De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

In document GEMEENTE ZONHOVEN. Jaarrekening Beleidsrapport Jaarrekening 2019 (pagina 23-0)

4. Samenvatting van de algemene rekeningen

4.2. De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

In het boekjaar 2019 is er een over te dragen overschot van € 1.899.606,68 in vergelijking met

€ 1.741.240,95 in 2018.

Boekjaar Vorig boekjaar

I. 21 882 285,82 20 603 975,90

A. Operationele kosten 21 451 212,24 20 238 238,90

1. Goederen en diensten 4 252 510,31 3 962 764,90

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8 020 563,04 7 702 395,18

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 1 869 797,27 1 573 006,76

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00

5. Toegestane werkingssubsidies 7 246 313,31 6 934 832,30

6. Andere operationele kosten 62 028,31 65 239,76

B .

Financiële kosten 246 246,38 150 319,73

C .

Uitzonderlijke kosten 184 827,20 215 417,27

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 97 430,00 60 991,99

2. Toegestane investeringssubsidies 87 397,20 154 425,28

II. 23 781 892,50 22 345 216,85

A. Operationele opbrengsten 21 906 268,12 20 509 608,30

1. Opbrengsten uit de werking 1 262 270,91 1 489 222,63

2. Fiscale opbrengsten en boetes 15 095 242,75 13 530 222,32

3. Werkingssubsidies 5 491 247,30 5 450 371,11

a. Algemene werkingssubsidies 5 427 954,06 5 378 381,17

b. Specifieke werkingssubsidies 63 293,24 71 989,94

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00

5. Andere operationele opbrengsten 57 507,16 39 792,24

B .

Financiële opbrengsten 1 833 716,38 1 834 498,55

C .

Uitzonderlijke opbrengsten 41 908,00 1 110,00

III. 1 899 606,68 1 741 240,95

A. Operationeel overschot of tekort 455 055,88 271 369,40

B .

Financieel overschot of tekort 1 587 470,00 1 684 178,82

C .

Uitzonderlijk overschot of tekort -142 919,20 -214 307,27

IV. 1 899 606,68 1 741 240,95

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00

B .

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00

C .

Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 1 899 606,68 1 741 240,95

Kosten

Opbrengsten

Overschot of Tekort van het boekjaar

Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 24

5. Toelichtingen bij de financiële nota 5.1 Toelichting jaarrekening

SCHEMA TJ1 : exploitatierekening per beleidsdomein

I. 19 827 661,35 258 494,39 8 531 426,93 2 777 784,77 1 914 346,48 2 908 005,27 3 437 603,51

A. 19 581 414,97 150 860,53 8 531 426,93 2 777 784,77 1 775 794,71 2 907 944,52 3 437 603,51

1. 60/1 4 252 510,31 93 136,93 1 964 651,88 111 693,96 164 084,51 731 830,67 1 187 112,36

2. 62 8 020 563,04 0,00 3 238 629,05 56 652,99 544 873,52 2 173 695,14 2 006 712,34

3. 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 649 7 246 313,31 0,00 3 328 146,00 2 609 437,82 1 066 836,68 0,00 241 892,81

5. 640/7 62 028,31 57 723,60 0,00 0,00 0,00 2 418,71 1 886,00

B. 65 246 246,38 107 633,86 0,00 0,00 138 551,77 60,75 0,00

C. 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. 23 214 865,90 20 631 142,36 252 626,52 75 694,72 561 917,53 1 227 271,02 466 213,75

A. 21 906 268,12 20 626 074,76 252 620,89 75 694,72 256 311,84 229 352,16 466 213,75

1. 70 1 262 270,91 102 877,95 194 613,77 64 313,61 256 311,84 206 077,12 438 076,62

2. 73 15 095 242,75 15 095 242,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 740 5 491 247,30 5 427 954,06 499,96 11 381,11 0,00 23 275,04 28 137,13

4. 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 742/7 57 507,16 0,00 57 507,16 0,00 0,00 0,00 0,00

