Kantoor van de onderneming. envoudig ge-meubileerd. Lang de wanden ka ten m t top-fle s hen, mon ter rubb r, enz. Aan den muur kaarten van Java en an de onderneming. Link deur toegang gevend tot het privé kantoor van

rom beer. Midden a hter ingang van buit naf.

Recht toegang tot de parti uliere vertr kken van den ad mini trateur. - Link en recht twee

hrijftafel, hrijfma hine, enz. enz.

R T

TOON

EL.

Andr'.

( ekl d in rijco turn - {,j'n I er n

b

nkap-p n. Shirt met m dern g strikt das. Zijn tI' kk !1 zIJn cherp I' en n rg;

k

r g worden. Hij zit acht r en schrij/tafi

I

'>n t

k

nt ~_n

k

nni -g \- m-g v I' n aang t k nd tut SpI' kt

t t

In/and h n b di ná). Hier, Mat lekas ambil soerat di kantorpo t dengan ini katrangan - naik dokar adja, ebab kov' ebeloemnia poekoel

lima moe ti edia di kant rp t. ou to nggoe apa kow' .

Mat.

Onko dokar T wan 7

A

n

d

r ' .

O. Ja, hier ato r pla, en nu I ka , (Mat

aj. Andr ' acht I' ct tu! I _ or[( rt gr t \, c:

n

n

papier. In zich z Ij prat nd). Zie zoo, ik gelo f, dat we er zlln. n ka taat in duplo. n oog trapport in duplo. én

k

li taat in dupl . , n regen taat in dupl . Ka af hriften - n la t not lea

t,

de b gro ting.

Ik

ben t h wel benieuwd, w

Ike

dir tie deze begr ting zal goedkeuren.

I

a u in a.

(Van recht,

h fd

ch r

de

cf, ur). Praat liJ tegenwoordig met z If

7

Andr '.

Ja, het vandaag rapportdag, indiening maandw rk en begro ting oor h t olgende o g tjaar. n m den tel niet kwijt te raken, zette ik een boom met m z If op ...•

78

C I a u sin a.

Aiakke ! rapportdag

!

Ou ie gaat niet mee tenni sen 7 (Komt h t kant r binn n. i 9 kt d in t nni tum ~ racket in de hand). AI ik den man tegenkom, d ie den eer ten rapportdag heeft uitge onden. dan ... .

Andr ' .

Ja~

Clau ientje. onze oorouders hadden fol-t rkamer en martelwerktuigen~ de moderne men eh heeft de koemp elan uitgevonden.

C I

a u In a.

Zoo is 't, en ik had er nog al zoo gevlast.

Maar ik wa heelemaal ergeten, dat het an-daag Woen dag i

A

n

d

r '

(M t b

do

ling m t plagen). Daar waren er me r, die dat ergeten waren.

C I

a u in a.

(f; I~

rmoed nd ) .

Wie dan 7

7 A

n

d

r '

(Lachend). Raad maar een

Clau ina.

Zeker die Mevrouw de Graaf! Ik heb daar strak de telephoon wel gehoord. ou~ is het niet zoo 7

Andr '.

Je mag nooit meer h t eerst raden, zou Bindie zeggen ... .

Clau ina.

Jij maakt overal grappen 0 er. Daarom papa altijd zoo op je gebeten.

A

n

d

r

é .

o

hé! Je papa. Laten we lie er 0 er wat prettiger praten .. . .

Clau Ina.

Nee, nee, Andr', praat er nu niet 0 er heen.

Hoe kunnen we nu ooit toestemming oor onze verlo ing krijgen, al jij altijd met papa 0 er-hoop ligt7

Clau ina~ laten we in vrede naam ni t ern tig

2

had bijgewoond. Oom heeft altijd eel met jou opgehad, CIa u ina! Maar zijn jicht heeft h m toch nog roeger weggehaald, dan ik ooit had kunnen ermoeden .. .. . .

Clau Ina.

Dat is nu alweer n maand geleden en vreemd, dat \ e nog niet geh ord h bben, hoe alle gereg Id zal word n. igenlijk ben jij de eenlge erfgenaam.

Andr '.

Candidaat- rfgenaam. om heeft ab oluut die bepaling in het te tament laten aanbrengen da r twijf I ik geen onde aan. Ik verwa ht dan ok p edig beri ht an den executeur-te tam ntair.

Wie

Dat i an oom.

C I

a u dat, Andr'

7

In

a.

A n d r '

otari D Ca tro, een oud-vriend

,

Dezelfde, met WI n p pa Clau Ina p' t ogenblik zoo druk mee c rre p nd rt 7

Andr ' .

Jui ti geldz nding n, nz. krijgt j papa op 't o 9 nblik van h m ge tuurd, t tdat uitg maakt i , wie d op Iger an oom zal zlln.

Clau Ina.

n wie mak n dat uit

7

Andr '.

