden

per geslacht en per provincie voor het jaar 2019

Since only the women are selected, the graph cannot be displayed

Vu que seules les femmes ont été sélectionnées, le graphique ne peut être affiché Aangezien enkel vrouwen werden geselecteerd, kan geen grafiek weergegeven worden.

prov

Dit histogram toont de gestan-daardiseerde gebruiksstatistie-ken (utilisation rate) per provin-cie en per geslacht. De grijze balkjes geven de percentages mannen weer terwijl de groene balkjes voor elke provincie de percentages vrouwen laten zien.

De grijze en groene streepjeslij-nen tostreepjeslij-nen de totale gestandaar-diseerde gebruiksstatistieken volgens dezelfde kleurcode.

16

F. Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek (utilisation rate) in het ziekenhuis en ambulant

TOTAAL Gemiddeld aantal interventies per jaar 34.774

Percentage ambulante verstrekkingen 91,95%

Max./Min. ratio van de ambulante percentages

(per arrondissement) 1,2

Percentage ambulante verstrekkingen in totaal en per gewest

91.95

Percentage of outpatient H.C. services

Flanders Brussels Wallonia TOTAL

De grafiek geeft het percen-tage ambulant verrichte ver-strekkingen weer (met inbe-grip van de daghospitalisa-ties), d.w.z. het aantal ambu-lante verstrekkingen ten op-zichte van het totale aantal verstrekkingen (ambulant en ziekenhuisverblijven). Naast een balkje per gewest, wordt er een balkje voor de Belgische populatie getoond. Die totale verhouding wordt ook met een stippellijn weergegeven.

17

Evolutie van het percentage ambulante verstrekkingen per provincie

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentage of outpatient H.C. services

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Year

Liège Hainaut Brabant Wallon Oost-Vlaanderen Luxembourg T OT AL Namur West-Vlaanderen Antwerpen Vlaams-Brabant Brussels Limburg

NB: een aanvulling op dit hoofdstuk met de details van de tenlasteneming van de patiënten per zorgomgeving gaat als bijlage bij dit rapport (zie pagina 35).

18

G. Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek (utilisation rate) volgens de terugbetalingsregeling

TOTAAL Gemiddeld aantal interventies per jaar 34.774

Percentage voorkeurregeling 17,18%

Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek met voorkeurregeling

(per 100.000) 580 Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek zonder voorkeurregeling

(per 100.000) 607

Ratio Voorkeurregeling/Algemene regeling 0,96

19

Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek (utilisation rate) volgens de terugbetalingsregeling en de gewesten

607.11 580.07

0 100 200 300 400 500 600 700 800

per 100,000 insured personsStandardised number of H.C. services

Flanders Brussels Wallonia TOTAL

TOTAL Preferential regime TOTAL Normal regime

Preferential regime Normal regime

De grafiek geeft de gestan-daardiseerde gebruiksstatis-tieken (utilisation rate) weer met (in het rood) en zonder (in het grijs) voorkeurregeling, per gewest en in totaal. De rode en grijze stippellijnen ge-ven de totale gestandaardi-seerde gebruiksstatistieken weer, respectievelijk met en zonder voorkeurregeling.

20

H. Evolutie van de gestandaardiseerde gebruiksstatistieken (utilisation rate)

TOTAAL Gemiddeld aantal interventies per jaar 34.774

Trend (2009-2019) 0,71%

Trend (2017-2019) 0,08%

Evolutie per gewest van het gestandaardiseerde gebruiksstatistiek per 100.000 verzekerden

0

per 100,000 insured personsStandardised number of H.C. services

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Year een zwarte curve voor de vol-ledige Belgische bevolking. Op de horizontale as worden de jaren weergegeven en op de verticale as de gestandaardi-seerde gebruiksstatistieken (utilisation rate) per 100.000 verzekerden.

21

Evolutie per arrondissement van het gestandaardiseerd gebruiksstatistiek per 100.000 verzekerden

0

per 100,000 insured personsStandardised number of H.C. services

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Year ge-kleurde curve per arrondisse-ment en een zwarte curve voor de volledige Belgische bevolking. Op de horizontale as worden de jaren weergege-ven en op de verticale as de gestandaardiseerde gebruiks-statistieken (utilisation rate) per 100.000 verzekerden.

Om de evolutieve trends beter te kunnen weergeven, zijn de geïllustreerde percentages in feite een voortschrijdend ge-middelde van de percentages gespreid over een periode van 3 jaar die voorafgaat aan het in aanmerking genomen jaar (het betreffende jaar inbegre-pen).

