• No results found

Voor het bepalen van de kostprijs van de uit te voeren maatregelen (Tabel 30 en 31), baseerden we ons op het Eindrapport van het technische kostenmodel van

inrichtings- en beheerwerken (Arcadis 2013). Hierin worden de technische kosten

bepaald voor de realisatie van natuurdoelen op terrein via inrichtings- en beheermaatregelen voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.

Omwille van de verscheidenheid aan gebieden waarin acties ondernomen kunnen worden voor de Bruine eikenpage en het niet op de hoogte zijn van de beheerplannen van elk van de beheerders, is het niet realistisch om een gedetailleerde fasering en kostenraming per jaar op te stellen. Dit zal op de gepaste momenten (herzien of opmaak van

langetermijnbeheerplan of jaarlijkse kleinschalige beheerplanning) en zal met de gepaste actoren per gebied besproken worden. In de tabellen geven we wel een overzicht van welke maatregelen genomen zouden moeten worden en wat de gemiddelde kostprijs van elke maatregel is. Deze beide tabellen kunnen gebruikt worden om een gezamenlijk plan en kostenraming op te stellen in samenspraak met de lokale beheerders en/of eigenaars. De assumpties die in dit model werden gemaakt om te komen tot relevante schattingen van de eenheidskosten zijn de volgende:

 De eenheidskosten voor de afzonderlijke maatregelen werden bepaald op basis van

literatuurstudie en recente kostprijzen van werken in Vlaanderen en Nederland (Arcadis 2013). Om een realistische kostprijs op Vlaams niveau te bepalen werden abnormaal hoge of lage kostprijzen echter niet meegenomen in de bepaling van deze eenheidskost. Omdat de kostprijs van een bepaalde maatregel sterk kan afhangen van terreinomstandigheden werden 3 moeilijkheidsgraden onderscheiden:

gemakkelijk (lage kostprijs), gemiddeld (normale kostprijs) en moeilijk (hoge kostprijs). Deze eenheidskosten zijn dus uitgemiddeld op Vlaams niveau en niet te beschouwen als de kostprijs voor individuele maatregelen op een bepaald terrein.

 De kosten zijn berekend voor het jaar 2012. Voor het berekenen van de netto

actuele waarde moet de prijs met ongeveer 4% per jaar verhoogd worden. De volgende kosten werden niet in rekening gebracht:

 Kosten voor verwerking of eventuele opbrengsten (gekoppelde baten). Dit is ook een

zeer belangrijk uitgangspunt voor bijvoorbeeld maatregelen in bossen of voor ontbossing: houtopbrengsten worden niet in rekening gebracht voor de kosten. Het betreft dan enkel kosten voor vellen, uitslepen en afvoeren van hout.

 Overheadkosten: kosten voor begeleiding van de werken door de beheerder,

planning en organisatie van de werken,…

 Studie- en monitoringskosten

 Aankoop van terreinen

 De eenheidskosten zijn exclusief BTW.

Voor de eenheidskost maaien is er geen minimum en maximum berekend, maar een prijs volgens moeilijkheidsgraden 1 en 3. De gemakkelijke omstandigheden omvatte droge condities waarin gemaaid kan worden (droge heide, kruidenrijk grasland, enzovoort) terwijl moeilijke omstandigheden eerder verwijzen naar het maaien in natte omstandigheden (vochtig hooiland, enzovoort). Voor meer details over de berekening van al deze eenheidskosten verwijzen we naar het kostenmodel (Arcadis 2013).

Tabel 30 Overzicht van de in dit SBP voorgestelde acties en de daarbijhorende maatregelen. In Tabel 31 wordt de kostprijs voor deze acties gegeven.

Actie Nr. Maatregel

Aanpassen regulier bosbeheer op ecologie van de Bruine eikenpage 1.1 3, 5, 6, 7, 8, 9,

14, 15

Doorgedreven bosrandbeheer invoeren 1.2 1, 2, 3, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Open plekkenbeheer uitvoeren 1.3 1, 4, 5, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 14

Aanbod kleine eiken vergroten 1.4 1, 3, 5, 7, 8, 9,

14, 15

Nectaraanbod vergroten 1.5 1, 3, 4, 5, 8, 9,

10, 11, 14, 15

Exoten terugdringen 1.6 6

Graasbeheer afstemmen op soort 1.7 1, 2, 4

Aankoop bijkomende potentievolle terreinen 1.8 -

In beheer nemen van bijkomende potentievolle terreinen 1.9 -

Ruimtelijke, abiotische, biotische en beheermatige variatie aanbrengen

2 1-15

Creëren van (half)open corridors in bossfeer 3.1 1, 4, 5, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15