B. 75 1 308 597,78 5 067,60 5,63 0,00 305 605,69 997 918,86 0,00

C. 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III .

3 387 204,55 20 372 647,97 -8 278 800,41 -2 702 090,05 -1 352 428,95 -1 680 734,25 -2 971 389,76 Recuperatie specifieke kosten OCMW

Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven

Rechthebbenden uit het overschot van het Code

Uitgaven

Operationele uitgaven Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 25

SCHEMA TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening

Code Jaarrekening

I. 19 827 661,35 18 815 551,87 18 357 165,08

A. 19 581 414,97 18 665 232,14 18 154 015,09

1. Goederen en diensten 60/1 4 252 510,31 3 962 764,90 3 615 534,88

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 8 020 563,04 7 702 395,18 7 330 691,03

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00

4. Toegestane w erkingssubsidies 649 7 246 313,31 6 934 832,30 7 188 697,23

5. Andere operationele uitgaven 640/7 62 028,31 65 239,76 19 091,95

B. 65 246 246,38 150 319,73 203 149,99

694 0,00 0,00 0,00

II. 23 214 865,90 21 820 415,67 21 873 698,32

A. 21 906 268,12 20 509 608,30 20 282 942,85

1. Ontvangsten uit de w erking 70 1 262 270,91 1 489 222,63 1 129 406,59

2. Fiscale ontvangsten en boetes 15 095 242,75 13 530 222,32 13 703 351,98

a. Aanvullende belastingen 14 551 594,81 13 031 991,46 13 152 820,23

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 6 393 274,79 6 295 624,92 6 031 294,21 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 7 838 424,62 6 385 271,47 6 775 369,11

- Andere aanvullende belastingen 7302/9 319 895,40 351 095,07 346 156,91

b. Andere belastingen 731/9 543 647,94 498 230,86 550 531,75

3. Werkingssubsidies 5 491 247,30 5 450 371,11 5 387 406,71

a. Algemene w erkingssubsidies 5 427 954,06 5 378 381,17 5 310 214,04

- Gemeente- of provinciefonds 7400 3 847 923,92 3 774 667,08 3 721 189,32

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,00

- Overige algemene w erkingssubsidies 7402/4 1 580 030,14 1 603 714,09 1 589 024,72

b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/9 63 293,24 71 989,94 77 192,67

4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00

5. Andere operationele ontvangsten 742/7 57 507,16 39 792,24 62 777,57

B. 75 1 308 597,78 1 310 807,37 1 590 755,47

0,00 0,00 0,00

III .

3 387 204,55 3 004 863,80 3 516 533,24 het boekjaar

Saldo

Operationele ontvangsten

Financiële ontvangsten

C Tussenkomst door derden in het tekort van Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overzicht van

het boekjaar Ontvangsten Uitgaven

Operationele uitgaven

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 26

SCHEMA TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

Code Totaal Algemene

I. 231,76 0,00 0,00 0,00 0,00 231,76 0,00

A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. 231,76 0,00 0,00 0,00 0,00 231,76 0,00

C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. 1.721.313,76 0,00 360.150,51 0,00 0,00 1.229.233,37 131.929,88

1.721.313,76 0,00 360.150,51 0,00 0,00 1.229.233,37 131.929,88

1. Terreinen en gebouw en 572.895,08 0,00 266.441,28 0,00 0,00 268.492,61 37.961,19

2. Wegen en overige infrastructuur 817.760,44 0,00 0,00 0,00 0,00 817.760,44 0,00

3. Roerende goederen 330.658,24 0,00 93.709,23 0,00 0,00 142.980,32 93.968,69

4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. 101.901,70 0,00 0,00 0,00 101.901,70 0,00 0,00

IV. 154.425,28 0,00 0,00 0,00 122.534,16 0,00 31.891,12

1.977.872,50 0,00 360.150,51 0,00 224.435,86 1.229.465,13 163.821,00 Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

Investeringen in immateriële vaste activa 21 260/4 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in 2906

materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

220/3-229

OCMW-verenigingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 Investeringen in materiële vaste activa

Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

DEEL 1 : UITGAVEN

Investeringen in financiële vaste activa

Extern verzelfstandigde agentschappen 280

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 27

II. 6.718,01 0,00 6.718,01 0,00 0,00 0,00 0,00

A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouw en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. 6.718,01 0,00 6.718,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Onroerende goederen 6.718,01 0,00 6.718,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.822,19 0,00 0,00 0,00 0,00 42.822,19 0,00

