De wettelijke bescherming van natuurgebieden is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Sinds 1 oktober 2005 is hierin ook het

beschermingsregime van de Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. Vogel- en Habitatrichtlijngebieden worden volgens de gewijzigde wet beschouwd als

Beschermd Natuurmonument annex Natura 2000-gebied.

Bureau Verkuylen bv (09209082A) 37 Om een overzicht te verkrijgen van de binnen het plangebied en de omgeving aanwezige beschermde soorten en de eventuele gevolgen van het bouwplan voor deze soorten is een quickscan uitgevoerd. De quickscan bestaat uit een

literatuur-onderzoek. De geraadpleegde bronnen betreffen:

1. Het natuurloket (via internet te raadplegen: www.natuurloket.nl)

2. Provinciale verspreidingsgegevens zoals opgenomen in de Digitale Atlas en de cd-rom ‘Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant’.

ad 1

Het plangebied ligt binnen één kilometerhok waarvoor gegevens beschikbaar zijn over de hele verspreiding van beschermde soorten. Binnen dit kilometerhok komen de volgende soorten voor:

ad 2

Er is geen sprake van ligging van het plangebied in een Vogel- of

Habitatrichtlijngebied. Wel komen de onderstaande habitatsoorten in meer of mindere mate voor in het gebied:

y Heikikker (mogelijk binnen de wijdere omgeving);

y Poelkikker (mogelijk binnen de wijdere omgeving);

y Rugstreeppad (mogelijk binnen de wijdere omgeving);

y Vleermuis in bos of bomen (mogelijk binnen de wijdere omgeving);

y Drijvende waterweegbree (zeker binnen de wijdere omgeving).

De mogelijk voorkomende soorten zijn regulier in de gehele regio.

Analyse

De gronden binnen het plangebied zijn thans in gebruik voor wonen. Binnen het plangebied zijn gebouwen, verharding en erfbeplanting aanwezig.

De voorgestane ontwikkeling betreft het slopen van de bebouwing en het

verwijderen van de verharding en erfbeplanting, en voorts het oprichten van een nieuw gebouw en het aanleggen van nieuwe erfbeplanting.

Gezien de ligging van het plangebied binnen de stedelijke omgeving van Uden is aan te nemen dat de voorgestane ontwikkeling niet van invloed is op de

biotopen/leefomgeving van beschermde soorten. Een nader onderzoek is niet nodig.

Conclusie

Een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet nodig.

5.9 Waterparagraaf

Onderstaande waterparagraaf is opgesteld in samenwerking met Amitec bv uit Uden.

Watertoets

Het totale plangebied heeft een omvang van 1000 m². Ter plaatse zullen de aanwezige opstallen worden gesloopt en zullen nieuwe starterswoningen worden gebouwd. Verder wordt er terreinverharding aangelegd.

De bebouwde oppervlakte zal in de nieuwe situatie circa 364 m² bedragen en de terreinverharding circa 400 m². De freatische grondwaterstand, ter plaatse, is aangetroffen op 3,24 m-mv., maar er is gerekend met een GHG van 2,7 m-mv.

Waterberging

Op basis van de bovenstaande gegevens is aan de hand van de HNO-tool van het waterschap de volgende totale berging voor infiltratie bepaald, zie bijlage 9.

Scenario k-waarde (0,9 m/dag) k-waarde (2,7 m/dag)

T=10 32 m³ 24 m³

T=100 42 m³ 36 m³

Bodemopbouw

Tijdens de veldwerkzaamheden is globaal het volgende bodemprofiel aangetroffen:

5.9.1 Beleid

Hydrologisch neutraal bouwen houdt in dat toename van verhard oppervlak niet mag leiden tot versnelde afvoer van regenwater in pieksituaties, hetzij direct naar het oppervlaktewater hetzij indirect via de rioolwaterzuivering. Ter voorkoming van versnelde afvoer dienen specifieke maatregelen genomen te worden, die een extra ruimteclaim kunnen leggen op het plangebied.

Aansluitend op het landelijke beleid, heeft Waterschap Aa en Maas de volgende uitgangspunten voor de watertoets vastgesteld:

1. Wateroverlastvrij bestemmen;

2. Hydrologisch neutraal ontwikkelen;

3. Voorkomen van vervuiling;

4. Scheiden schoon hemelwater en vuilwater;

5. Afwegingsstappen "hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer";

6. Meervoudig ruimtegebruik;

7. Water als kans.

De bovengenoemde uitgangspunten worden hieronder puntsgewijs uitgewerkt.

