Delegatie in het bemiddelingscomité

In document HANDLEIDING BEMIDDELINGSPROCEDURES (pagina 23-27)

1. De delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité bestaat uit een even groot aantal leden als de delegatie van de Raad.

2. De politieke samenstelling van de delegatie is in overeenstemming met de verdeling van de leden van het Parlement over de verschillende fracties. De Conferentie van voorzitters stelt het exacte aantal per fractie te delegeren leden vast.

3. De leden van de delegatie worden voor elke afzonderlijke bemiddelingskwestie benoemd door de fracties, bij voorkeur uit de leden van de betrokken commissies, behalve drie leden die als vaste leden van de opeenvolgende delegaties worden benoemd voor een periode van twaalf maanden. De drie vaste leden worden door de fracties uit de ondervoorzitters gekozen en vertegenwoordigen ten minste twee verschillende fracties. De voorzitter en de rapporteur van de bevoegde commissie maken in elk geval deel uit van de delegatie.

4. De in de delegatie vertegenwoordigde fracties benoemen plaatsvervangers.

5. Niet in de delegatie vertegenwoordigde fracties kunnen elk één vertegenwoordiger sturen naar elke interne voorbereidende vergadering van de delegatie.

6. De delegatie wordt voorgezeten door de Voorzitter of door een van de drie vaste leden.

7. De delegatie besluit met meerderheid van haar leden. De beraadslagingen in de delegatie zijn niet openbaar.

De Conferentie van voorzitters stelt verdere procedurele richtlijnen vast voor de werkzaamheden van de delegatie in het bemiddelingscomité.

8. Over de resultaten van de bemiddeling, alsmede over eventueel ingediende amendementen of compromisvoorstellen, wordt door de delegatie tijdig verslag aan het Parlement uitgebracht teneinde het Parlement in staat te stellen overeenkomstig de bepalingen van het EG-Verdrag eventuele verdere procedurele stappen te doen.

Derde lezing - Behandeling ter plenaire vergadering Artikel 83 Gemeenschappelijke ontwerptekst

1. Indien in het bemiddelingscomité overeenstemming wordt bereikt over een

gemeenschappelijke ontwerptekst, wordt deze kwestie binnen zes weken of, bij verlenging, acht weken na de datum van goedkeuring van deze tekst door het bemiddelingscomité op de agenda van een binnen zes weken te houden plenaire vergadering geplaatst.

2. De voorzitter of een ander daartoe aangewezen lid van de delegatie in het bemiddelingscomité legt een verklaring af over de gemeenschappelijke ontwerptekst. Deze verklaring kan worden gevolgd door een kort debat.

3. Op de gemeenschappelijke ontwerptekst kunnen geen amendementen worden ingediend.

4. De gemeenschappelijke ontwerptekst wordt in zijn geheel in één keer in stemming gebracht. Deze wordt goedgekeurd met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

5. Indien in het bemiddelingscomité geen overeenstemming wordt bereikt over de

gemeenschappelijke ontwerptekst, legt de voorzitter of een ander daartoe aangewezen lid van de delegatie in het bemiddelingscomité een verklaring af. Deze verklaring wordt gevolgd door een debat.

D. Rechtsgrondslagen die krachtens het Verdrag van Amsterdam onder de medebeslissing vallen

Medebeslissing is nu van toepassing op 38 gebieden of soorten communautaire acties, verspreid over 31 verdragsartikelen, te weten:

Artikel 12 verbod van discriminatie op grond van nationaliteit,

Artikel 18 ** burgerschap: recht van burgers om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven,

Artikel 40 vrij verkeer van werknemers,

Artikel 42 ** vrij verkeer van werknemers: sociale zekerheid voor migrerende werknemers in de Gemeenschap,

Artikel 44 recht van vestiging,

Artikel 46 recht van vestiging: speciale behandeling van vreemdelingen,

Artikel 47, lid 1 starten en uitoefenen van werkzaamheden anders dan in loondienst, opleiding en voorwaarden voor toegang tot werkzaamheden:

wederzijdse erkenning van diploma’s,

Artikel 47, lid 2 ** maatregelen betreffende zelfstandigen: aanpassing nationale wetgeving,

Artikel 55 recht van vestiging: diensten,

Artikel 71, lid 1 vervoer: gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer, voorwaarden waaronder niet-residente vervoerders binnen de lidstaten mogen opereren, maatregelen ter verbetering van de veiligheid bij het vervoer,

