3. Takenpakket

3.1 Doel van de functie 5

Als medisch milieudeskundige draag je bij aan het voorkomen en de vroegdetectie van, en interventie bij milieugezondheidsschade in Vlaanderen, door samen met collega’s een thema te behartigen en daarbinnen een aantal activiteiten op te nemen.

Naast de taken opgenomen hierboven (‘Vacature in het kort’) behartig je onderstaande zaken:

• Binnen het Medisch Milieukundig Netwerk ben je dossiermatig het 2e lijn aanspreekpunt van de MMK’s bij de Logo’s en de lokale besturen. Je adviseert de collega administraties zoals de VMM, de OVAM, het departement omgeving, …

• Samenwerken met Sciensano, het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde van de KULeuven en het kankerregister rond de surveillance van milieu-gerelateerde morbiditeit (INTEGO, kankerregister, UREG, IMA) en mortaliteit (in huis data en Be-MOMO), de VMM, de OVAM, VEKA, INBO, de beleidswetenschappelijke instituten VITO, PIH en Gezond Leven, … is een must. De medisch milieukundige inzichten die hieruit voortvloeien pas je toe in risicoanalyses en sensibilisatie, in gemotiveerde adviezen en toezicht binnen je specifieke functiecontext.

• Je werkt in teamverband. Je wordt aangestuurd door een thematisch verantwoordelijke collega en ondersteund door milieugezondheidskundige of milieu-artsen. Je past de inzichten toe binnen de dossiers en uitdagingen die zich aanbieden, steeds i.s.m. de actoren binnen het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. Hiervoor werk je proactief uitgaande van feiten en noden op het terrein, je ondersteunt de MMK’s bij de Logo’s, de lokale besturen, de andere beleidsdomeinen (Health in all Policies), de 1e lijn gezondheidsactoren, ea. … met advies bij de uitvoering van milieugezondheidskundige risico-inschattingen.

• Tevens participeer je aan, of organiseer je, vergaderingen met externe/interne instanties om aldus bij te dragen tot een goede uitvoering van de beleidskeuzes van de respectievelijk thematische

equipes (deels gesitueerd in de buitendiensten) t.a.v. jouw functie. Je zorgt er ook voor dat risico-gericht inzicht bekomen door dossieranalyse zo correct mogelijk geïmplementeerd wordt in concrete projecten, sensibiliserende initiatieven, adviesverlening en toezicht.

• Je volgt de gegevens, literatuur en de maatschappelijke evolutie van Milieugezondheidszorg en in het bijzonder van functiegebonden milieu-epidemiologisch en -toxicologisch inzicht van nabij op om je dossiers zo goed mogelijk te onderbouwen. Ook het klantgericht informeren en adviseren van externe instanties en personen over milieugezondheid behoort tot je takenpakket.

• Je verzamelt informatie over het werkveld en handelt vanuit wetenschappelijk en feitelijk inzicht, waarbij je rekening houdt met de meest recente ontwikkelingen en evoluties. Hierbij verlies je de lokale situatie en leefomgevingsfactoren m.b.t. een dossier niet uit het oog. Je woont activiteiten bij zoals studiedagen en congressen en volgt bijscholingen om voeling met het werkdomein te behouden en nieuwe initiatieven uit de sector op te volgen.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat Voorbeelden van activiteiten

Voorbereiding

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.

- Verzamelen, verifiëren en verwerken van de gegevens van signalen rond blootstelling of ziekte om over de nodige informatie voor de

dossierbehandeling te kunnen beschikken - Registratie en opvolging van de signalen

- Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken - Een werkplan opstellen om een plaatsbezoek (bedrijf, woning, woonzorgcentrum, school, kinderdagverblijf, ziekenhuis, ….) te verrichten

- Afhankelijk van de blootstelling of aandoening en van de uitgebreidheid van een eventuele

blootgestelde populatie of cluster, voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten via

wetenschappelijke tijdschriften in verband met de milieugezondheidskundige achtergrond en context Uitvoering

Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit.

Context:

Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en veiligheidsvoorschriften.

- Onderzoek bij adviesaanvragen

(omgevingsvergunning, woning, collectiviteiten, recreatieve omgeving, …); eventueel kan het hiervoor in uitzonderlijke situaties noodzakelijk zijn sommige activiteiten uit te voeren buiten de gewone

werktijden (avond, nacht, weekend) en in stressvolle situaties (publieke ongerustheid).