Bureau Verkuylen bv (09209082A) 39 Wateroverlastvrij bestemmen

De ontwikkelingslocatie ligt in een gebied waar weinig maatregelen nodig zijn en waar weinig wateroverlast te verwachten valt. Verder is vanaf het begin van de (her)ontwikkeling rekening gehouden met het afkoppelen en infiltreren van het hemelwater.

Hydrologisch neutraal ontwikkelen

Nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal ontwikkelen. Voorheen hanteerde het waterschap de term ‘hydrologisch neutraal bouwen’. Niet alleen een bouwwerk moet hydrologisch neutraal

gerealiseerd worden, maar ook de andere ontwikkelingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende toetsaspecten: “Afvoer uit het gebied, oppervlaktewaterstanden, overlast (schade) grondwateraanvulling en grondwaterstanden”.

Onder het verharding aan de noordzijde van het plangebied wordt een

ondergrondse infiltratievoorziening aangelegd. Uitgaande van een GHG van 2,7 m -mv is een voorziening met een diepte van 2 meter mogelijk. De oppervlakte van de voorziening bedraagt in geval van T=10 en een k-waarde van 0,9 m/dag 16 m².

Het noordelijke deel van het plangebied biedt voldoende ruimte. Vanuit de infiltratievoorziening wordt een noodoverloop naar het maaiveld aangelegd.

Voorkomen van vervuiling

Door bij het inrichten van het gebied al aandacht te besteden aan het voorkomen van vervuiling, hoeven er achteraf geen maatregelen te worden genomen om het water te zuiveren. Hierbij kan gedacht worden aan het soort bestrating en het minimaliseren hiervan. Indien de tuin wordt verhard met bijvoorbeeld basaltsplit en staptegels, kunnen deze worden beschouwd als onverhard oppervlak.

Voorts worden geen uitlogende materialen toegepast in het gebouw.

Scheiding vuilwater en schoon hemelwater

Het vuilwater wordt gekoppeld aan het gemeentelijk gemengd riool en afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater wordt binnen het

plangebied geborgen en geïnfiltreerd. Vanuit de infiltratievoorziening(en) wordt een bovengrondse noodoverstort, richting het riool van de gemeente aangelegd.

Afwegingsstappen "hergebruik - infiltratie – buffering - afvoer"

Op deze locatie wordt géén hemelwater gebruikt voor de woningen. De mogelijkheid en kosten om het schone hemelwater voor sanitaire spoeling te hergebruiken, liggen niet in verhouding met de milieuwinst die hiermee behaald zou kunnen worden. Zoals vermeld zal het hemelwater binnen het plangebied worden opgevangen en geïnfiltreerd.

Meervoudig ruimtegebruik

Het 'hydrologisch neutraal ontwikkelen', maar ook de afwegingsstappen

"hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer" geven aan, dat er een grotere

ruimtevraag voor water is dan vroeger. Door bij de inrichting met een meervoudig gebruik van het plangebied rekening te houden, kan er efficiënt gebruik gemaakt worden van de ruimte. Dit gebeurt niet in onderhavig plan en is derhalve niet van toepassing.

Water als kans

Het uitgangspunt "water als kans" is vooral een uitnodiging om 'water' in

plangebieden positief te benaderen en hiermee creatief om te gaan. 'Water' in de vorm van vijvers, waterpartijen en wadi's kan een hoge belevingswaarde hebben.

Het plangebied biedt onvoldoende ruimte om oppervlaktewater aan te leggen.

5.9.2 Algemene conclusies

Aan de door het waterschap vastgestelde en relevante uitgangspunten, zal worden voldaan.

Bureau Verkuylen bv (09209082A) 41 Hoofdstuk 6 Financiële aspecten

Het plan betreft een particulier initiatief, waarvan alle kosten en risico’s voor rekening van de initiatiefnemer komen. Dat geldt ook voor mogelijke

planschadevergoedingen waaromtrent een verhaalsovereenkomst met de gemeente is gesloten.