49.540,20 0,00 6.718,01 0,00 0,00 42.822,19 0,00

TOTAAL ONTVANGSTEN

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15 0 - 18 0 - 4 9 5 1/ 2

265/9 Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa

Verkoop van immateriële vaste activa 21 23/4

Andere financiële vaste activa 284/8

Verkoop van materiële vaste activa 22/7 Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Verkoop van financiële vaste activa 28 Extern verzelfstandigde agentschappen 280

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 28

SCHEMA TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

I. 10 980 232

1. Terreinen en gebouw en 220/3-229 449 944 572 895

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 398 986 817 760

3. Roerende goederen 23/4 486 554 330 658

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0

5. Erfgoed 27 0 0

B. 0 0

1. Onroerende goederen 260/4 0 0

2. Roerende goederen 265/9 0 0

C. 2906 0 0

III. 21 19 096 101 902

IV. 664 87 397 154 425

TOTAAL UITGAVEN 1 452 957 1 977 873 2 588 485

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

0

Investeringen in immateriële vaste activa 5 824

Toegestane investeringssubsidies 0

0 0

Overige materiële vaste activa 0

0

Extern verzelfstandigde agentschappen 0

Intergemeentelijke samenwerkings- 220

verbanden en soortgelijke entiteiten

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 967

OCMW-verenigingen

Investeringen in financiële vaste activa 1 187

0

Andere financiële vaste activa 0

Investeringen in materiële vaste activa

DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening

2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 29

1. Terreinen en gebouw en 220/3-229 0 0 0

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0

3. Roerende goederen 23/4 0 0 0

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0

5. Erfgoed 27 0 0 0

B. 379 150 6 718 258 641

1. Onroerende goederen 260/4 379 150 6 718 258 641

2. Roerende goederen 265/9 0 0 0

C. 176 0 0 0

Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

Verkoop van financiële vaste activa Extern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening

2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 30

SCHEMA TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen

Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen

20:Investeringen van interne organisatie en dienstverlening (2014 - 2019)

1 743 835,54 1 016 884,35 726 951,19 1 015 772,84 728 062,70 890 180,00 946 691,69 -56 511,69

40:Investeringen van ruimte en w onen (2014 - 2019)

680 404,03 645 792,64 34 611,39 624 331,28 56 072,75 15 000,00 4 705,43 10 294,57 50:Prioritaire investeringen van

w egeninfrastructuur (2014 - 2019)

9 596 124,24 4 690 095,02 4 906 029,22 4 688 035,79 4 908 088,45 493 937,00 42 822,18 451 114,82

51:Investeringen van infrastructuur (overige) (2014 - 2019)

4 996 080,82 3 380 289,44 1 615 791,38 3 346 248,29 1 649 832,53 0,00 266 998,30 -266 998,30 60:Investeringen van vrije tijd (2014 -

2019)

4 698 325,20 4 142 511,66 555 813,54 4 146 068,55 552 256,65 364 738,00 155 500,00 209 238,00 10:Prioritaire investeringen van algemene

financiering (2014 - 2019)

18 909,43 3 368,43 15 541,00 3 368,43 15 541,00 0,00 0,00 0,00

Uitgaven Ontvangsten

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 31

SCHEMA TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

I.

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1 .

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

. a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

. a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

d. Niet opgevraagd kapitaal (-) IV.

