EMANCIPATIE EN POLITIEK

In document STUDIES OVER DE SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN LIMBURG (pagina 125-134)

INSTELLINGEN OP HET TERREIN VAN HET ONDERWIJS

Archief van de Stichting R.K. Opleiding voor Gezinsverzorgsters, voorheen Stichting Gemeenschapsdienst, afd. Gezinszorg te SIT- TARD, 1944-1952.

De afdeling Gezinszorg van de Stichting R.K. Gemeenschapsdienst te Sittard werd op I september 1949 omgezet in de Stichting R.K.

Opleiding voor Gezinsverzorgsters met als doel: Limburgse meisjes op te leiden tot gezinsverzorgsters, o m nadien in Limburg praktisch als gezinsverzorgster te werken mede tot behoud en herstel van de christelijke sfeer in de gezinnen.

I. Stichtingsacte, 1949, Afschrift. I omsl.

2. Notulen van d e bestuursvergaderingen, 1949-1gj2. I omsl.

3. ~riefwisseling, 1944-1952. I r omsl.

4. Stukken betreffende de werkzaamheden van de leerlingen, 1946-1949.

26 dl.

j. Financiële bescheiden, 1944-19jz. I 5 omsl.

6. Stukken betreffende de nieuwbouw, 195 I. I omsl.

Totale omvang: 8 port. Toegang: Ontbreekt. E A N 648.

Archief van het diocesaan 'R.K. Universiteits-Comité', later ge- noemd: 'Hoger Onderwijs Fonds' in het Bisdom Roermond, 1919- 1'961.

r. Stukken betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van het diocesaan

centrale comité en de parochiële comité's in het Bisdom Roermond, I ~ Z I - I ~ J ~ . r pk.

2. Reglementen, handleiding en propaganda-materiaal bij het organiseren van acties voor de Katholieke Universiteit, 1919-1961. z pk.

3. Stukken betreffende vergaderingen en financiële acties van het diocesaan co- mité van het Bisdom Roermond, 1921-1961. I oinsl.

4. Rekening en verantwoording en overzichten van inkomsten en uitgaven van het

diocesaan comité, 1gr3-19y4, 1957, 1961. I omsl.

Totale omvang: I port. Toegang: Overziclitsstaat, gestencild. EAN 47.

Archief van de beheerders van de beurzenstichting 'Isabella van der Weyden', gesticht in 1727 te MAASTRICHT, 1828-1940.

Bij het uitsterven van de familie Van der Weyden besloot Isabella de naam van het geslacht te verbinden aan een fonds, dat de nakome- lingen van haar zuster in staat moest stellen hogere studies te voIgen.

Het oud-archief is verloren gegaan. Er is niet voldaan aan het voor- schrift van 1796 de archiefbescheiden in te leveren bij de Prefectuur van het Departement van de Nedermaas. In 1828 volgde een herop- richting. Verscheidene administrateurs hebben geprobeerd het ar- chief beter te ordenen. Die pogingen hebben het archief schade toege- bracht. Een gedeelte van het archief is thans nog in handen van een der beheerders, te weten de heer Bartels te Maastricht. Het hier- na beschreven gedeelte werd overgedragen door Jos. Stroom sr.

I . Stukken betreffende de heroprichting, 1828-1830, met retro-acta 1727, 1806-

1812. 3 omsl.

2. Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur (de provisoren), 1829-

r 869 (fragm.) 3 omsl.

3. Stukken betreffende het beheer.

3.1. Stukken betreffende het verlenen van studiebeurzen, 1829-1870, 1898.

3 omsl.

3.2. Stukken betreffende onroerende goederen, 1829-1933, 1940. (zeer fragm.) 7 omsl.

3.3. Rekeningen, 1843-1891 (fragm.) I omsl.

3.4. Stukken betreffende de relatie met overheden, 1832-1835, 1840-1 85 I, 1923,

'927, 1940. 3 omsl.