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is een exploitatieovereenkomst opgesteld. Hieruit blijkt dat het initiatief financieel haalbaar is. Op deze wijze is realisatie zeker gesteld.

Bureau Verkuylen bv (09209082A) 43 Hoofdstuk 7 Juridische aspecten

7.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke manier voorliggend plan juridisch is vertaald. Deze juridische vertaling bindt burgers en overheid.

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de notitie

"Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008, bindende afspraken en aanbevelingen met betrekking tot de opbouw en de presentatie van het bestemmingsplan (digitaal en analoog)" (SVBP2008) en het "Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2008" (IMRO2008).

Het bestemmingsplan bestaat uit:

y de toelichting;

y de plankaart c.q. de verbeelding (hierna te noemen plankaart);

y de planregels.

De toelichting heeft geen juridisch bindende werking. De toelichting heeft wel een belangrijke functie voor de onderbouwing van het plan en ook bij de verklaring van de bestemmingen en planregels en in het bijzonder ten aanzien van de regels inzake nadere eisen en afwijkingen.

De plankaart geeft de bestemmingen weer met de daarbij behorende harde randvoorwaarden. De plankaart vormt samen met de planregels het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

De planregels vormen de juridische regels voor gebruik van de gronden, de toegelaten bebouwing en het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken.

7.2 Planregels

De indeling van de planregels is als volgt.

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Begrippen (artikel 1)

In dit artikel zijn de begrippen gedefinieerd, die in de planregels worden

gehanteerd. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis.

Wijze van meten (artikel 2)

In dit artikel is aangegeven hoe de hoogte en andere maten, die bij het bouwen in acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De bestemmingsregels zijn conform de SVBP2008 als volgt opgebouwd:

y Bouwregels y Nadere eisen

y Afwijken van de bouwregels y Specifieke gebruiksregels y Afwijken van de gebruiksregels

y Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

y Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk y Wijzigingsbevoegdheid

Per bestemming kunnen onderdelen, voor zover niet relevant, ontbreken.

In voorliggend bestemmingsplan is de volgende bestemming opgenomen:

Wonen (artikel 3)

De nieuwe woningen zijn in de bestemming Wonen vervat. Opgenomen zijn aanduidingen ten aanzien van de locatie van de woningen, de aantallen en de typen. Voorts zijn bouwhoogten opgenomen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels Anti-dubbeltelregel (artikel 4)

Om misbruik van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat gronden, die al eens als berekeningsgrondslag voor een omgevingsvergunning hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen dienen.

Algemene bouwregels (artikel 5)

Dit artikel bevat regels ten aanzien van afwijkende bestaande bebouwing en ondergeschikte bouwdelen.

Algemene gebruiksregels (artikel 6)

Dit artikel bevat de parkeernorm, gebaseerd op de gemeentelijke nota Parkeernormen.

Algemene afwijkingsregels (artikel 7)

In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Deze afwijkingen betreffen het overschrijden van de maximaal toegestane maten, afmetingen en percentages.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels Overgangsrecht (artikel 8)

Voor volgens de regels afwijkende bestaande bebouwing is voor de omvang, het onderhoud en de herbouw een overgangsregel opgenomen.

Het gebruik van de bebouwing daarentegen wordt indien mogelijk positief bestemd of indien noodzakelijk door handhaving aan de gebruiksregels van de betreffende bestemming aangepast.

Slotregel (artikel 9)

Hier wordt vermeld onder welke naam de regels van dit bestemmingsplan kunnen worden aangehaald.

Bureau Verkuylen bv (09209082A) 45 Hoofdstuk 8 Procedure

Het bestemmingsplan doorloopt de gebruikelijke procedure. De voorziene procedurestappen zijn:

1. Inspraak;

2. Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan;

3. Vaststelling door gemeenteraad;

4. Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan.

8.1 Inspraak

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het

voorontwerpbestemmingsplan "Boekelsedijk 2, Uden" vanaf 8 juli 2010 tot en met 18 augustus 2010 ter inzage gelegen. Er heeft geen inspraakavond

plaatsgevonden.

De nota van inspraakreacties is als bijlage 10 opgenomen.

In document bestemmingsplan Boekelsedijk 2, Uden 24 oktober 2011 (ten behoeve van vaststelling) (pagina 38-47)

GERELATEERDE DOCUMENTEN