De aande Ihouder . Wie de mee t aandeelen heeft,

h

eft ook het m t in de melk te brokkelen.

C I

a u In a.

n zou Zl hzelf du tot dire t ur van al deze ondernemingen kunn n b mbardeer n.

Andr ' . Precies.

Clau Ina.

n Je oom had de mee te aandeelen 7

6

A

n

d

r ' Zoo 't.

Clau Ina.

Dus al JIJ de erfeni krijgt, dan zou jij di-recteur an deze en al die andere ondernemingen worden 7

Andr'.

Vermoedelijk.

Clau Ina.

( ad nk nd).

En zou papa dat weten

7

Andr'.

Vermoedelijk.

Clausina.

Maar wat zal dat dan een pijnlijke toe tand

\ ord n.

Andr'.

Dat wordt h t ook, daarom zal je papa alle doen, om mij de erfeni te doen verliezen.

Clau Ina.

Dat gel of ik niet, Andr'. Papa een bul-lebak, dat geef ik t e, maar papa ge n

7

slecht menschl die willens en wetens iemand in het ongeluk zal torten .

Andr'.

Dat beweer ik niet, 't betreft hier alleen den trijd tot zelfbehoud, en als zoodanig zou ik zijn houding begrijpelijk inden. Daarbij komt nog, dat de botsingen tu schen je papa en mij meer an principiëelen aard zijn - het con er-vati m en de moderne tiid. Maar.. lieveling, daar zou ik dat lieve kopje maar niet mee erm eien; kom, ga tenni en, mijn collega' zullen zoo dadelijk hier zijn, en je papa zal zijn middagdutie wel a hter den rug hebben. Ander loopen we nog het risico, dat hij on hier o er alt.

Clau Ina.

. ... Maar toch, hemeer ik er 0 r piek r. . . André.

Neel n e, pieker jij nou niet; Je \ et, in Jan

00

t komt all terecht. Vooruit ga nu, ... . . daaaaaag (Ku

i).

Clau ina.

(T,rugkerndj AnJr ', \ i l i

A

n

d

r

n wat dan \

I!

I

a u (n

e " at belov n 7

Tracht go d maatj

m

t papa te worden.

André.

Da b loof ik - al d tijd eenmaal daar i .

Clau Ina.

Hoe

b

d el Je dat7

Andr '.

Zooal ik't zeg.

Clau Ina.

In ied r 9 val d du van JOU kant Je be t ....•.

Andr ' . In ieder geval . .... .

Clau (na.

n zal ie 0 k niet me r zo met me rouw

D

Graaf flirt n 7

A n r .

( lirnlach nd) Waar blijft deed an er-trouwen, zooe n pi htig afg legd 7

C I u I na.

Maar, ik kan r nl t teg n, An r Dat nare men h irriteert me, al ik zie, dat z zi h bij jou zoo opdringt - (pI

ts

'/ing) n al ZIJ m t de tooneel lub mee t - dan ga ik ruit.

Andr ' . Ze zal h u h ni t mee

cl

n.

Clau Ina.

ou, ze bewe rt tegen i d re n,

cl

t ze m e-peelt, en ze i al al lid aang n men.

A n d r '

Welke reden hadden we om haar te weigeren 7 Cia u ina.

Zie Je dan w I, dan doet z to h mee.

Dat i al lang rol an

90

André.

heelemaal niet noodzakelijk - ik heb met Sander afge pr ken om haar de dienstbode of van een oude dame te geven, en die weigert z natuurlijk. Vooral dame, die op een zekeren leeftijd komen, zIJn dood benauwd een oude rol te pelen.

Clausina.

'\ at pienter.

\Y/

elke r

I

i het, dan ga ik haar dat direct ertellen.

André.

ee, doe dat nou niet. Wacht tot de rol-erdeeling en lezing plaats heeft - and r krijg ik haar gezeur hier aan de telephoon ....••

Clau Ina.

Enfin, ik zal zwijgen - maar, dat zal moeite ko ten. Daag. - (Af). (AncIré kijkt haaf lachend na f1 gaat dan rd r m t ordenen van zijn

pap ra sn).

, Middag!

Middag!

TW D TOON L .

Andr' - Sanders.

Sa n der s.

A

n

d

r '.

Sanders.

Zijn de anderen er nog niet? Nou, dat er-wondert me. De heeren zijn mee tal een kwar-tier oor hun tijd. Heb jij alle klaar? Over-bodige vraag eigenlijk, met je administratie ben jij altijd nummer

é'

n. (Pauz ). Hoe hoog i je begrooting?

André.

Acht mille.

ander.

Blik ems, dat laag, dat lap Je Andr'.

la, maar het wordt ze en.

Sand r • Wat meen je?

I

m.

A

n

d

r '.

O. Ik heb er t\ e gemaakt. De eer t krijg je immer~ altijd terug. Zo laag kan

i

haar . k

f

on~e minde chef indt het

niet men, _

altijd n 9 t ho g.

a n

d

r

Ha - Ha - di go d, n t t r i u.