In deze grafiek worden slechts 5 arrondissementen met de hoogste gemiddelde percen-tages en de 5 arrondissemen-ten met de laagste gemiddel-den over de laatste 3 onder-zochte jaren weergegeven.

22

Gebruiks-

statistiek Jaarlijkse groei 2019

West-Vlaanderen 596,8 -0,46% 3,44%

Oost-Vlaanderen 512,34 0,37% 3,33%

Antwerpen 492,39 -0,71% -0,06%

G e w e st e n Vlaanderen 548,79 0,15% 2,14%

Brussel 707,57 1,62% -0,02%

Wallonië 665,68 1,18% -2,94%

TOTAAL 601,47 0,71% 0,08%

Evolutie van de gebruiksstatistieken (utilisation rate) per provincie en per gewest

Deze tabel vermeldt naast de gestandaardiseerde gebruiksstatistieken (utilisation rate) voor het laatste onderzochte jaar (2019) ook de gemiddelde groei-percentages per provincie, per gewest en in totaal, zowel voor de lange (2009-2019) als voor de korte periode (2017-2019).

De continuïteit (of breuk) van de langetermijn- en kortetermijntrends werd statistisch geëvalueerd met behulp van lineaire regressies. Aan de hand van deze analyses, die specifiek zijn voor elke geografische eenheid (d.w.z. provincie, regio), kan worden nagaan of de evolutie van de gestandaardiseerde ge-bruiksstatistieken gedurende de laatste drie jaar van de analyseperiode aanzienlijk verschilt van de evolu-tie van de gebruiksstatisevolu-tieken gedurende de gehele periode.

De significantie van de test (en de mate van signifi-cantie) wordt gerapporteerd in de trendbreukkolom:

* Drempelwaarde p ≤ 0,05 / ** Drempelwaarde p ≤ 0,01 / *** Drempelwaarde p ≤ 0,001. Het ontbreken van een asterisk wijst erop dat de vastgestelde trend-breuk niet significant is.

De waarden "NA" worden vermeld wanneer het eer-ste volledige toepassingsjaar van de nomenclatuur-codenummers die in de analyse zijn opgenomen, re-center is dan de periode van de laatste drie in aan-merking genomen jaren.

23

I. Geografische variaties van de gestandaardiseerde gebruiksstatistieken (utilisation rate)

TOTAAL Gemiddeld aantal interventies per jaar 34.774

Variatiecoëfficiënt (2019) 27,55 Max./Min. ratio* van de gestandaardiseerde gebruiksstatistieken

(per gewest) 1,29 Max./Min. ratio* van de gestandaardiseerde gebruiksstatistieken

(per arrondissement) 3,06

Variatiecoëfficiënt (2017-2019) 24,8 Variatiecoëfficiënt (2009-2011) 29,76 Statistisch significant verschil? (p-waarde) Neen

* Een resultaat "NA" wordt vermeld bij een niet berekenbare ratio, d.w.z. als de minimumwaarde gelijk is aan nul (cf. E. Gestandaardiseerd

ge-bruiksstatistiek (utilisation rate) per geslacht en per leeftijdscategorie)

24

"Dotplot-verdeling" van de gestandaardiseerde gebruiksstatistieken (utilisation rate) per arrondissement per geslacht

Woman

per 100,000 insured personsStandardised number of H.C. services

Een dotplot-grafiek is een sprei-dingsdiagram dat nuttig is om de aandacht te vestigen op groeperingen van gegevens, ga-ten in de verdeling of op ex-treme waarden. In dit geval geeft elk punt het gebruikssta-tistiek (utilisation rate) weer van een arrondissement voor de volledige populatie of per ge-slacht.

De percentages worden afge-rond volgens de waarde van het maximumpercentage (tot op de eenheid, een tiende, een hon-derdste, ...) voor een betere groepering van de waarden.

De grafiek toont ook in de vorm van "boxen" het 25stee, 50ste en 75ste percentiel van de niet-af-geronde gestandaardiseerde gebruiksstatistieken voor alle patiënten. De lijn onderaan de box stemt overeen met het 25ste percentiel terwijl het 75ste per-centiel wordt weergegeven door de bovenste lijn. De lijn in de box stemt overeen met het 50ste percentiel.