Totale omvang: 2 port. Toegang: Overzichtsstaat, getypt. EAN 528.

Archief van de beheerders van de beurzenstichting 'Mathias Wij- nandts', gesticht in 1705 te MAASTRICHT, I 8 52-1941.

In 1705 stichtte de zeer vermogende Mathias Wijnandts, kanunnik in het kapittel van Sint Servaas een fonds, dat het aan jeugdige Maastrichtenaren mogelijk moest maken filosofie te studeren aan de universiteit van Leuven. Ingevolge de voorschriften van 1796 werd het oud-archief ingeleverd bij de Prefectuur van het Departement van de Nedermaas. De stichting bleef voortbestaan. Dat deel van het archief bevindt zich thans in de Rijksarchiefbewaarplaats in Lim- burg. In 1941 werd de Stichting op last van de toenmalige bezetters opnieuw opgeheven. De beheerders deponeerden daarop het grootste gedeelte van het nieuw-archief in de archiefbewaarplaats van de ge- meente Maastricht. Een aantal stukken bleven achter. Deze werden in 1966 gedeponeerd in de archiefbewaarplaats van het Sociaal His- torisch Centrum. Hoewel uit oogpunt van archivistiek samenvoe- ging gewenst is, stuit dit vanwege de bruikleenvoorwaarden op prac- tische bezwaren.

I. Het oud-archief, 1705-1794, met retro-acta 1667-1704.

Dit gedeelte berust in de Rijksarchiefbewaarplaats in Limburg, (evacuatienum- mers 2959,2960, 2964-2965).

11. Het nieuw-archief, 1819-1942.

a. Het gedeelte dat bewaard wordt in de archiefbewaarplaats van de ge-

meente Maastricht. 241 inventarisnummers.

b. Het gedeelte dat bewaard wordt in de archiefbewaarplaats van het Sociaal Historisch Centrum.

I . Registers bevattende resoluties van bestuursvergaderingen en minuten van

uitgaande brieven, I 852-1922. 2 dl.

z. Stukken betreffende het beheer.

z.r. Stukken betreffende de verlening van studiebeurzen, 1919-1932.

I omsl.

2.2 Rekeningen, 1839-1865, 1901-1907, 1923-1927. (fragm.)

2 omsl.

2.3. Contracten, 1870-1871, 1917-1941. (fragm.) j omsl.

Totale omvang: I port. (S.H.C.-gedeelte). Toegang: Overzichtsstaat, getypt. EAN 5 30.

STIJDIEGROEPEN

Archief van het Genootschap voor Natuur- en Letterkunde te ROERMOND, 1865-191 I.

H e t genootschap werd in 1865 opgericht. Men stelde zich ten doel natuurkundige en literarische kennis te verspreiden onder de leden door het houden van lezingen.

I . Stukken betreffende de oprichting, 1865. I omsl.

2. Jaarverslagen, I 871-1907. r omsl.

3. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, r 865-191 r. 2 dl.

4. Ledenlijsten, I 872-1 874. I omsl.

Totale omvang: I port. Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. E A N 113.

Archief van de Sociaal-wetenschappelijke Conferentie 'St. Augusti- nus' te HEERLEN, 1905-1940.

De conferentie hield zich bezig met het organiseren van studiebij- eenkomsten voor geestelijken over sociaal-wetenschappelijke onder- werpen.

r. Statuten, 1905. I st.

z. Notulen van ledenvergaderingen, 1912-1940. 4 dl.

3. Stukken betreffende een bespreking van de reorganisatie van de Centrale Bond van R.K. Vrouwenverenigingen in Limburg, 1906-1907.

1 omsl.

Totale omvang: I pk., I omsl. Toegang: Overzichesstaat, gestencild. EAN 39.

CULTURELE INSTELLINGEN

Archief van de stichting tot instandhouding van voortbrengselen der gewestelijke bouwkunst in Limburg, werkende onder de naam

I ZO

'Restauratiestichting Limburgy, I y j 5-1964.