Z

g,

\ eet die

IJz

ren Hein

aL

dat w we ren nieuw tuk in tu eeren

7

Andr ' .

Ik d nk h t wel. Zijn d ht r doet to h m

7

ander.

~ at heft-ie 9 kank rcl tijden de repetitie van het vorige tuk. '\ etje n g7 n ik had altijd zo'n pret, al \ II ' a ond hadd n ge~

repeteerd of uit waren gewee t, dan wa hij altijd or IIV n morg n pr ent op de rol.

André.

(Glimlach nd). Ja, en wij waren net altijd een paar minuten roeger.

and r .

Ja. n dan kon I aan zijn nuit zi n, dat 'm dat t gen I

I. T h

h b jij eigenlijk hoog pel 9 ld,

D

Ri hard.

André.

Mijn werk wa to h in rde.

ander .

1eer dan dat - ik b \i nd raltij I en rgl Ie Ie t eel - en to h

h

b I n g tijd v or tenni en, t on I pelen, dat Grombe r je nu de zwa r te afd de fabri k heeft 9 gev n, In de h 0 natuurlijk, dat je 't zal afleggen ...

Andr ' . Daar ben ik to

h

z If bij.

a n d r .

Ja wel, zoolang Grombeer eerlijk p i p elt, maar tegen intrig b n je niet pg wa en .. . .

94

André.

Nu ja, we kennen hem toch, we weten nu zoo zoetjes aan al, welke pijlen-ie op zijn boog heeft.

Sander .

En toch, ik ben niet geru t ...

André.

Wat bedoel je 7

Sanders.

Heb Je daarstrak je post ontvangen 7 And ré.

Ja - ja natuurlijk, zooal iederen dag - dat zal iij toch wel 't beste weten, JIJ die de

post-trommelorteert.

Sanders.

Ja maar ... , hoeveel stuks heb jij ontvangen 7 André.

Kijken - twee - de courant en een kennis-ge ing van een aankennis-geteekend tuk uit Holland.

Ik heb mijn jongen direct naar het postkantoor gestuurd om 't te halen.

95

Sander Dus er was geen brief bij 7

A n d r é.

Een brief? Nee.

Sanders.

Moet er zijn. en roze enveloppe, sterk ge-parfumeerd - dus van een dame, denk ik.

A

n

d

r ' Vergis Je Je niet?

Sanders.

Neen, ik weet het heel po itief. De brief viel me op, omdat jij nooit van die brieven krijgt.

Ik heb den po tstempel nog na gekeken, hij kwam uit Soerabaia.

A

n

d

r

é.

En den afzender of zendster, heb je daar nog op gelet?

Sanders.

Stond er niet op.

Andr',

(P inz

nd). Vreemd, welke heer of dame zou mij uit oerabaia kunnen hrij en!

a n

d

r

\ eet je \ at ik nog reemder ind 7 Dat je dien brief niet ontvangen hebt. Zou mijn kebon den brief verl ren h bben 7

Andr',

aar, nou herinner ik mil I t , ik heb de po t niet van jou kebon ont angen. De jongen an den baa bra ht ze mij.

ander.

Daar h b je het al: L t op, wat ik je zeg , Trouwen J ik heb nog meer ermoeden.

Andr'.

Wel nee - ' t zal wel peen vergl mg of een tommiteit an di n Inlander beru ten,

ander.

Ik zal in ieder ge al tr k mijn kebon onder-handen nemen.

(Kijkt

do I' midd nd UI' naar buiten).

Kijk, daar k m n de adjudant n van den baa,

jok-~ jok - jok - jok, at een ka sian-t p n to h, en zoo uil uit d n keb n, I ijver, geen tijd

m te mandï'n,

A

n

d

r

é

~ lodel-emplo "5 . . . "

D RD T ON EL.

De origen, - Tin u en Pet ers.

(Tinus n P ters komen d I' midJend UI' n p.

Z

zijn b -

iden

9

kJ

d

in

vuit Ibm dd

rd

t to p paf.. aIJ .

S kk

n 0\' I'

ei

br ekspijp IJ

Or

t

bI' d 3 tuinh d IJ.

Z

stek n

in kj

eding ch rp al' bij Andr ' n

Sand

I' •

I ct rmt

n

r I

stat n ond

r

d 'n arm. Wann

r

z binn n

k

m 17,

blij\'

n ze ang t\ allig bij Ikaar, z dat

ig

nhj'k

tVo'

partij' n ntstaan.

D

m 9

nd-IJ den,' D Ri hard n Sander

contra

Pet I'

n

Tinu),

anders.

In document f ndien op het originele materiaal auteursrecht rust, dient men voor reproductiedoeleinden eveneens toe temming te vragen aan de houders , r an dit auteur recht. (pagina 41-51)

GERELATEERDE DOCUMENTEN