Artikel 80, lid 2 zeevaart en luchtvaart,

Artikel 95, lid1 harmonisatie van de interne markt,

Artikel 129 werkgelegenheid: stimuleringsmaatregelen, Artikel 135 douanesamenwerking,

Artikel 137, lid 1 en 2 sociaal beleid: veiligheid en gezondheid van werknemers, arbeidsvoorwaarden, informatie en raadpleging van werknemers, gelijkheid van mannen en vrouwen, maatregelen ten behoeve van samenwerking bij de bestrijding van sociale uitsluiting,

Artikel 141 sociaal beleid: gelijke kansen en gelijke beloning, Artikel 148 Europees Sociaal Fonds: uitvoeringsbesluiten, Artikel 149, lid 4 onderwijs: stimuleringsmaatregelen

Artikel 150 beroepsopleiding: maatregelen die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen,

Artikel 151, lid 5 ** stimuleringsmaatregelen op het gebied van cultuur,

Artikel 152, lid 4 volksgezondheid: minimum kwaliteits- en veiligheidseisen voor organen en stoffen van menselijke oorsprong, bloed en bloedderivaten, maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied gericht op de bescherming van de volksgezondheid,

Artikel 153, lid 4 consumentenbescherming,

Artikel 156 trans-Europese netwerken: invoering, financiering,

Artikel 162 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (uitvoeringsbesluiten), Artikel 166 kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling, Artikel 172 onderzoek: goedkeuring van programma’s,

Artikel 175, lid 1 en 3 milieu: maatregelen, goedkeuring en uitvoering van programma’s, Artikel 179 ontwikkelingssamenwerking,

Artikel 255 doorzichtigheid: algemene beginselen en beperking van de toegang tot documenten,

Artikel 280 maatregelen ter bestrijding van fraude, Artikel 285 statistieken,

Artikel 286 bescherming van gegevens: instelling van een onafhankelijk controleorgaan.

** Eenparigheid van stemmen in de Raad

Wanneer het Verdrag van Nice eenmaal is geratificeerd, zal de medebeslissingsprocedure met 5 nieuwe terreinen worden uitgebreid: artikel 13, lid 2 (nieuw): maatregelen tegen vormen van discriminatie; artikel 65: justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (met uitzondering van de aspecten in verband met het familierecht); artikel 157, lid 3: specifieke maatregelen ter

ondersteuning van de industrie; artikel 159, alinea 3: specifieke maatregelen buiten de

Structuurfondsen en artikel 191: statuut van de Europese politieke partijen en in het bijzonder de regels inzake hun financiering.

E. Schematisch overzicht van de medebeslissingsprocedure

Voorstel van de Commissie aan het EP en de Raad

Eerste lezing Parlement:

Geen amendementen van het EP

Eerste lezing Parlement:

amendementen van het EP

Advies van de Commissie over amendementen van het EP

Eerste lezing Raad:

De Raad kan de tekst zonder wijziging goedkeuren

Eerste lezing Raad: de Raad keurt niet alle amendementen goed en stelt een gemeenschappelijk standpunt vast

Eerste lezing Raad: de Raad keurt alle amendementen goed en kan het besluit goedkeuren

Advies van de Commissie over het gemeenschappelijk standpunt Tweede lezing Parlement (termijn 3 + 1 maanden) Parlement hecht zijn goedkeuring

aan het gemeenschappelijk standpunt of neemt geen besluit

Parlement neemt amendeert het

Het besluit wordt geacht te zijn aangenomen

Advies van de Commissie over de amendementen van het EP

Het besluit wordt geacht niet te zijn aangenomen

Tweede lezing Raad (termijn 3 + 1 maanden)

De Raad keurt alle amendementen van het EP goed

De Raad keurt niet alle amendementen van het Parlement goed

Het besluit wordt aangenomen als gewijzigd

Het bemiddelingscomité wordt bijeengeroepen binnen een periode van 6 + 2 weken en heeft nog eens 6 + 2 weken om overeenstemming te bereiken

Geslaagde afronding van de bemiddeling

Niet geslaagde afronding van de bemiddeling

Het EP of de Raad slagen er niet in binnen de periode van 6 + 2 weken hun goedkeuring te hechten aan de gemeenschappelijke ontwerptekst

Goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst door het EP (meerderheid van uitgebrachte stemmen) en de Raad (gekwalificeerde meerderheid) binnen een periode van 6 + 2 weken

Geen besluit

Geen besluit Besluit

In document HANDLEIDING BEMIDDELINGSPROCEDURES (pagina 23-27)

GERELATEERDE DOCUMENTEN