25

Kaart met de verdeling per arrondissement van de gestandaardiseerde gebruiksstatistieken

Op deze kaart van België worden de arrondissementsgrenzen met fijne lijnen en de provinciegren-zen met dikke lijnen afgebakend.

De arrondissementen zijn inge-kleurd aan de hand van een kleu-renschaal die is gebaseerd op de verhouding tussen het gebruiks-statistiek (utilisation rate) in dat arrondissement en het Belgische gemiddelde percentage. Die ver-houding wordt uitgedrukt in per-centages: bijvoorbeeld 0% als het percentage van het arrondisse-ment gelijk is aan het totale per-centage, 20 % als het percentage boven de 20 % ligt en -20 % als het percentage onder de 20 % ligt. De percentages worden berekend op basis van het gemiddelde van de gestandaardiseerde percentages van de laatste drie jaar en worden per schijven van 20 % verdeeld.

De volgende kleuren worden ge-bruikt:

Kleur Categorie Meer dan 50%

26

Kaart met de verdeling per arrondissement van de gestandaardiseerde uitgaven

Op deze kaart van België worden de arrondissementsgrenzen met fijne lijnen en de provinciegren-zen met dikke lijnen afgebakend.

De arrondissementen zijn inge-kleurd aan de hand van een kleu-renschaal die is gebaseerd op de verhouding tussen de uitgaven in dat arrondissement en de Belgi-sche gemiddelde uitgaven. Die verhouding wordt in percentages uitgedrukt : bijvoorbeeld 0 % als de uitgaven van het arrondisse-ment gelijk zijn aan de totale uit-gaven, 20 % als de uitgaven hoger liggen dan 20 % en -20 % als de uitgaven minder dan 20 % bedra-gen. De percentages worden be-rekend op basis van het gemid-delde van de gestandaardiseerde uitgaven van de laatste drie jaar en worden per schijven van 20 % verdeeld. De volgende kleuren worden gebruikt:

Kleur Categorie Meer dan 50%

27

"Funnelplot-verdeling" van de gestandaardiseerde gebruiksstatistieken (utilisation rate) per arrondissement volgens het aantal verzekerden

In deze grafiek wordt het gestandaardi-seerd gebruiksstatistiek (utilisation rate) in een arrondissement gepositio-neerd volgens het bevolkingsaantal.

Naast de punten per arrondissement worden de betrouwbaarheidsinterval-len (verwachte variatie van het gestan-daardiseerd gebruiksstatistiek wanneer de enige variatiebron willekeurig geko-zen is) ook in de grafiek weergegeven (horizontale percentiellijnen). Ze staan los van de arrondissementsgrootte. De dikke horizontale lijn geeft het natio-naal gestandaardiseerd gebruiksstatis-tiek weer. De extreme arrondissemen-ten worden geïdentificeerd via de waarden boven P90 en onder P10.

28

J. Gestandaardiseerde uitgaven voor geneeskundige verzorging ten laste van de verzekering

TOTAAL Gemiddeld aantal interventies per jaar 34.774

Gemiddelde jaarlijkse uitgaven (€) 4.025.208 Gemiddelde kostprijs per interventie (€) 115,75 Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde (€) 0,7 Max./Min. ratio* van de uitgaven per verzekerde

(per gewest) 1,73 Max./Min. ratio* van de uitgaven per verzekerde

(per arrondissement) 4,77

* Een resultaat "NA" wordt vermeld bij een niet berekenbare ratio, d.w.z. als de minimumwaarde gelijk is aan nul (cf. E. Gestandaardiseerd

ge-bruiksstatistiek (utilisation rate) per geslacht en per leeftijdscategorie)

29

Gestandaardiseerde uitgaven

(per verzekerde)

Pr ovi n ci es

West-Vlaanderen 0,77 €

Oost-Vlaanderen 0,49 €

Antwerpen 0,4 €

Limburg 0,57 €

Vlaams-Brabant 0,63 €

Brussel 0,95 €

Waals-Brabant 0,91 €

Henegouwen 1,03 €

Luik 0,82 €

Namen 0,85 €

Luxemburg 0,55 €

G e w e st e n Vlaanderen 0,55 €

Brussel 0,95 €

Wallonië 0,9 €

TOTAAL 0,7 €

Verdeling per gewest en provincie van de gestandaardiseerde uitgaven (2019)

30

Evolutie van de uitgaven per verstrekking en per nomenclatuurcodenummer

Nomenclatuurcodes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gemiddeld jaarlijks groei%