De 'Restauratiestichting Limburg' werd op y mei 1955 in het leven geroepen. Deze stichting stelde zich ten doel om met dehaar ten dienste staande middelen monumentale Limburgse panden te (laten) res- taureren.

r. Stukken betreffende de oprichting, 1951. 4 omsl.

2. Jaarverslagen, 195 5-1962. I omsl.

3. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1955-1957, 1962. I omsl.

4. Stukken betreffende de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, 1995-

1960, 1962. I omsl.

5 . Stukken betreffende het personeel, 19~5-1957, 1960-1961, 1964.

I omsl.

6. Stukken inzake de verhouding van de stichting met andere, op het gebied van de monumentenzorg werkzaam zijnde instellingen, 1955-1957.

4 omsl.

7. Stukken betreffende de werkzaamheden en publicaties van de stichting, 195f-

1963. 95 omsl.

8. Boekhoudkundige bescheiden, 1955-1964. 6 omsl.

Totale omvang: 5 port., I dl. Toegang: Inventaris in bewerking. EAN 475.

Archief van de vereniging 'Ave Rex Christe' opgericht in 1927, 1927-19549 1968.

De vereniging had een verreikende doelstelling, die echter in het beoogde organisatieverband niet gerealiseerd werd. Van primair belang is geweest dat het kasteel Hoensbroek, dat als 'Centraal Bu- reau' werd gekozen, door de vereniging gerestaureerd werd. Daar- over handelen de archiefbescheiden.

Behalve de archiefstukken zijn een aantal I 6de

-

loste eeuwse boeken overgedragen, alsmede een film.

I. Stukken betreffende de werkzaamheden, nagenoeg uitsluitend betrekking heb- bende op de restauratie van het kasteel Hoensbroek, 1929-1942.

7 port., I kast bouwtekeningen, r film.

2. Financiële bescheiden betreffende de restauratie, 1927-1954, 1963.

17 port.

Totale omvang: 24 port., I kaartenkast. Toegang: Ontbreekt. EAN 307.

Archief van de Stichting 'Scheppend Ambacht Limburg', voorheen de vereniging 'Het Limburgs Scheppend Ambacht', 1949-1962.

De Vereniging 'Het Limburgs Scheppend Ambacht' werd opgericht in 1949. Een reorganisatie had tot gevolg dat de vereniging in 1961 werd omgezet in een stichting.

I . Statuten en huishoudelijk Reglement der Vereniging, 1949-1955.

I omsl.

2. Notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur, 1949-1960 en van

het dagelijks bestuur, 1957-1961. 2 omsl.

3. Notulen van de ledenvergaderingen, 1950-1960. I omsl.

4. Briefwisseling, 1949-1962. 3 omsl.

5 . Stukken inzake de toelating van leden, 195 1-1959. I omsl.

6. Stukken betreffende de werkzaamheden, 1949-1961. 17 ad.

7. Stukken inzake de reorganisatie van de vereniging, 1919-1961.

I omsl.

Totale omvang: 2 1 ad. Toegang: Overzichtsstaat, getypt. EAN 628.

EMANCIPATIEBEWEGING: DE BOND 'JONG LIMBURG'

De 'Bond Jong Limburg' werd in 1909 opgericht en in 1934 ontbon- den. De bond was opgebouwd uit een I 3-tal plaatselijke afdelingen, die overkoepeld werden door een hoofdbestuur. Ontwikkelde ka- tholieke jonge mannen van 18-31 jaar konden lid zijn van de bond.

De bond fungeerde als een katholieke en Limburgse emancipatiebe- weging.

De archieven van de afdelingen Heerlen, Maastricht, Roermond en van het hoofdbestuur zijn bewaard gebleven, zij het niet volledig.

Archief van de afdeling HEERLEN van de Bond Jong Limburg, 1911-1934.

r. Huishoudelijke reglementen, 191 2-1933. I oms!.