Totaal bestemde gelden 513 964 407 881 424 332

II. Investeringen 513 964 407 881 424 332

Rioleringsfonds 513 964 407 881 424 332

I. Exploitatie 0 0 0

Rioleringsfonds 0 0 0

8 268 665

Bestemde gelden Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017

Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 10 051 092 8 431 990

Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0

Bestemde gelden voor investeringen 0902 513 964 407 881 424 332

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 10 565 056 8 839 871 8 692 997

Bestemde gelden (toestand op 31 december) 513 964 407 881 424 332

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 1 725 185 146 874 339 258

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 8 839 871 8 692 997 8 353 740

102 0 0 0

101 0 0 0

178 0 0 0

4949-4959 0 0 0

2903/4 0 0 0

Overige transacties 0 0 0

Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3 126 36 591 34 939

4943/4 3 126 36 591 34 939

Ontvangsten 3 126 36 591 34 939

Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0

2905 0 0 0

100 0 0 0

Overige transacties 0 0 0

178 0 0 0

171/4 0 0 0

Toegestane leningen 2903/4 0 0 0

Aflossing financiele schulden 772 713 966 248 972 700

421/4 772 713 966 248 972 700

Andere (B-A) -769 587 -929 658 -937 761

Uitgaven 772 713 966 248 972 700

Uitgaven 21/28-2906-664 1 452 957 1 977 873 2 588 485

Ontvangsten 150-176-180-21/

Investeringsbudget (B-A) -892 433 -1 928 332 -2 239 514

7401 0 0 0

794 0 0 0

Ontvangsten 70/794 23 214 866 21 820 416 21 873 698

73 15 095 243 13 530 222 13 703 352

Exploitatiebudget (B-A) 3 387 205 3 004 864 3 516 533

Uitgaven 60/5-694 19 827 661 18 815 552 18 357 165

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening

2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 32

5.2. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019 (Schema TJ)

BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer

Subsidie aan 11.11.11 actie 620,00 620,00 620,00 0160 2019140159

Werkingsbijdrage voor inleefreizen, noodhulp en projectsubsidies

2 855,00 0,00 0,00 0160 2019140155

Werkingsbijdrage ontwikkelingshulp aan het buitenland

20 000,00 22 855,00 22 854,90 0160 2019140154

Totaal : 23 475,00 23 475,00 23 474,90

Werkingsbijdrage Limburg.net 1 100 000,00 1 100 000,00 1 043 837,52 0309 2019140185

Subsidies in het kader van de actie 'campagne isoleren'

219 000,00 79 948,00 425,92 0309 2019000006

Totaal : 1 319 000,00 1 179 948,00 1 044 263,44

Werkingsbijdrage hernieuwbare energiebronnen

45 000,00 45 000,00 8 905,68 0329 2019140184

Totaal : 45 000,00 45 000,00 8 905,68

Werkingsbijdrage politiezone Limburg Regio Hoofdstad

2 362 919,00 2 368 349,00 2 368 349,00 0400 2019140462

Totaal : 2 362 919,00 2 368 349,00 2 368 349,00

Werkingsbijdrage hulpverleningszone Zuid-West Limburg

881 627,00 881 627,00 876 119,00 0410 2019140463

Totaal : 881 627,00 881 627,00 876 119,00

Werkingsbijdrage ivm dierenbescherming 508,00 508,00 212,50 0470 2019140179

Werkingsbijdrage ivm ongediertebestrijding 13 316,00 13 316,00 11 669,35 0470 2019140182 Totaal : 13 824,00 13 824,00 11 881,85

Subsidie vzw Toerisme 1 078,00 1 078,00 0,00 0520 2019140423

Werkingsbijdrage aan Regionaal Landschap Lage Kempen

7 000,00 7 050,00 7 000,00 0520 2019170007

Totaal : 8 078,00 8 128,00 7 000,00

Werkingsbijdrage voor LIRES (Limburgse Reionale Economische Samenwerking)

6 250,00 10 607,00 10 607,00 0590 2019170014

Totaal : 6 250,00 10 607,00 10 607,00

Werkingsbijdrage aan project 'Het Kolenspoor'

1 786,00 1 786,00 1 785,71 0600 2019170004

Totaal : 1 786,00 1 786,00 1 785,71

Werkingsbijdrage voor culturele verenigingen aangesloten bij cultuurraad

25 000,00 25 000,00 24 999,99 0705 2019140293

Werkingsbijdrage voor

samenwerkingsprojecten voor vereniging aangesloten bij cultuurraad

2 500,00 2 500,00 1 742,27 0705 2019140294

Totaal : 27 500,00 27 500,00 26 742,26 A. Werkingssubsidies

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 33

BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer

Subsidie aan de organisatie Hololool 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0710 2019150014

