Bijlage A Risicobeoordeling opkomende stoffen die de signaleringswaarde in drinkwaterbronnen overschrijden

3. Cumulatieve effecten en voorzorgsbeginsel

För   att   belysa   möjliggörande   och   begr nsande   faktorer   för   att   utveckla   en   multimodal   bedömningspraktik   analyseras   och   diskuteras   resultaten   i   relat-­ ion   till   tillg ngliga   verktyg   för   bedömning.   Vidare   diskuteras   resultaten   i   relation  till  angr nsande  praktiker  som  l rarutbildning.  Det  inneb r  att  vill-­ kor  för  l rares  arbete  och  l rande  blir  viktigt  att  uppm rksamma  utifrån  frå-­ gor  om  vilken  kunskap  som  kommuniceras  som  legitim  och  meningsfull  och   vilka   strukturer   som   produceras   och   reproduceras.   H r   erbjuder   Bernsteins   (1990;;   2000)   begreppsapparat   anv ndbara   redskap   och   utgör   det   raster   ge-­ nom  vilket  materialet  betraktas.  De  principer  som  reglerar  distributionen  och   struktureringen  av  kunskap,  det  Bernstein  (2000)  ben mner  som  den  peda-

gogiska apparaten,  belyser  dessa  aspekter  och  anv nds  i  studien  för  att  dis-­

kutera  möjligheter  och  begr nsningar  för  att  utveckla  en  multimodal  bedöm-­ ningspraktik.  

Den  pedagogiska  apparaten  beskriver  de  principer  som  ligger  till  grund   för   hur   kunskap   transformeras   till   pedagogisk   praktik.   Det   sker   genom   en   rekonte tualiseringsprocess  d r  kunskap  som  finns  i  samh llet  överförs  till   en   skolkonte t   och   transformeras   till   ett   skol mne   eller   en   undervisnings-­ praktik.   Bernstein   (2000)   såg   fr mst   akademin   och   forskningen   som   pro-

duktionsfältet   för   kunskap.   Kunskap   om   multimodal   te thantering   finns   på  

samh llsnivå   ven  i  te tpraktiker  som  journalistik,  reklam  och  filmskapande.   I  en  skolkonte t  reproduceras  denna  kunskap  om  te tskapande  i  skol mnet   svenska   och   hur   skrivundervisningen   tar   sig   uttryck   i   klassrumspraktiken.   D remellan  ligger  ett  offentligt  och  ett  pedagogiskt  rekontextualiseringsfält.   Det  offentliga  f ltet  (ORF)  styrs  av  staten  och  statliga  myndigheter  genom   vilken   kunskap   som   v ljs   ut   och   konkretiseras   på   en   övergripande   nivå   i   l roplanernas  kursplaner  eller  vad  som  utv rderas  i  nationella  prov.  På  det   pedagogiska  rekonte tualiseringsf ltet  (PRF)  verkar  sådant  som  lokal  l rar-­ utbildning,   l romedelsförfattare   och   fortbildningsaktörer   som   påverkar   hur   undervisningen   kommer   att   utformas.   I   studien   analyseras   d rför   l rarnas   bedömningar  i  relation  till  såv l  styrdokument  (ORF)  som  de  redskap  l rarna   presenterades  för  och  arbetade  med  i  studien  (PRF).    

Rekonte tualiseringsprocessen   styrs   av   tre   hieratiskt   ordnade   regler;;   de   distributiva-­,  rekonte tualiserande-­  och  evaluerande  reglerna.  De  distributiva   reglerna  styr  vilken  kunskap  som  görs  tillg nglig  för  vem.  De  verkar  n r  det   g ller   F-­3   l rares   kunskap   om   olika   resurser   för   meningsskapande   genom   beslut   på   statlig   nivå   om   utbildningsreformer.   E empelvis   har   reformer  av   såv l  l rar-­  som  gymnasieutbildning  påverkat  om  och  i  vilken  grad  estetiskt   inriktade   mnen   eller   kurser   ingår   i   utbildningen.   De   rekonte tualiserande   reglerna  som  styr  den  pedagogiska  diskursens   vad  och   hur  verkar  genom   hur   kunskapen   på   produktionsf ltet   reformuleras   och   transformeras   i   ORF   och  PRF  bland  annat  genom  de  verktyg  för  att  se  på  och  tala  om  multimodal  

elevte t  som  l rarna  har  eller  ges  tillgång  till.  De  evaluerande  reglerna  ger   villkoren  för  undervisningens  innehåll,  resultat  och  genomförande  på  klass-­ rumsnivå.   Det   handlar   om   n r   innehåll   omvandlas   till   utv rdering,   det   vill   s ga  hur  ett  undervisnings-­  eller  kunskapsinnehåll  i  undervisningen  utv rde-­ ras   och   bedöms.   Bernstein   beskriver   det   som   nyckeln   till   den   pedagogiska   praktiken  och  kondenserar  meningen  med  hela  den  pedagogiska  apparaten.  

