Financiële toestand (schema J)

In document GEMEENTE ZONHOVEN. Jaarrekening Beleidsrapport Jaarrekening 2019 (pagina 14-17)

2. Beleidsnota

2.3. Financiële toestand (schema J)

2.3. Financiële toestand

De financiële toestand bevat :

Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget ;

Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

De niet gebruikte exploitatiekredieten vervallen en komen vrij bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. De niet gebruikte investeringskredieten blijven behouden en worden deels overgedragen volgens een beslissing van het college van burgemeester en schepenen in februari 2020.

Het resultaat op kasbasis op 31/12/2019 verhoogt van € -191.848 (volgens eindbudget 2019) tot

€ 10.051.092 (jaarrekening 2019).

Hierdoor verhoogt de autofinancieringsmarge van € 611.496 (volgens eindbudget 2019) tot

€ 2.617.618 (volgens jaarrekening 2019).

Een verklaring van de materiële verschillen tussen budget en jaarrekening

Er is een ontvangst van de aanvullende personenbelasting van € 930.255 en een meer-ontvangst van de onroerende voorheffing van € 100.402.

De personeelsuitgaven bedroegen in de jaarrekening € 7.702.395 terwijl er in het budget een bedrag van € 8.030.673 voorzien was ( - € 328.277).

Voor de operationele uitgaven voor goederen en diensten werd een bedrag van € 568.048 minder uitgegeven dan voorzien in het budget (budget : € 4.530.813, jaarrekening : € 3.962.764).

Er is een kredietoverschrijding van

- € 12.827,93 op actie 2019140022 (minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen – oninbare vorderingen) van de exploitatie-uitgaven, horend tot het beleidsdomein Algemene Financiering.

- € 10.410,00 op actie 2019140189 (continue optimalisatie van het gevoerde afvalbeleid) van de investerings-uitgaven, horend tot het beleidsdomein Ruimte en Wonen wegens aankoop aandelen bij Limburg.net wegens omzetting van dividenden.

Gemeente Zonhoven – NIS-code 71066 – jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2019002730 Kerkplein1, 3520 Zonhoven

Pagina 15 Volgende investeringskredieten zullen worden overgedragen van 2019 naar 2020 :

Dienst Raming Overdracht Actie omschrijving

BIB bibliotheek 20 178,81 De binnendeuren in de hoofdbibliotheek worden aangepast zoals vermeld in het brandweerverslag.

BIB bibliotheek 20 000,00 De bib maakt gebruik van moderne bibliotheektechnologie > naar krediet brandweerverslag CON contractmanagement 3 060 985,14 project site Jacob Lenaertsstraat

CUL cultuur 14 000,00 Aan de polyvalente zaal worden akoestische deuren voorzien CUL cultuur 158 548,03 De parking van Tentakel wordt opnieuw aangelegd.

FIN financiële dienst 30 342,57 De financiële dienst betaalt tijdig de werkingssubsidies van de kerkfabrieken.

IZA interne zaken 34 360,31 Er worden voertuigen voor administratie aangekocht/vervangen > naar voertuigen facilitair management IZA interne zaken 28 873,01 De personeelsleden werken in functioneel ingerichte bureaus met ergonomisch verantwoord meubilair.

JEU jeugd 25 000,00 De speelterreinen en het skatepark worden uitgebaat en onderhouden volgens de geldende reglementering.

ROR ruimtelijke ordening 36 525,97 Er wordt een ruimtelijke visie uitgewerkt voor het gebied rond het bedrijf Betonprofiel Bulen ROR ruimtelijke ordening 42 350,00 Er wordt een ruimtelijke visie uitgewerkt voor het gebied rond het bedrijf Konings

ROR ruimtelijke ordening 30 000,00 Er wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld van de Kapelbergweg (voor RUP Teutseweg ?) ROR ruimtelijke ordening 30 000,00 Er wordt een update uitgevoerd van de woonbehoeftestudie

ROR ruimtelijke ordening 150 000,00 Er wordt een ruimtelijke visie uitgewerkt voor het centrum van Zonhoven > naar vergroening SPO sport 90 000,00 Er wordt een investeringstoelage voorzien voor voetbalclub Zonhoven United

SPO sport 58 626,96 De voetbalclub FC Melo Zonhoven ontvangt een subsidie voor de aanleg van het C-veld (n.a.v. verplaatsing kerkhof) UBW uitbestede werken 242 000,00 Het stoepenproject in Termolen wordt uitgevoerd