Creëren van verbindende elementen doorheen open landschap 3.2 1, 3

Beheerplan screenen en aanvullen met soortgerichte aspecten 4 -

Draaiboeksysteem implementeren/acties opnemen in kaptabellen 5 -

Afbakenen van zones met hoge kans op spontane kolonisatie 6.1 -

Gericht werken aan de inrichting van deze gebieden 6.2 1-15

Behoud relevante landschapselementen 7.1 1

Kwalitatieve verbetering van relevante landschapselementen 7.2 1, 3, 5, 6, 7,

13, 15

Creëren van (half)open corridors in bossfeer1 7.3 1, 4, 5, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15

Tabel 31 Overzicht van de maatregelen die aangehaald worden in Tabel 30 met de minimum, gemiddelde en maximumprijs voor de uitvoering ervan (Arcadis 2013).

Nummer Maatregel Gem (€/ha) Min (€/ha) Max

(€/ha) Commentaar 1 Afrastering plaatsen 980 424 2178 1 2 Afrastering verwijderen 165 90 331 . 3 Aanplanten 7251 6774 7600 2 4 Begrazen 452 284 600 3 5 Bosrandbeheer 474 . . 4 6 Exotenbestrijding 1094 906 1212 . 7 Hakhoutbeheer 4195 3176 4991 .

8 Kaalkap + afvoer hout 6052 4035 8069 .

9 Kappen van opslag 2187 1000 3133 5

10 Maaien 1298 580 1872 6 11 Plaggen 8708 6000 11000 7 12 Ontstronken 2923 620 7500 8 13 Snoeien 442 375 500 9 14 Variabel dunnen en lichten 908 605 1210 10 15 Vrijstellen 572 248 1653 . Commentaar:

1: In de Vlaamse data bestaat een grote variatie tussen de waarden. De indicatieve

kosteninschatting van ANB leidt tot zeer lage kostprijzen (lagen inschatting benodigd aantal m per ha?) terwijl andere bronnen (bijvoorbeeld Delta) vrij hoge kostprijzen leveren (kleine oppervlaktes, bv weide?). Het uiteindelijke resultaat is de combinatie van de lagere waarden uit het kostennormenboek en hogere waarden van Vlaanderen (voornamelijk Delta) omdat beide praktijken in praktijksituaties voorkomen.

2: Inclusief plantgoed 4000€/ha + 15% inboeten

3: Totale jaarlijkse kost, inclusief deel onderhoud en nazicht raster. Max prijs voor begrazing slikken en schorren.

4: Data van de Commissie Verheijen. We gaan uit van een mantel-zoom waarbij 2/3e wordt gekapt (extensief: 176€/ha) en 1/3e wordt gemaaid met bosmaaier (176 €/ha).

5: Op basis van gemiddelde kost per m³ en een gemiddeld volume per hectare.

6: Moeilijkheidsgraad 1 is het gemiddelde van maaien onder "makkelijke" omstandigheden. Moeilijkheidsgraad 3 is het gemiddelde van maaien onder "moeilijke" omstandigheden. 7: Plaggen kan opgesplitst worden in verschillende deelactiviteiten zoals bijvoorbeeld

plaggen en afvoer naar een (tijdelijk lokaal) depot en eventueel inclusief zeven of egaliseren, wat niet noodzakelijk uit de bron kan worden afgeleid.

8: Vrij sterke spreiding van de waarnemingen. Het blijkt niet altijd uit de omschrijvingen, maar de hoge kost is eerder voor verwijderen van stronken met de kraan terwijl de lagere kosten eerder wijzen op het frezen van stronken.

9: Er werd gerekend met een conversiefactor van 100 bomen per ha indien van stuks naar ha moest omgerekend worden. Waarden uit NL te sterke variatie om mee te nemen. Het interval werd slechts gebaseerd op 3 waarnemingen uit VL, waardoor de spreiding mogelijk onvoldoende is om alle situaties af te dekken

10: Op basis van gemiddelde kost per m³ en een gemiddeld volume per hectare en een gemiddeld dunningspercentage van 15%.

5 Evaluatie en monitoring

Dit hoofdstuk beschrijft het kader voor de evaluatie en de monitoring van dit

soortbeschermingsprogramma en moet nagaan of de actiepunten uitgevoerd en de beoogde doelstellingen behaald werden.