Då  den  multimodala  te ten  och  ett  multimodalt  perspektiv  på  literacy  ut-­ manar   undervisningen   men   också   svensk mnets   gr nser   anv nds   i   studien  

ven   Bernsteins   (1990)   från   Durkheim   lånade   begrepp   det heliga   och   det

profana   för   att   identifiera   och   diskutera   sp nningsf lt.   Det   heliga   rör   det  

specifika  i  ett   mne  som  skiljer  det  från  alla  andra   mnen  och  som  av  före-­ tr dare  för  en  specifik   mneskonception  uppfattas  som   mnets  k rna,  något   som  inte   r  förhandlingsbart.  Vad  detta  heliga  eller   mnets  k rna  uppfattas   som   r  d rmed  inte  fi erat  utan  beroende  på  synen  på   mnets  syfte  och  inne-­ håll  vilket  kan  för ndras  över  tid.  De  sp nningsf lt  som  uppstår  genom  att   olika   mneskonceptioner  eller  diskurser  verkar  parallellt  kan  j mföras  med   de  sp nningsf lt  som  lyfts  fram  inledningsvis  i  artikeln.  Det profana  ligger   utanför  det  som  betraktas  som  heligt  och  förhåller  sig  till  konte tuella  krav   vilket   utmanar   mnet   och   mnesföretr darnas   identitet   till   e empel   genom   att  gr nserna  till  andra   mnen  blir  otydligare.  Relationen  mellan  det  heliga   och  det  profana  kan  v la  och  för ndras  över  tid.  Det  som   r  marginellt  i  en   tid   kan   senare   bli   det   heliga   i   ett   mne.   I   föreliggande   studie   anv nds   be-­ greppen  för  att  belysa  svensk mnets  relation  till  det  multimodala.  Det  heliga   representeras   av   det   som   i   analyserna   utkristalliseras   som   de   kvalitativa   aspekter   av   elevte t   som   framstår   som   icke   förhandlingsbart   genom   att   de   uppm rksammas  genomgående  i  l rarnas  bedömningar.  På  motsvarande  s tt   representeras  det  profana  av  det  som  tillkommer  och  vidgar  eller  ligger  utan-­ för  det  heliga.  

Design och genomförande

Studien  har  genomförts  inom  ramen  för  forskningsprojektet  Digitala arenor

i läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år  (DILS).  I  n ra  samverkan  

med  forskargruppen  arbetade  fyra  l rare  från  tre  klasser  i  tre  skolor  i  olika   kommuner  tillsammans  under  två  och  ett  halvt  år  för  att  utveckla  literacy-­ undervisningen  med  fokus  på  digitala  verktyg.  I  diskussioner  kring  erfaren-­ heterna  från  l rarnas  samverkan  lyftes  de  multimodala  te ter  som  eleverna   producerade  som  ett  område  l rarna  ville  utveckla  kunskap  om.  Deras  sista   gemensamma  projekt,  varifrån  materialet  till  föreliggande  studie   r  h mtat,   kom  d rför  att  handla  om  bedömning  och  progression  i  multimodal  te than-­ tering.  

Det  empiriska  materialet  utgörs  av  individuella  och  kollektiva  skriftliga   bedömningar  av  se  multimodala  elevte ter.  L rarna  gjorde  vid  två  separata  