Subsidie aan de Zonneridders voor organisatie carnaval

2 750,00 2 750,00 2 750,00 0710 2019150013

Subsidie aan Koninklijke Vereniging van Oudstrijders

500,00 500,00 0,00 0710 2019150016

Werkingsbijdrage voor straat, wijk- en buurtfeesten

11 000,00 10 650,00 10 580,71 0710 2019140455

Totaal : 18 250,00 17 900,00 17 330,71

Subsidie aan vzw Rolmo voor organisatie muziekfestival

1 500,00 1 500,00 1 500,00 0712 2019150015

Subsidie aan Golazo Sports voor de organisatie van Superprestige Zonhoven

19 000,00 19 000,00 19 000,00 0712 2019140457

Werkingsbijdrage voor organisatie van carnaval

2 436,00 3 436,00 2 845,29 0712 2019150018

Werkingsbijdrage voor organisatie Zonhoven Live

350,00 350,00 0,00 0712 2019150019

Werkingsbijdrage voor organisatie van Hololool

3 500,00 3 500,00 3 363,17 0712 2019150017

Totaal : 26 786,00 27 786,00 26 708,46

Werkingsbijdrage voor jubilerende verenigingen

1 347,00 347,00 250,00 0739 2019140261

Totaal : 1 347,00 347,00 250,00

Werkingsbijdrage in functie van kwalitatieve uitbouw van sportclubs

48 000,00 48 000,05 48 000,02 0740 2019140388

Onderhoudssubsidie voor voetbal- en tennisterreinen

68 000,00 68 000,00 68 000,00 0740 2019170001

Totaal : 116 000,00 116 000,05 116 000,02

Werkingsbijdrage voor jeugdinfrastructuur 11 500,00 10 000,00 7 164,51 0750 2019140438

Werkingsbijdrage voor jeugdwerk 46 500,00 41 500,00 40 696,85 0750 2019140437

Totaal : 58 000,00 51 500,00 47 861,36

Werkingsbijdrage aan de kerkfabrieken 84 158,00 84 158,00 83 678,00 0790 2019140023

Totaal : 84 158,00 84 158,00 83 678,00

Werkingsbijdrage aan OCMW 2 528 704,00 2 528 704,00 2 528 704,00 0900 2019140161

Werkingsbijdrage aan Welzijnsschakel Zonhoven

3 977,00 3 971,00 1 852,00 0900 2019170013

Totaal : 2 532 681,00 2 532 675,00 2 530 556,00

Werkingsbijdrage voor I.G.L. 11 350,00 11 350,00 7 794,20 0911 2019170025

Subsidie aan Ter Heide voor organisatie Ter Heide Happening

2 500,00 2 500,00 0,00 0911 2019150012

Totaal : 13 850,00 13 850,00 7 794,20

Werkingsbijdrage opvoedingswinkel Hasselt 2 600,00 2 606,00 2 605,72 0944 2019140152

Totaal : 2 600,00 2 606,00 2 605,72

Werkingsbijdrage ter ondersteuning kinderopvanginitiatieven

34 400,00 34 400,00 34 400,00 0945 2019140151

Totaal : 34 400,00 34 400,00 34 400,00

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 34

6. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

6.1. Toelichting bij de balans (schema TJ7)

BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer

Investeringssubsidies van kerkfabrieken 0,00 0,00 0,00 0040 2019140024

Totaal : 0,00 0,00 0,00

Investeringssubsidies voor verbetering infrastructuur hondensport

0,00 30 000,00 0,00 0740 2019170009

Investeringssubsidie voor FC Melo Zonhoven voor aanleg C-veld

0,00 20 686,52 20 686,52 0740 2019160022

0,00 8 795,40 8 795,40 0740 2019180028

Investeringssubsidie voor Zonhoven United 70 000,00 0,00 0,00 0740 2019180027

Investeringssubsidies aan Basveld TC Zonhoven voor renovatie tennisvelden Basvelden