- Contacteren van MMK’s van de Logo’s, gemeenten, provincies, artsen, laboratoria, burgers, patiënten en

Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie

Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden. verzamelen van informatie en gegevens om de nodige maatregelen te kunnen nemen om

milieugezondheidsschade te voorkomen, te beperken of terug te dringen

- Veldonderzoeken rond (potentiële) milieugezondheidskundig relevante

blootstellingssituaties om ter plaatse de toestand in te schatten, vaststellingen te doen, aan individuen en groepen medische informatie te geven,

- Vanuit de milieugezondheidskennis Inschatten of eventueel noodzakelijke preventieve maatregelen nodig zijn

- Overleg met MMK’s, gemeenten, provincies, bedrijven, artsen, burgers (verenigd of individueel, potentieel blootgesteld en/of patiënt), preventiediensten - Deelnemen aan thematische werkgroepen en

“samenwerkdagen”

- Afspraken opvolgen betreffende werkverdeling en permanentie

Rapporteren

Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.

- Rapporteren aan de thematrekker(s) van de themagroep(en) waarin gewerkt wordt

- Rapporteren aan (partner)organisaties (PIH/VITO, VMM, WIV,…)

- Rapporteren aan de behandelend arts over genomen maatregelen

- Rapporteren aan lokale bewoner- en artsengroepen - Rapporteren binnen de interne opleidingsdagen voor

het gehele team (presentaties) Beheer van materiaal en/of gegevens

Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal (grondstoffen en werktuigen) en/of analyseren van gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.

- Meewerken aan de analyse en verwerking van geaggregeerde data (zoals zwemwater- en recreatiewateranalyses)

- Supervisie op stockbeheer en onderhoud materiaal (CO-meters, pH-meters, Chloormeters, … ….)

- Supervisie stockbeheer informatie (folders) Informeren

Informeren over producten, diensten, systemen of procedures met als doel er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.

Context:

Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

- Verwerkte gegevens uit databank (ORKA-zwemwater) of partnerinstanties (bv VMM) verspreiden en waar nodig toelichten

- Brochures aan instanties en burgers bezorgen

- Klantgericht informeren aangaande blootstellingen en blootstelling-effectrelaties aan burgers, gemeenten, verenigingen

- Klantgericht informeren van externe instanties en personen rond de toestand van infectieziekten in de regio en rond uitbraaksituaties.

Kennis m.b.t. het vakgebied

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie

- Er wordt gestreefd om minimaal 6 werkdagen op jaarbasis in te zetten op eigen

deskundigheidsbevordering gerelateerd aan de

van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te

voeren opdrachten voortdurend te verbeteren. functie (bijwonen van studiedagen en symposia, volgen van gespecialiseerde opleidingen, zelfstudie, …) - Jezelf op de hoogte houden van wetenschappelijke

literatuur om bij de uitvoering van je werk rekening te kunnen houden met recente ontwikkelingen en evoluties.

- Informatie over het werkveld verzamelen - Informatie-uitwisseling met vakgenoten - Jezelf actief inschakelen in interne thematische

werkgroepen

- Goede kennis en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied

- Dieptekennis en opvolgen van de reglementering en/of wetgeving binnen het vakgebied

Controle

Op het terrein controleren van de naleving van wetgeving, regelgeving, voorschriften of normen met als doel dwalingen op te sporen en eventueel correctieve acties te ondernemen of te laten ondernemen.

Context:

Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden

- Vaststellen of de voorgestelde of opgelegde maatregelen ter preventie of milderen van de milieugezondheidsschade genomen zijn en de afspraken nageleefd worden.

Optimalisatie van de werking/beleid

Vanuit de eigen specialisatie en ervaring adviseren over of input geven voor het (verder) uitbouwen en/of optimaliseren van de dienstverlening of het beleid met als doel de dienstverlening af te stemmen op het beleid van de entiteit.

- Meewerken aan het opstellen, actualiseren en verbeteren van richtlijnen en interne procedures binnen themawerkgroepen

Organisatie- en samenwerkingsvorm

Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt. Bouwt de kennis verder uit en verankert deze binnen de organisatie met als doel het kennisniveau op peil te houden.

- Dieptekennis rond het kernthema waarin de grootste proportie van de werktijd taken opgenomen worden - Goede kennis rond één ander kernthema

- Basiskennis rond de andere kernthema’s zodat in acute omstandigheden de basiswerking gegarandeerd kan blijven

4. PROFIEL

In document Zorg en Gezondheid zoekt een Medisch milieudeskundige Staalnemer - Veldwerker (pagina 5-9)