Teoretiska utgångspunkter

För   att   belysa   möjliggörande   och   begr nsande   faktorer   för   att   utveckla   en   multimodal   bedömningspraktik   analyseras   och   diskuteras   resultaten   i   relat-­ ion   till   tillg ngliga   verktyg   för   bedömning.   Vidare   diskuteras   resultaten   i   relation  till  angr nsande  praktiker  som  l rarutbildning.  Det  inneb r  att  vill-­ kor  för  l rares  arbete  och  l rande  blir  viktigt  att  uppm rksamma  utifrån  frå-­ gor  om  vilken  kunskap  som  kommuniceras  som  legitim  och  meningsfull  och   vilka   strukturer   som   produceras   och   reproduceras.   H r   erbjuder   Bernsteins   (1990;;   2000)   begreppsapparat   anv ndbara   redskap   och   utgör   det   raster   ge-­ nom  vilket  materialet  betraktas.  De  principer  som  reglerar  distributionen  och   struktureringen  av  kunskap,  det  Bernstein  (2000)  ben mner  som  den  peda-

gogiska apparaten,  belyser  dessa  aspekter  och  anv nds  i  studien  för  att  dis-­

kutera  möjligheter  och  begr nsningar  för  att  utveckla  en  multimodal  bedöm-­ ningspraktik.  

Den  pedagogiska  apparaten  beskriver  de  principer  som  ligger  till  grund   för   hur   kunskap   transformeras   till   pedagogisk   praktik.   Det   sker   genom   en   rekonte tualiseringsprocess  d r  kunskap  som  finns  i  samh llet  överförs  till   en   skolkonte t   och   transformeras   till   ett   skol mne   eller   en   undervisnings-­ praktik.   Bernstein   (2000)   såg   fr mst   akademin   och   forskningen   som   pro-

duktionsfältet   för   kunskap.   Kunskap   om   multimodal   te thantering   finns   på  

samh llsnivå   ven  i  te tpraktiker  som  journalistik,  reklam  och  filmskapande.   I  en  skolkonte t  reproduceras  denna  kunskap  om  te tskapande  i  skol mnet   svenska   och   hur   skrivundervisningen   tar   sig   uttryck   i   klassrumspraktiken.   D remellan  ligger  ett  offentligt  och  ett  pedagogiskt  rekontextualiseringsfält.   Det  offentliga  f ltet  (ORF)  styrs  av  staten  och  statliga  myndigheter  genom   vilken   kunskap   som   v ljs   ut   och   konkretiseras   på   en   övergripande   nivå   i   l roplanernas  kursplaner  eller  vad  som  utv rderas  i  nationella  prov.  På  det   pedagogiska  rekonte tualiseringsf ltet  (PRF)  verkar  sådant  som  lokal  l rar-­ utbildning,   l romedelsförfattare   och   fortbildningsaktörer   som   påverkar   hur   undervisningen   kommer   att   utformas.   I   studien   analyseras   d rför   l rarnas   bedömningar  i  relation  till  såv l  styrdokument  (ORF)  som  de  redskap  l rarna   presenterades  för  och  arbetade  med  i  studien  (PRF).    

Rekonte tualiseringsprocessen   styrs   av   tre   hieratiskt   ordnade   regler;;   de   distributiva-­,  rekonte tualiserande-­  och  evaluerande  reglerna.  De  distributiva   reglerna  styr  vilken  kunskap  som  görs  tillg nglig  för  vem.  De  verkar  n r  det   g ller   F-­3   l rares   kunskap   om   olika   resurser   för   meningsskapande   genom   beslut   på   statlig   nivå   om   utbildningsreformer.   E empelvis   har   reformer  av   såv l  l rar-­  som  gymnasieutbildning  påverkat  om  och  i  vilken  grad  estetiskt   inriktade   mnen   eller   kurser   ingår   i   utbildningen.   De   rekonte tualiserande   reglerna  som  styr  den  pedagogiska  diskursens   vad  och   hur  verkar  genom   hur   kunskapen   på   produktionsf ltet   reformuleras   och   transformeras   i   ORF   och  PRF  bland  annat  genom  de  verktyg  för  att  se  på  och  tala  om  multimodal  

te thantering   som   Bearne   och   Wolstencroft   (2007)   beskriver   som   en   ökad   förmåga  att:  

 

• Best mma  modalitet  och  innehåll  anpassat  för  syfte  och  mottagare   • Strukturera  te ten  

• Anv nda  tekniska  redskap  för  kommunikativ  effekt   • Reflektera  kring  den  multimodala  te thanteringen    