60 000,00 62 456,18 57 915,28 0740 2019140375

Totaal : 130 000,00 121 938,10 87 397,20

Nevenbestemming kerken 0,00 500 000,00 0,00 0790 2019180031

Totaal : 0,00 500 000,00 0,00

B. Investeringssubsidies

25 325 290,04 25 381 931,51

966,81 0,00

0,00 0,00

0,00 2 608 909,80

25 326 256,85 27 990 841,31

Boekwaarde op 1/1

Investeringen Boekwaarde op

31/12

I. Gemeenschapsgoederen 31 451 045,98 1 335 484,00 31 126 562,14

A. Terreinen en gebouwen 17 327 279,40 449 944,27 17 291 059,70

B. Wegen en overige infrastructuur 11 897 051,61 398 986,05 11 641 336,87

C. Installaties, machines en uitrusting 370 320,92 376 734,77 526 662,62

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 376 740,65 109 818,91 336 522,14

E. Leasing en soortgelijke rechten 1 479 641,40 0,00 1 330 968,81

F. Erfgoed 12,00 0,00 12,00

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 186 187,87 0,00 178 740,36

A. Terreinen en gebouwen 186 187,87 0,00 178 740,36

B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00

D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00

III. Overige materiële vaste activa 23 024 739,34 0,00 22 582 114,29

A. Terreinen en gebouwen 23 024 739,34 0,00 22 582 114,29

B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00

Totaal materiële vaste activa 54 661 973,19 1 335 484,00 -379 150,00 0,00 -1 675 368,40 0,00 53 887 416,79

-379 150,00 0,00 -7 953,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-379 150,00 0,00 -7 953,05 0,00

0,00 0,00 0,00

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Des-

0,00 -1 659 967,84 0,00

E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal financiële vaste activa 10 979,80 0,00 10 769,40 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00

D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 10 979,80 0,00 10 769,40 0,00

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa

Investeringen Des-

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 35 Aanpassing van beginkapitaal wegens toevoeging van uitgiftepremies Fluvius

De uitgiftepremies ten bedrage van € 2.653.568,85 werden niet eerder opgenomen in de boekhouding. Deze uitgiftepremies zijn in het verleden ontstaan en werden vermoedelijk ten onrechte niet in de NGB-boekhouding opgenomen waardoor ze bij de opmaak van de beginbalans BBC niet werden geconverteerd naar de BBC. Indien de oorsprong van deze uitgiftepremies inderdaad terug te voeren is tot een periode vóór de toepassing van de BBC, dan volstaat een correctieboeking in boekjaar 2019: AR 2810 @ AR 109 (enkel in de algemene boekhouding).

Aangezien het om een correctie van de beginbalans gaat, wordt het hiermee toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening 2019.

VII. Balans op einde boekjaar 2019 43 232 012,32 1 280 798,02 40 098 263,16 4 959 145,02 89 570 218,52

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019 1 899 606,68 1 899 606,68

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 525 118,60 525 118,60

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 42 822,18 42 822,18

2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00

1. Toevoeging aan herwaarderingen 35,81 35,81

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 35,81 -482 296,42 -482 260,61

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019 35,81 1 899 606,68 -482 296,42 1 417 346,07

V. Balans op einde boekjaar 2018 40 578 443,47 1 280 762,21 38 198 656,48 5 441 441,44 85 499 303,60

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 1 741 240,95 1 741 240,95

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 523 691,18 523 691,18

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 42 822,19 42 822,19

2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00

1. Toevoeging aan herwaarderingen 1 270 028,62 1 270 028,62

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1 270 028,62 -480 868,99 789 159,63

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 1 270 028,62 1 741 240,95 -480 868,99 2 530 400,58

0,00

III. Herwerkte balans 40 578 443,47 10 733,59 36 457 415,53 5 922 310,43 82 968 903,02

40 578 443,47 10 733,59 36 457 415,53 5 922 310,43 82 968 903,02

II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00

4. De mutatiestaat van het nettoactief

Overig I. Balans op einde boekjaar 2017

Totaal financiële schulden -3 102 896,17 0,00 772 712,84 0,00 -2 330 183,33

2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Leasings ten laste van het bestuur -117 545,94 0,00 117 545,94 -123 767,65 -123 767,65

