Dynamische Prioriteiten Lijst (DPL)

In document Kadernota Gemeente Borger-Odoorn Hoofdstraat AD EXLOO Postbus ZG EXLOO (pagina 39-43)

Hieronder presenteren we de DPL. Deze is uitgesplitst in:

- Voorstellen met hogere bestuurlijke prioriteit uit 2019;

- Nieuwe voorstellen met hogere bestuurlijke prioriteit;

- Bestuurlijke voorstellen met lagere prioriteit.

Nr. Onderwerp Structureel Incidenteel

2020 2020

Voorstellen met hogere bestuurlijke prioriteit uit 2019

1 Opbouwwerker veengebied 39.500

2 Werkbudget regenbooggemeente 10.000

3 Werkbudget inwonerparticipatie 50.000

4 Bijdragen BOCE beleidskader 118.000

5 Basis op orde/Betrouwbare overheid (I-transitieplan) 52.000

6 Duurzaamheidseducatie 10.000

7 Derde fase achterstallig onderhoud bomen 230.000

8 Beleidsmedewerker Economische zaken /Cittaslow 83.000 9 Beleidsintensivering communicatieadviseur 69.000

Subtotaal: 152.000 509.500

Nieuwe voorstellen met hogere bestuurlijke prioriteit

1 1. Regiodeal 205.000

2. Regiodeal uitvoeringskosten p.m.

2 Evaluatie Sociaal Domein/doorontwikkeling Sociaal Domein p.m.

3 Duurzaamheid en energietransitie

1. Uitvoeringskosten 70.000

2. Project energietransitie p.m.

4 Gebiedsagenda de Monden

1. Projectleider p.m.

2. Herinrichting omgeving Mondkersheem 15.000

3. Begeleiding integraal kindcentrum/MFA

4. Pilot de Monden preventie p.m.

5 Projectleider winddossier 45.000

6 Koersdocument Organisatieontwikkeling p.m. 100.000

7 Budget dorps en wijksbudgetten p.m.

8 Voorbereidingskrediet nieuwbouw Esdal College Borger p.m.

9 Laaggeletterdheid 40.000

10 Voortgang schaapskudde 20.000

Subtotaal: 20.000 475.000

Bestuurlijke voorstellen lagere prioriteit

1 Medewerker verkeer/wegen 36.000

2 Sportpark Odoorn/Renovatie 1 hoofdveld per jaar 50.000

3 Canon van Borger-Odoorn 10.000

Subtotaal: 86.000 10.000

Totaal: 258.000 994.500

40

Het voorstel in de Kadernota 2020 is om de autonome voorstellen te honoreren. Deze voorstellen zijn toegelicht in het hoofdstuk Nieuw Beleid. De bestuurlijke voorstellen met hogere prioriteit en lagere prioriteit lichten we hieronder toe.

Toelichting voorstellen met hoge bestuurlijke prioriteit uit 2019 1. Opbouwwerker Veengebied

Portefeuillehouder: A. Trip MT-lid: B. Romani

Toelichting: uit onderzoek blijkt dat er met name in het veengebied behoefte is aan extra opbouwwerk. Gelet op de ontwikkelingen in dit gebied is het belangrijk om signalen uit de dorpen snel op te pakken. Opbouwwerk heeft naar verwachting een preventieve werking. Bij de bestedingsvoorstellen 2019 is besloten om de opbouwwerker veengebied voor de helft incidenteel en voor de helft structureel te honoreren. Voor 2020 stellen we voor om € 39.500 incidenteel beschikbaar te stellen.

2. Werkbudget Borger-Odoorn regenbooggemeente Portefeuillehouder: J. Seton

MT-lid: B. Romani

Toelichting: als regenbooggemeente draagt Borger-Odoorn uit dat iedereen erbij hoort en geaccepteerd moet worden in onze samenleving. Ongeacht wie of wat je bent. In de regenboogweek zijn we gestart met de eerste activiteiten. Ons voorstel is om in deze bestuursperiode € 10.000 per jaar beschikbaar te stellen.

3. Inwonerparticipatie Portefeuillehouder: H.G. Wind MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: in de begroting 2018 is € 50.000 beschikbaar gesteld als werkbudget voor inwonerparticipatie. In ons bestuursprogramma is inwonerparticipatie een speerpunt en daarom stellen we voor om in deze bestuursperiode € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen.

4. Bijdragen uitwerkingsmaatregelen BOCE beleidskader Portefeuillehouder: J. Seton

MT-lid: B. Marinussen

Toelichting: in de periode 2019-2021 is budget nodig voor de regionale beleidsagenda BOCE (samenwerkingsverband Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen). Het gaat om het BOCE-breed uitwerken van een aantal onderwerpen op het gebied van recreatie en toerisme, leefbaarheid, bereikbaarheid en omgevingswet. Hiervoor is een

projectorganisatie opgezet. De incidentele bijdrage voor 2020 bedraagt € 118.000.

