Eigen verklaring naleving cao

In document COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 maart 2021 t/m 28 februari 2023 (pagina 67-70)

Eigen verklaring naleving CAO

1. Zakelijke gegevens

Naam onderneming (juridische naam):

Bezoekadres:

Straat:

Postcode en plaats:

Postadres:

Straat:

Postcode en plaats:

2. Gegevens contactpersoon Naam:

Voorletters:

Functie:

3. Gegevens met betrekking tot CAO CAO van toepassing :

Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u:

 Alle vragen naar beste weten en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord;

 De cao getrouw toe te passen, ook in AVV loze perioden. De werkgever is er van op de hoogte dat, indien hij de cao niet naleeft, de certificering van de huisvesting wordt ingetrokken.

Handtekening: Datum: Naam:

68 Cao Open Teelten

1 maart 2021 t/m 28 februari 2023

bijlage XX Protocolbepalingen

Partijen bij de cao zullen gedurende de looptijd van de cao uitvoering geven aan de volgende afspraken:

1. Lage WW-premie voor seizoensgerelateerde arbeid

In grote delen van de sector open teelten worden tijdelijke arbeidskrachten ingezet om seizoensgebonden werkzaamheden te verrichten. Voor deze werknemers wordt in het kader van de WAB de hoge WW-premie afgedragen omdat het gaat om tijdelijke arbeid. De

minister van SZW heeft aangegeven voor seizoensgebonden, tijdelijke arbeid een uitzondering te willen maken.

CNV Vakmensen en FNV zullen, wanneer de overheid sectoren ruimte biedt om via de betreffende cao-tafels de lage WW-premie voor seizoensarbeid uit te werken, op constructieve wijze hun medewerking verlenen zodat in de cao wordt vastgelegd welke seizoensarbeid dan in aanmerking komt voor de lage WW-premie. Werkgevers vragen vakbonden niet zich bij voorbaat te committeren om mee te gaan in het creëren van ruimte voor de lagere WW-premie voor seizoensarbeid bij de regering en parlement. Deze

protocolafspraak zal noch door de betrokken individuele werkgeversorganisaties noch als collectief gebruikt worden om de discussie hierover op nationaal niveau met de minister te beïnvloeden.

2. Toekomstbestendige huisvesting

Werkgevers zorgen graag goed voor hun internationale werknemers. Comfortabele huisvesting die voldoet aan de normen maakt daar een belangrijk deel vanuit. De kosten hiervan mogen tot op zekere hoogte op het minimumloon worden ingehouden. Werkgevers stellen een paritaire werkgroep voor om te onderzoeken:

 binnen welke reglementaire, wettelijke en financiële kaders de huisvesting toekomstbestendig verbeterd kan worden

 de hoogte van de inhouding van huisvestingskosten op het salaris van werknemers

 of en hoe er gedifferentieerd kan worden tussen prijs en kwaliteit van de huisvesting De werkgroep levert voor het einde van de looptijd van de cao een advies op aan cao-partijen over de genoemde onderzoekspunten. Het advies van de werkgroep geldt als gezaghebbend in de volgende cao-onderhandelingen.

3. Duurzame inzetbaarheid

Partijen willen gezond en veilig werken bevorderen, en werkgevers- en werknemers

stimuleren tot een leven lang ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid start bij de betreding van de arbeidsmarkt, de werkvloer en eindigt bij pensionering. Doel is dat zo gezond en

inzetbaar mogelijk te doen.

In de looptijd van de cao Open Teelten gaan partijen de middelen voor realisatie van

genoemde wens onderzoeken. Cao-partijen richten hiervoor een paritaire werkgroep in. Een dergelijk onderzoek komt voort uit pensioenafspraken die op centraal niveau door sociale partners zijn gemaakt.

Inhoud van het onderzoek

Alle middelen worden in samenhang gezien en onderzocht. Specifieke aandacht zal gaan naar:

● reeds bestaande middelen voor duurzame inzetbaarheid

● mogelijkheden om medewerkers in zware beroepen eerder voor hun pensioen te laten stoppen

● de pensioenregeling

69 Cao Open Teelten

1 maart 2021 t/m 28 februari 2023

● nut en noodzaak van boven- en nawettelijke uitkeringen

● mogelijkheden van een andere inrichting van de werkweek

● invloed van werknemers op hun werk- en rusttijden

● learning/development en talent management.

Onderzoeksmethodiek

● breed werknemers- en werkgeversonderzoek door een onafhankelijke gezaghebbende partij. In dit onderzoek worden de wensen maar ook de gevolgen daarvan van

werknemers per middel onderzocht.

● in het onderzoek worden de financiële haalbaarheid van de diverse middelen onderzocht, op haalbaarheid en op effectiviteit.

Oplevering

De werkgroep levert voor het einde van de looptijd van de cao een advies op aan cao-partijen over de implementatie, verbetering of voortzetting van middelen voor duurzame inzetbaarheid. De randvoorwaarden van dit advies:

● de middelen zijn in lijn met de wensen van werkgevers- en werknemers voortvloeiende uit het brede werknemers- en werkgeversonderzoek; en

● leiden niet tot een verhoging van werknemers- en/of werkgeverslasten en zijn binnen een redelijk kader uitvoerbaar; en

● laten maatwerk toe en passen binnen de bedrijfscultuur en denkwereld van de werknemer.

Partijen bespreken de samenhang met de andere werkgroep duurzame inzetbaarheid in de sector open teelten. De bedoeling van werkgevers is, zoveel mogelijk dubbel werk te voorkomen.

De regeling scholingvouchers wordt verlengd voor de duur van de looptijd van de cao.

4. Leesbaarheid cao verbeteren

De cao maakt een belangrijk deel uit van de afspraken tussen werknemer en werkgever.

Daarom is het belangrijk dat iedereen die afspraken kent en begrijpt – ook diegene die niet dagelijks met de cao werkt. Cao-partijen richten een werkgroep in om de nieuwe cao-tekst te

‘hertalen’. Daarbij is ook oog voor eventuele inhoudelijke te maken verbeterslagen. De hertaling wordt ingebracht in de eerstvolgende cao-onderhandeling.

70 Cao Open Teelten

1 maart 2021 t/m 28 februari 2023

bijlage XXI Gedetacheerde werknemers (WagwEU)

In document COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 maart 2021 t/m 28 februari 2023 (pagina 67-70)