1. Leningen ten laste van het bestuur -655 166,90 0,00 655 166,90 -573 257,57 -573 257,57

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -772 712,84 0,00 772 712,84 -697 025,22 -697 025,22

II. Schulden op korte termijn -772 712,84 0,00 772 712,84 -697 025,22 -697 025,22

2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Leningen ten laste van het bestuur -2 330 183,33 0,00 0,00 697 025,22 -1 633 158,11

0,00 0,00 697 025,22 -1 633 158,11

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -2 330 183,33 0,00 0,00 697 025,22 -1 633 158,11

3: Mutatiestaat van de financiële schulden

Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings

Aflossingen Overboekingen LT naar KT

Boekwaarde op 31/12

I. Financiële schulden op lange termijn -2 330 183,33

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 36

6.2. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN GESTELD VOOR REKENING VAN DERDEN op 31/12/2019

Belanghebbende gewaarborgde

schuld

OCMW 1.059.403,77 0130500 crediteuren wegens borgstelling OCMW's

Fluvius water 2.417.491,30 0130700 crediteuren wegens borgstelling intergem samenw verbanden Limburg.net containerpark 473.491,14 0130700 crediteuren wegens borgstelling intergem samenw verbanden Limburg.net containerpark 7.062,86 0130700 crediteuren wegens borgstelling intergem samenw verbanden Zonnehoef 1.086,05 0139000 crediteuren wegens borgstelling andere entiteiten

Basveld Tennis 696.356,93 0139000 crediteuren wegens borgstelling andere entiteiten totaal 4.654.892,06 0120000 debiteuren wegens pers zekerheden

DIVERSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

513.964,12 0901000 bestemd geld 2019 rioleringsfonds - toename

513.964,12 0910000 bestemd geld

6.3. De waarderingsregels

Algemene bepalingen

De waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit (‘going-concern’). De

waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie.

Aankopen die deel uitmaken van een investeringsproject en die een duurzaam karakter hebben worden opgenomen in de inventaris.

Elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde kan zijn : aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs, schenkingswaarde en inbrengwaarde.

Er wordt gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode.

Waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde zijn mogelijk om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen.

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 37 Bijzondere bepalingen

Vlottende activa

1. Liquide middelen en geldbeleggingen

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

2. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid kunnen de vorderingen overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

Als de insolvabiliteit van de schuldenaar is bewezen zal de vordering oninvorderbaar worden geboekt. Er zal tevens een minderwaarde worden geboekt voor het saldo van de vordering.

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

Belangen, aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Vorderingen op entiteiten die de gemeente op een

duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting. Op financiële activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.

2. Materiële vaste activa

- De initiële aanschaffingswaarde kan bestaan uit : de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, de vervaardigingswaarde, de inbrengwaarde of schenkingswaarde

- In geval van lijfrente moet een voorziening worden gevormd ten belope van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen - Activa die behoren tot het erfgoed en die worden verkregen door schenking of als de

aanschaffingswaarde of reële waarde van deze activa niet bepaald kan worden, zullen pro memorie in de balans worden gewaardeerd aan één euro

- Er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige vaste activa en overige materiële vaste activa

- Op materiële vaste activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 38 - In principe worden onderhouds- en herstellingskosten onmiddellijk als kost ten laste van het

resultaat van het boekjaar genomen

- Leveringen en werken die kaderen binnen een algemene renovatie worden wel opgenomen in de actiefzijde van de balans

3. Immateriële vaste activa

- De initiële aanschaffingswaarde kan bestaan uit : de aanschaffingsprijs, de vervaardigingswaarde en de lijfrente

- Op immateriële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing

Schulden

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel : - De nominale waarde ervan

- De aanschaffingswaarde indien schulden uitgedrukt worden in effecten - De som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal

vertegenwoordigen van de waarde van het materiaal vast actief in geval van leasing Schulden uit ruiltransacties en niet-ruiltransacties worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De waardering voor voorzieningen gebeurt geval per geval en in functie van het waar en getrouw beeld van de financiële situatie van de gemeente

omschrijving afschrijving afschrijv buit.ond.