5. Basis op orde/betrouwbare overheid Portefeuillehouder: J. Seton

MT-lid: B. Marinussen

Toelichting: het gaat hier om het bestedingsvoorstel 2019 voor de niet autonome

ontwikkelingen van de bedrijfsvoering. Het betreft voor 2020 een incidenteel budget van

€ 152.000. Dit bedrag is noodzakelijk voor het transitieplan I-organisatie

(gegevensbeheer en digicoach). Voor een groot deel (€ 100.000) kunnen deze ten laste van de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering worden gebracht. Het restant

(€ 52.000) komt ten laste van algemene middelen.

6. Duurzaamheidseducatie Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: duurzaamheid is in ons bestuursprogramma een speerpunt en daarom stellen we voor om ook voor 2020 € 10.000 beschikbaar te stellen.

41 7. Derde fase Achterstallig onderhoud bomen Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar

MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: in de raadsvergadering 28 februari 2019 is bij de bestedingsvoorstellen 2019 besloten om voor de eerste helft van 2019 een bedrag van € 65.000 beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om in de 1ste Bestuursrapportage 2019 voor de tweede helft van 2019 € 65.000 beschikbaar te stellen. Voor het jaar 2020 is € 230.000 noodzakelijk.

8. Beleidsmedewerker economische zaken /Cittaslow Portefeuillehouder: T. Houwing en J. Seton

MT-lid: B. Romani en J.Gorseling

Toelichting: de tijdelijke extra stimulans op gebied van Economische Zaken en Cittaslow werpt zijn vruchten af naar onze samenleving. Ons voorstel is dan ook om een

beleidsmedewerker voor economische zaken en Cittaslow voor een langere periode te continueren en hiervoor € 83.000 structureel beschikbaar te stellen, zodat we de medewerker vast in dienst kunnen nemen.

9. Beleidsintensivering communicatieadviseur Portefeuillehouder: J. Seton

MT-lid: D. de Vries

Toelichting: in het coalitieakkoord worden communicatie en dienstverlening als urgente thema’s gezien. Daarnaast zien wij het belang van goede interne communicatie zeker ook in het licht van het organisatieontwikkeltraject en onze veranderende rol in de samenleving. Het voorstel is om dit structureel te honoreren. Het gaat om een bedrag van € 69.000.

Nieuwe voorstellen met hogere bestuurlijke prioriteit 2019 1. Regiodeal

Portefeuillehouders: T. Houwing en F.A.J Buijtelaar MT-lid: B. Romani

Toelichting: in de raadsvergadering van 29 mei is voorgesteld om in te stemmen met het aangaan van ‘Regio Deal Zuid en Oost Drenthe’. Het benodigde budget voor het

gemeentelijk aandeel in de uitvoering van deze Regio Deal 2019 – 2022 bedraagt

€ 819.870. Dit betekent met ingang van 2020 tot en met 2023 dat jaarlijks een bedrag van € 204.967 in de begroting wordt opgenomen. Wij geven dit bestuurlijke

bestedingsvoorstel een erg hoge prioriteit. De uitvoeringskosten om dit project te implementeren zijn p.m. geraamd. Zodra hierover meer bekend is, komen wij hierop terug.

2. Evaluatie Sociaal Domein/doorontwikkeling Sociaal Domein Portefeuillehouder: A. Trip/T. Houwing

MT-lid: B. Romani

Toelichting: voor de evaluatie Sociaal Domein vragen we voor 2019 in de BERAP 2019-I

€ 50.000 budget voor personele inzet en uitvoering. De kosten voor 2020 zijn nog op p.m. geraamd.

3. Duurzaamheid en energietransitie Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: in het bestuursprogramma is duurzaamheid een speerpunt. Verder komt er veel op onze gemeente af als het gaat om de energietransitie. We vragen daarom budget voor een projectleider duurzaamheid die een duurzaamheidsagenda kan opstellen. Hier komen onze beleidsmedewerkers niet aan toe, vanwege alle andere werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid en afval. We vragen voor 2019 € 70.000 budget. De inschatting is dat we ook in 2020 en 2021 € 70.000 per jaar nodig hebben. Hier komen we op terug bij de begroting 2020.