432390-432401 31,04 31,83 32,22 32,57 33,02 33,55 33,63 33,63 33,85 34,35 34,39 1,03%

432412-432423 61,74 63,23 63,94 64,21 65,90 66,87 67,11 66,97 67,54 68,57 68,62 1,06%

432456-432460 334,01 341,26 345,40 350,04 355,93 352,79 332,56 361,32 367,98 372,56 374,57 1,15%

31

4. S

TOTAAL

ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS

Voornaamste zorgverleners:

Gynaecologie en verloskunde

100,00%

Voornaamste voorschrijvers:

Niet van toepassing

- GEBRUIKSSTATISTIEK

Gemiddeld aantal interventies

(per jaar)

34.774 Gestandaardiseerd gebruiksstatistiek

(per 100.000 verzekerden)

601,47

≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt

4(2019)

12,6%

Percentage ambulante verstrekkingen 91,95%

POPULATIE

Mediane leeftijd 44

jaar

Max./Min. ratio

5 van de mediane leeftijd (per arrondissement)

1,3

Percentage vrouwen

6

100,00%

NA

Ratio Voorkeurregeling/Algemene regeling

6

0,96

NS

TRENDS

Trends

6(2009-2019)

0,71%

Trends

6(2017-2019)

0,08%

NS

GEOGRAFISCHE VARIATIES

Variatiecoëfficiënt

6 (2009-2011)

29,76 Variatiecoëfficiënt

6(2017-2019)

24,8

NS

Max/Min ratio

5

van het aantal interventies

6(per 100.000 verzekerden, per gewest)

1,29

**

Max/Min ratio

5

van het aantal interventies

(per 100.000 verzekerden, per arrondissement)

3,06 DIRECTE UITGAVEN

Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 4.025.208

Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerden 0,7

Max/Min ratio

5

van de uitgaven per verzekerden

(per gewest)

1,73 Max/Min ratio

5

van de uitgaven per verzekerden

(per arrondissement)

4,77 Gemiddelde kostprijs van de interventies 115,75

CODERINGSVARIATIES & PRAKTIJKALTERNATIEVEN

4

Variaties in praktijkcodering

6 (per provincie)

Ja

***

Variaties in de keuze van praktijkalternatieven

6 (per provincie)

Ja

***

4De meer gedetailleerde resultaten zijn opgenomen in de bijlage bij dit rapport.

5Een resultaat "NA" wordt vermeld bij een niet berekenbare ratio, d.w.z. als de minimumwaarde gelijk is aan nul.

6Als het resultaat (de resultaten) een significant verschil vertoont (vertonen), wordt de graad van de statistische relevantie gesymboliseerd door één tot drie sterretjes (steeds significanter wordende). Zoniet wordt NS weergegeven (niet significant).

32

5. B IJLAGEN

A. Variantieanalyse (ANOVA)

Statistische relevantie van de vastgestelde verschillen in 2019

Volgens gewest? Ja **

Volgens geslacht? NA NA Volgens terugbetalingsregeling? Neen

Volgens geslacht en per gewest? NA NA Volgens terugbetalingsregeling en per gewest? Neen

Volgens geslacht en per terugbetalingsregeling? NA NA Volgens geslacht en terugbetalingsregeling en per gewest? NA NA

Teneinde de relevantie van de vastgestelde verschillen te kunnen evalueren, kan er een ANOVA-analyse worden uitgevoerd.

De ANOVA-analyse die hier wordt toegepast, bestudeert enerzijds elke factor afzonderlijk (gewest, geslacht en vergoedingsregeling). De statistische rele-vantie van de vastgestelde verschillen in gebruikspercentage voor elk van die drie factoren wordt dus eerst afzonderlijk geëvalueerd.

Anderzijds wordt de analyse ook toegepast op een multifactoriële manier, door twee of drie factoren te kruisen zodat eventuele belangrijke, specifiekere verschillen aan het licht komen. Stelt men bijvoorbeeld belangrijke verschillen vast in gebruikspercentage volgens geslacht op gewestelijk vlak?

De asterisken tonen de graad van statistische relevantie van de vastgestelde gegevens op basis van de volgende waarden: * Drempelwaarde p ≤ 0,05 /

** Drempelwaarde p ≤ 0,01 / *** Drempelwaarde p ≤ 0,001. Het ontbreken van een asterisk wijst erop dat het vastgestelde verschil statistisch niet significant is.

