Duurzaamheid en Milieu

In document rstukkn. Waalre 2019 Jaarstukken 2020 (pagina 65-69)

07 Volksgezondheid en milieu

7.4 Duurzaamheid en Milieu

Wat willen we bereiken?

• Een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs, binnen de schaal en maat van de gemeente Waalre.

• Voortrekkersrol blijven vervullen in de regio op het gebied van duurzame energie en de zorg voor een beter milieu.

• Bij alle opgaven streven naar een duurzame balans tussen de drie P’s (ecologische, economische en sociale doelen).

• De duurzaamheidambities uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 actualiseren en waarmaken.

Wat gaan we er voor doen?

Periode 2018-2022

• Het huidige duurzaamheidsbeleid wordt versterkt voortgezet.

• Analyse uitvoeren van de huidige en toekomstige energievraag (elektriciteit, warmte en transport) en daarbij gepaard gaande uitstoot van CO2, zowel lokale situatie als op regionaal niveau.

• In beeld brengen van de lokale potentie van zonne-energie, windenergie en geothermie en dit door vertalen in ruimtelijk beleid waarin ook de betrokkenheid van inwoners is geborgd.

• Op basis van energievraag en potentie duurzame energiebronnen bepalen van het ambitieniveau voor de bestuursperiode 2018-2022.

• Opstellen van een geactualiseerd uitvoeringsprogramma Duurzaamheid met energie- en klimaatmaatregelen, projecten en plannen.

• Realiseren van energieprojecten uit het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

• Opstellen van een duurzaam warmteplan (aardgasarm) samen met stakeholders,

waaronder onze inwoners. Dit moet resulteren in een vastgesteld warmteplan uiterlijk in 2021.

• Starten met het uitvoeren van een warmteplan.

• Opstellen van een klimaatbegroting met bijbehorende klimaatverordening, zodat de energietransitie geborgd wordt middels een begrotingscyclus.

• Continueren van de projectleiding en invulling van het regionale project De Groene Zone tot 2020.

• Uitvoeren van diverse specifieke (lopende) opgaven en meer reguliere taken op het gebied van de (traditionele) thema’s bodem, geluid en externe veiligheid.

• Borging van duurzaamheid en milieuthema’s in de integrale omgevingsvisie.

Jaar 2020

• De Regionale Energiestrategie is vastgesteld en ten behoeve van de realisatie van deze strategie is een uitvoeringsprogramma opgesteld met energie- en klimaatmaatregelen, projecten en plannen.

• Er is gestart met het maken van de transitievisie warmte (warmteplan).

• De lokale potentie van zonne-energie, windenergie en geothermie is in beeld gebracht middels de RES. De uitkomsten hiervan zijn door vertaald in ruimtelijk beleid waarin ook de betrokkenheid van inwoners en andere stakeholders is geborgd.

• De projectleiding en invulling van het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone is gecontinueerd.

• Het zonnepark op het voormalige honkbalveld sportpark Waalre is gerealiseerd.

• Onze duurzaamheidsambitie is verankerd in de op te stellen Omgevingsvisie.

• In het kader van gezondheid is het noodzakelijk om de omgevingskwaliteit te monitoren en evalueren. Bovendien krijgen gemeenten er, in het kader van de Omgevingswet, taken bij ten aanzien luchtkwaliteit. Hiervoor hebben we samen met de regio een innovatief meetnet luchtkwaliteit ingericht. Binnen Waalre zijn meetpunten geplaatst

Wat is gerealiseerd in 2020?

• De concept Regionale Energiestrategie is vastgesteld. Daarnaast is de planMER grootschalige opwek gestart.

• Er is gestart met het maken van de transitievisie warmte (warmteplan), waarbij diverse partijen (zoals woningbouwcorporaties, WEL, Enexis) zijn betrokken.

• De potentie van diverse duurzame energiebronnen is middels de concept Regionale Energiestrategie in beeld gebracht.

• De projectleiding en invulling van het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone is gecontinueerd.

• Het zonnepark op het voormalige honkbalveld sportpark Waalre is gerealiseerd en in gebruik genomen.

• Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een zonnecarport boven het parkeerterrein Den Hof.

• Onze duurzaamheidsambitie is meegenomen in het proces om te komen tot de Omgevingsvisie.

• Er is een communicatiestrategie en -plan duurzaamheid en energie opgesteld.

• De beleidsregels coöperatief ontwikkelen van grootschalige zonne- en windenergieprojecten is door de gemeenteraad vastgesteld.

• Kleine energiebesparende maatregelen voor inwoners zijn gesubsidieerd middels de door het Rijk beschikbaar gestelde RRE-gelden.

• Waalre neemt deel aan een innovatief meetnet luchtkwaliteit.

Wat is de impact voor onze inwoners?

• De stakeholders (bedrijven, instellingen en onze inwoners) hebben inzicht in welke

concrete maatregelen nodig zijn voor de energietransitie en wat hun rol/bijdrage hierin is.

Inwoners, overheid en bedrijven/instellingen zijn zoveel mogelijk samen ‘eigenaar’ van de

energietransitie en van de resultaten die dat oplevert (een duurzame en energiezuinige gebouwd omgeving tegen redelijke kosten).

• Inwoners worden betrokken bij het aardgasvrij maken van hun woningen.

Wat heeft het gekost?

Vergelijking van de begroting 2020 met de rekening 2020 (baten en lasten gesaldeerd) levert de volgende verschillen op:

7.1 Volksgezondheid (voordeel 8.000)

• Voordeel op salariskosten van 6.000 7.2 Riolering (voordeel 248.000)

• Door vacatures zijn de salariskosten 21.000 lager dan begroot

• De kosten van uitbesteden vallen 10.000 lager uit

• Vanwege opvolging van de regels van de BBV mag een storting van 222.000 in de reserve riolering niet op dit taakveld worden gedaan maar via 0.10 storting reserves

• De kosten voor het verhelpen van verstoppingen vallen 4.000 hoger uit 7.3 Afval (nadeel 197.000)

• De opbrengst van oud papier en kledingcontainers is in 2020 21.000 lager dan geraamd

• Meerkosten vanwege aanbestedingstrajecten en accountantscontrole van 12.000

• De opbrengst van het afvalfonds verpakkingen voor het PMD vallen 97.000 tegen als gevolg van afrekening uit de jaren 2015 t/m 2019

• De post huisvuil geeft een nadeel van 58.000 hoofdzakelijk voor hogere kosten voor inzameling en verwerking van afval vanwege de Covid 19.

jaarrekenin

rekening 2019

begroting 2020

rekening 2020 Lasten volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid 622 637 679 671 7.2 Riolering 1.454 1.442 1.443 1.197 7.3 Afval 1.408 1.444 1.320 1.419 7.4 Milieubeheer 415 467 593 561 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 117 94 101 104 Totaal lasten volksgezondheid en milieu 4.016 4.084 4.136 3.952 Baten volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid 5 1 - -7.2 Riolering 1.546 1.578 1.595 1.597 7.3 Afval 1.799 1.800 1.679 1.581 7.4 Milieubeheer 13 6 37 21 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 33 56 65 53 Totaal baten volksgezondheid en milieu 3.396 3.441 3.376 3.252 saldo volksgezondheid en milieu 620 643 760 700

7.4 Milieubeheer (voordeel 16.000)

• De salariskosten milieubeheer geven een voordeel van 20.000

• Op kosten bodemverontreiniging is 260.000 minder uitgegeven

• De kosten voor naleving APV (uitbesteden Ergon) zijn 28.000 hoger en voor aanschaf 2 dienstfietsen is 6.000 uitgegeven

• Op het budget van meetnet luchtkwaliteit van 22.500 is maar 7.500 uitgegeven

• De kosten voor overlast honden en milieutoezicht zijn 11.000 hoger 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (nadeel 15.000)

• De onderhoudskosten zijn in 2020 3.000 meer dan in de begroting is opgenomen

• Voor opbrengst begraafrechten is 12.000 minder binnen gekomen

In document rstukkn. Waalre 2019 Jaarstukken 2020 (pagina 65-69)