UBW uitbestede werken 20 531,00 De Maexhofweg, Ballewijerweg en Ballebroekweg - opstartkosten

UBW uitbestede werken 14 580,25 De Blikveldweg, Putsveldweg,Korenmolenweg,Hennepveldweg,Viartenstraat en Grote Hemmenweg (deel) - opstartkosten UBW uitbestede werken 22 209,00 De Grote Hemmenweg (deel), Katschotseweg,Spierhoofseweg, Hazendansweg en Nieuwe Hazendansweg - afwerking groen UBW uitbestede werken 20 000,00 De Poelstraat, Wellekensveldweg,Schopsveldweg - opstartkosten

UBW uitbestede werken 55 043,46 De De Drij Dreven, Haagstraat, Nieuwstraat en anderen - opstartkosten

UBW uitbestede werken 70 924,00 De Schutenseweg, Bremstraat, Beemdstraat en Keurstraat worden heraangelegd - opstartkost UBW uitbestede werken 8 535,00 De laatste fase van de heraanleg van de Genkerbaan wordt uitgevoerd.

UBW uitbestede werken 50 637,01 Het Kruispunt Beringersteenweg - Donkweg (N72) wordt heringericht UBW uitbestede werken 886 291,04 De Beverzakbroekweg wordt heraangelegd (+ pompstation verplaatsen) UBW uitbestede werken 65 000,00 Er wordt een nieuwe fietsenstalling aan het gemeentehuis voorzien

WEB werken in eigen beheer 122 000,00 Er wordt een overdekking van de afscheidsruimte voorzien aan het kerkhof Centrum WEB werken in eigen beheer 93 223,00 Het kerkhof Centrum wordt uitgebreid (inclusief uitbreiding parking)

WEB werken in eigen beheer 1 381 707,64 Het gemeentehuis wordt gerenoveerd.

WEB werken in eigen beheer 40 905,80 Afgeschreven machines en voertuigen worden vervangen en/of nieuwe machines en voertuigen worden aangekocht WEB werken in eigen beheer 74 158,10 Afgeschreven machines en voertuigen worden vervangen en/of nieuwe machines en voertuigen worden aangekocht WEB werken in eigen beheer 150 000,00 Afbraak woning Dorpsstraat 18

WEB werken in eigen beheer 20 000,00 Kosten architect voor renovatie van het bestaand gemeentehuis

WEB werken in eigen beheer 1 239 161,29 Het gemeentelijk magazijn wordt uitgebreid met het magazijn van het OCMW.

Gemeente Zonhoven – NIS-code 71066 – jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2019002730 Kerkplein1, 3520 Zonhoven

Pagina 16

J : DE FINANCIELE TOESTAND

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

3 387 205 1 504 554 1 504 554

19 827 661 20 704 277 20 704 277

23 214 866 22 208 831 22 208 831

Belastingen en boetes 15 095 243 14 094 617 14 094 617

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0

Overige 8 119 623 8 114 214 8 114 214

-892 433 -9 129 251 -2 254 420

1 452 957 13 385 368 2 266 920

560 524 4 256 117 12 500

-769 587 -893 058 -893 058

772 713 896 185 896 185

Aflossing financiële schulden 772 713 896 185 896 185

Periodieke aflossingen 772 713 896 185 896 185

Niet-periodieke aflossingen 0 0 0

Toegestane leningen 0 0 0

Overige transacties 0 0 0

3 126 3 127 3 127

Op te nemen leningen en leasings 0 0 0

Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3 126 3 127 3 127

Periodieke terugvorderingen 3 126 3 127 3 127

Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0

Overige transacties 0 0 0

1 725 185 -8 517 755 -1 642 924

8 839 871 8 839 871 3 865 139

10 565 056 322 116 2 222 215

513 964 513 964 636 498

0 0 0

513 964 513 964 636 498

0 0 0

104 262 111 665 160 765

104 267 111 671 160 771

6 6 6

II. 873 848 1 004 723 1 053 823

769 587 893 058 893 058

772 713 896 185 896 185

3 126 3 127 3 127

104 262 111 665 160 765

104 267 111 671 160 771

6 6 6

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden

1. Kosten van de schulden

Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden

1. Periodieke aflossingen van schulden a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII .

Resultaat op kasbasis (VI - VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

b.

Gemeente Zonhoven – NIS-code 71066 – jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2019002730 Kerkplein1, 3520 Zonhoven

Pagina 17

In document GEMEENTE ZONHOVEN. Jaarrekening Beleidsrapport Jaarrekening 2019 (pagina 14-17)