33

Frequentie Per jaar Per dag

2 keer uitgevoerd 10,9%

0,6%

≥ 3 keer uitgevoerd 1,7%

0,0%

≥ 2 keer uitgevoerd 12,6%

0,6%

Verdeling van de herhalingen van de handeling per jaar (2019)

Soms gebeurt het dat bepaalde hande-lingen meerdere keren voor dezelfde patiënt tijdens hetzelfde jaar of zelfs op dezelfde dag worden gefactureerd. Dit kan te wijten zijn aan een herhaling van de handeling, maar ook aan een anato-misch effect waardoor, afhankelijk van het betreffende orgaan, dezelfde han-deling bilateraal moet worden verricht en dus twee keer op dezelfde dag kan worden gefactureerd.

Teneinde de resultaten per dag geldig te kunnen interpreteren, is het nuttig om te vermelden dat eenzelfde patiënt meerdere keren kan worden geteld in-dien hij, bijvoorbeeld, gelijktijdig twee identieke verstrekkingen heeft geno-ten, en dit 2 keer tijdens hetzelfde jaar.

Deze analyses betreffende de frequen-tie van de gevallen worden uitgevoerd voor het jaar 2019 op basis van de vol-gende gegevens: documenten P, ADH en AZV.

Waarden “n.b.” zijn aangegeven als er geen gegevens beschikbaar waren op het moment dat dit rapport wordt op-gesteld.

34

Herhaling van de handeling per provincie en variatie vs nationale waarde (2019)

(6.1%)

occurence: relative diff. vs total (%)

Wes

35

Zorgsettings

Ambulant (privé) 9.2%

Ambulant (polikliniek) 31.3%

(Dag)ziekenhuis 51.2%

Ziekenhuis (verblijf) 8.3%

Verdeling van de zorgsettings van tenlasteneming in 2019

In aanvulling op het hoofdstuk betreffende de gestandaardiseerde ziekenhuis- en ambulante gebruiksstatistieken (zie pagina 16), kan de analyse van de zorgsettings van tenlasteneming van de patiënt worden verfijnd door de subsectoren van ambulante verzorging (privé en polikliniek) en ziekenhuisverzorging

(daghospitalisatie of klassieke hospitalisatie) te identificeren.

Deze analyses worden uitgevoerd voor het jaar 2019 op basis van de volgende gegevens: documenten P, ADH en AZV.

Waarden “n.b.” zijn aangegeven als er geen gegevens beschikbaar waren op het moment dat dit rapport wordt opgesteld.

36

Verdeling van de zorgsettings van tenlasteneming per provincie (2019)

0

Percentage of H.C. services

Wes

37

 Variaties in de codering:

Ambulant

Gehospitali-seerd Omschrijving

432390 432401 Diagnostische hysteroscopie met of zonder biopsie of cytologie, met protocol

432412 432423

Therapeutische hysteroscopie voor exeresis van een poliep of voor myomectomie of voor resectie van intra-uteriene synechieën of voor catheterisatie van de tubaire opening

432456 432460 Volledige resectie van het endometrium, inclusief de hysteroscopie en de curettage

Verdeling volgens volume van de nomenclatuurcodes

Relevantie Per gewest Per provincie

Gebruik van

Nomenclatuurcodes

7 *** ***

7 De berekening van de significantie wordt hier uitgevoerd door de geografische verschillen in het gebruik van verschillende nomenclatuurcodes te vergelijken voor de praktijk.

0

De asterisken tonen de graad van statistische relevantie van de vastgestelde gegevens op basis van de volgende waarden: * Drempelwaarde p ≤ 0,05 / ** Drempelwaarde p ≤ 0,01 / *** Drempelwaarde p ≤ 0,001. NS en NA geven aan dat de variaties respectievelijk niet significant of niet van toepassing zijn.

38

 Variaties in de alternatieven voor de praktijk:

Gecombineerde codes Groeperingen 432390-432401 1_Diagnostic

432412-432423 2_Therapeutic 432456-432460 2_Therapeutic

Verdeling van de alternatieven voor de praktijk

Relevantie Per gewest Per provincie

Keuze van de

Alternatieven voor de praktijk

*** ***

0

Percentage group codes (Group 1)

FLAND

39

Pseudocodes Omschrijving

Verdeling volgens volume van de pseudocodes voor laagvariabele zorg

Verdeling volgens volume van de pseudocodes voor laagvariabele zorg

In document Variaties in medische praktijken (pagina 6-0)

GERELATEERDE DOCUMENTEN