in jaren

terreinen geen 15

kosten onderzoek en ontwikkeling 3 3

plannen en studies 3 3

gebouwen 30 20

installaties, machines, uitrusting 5 5 meubilair en kantooruitrusting 10 5

informaticamateriaal 3 3

rollend materieel 5 5

wegenis 30 15

overige infra betreffende wegen 5 5

waterlopen en waterbekkens 50 15

onroerende kunstpatrimonium geen geen

onroerend erfgoed geen geen

roerend kunstpatrimonium geen geen

roerend erfgoed geen geen

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 39 Netto actief

Het overig netto-actief wordt beschouwd als het verschil tussen totaal van activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans. De waarde wordt aldus bepaald door de waardering van het actief en het passief.

Het bepalen van de herwaarderingsreserves door de reële waarde op het moment van herwaardering te vergelijken met de boekwaarde van het desbetreffend actief.

Investeringssubsidies en schenkingen en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De verkregen subsidies worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend.

6.4. Bijkomende informatie

Evolutie van de schuld

jaar resterende schuld op 1/1

2008 16.677.164,83

2009 13.485.061,70

2010 12.623.349,09

2011 11.324.821,91

2012 10.158.710,33

2013 9.012.981,38

2014 7.891.267,83

2015 6.855.603,84

2016 5.892.908,66

2017 4.967.188,93

2018 4.029.427,48

2019 3.099.769,96

2020 2.330.183,33

Gemeente Zonhoven – Kerkplein1, 3520 Zonhoven

NIS-code 71066 – Toelichting bij de jaarrekening 2019 – volgnr dagboek 2018002730

Pagina 40

6.5 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten :

In de boekhouding werd voor Vooruitzien CV een bedrag van € 142,18 teveel aan deelnemingen (boekwaarde) geboekt. Dit wordt rechtgezet bij de eindejaarsboekingen van het dienstjaar 2020.

volstortingswaarde nog te storten boekwaarde

1 239,47 0,00 1 239,47

6 395,65 993,72 5 401,93

4 250,00 0,00 4 250,00

1 487,36 456,42 1 030,94

AANDELEN OPENBARE VERLICHTING FLUVIUS 545,38 0,00 545,38

15 692,07 0,00 15 692,07 1 706 617,97 0,00 1 706 617,97

AANDELEN BE - ELEKTR. UITGIFTEPREMIE FLUVIUS 2 653 568,85 0,00 2 653 568,85

519 747,14 0,00 519 747,14

150,00 0,00 150,00

14 374 375,00 0,00 14 374 375,00 1 784 436,12 0,00 1 784 436,12 2 082,36 661,07 1 421,29 718 116,72 0,00 718 116,72 2 250,00 1 687,50 562,50 22 500,00 0,00 22 500,00 2 936 600,00 0,00 2 936 600,00 636 870,00 0,00 636 870,00 4 181 225,00 1 574 618,06 2 606 606,94

966,81 0,00 966,81

29 569 115,90 1 578 416,77 27 990 699,13

AANDELEN AG - GAS FLUVIUS

AANDELEN AT - KABEL TV FLUVIUS

AANDELEN BT - KABEL TV FLUVIUS

AANDELEN V - ELEKTRICITEIT FLUVIUS

POOLSTOK POOLSTOK

DE WATERGROEP DE WATERGROEP

LIMBURG.NET LIMBURG.NET

NUHMA NUHMA

IGL IGL

KEMPISCH TEHUIS C.V.B.A. KEMPISCH TEHUIS C.V.B.A.

CIPAL CIPAL

VOORUITZIEN CV VOORUITZIEN CV

AANDELEN AE - ELEKTRICITEIT FLUVIUS AANDELEN BE - ELEKTRICITEIT FLUVIUS

AANDELEN AR - RIOLERING FLUVIUS

AANDELEN BR - RIOLERING FLUVIUS

ONESTO KREDIETMAATSCHAPPIJ NV ONESTO KREDIETMAATSCHAPPIJ NV

DE LIJN DE LIJN

In document GEMEENTE ZONHOVEN. Jaarrekening Beleidsrapport Jaarrekening 2019 (pagina 23-0)