42 4. Gebiedsagenda de Monden

Portefeuillehouder: A. Trip/T. Houwing MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: dit bestedingsvoorstel bestaat uit verschillende deelprojecten. Dat zijn de volgende: een projectleider, de herinrichting omgeving Mondkersheem, begeleiding integraal kindcentrum/MFA en de pilot de Monden gericht op preventie. Concreet vragen we in 2019 middelen voor een projectleider (€ 60.000) en de begeleiding integraal kindcentrum/MFA (€ 30.000) in de BERAP 2019-I. De herinrichting omgeving

Mondkersheem vindt plaats in 2020 en de verwachting is dat de pilot de Monden kan worden betaald uit onze inleg voor de Regiodeal.

5. Projectleider winddossier Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: er wordt € 45.000 budget via de BERAP 2019-I gevraagd voor een

procesbegeleider voor het in te richten gebiedsfonds. De verwachting is dat er ook 2020 en 2021 € 45.000 benodigd is.

6. Koersdocument Organisatieontwikkeling Portefeuillehouder: J. Seton

MT-lid: B. Marinussen

Toelichting: er zijn middelen benodigd om uitvoering te geven aan het koersdocument

‘Naar een Open Huis met een stevig fundament’. De eerste helft van 2019 stond in het teken van ‘formatie passend bij onze taken en gewenst uitvoeringsniveau' en 'budgetten en middelen passend bij onze taken en gewenst uitvoeringsniveau’. In de tweede helft van 2019 gaan we door met het implementeren van deze pijler en pakken we de volgende pijlers uit het koersdocument op. Voor 2019 vragen we nu € 50.000. In 2020 en 2021 is de inschatting dat we € 100.000 per jaar nodig hebben.

7. Budget dorps- en wijksbudgetten Portefeuillehouder: H.G. Wind

MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: in 2019 stellen we een verdeelsleutel op en werken we aan visie, schema en uitvoering van de dorps- en wijksbudgetten. Ook gaan we in het najaar van 2019 bezig met voorwaarden voor de wijken en dorpen. We komen nog met een budgetaanvraag voor een concreet bedrag, maar we realiseren ons dat we dit gefaseerd op moeten bouwen, vandaar dat we dit bestedingsvoorstel momenteel op p.m. ramen.

8. Voorbereidingskrediet Esdal College Borger Portefeuillehouder: A. Trip

MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: op dit moment wordt het voorbereidingskrediet voor het Esdal College op p.m. geraamd. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een nieuwe huisvesting in Daalkampen.

9. Laaggeletterdheid Portefeuillehouder: A. Trip MT-lid: B. Romani

Toelichting: de aanpak laaggeletterdheid is al in 2017 gestart. Doel is om eind 2020 over de periode 2017-2020 totaal 300 laaggeletterden te hebben bereikt. Inmiddels is het plan van aanpak voor 2019 gestart. Voor 2020 vragen we € 40.000 om uitvoering te kunnen geven aan de aanpak laaggeletterdheid.

10. Voortgang schaapskudde Portefeuillehouder: A. Trip MT-lid: B. Romani

Toelichting: er wordt vanaf 2020 € 20.000 structureel gevraagd om voortgang te kunnen geven aan de schaapskudde van Exloo. Dit bedrag is benodigd zodat de herder een

43

acceptabele vergoeding kan ontvangen voor zijn werkzaamheden. In 2019 kunnen we het aanvullend benodigd budget nog dekken uit het reguliere cultuurbudget.

Bestuurlijke voorstellen lagere prioriteit 1. Medewerker wegen/verkeer

Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: in 2019 is een beleidsmedewerker wegen/verkeer (in vaste dienst)

aangetrokken. De dekking van de salariskosten 2019 van € 72.000 gebeurt op basis van 50/50 uit de projecten voor wegen en GVVP. Omdat binnen de projecten van het GVVP na 2019 geen ruimte meer is om 50% van de salariskosten ten laste te brengen van deze projecten, moet naar een andere dekking worden gezocht. Het benodigde budget ad

€ 36.000 plaatsen we op de DPL.

2. Sportpark Odoorn/renovatie 1 hoofdveld per jaar Portefeuillehouder: H.G. Wind

MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: het is een beleidswens om het sportpark Odoorn te renoveren. Dit voorstel is samengevoegd met het structureel maken van één hoofdveld per jaar (€ 50.000

structureel per jaar). Op dit moment heeft dit voorstel nog geen hoge prioriteit.

3. Canon van Borger-Odoorn Portefeuillehouder: A. Trip MT-lid: B. Romani

Toelichting: de wens is om een canon van Borger-Odoorn te maken. Met

een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. Hiervoor vragen we € 10.000 in 2020.

In document Kadernota Gemeente Borger-Odoorn Hoofdstraat AD EXLOO Postbus ZG EXLOO (pagina 39-43)

GERELATEERDE DOCUMENTEN