Varje   punkt   e emplifieras   och   konkretiseras   av   Bearne   och   Wolstencroft   (2007)  genom  e empel  på  vad  respektive  förmåga  kan  inneb ra  och  hur  den   kan  ta  sig  uttryck  (se  bilaga).  Modellen  valdes  utifrån  att  den  dels  erbjuder   en  terminologi  för  att  tala  om  multimodal  te t,  dels  för  att  den  genom  e -­ emplifieringar   konkretiserar   multimodal   teoribildning,   som   i   Cloonans   (2011)  studie  uppfattades  som  abstrakt  och  svår  konte tualiserat  av  l rarna,   kopplat  till  den  pedagogiska  praktiken.  Punkt  2  och  3  i  workshopens  mini-­ förel sning  kompletterade  två  aspekter  som  tidigare  forskning  samt  vår  egen   granskning  av  Bearnes  och  Wolstencroft  modell  identifierat  som  brist.  Av-­ sikten   var   att   konkretisera   och   förtydliga   meningsskapandets   möjligheter   i   olika   modaliteter,   vad   som   möjliggörs   i   olika   modaliteter   samt   hur   te tens   komponenter  förhåller  sig  till  varandra  för  te tens  logik  och  koherens.  H r   tittade  vi  på  elevte ter  och  bilderbokste ter  och  diskuterade  vad  som  kom-­ municerades  i  respektive  medium  och  på  vilket  s tt  detta  gjordes.  Relationen   mellan   te t   och   bild   konkretiserades   genom   begrepp   h mtade   från   bilder-­ boksteori   och   litteraturvetaren   Nikolajevas   (2000)   bilderbokskategorier.   Bild-­te t  relationen  beskrivs  h r  som  symmetrisk  d r  bild  och  te t  ber ttar   samma  sak  eller  kompletterande  eller  e panderande  genom  att  komplettera   varandra.   Bild   och   te t   kan   också   förhålla   sig   motstridigt   till   varandra   an-­ tingen   kontrapunktisk   genom   ett   kreativt   ifrågas ttande   eller   ambivalent   genom  att  mots ga  varandra  på  ett  s tt  som  skapar  förvirring.  

Direkt  efter  miniförel sningen  och  de  gemensamma  diskussionerna  arbe-­ tade  l rarna  gemensamt  med  bedömning  av  tre  av  elevte terna  med  hj lp  av   Bearnes  modell  (Bearne  &  Wolstencroft,  2007  s.146)  i  utdrag  och  övers tt-­ ning  av  forskarna  (se  bilaga).  L rarna  diskuterade  te terna  och  samförfattade   sina  gemensamma  bedömningar  skriftligt.  Direkt  d rpå  fick  l rarna,  indivi-­ duellt  och  utifrån  samma  öppna  frågor  som  innan,  skriva  nya  bedömningar   (forts ttningsvis  kallade  efterte terna)  av  de  tre  resterande  te terna.  

 

Analys

Te terna   från   de   tre   bedömningstillf llena   analyserades   i   flera   steg.   Ana-­ lyserna  innebar  en  induktiv  ansats  med  såv l  upprepade  genoml sningar  av   materialet  som  helhet  som  analyser  av  dess  manifesta  och  latenta  innehåll.   Inledningsvis   gjordes   en   innehållsanalys   av   vad   som   kommenterades,   på   tillf llen  individuella  bedömningar.  Inför  tillf lle  två  genomfördes  en  works-­

hop  d r  l rarna  fick  ta  del  av  en  miniförel sning  kring  progression  i  multi-­ modal  te thantering  och  arbetade  tillsammans  med  bedömningar  med  hj lp   av  de  redskap  de  fått.  

De   se   elevte ter   som   anv nds   i   studien   har   valts   ut   av   l rarna   sj lva.   Alla  te ter  var  multimodala  och  kombinerar  te t  med  bild  eller  foto,  i  fyra  av   te terna   ingår   ven   ljud   och   i   tre   av   dessa   dessutom   film   och/eller   rörliga   inslag.   Två   te ter   från   varje   klass   distribuerades   i   l rargruppen   genom   att   l rarna  laddade  upp  valda  te ter  på  gruppens  gemensamma  wiki-­sida.  L rar-­ na  instruerades  att  skriva  en  bedömning  av  multimodal  te thantering  utifrån   följande  frågor  som  formulerats  av  forskargruppen,  baserat  på  såv l  etable-­ rad  bedömningspraktik  som  Bearne  och  Wolstencroft  (2007):  

 