2. Jaarverslagen, 1920, 1930-1933. I omsl.

3. Notulenboeken van bestuursvergaderingen, 1925-1927, 1931-1933.

2 dI.

4. Presentieboeken en notulenboeken van ledenvergaderingen, 1911-1934.

10 dl.

j. Ledenadministratie, 1918-1934. I omsl.

6 . Stukken bctreffende activiteiten, 1920-1924, 1932. 5 omsI.

7. Boekhouding, 1918-1934. 2 dl., 3 omsl.

Totale omvang: 2 port. Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. EAN 410, nr. j3-78.

Archief van de afdeling MAASTRICHT van de Bond Jong Limburg, 1909-1923.

I. Statuten en huishoudelijk reglement, 1909. I omsl.

2. Presentieboek van de ledenvergaderingen, 1918-1920 en notulen, 1917.

I dl., I omsl.

3. Ledenadministratie, 1911-1912, 1917, 1921. I omsl.

4. Stukken betreffende activiteiten, 1910-1923 (fragm.). 3 omsl.

Totale omvang: I ~ k . Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. EAN 450, nr. 79-96.

Archief van de afdeling

ROERMOND

van de Bond Jong Limburg, 1910-1927.

I. Statuten, 1910. I st.

2. Jaarverslagen, I 922-192 j. I dl.

3. Concept - beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering der afdeling, 1927.

I St.

Totale omvang: I omsi. Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. EAN 450, nr. 97-99.

Archief van het hoofdbestuur van de Bond Jong Limburg, 1909- 1934.

I. Stukken betreffende statuten en reglementen, 1909-1921. 2 omsl.

2. Jaarverslag, 1911-1912. I dl.

3. Agenda's en notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur, 1910-1934.

(fragm.) 2 omsl.

4. Agenda, 1909-1912 en copieboek van de brieven van de voorzitter, 1917-1919.

r dl., I omsl.

5. Stukken betreffende het uitgeven van de bondsorganen 'Het Jonge Zuiden' (1912-1917) en 'Jong Limburg' (1920-1929), 1912-rgzg. 2 omsl.

6. Stukken voortgekomen uit de contacten met de afdelingen te Beek, Eijsden, Gen- nep, Gulpen, Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Roermond, Rolduc, Sittard, Te- gelen, Vaals, Venlo, Venray en Weert, vaak bevattende jaarverslagen en leden-

lijsten van die afdelingen. 27 omsl.

7. Stukken betreffende activiteiten, 191 1-1931. (fragm.) 14 omsl.

Totale omvang: I port. Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. E A N 430, nr. 1-52,

100 en ror.

POLITIEKE GROEPERING

Archief van de K.V.P.-Statenkring MAASTRICHT, en de daarin gedeponeerde archieven, 1949-1972.

I. Archief van het Statenkringbestuur Maastricht.

I . I . Notulen van bestuursvergaderingen, 1952-1958, 1967-1971.

I dl., I omsl.

1.2. Briefwisseling, 1949-1971. 8 port.

1.3. Stukken betreffende de groslijstverkiezingen voor de Provinciale Staten,

1962, 1966, 1970. I port.

1.4. Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkie-

zingen, 1958, 1962, 1970. I port.

2. Archief van de Statenkring Maastricht, afdeling St. Lambertus.

Z.I. Briefwisseling, 1953-1917. I omsl.

3. Archief van de Statenkring Maastricht, afdeling Randstad-West, voorheen af- deling Caberg.

3.1. Notulen van bestuursvergaderingen, r 95 8-1970. 3 omsl.

3.2. Briefwisseling, 1953-1972. I port.

3.3. Ledenadministratie, 1952-1972.

3.4. Stukken betreffende de werkgroep, 1966-1972.

Totale omvang: r 3 port. Toegang: Ontbreekt. EAN 199.

I port.

r omsl.

VIII ARCHIEVEN VAN INSTELLINGEN OP HET

In document STUDIES OVER DE SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN LIMBURG (pagina 125-134)