• Vad   r  syftet  med  den  h r  te ten   • Vem  riktar  sig  te ten  till  

• Hur  fungerar  te ten  i  relation  till  syftet  

• Hur  fungerar  te ten  i  relation  till  t nkt  mottagare  

• Vad  visar  skribenten  att  hen  kan /  Vilka  styrkor  kan  du  se  i  den  h r   te ten  

• Vilka  utvecklingsområden  ser  du  

• Resonera  kring  hur  du  tycker  att  man  skulle  gå  vidare  för  att  eleven   ska   få   möjlighet   att   utveckla   sitt   multimodala   te tskapande   ytterli-­ gare.   E :   Vad   behöver   uppm rksammas   Vilka   strategier   kan   man   arbeta  med  Osv    

 

Workshopen  inleddes  med  att  l rarnas  initiala  bedömningar  (h r  kallad  för-­ te terna)   diskuterades   i   hela   gruppen.   D refter   höll   forskarna   en   miniföre-­ l sning  som  tog  upp:  

 

1. multimodala   te ter   i   kommentarmaterialet   till   kursplanen   i   svenska,  

2. hur   olika   komponenter   i   multimodal   te t   kan   bidra   till   me-­ ningsskapande  (Bearne,  2009ab)  

3. Nikolajevas   (2000)   bilderbokskategorier   som   illustrerar   hur   bild  och  te t  kan  förhålla  sig  till  varandra    

4. Bearne   och   Wolstencrofts   (2007)   ramverk   för   beskrivning   och  bedömning  av  multimodala  te ter.  som  utgår  från  en  so-­ cialsemiotisk   perspektiv   på   meningsskapande   (Halliday,   1978;;  Kress  &  van  Leeuwen,  1996/2006)  

 

Workshopen   innebar   att   l rarna   presenterades   för,   och   fick   arbeta   med   det   s tt  att  se  på  och  tala  om  multimodala  te ter  och  progression  i  multimodal  

te thantering   som   Bearne   och   Wolstencroft   (2007)   beskriver   som   en   ökad   förmåga  att:  

 

• Best mma  modalitet  och  innehåll  anpassat  för  syfte  och  mottagare   • Strukturera  te ten  

• Anv nda  tekniska  redskap  för  kommunikativ  effekt   • Reflektera  kring  den  multimodala  te thanteringen    

Varje   punkt   e emplifieras   och   konkretiseras   av   Bearne   och   Wolstencroft   (2007)  genom  e empel  på  vad  respektive  förmåga  kan  inneb ra  och  hur  den   kan  ta  sig  uttryck  (se  bilaga).  Modellen  valdes  utifrån  att  den  dels  erbjuder   en  terminologi  för  att  tala  om  multimodal  te t,  dels  för  att  den  genom  e -­ emplifieringar   konkretiserar   multimodal   teoribildning,   som   i   Cloonans   (2011)  studie  uppfattades  som  abstrakt  och  svår  konte tualiserat  av  l rarna,   kopplat  till  den  pedagogiska  praktiken.  Punkt  2  och  3  i  workshopens  mini-­ förel sning  kompletterade  två  aspekter  som  tidigare  forskning  samt  vår  egen   granskning  av  Bearnes  och  Wolstencroft  modell  identifierat  som  brist.  Av-­ sikten   var   att   konkretisera   och   förtydliga   meningsskapandets   möjligheter   i   olika   modaliteter,   vad   som   möjliggörs   i   olika   modaliteter   samt   hur   te tens   komponenter  förhåller  sig  till  varandra  för  te tens  logik  och  koherens.  H r   tittade  vi  på  elevte ter  och  bilderbokste ter  och  diskuterade  vad  som  kom-­ municerades  i  respektive  medium  och  på  vilket  s tt  detta  gjordes.  Relationen   mellan   te t   och   bild   konkretiserades   genom   begrepp   h mtade   från   bilder-­ boksteori   och   litteraturvetaren   Nikolajevas   (2000)   bilderbokskategorier.   Bild-­te t  relationen  beskrivs  h r  som  symmetrisk  d r  bild  och  te t  ber ttar   samma  sak  eller  kompletterande  eller  e panderande  genom  att  komplettera   varandra.   Bild   och   te t   kan   också   förhålla   sig   motstridigt   till   varandra   an-­ tingen   kontrapunktisk   genom   ett   kreativt   ifrågas ttande   eller   ambivalent   genom  att  mots ga  varandra  på  ett  s tt  som  skapar  förvirring.  

Direkt  efter  miniförel sningen  och  de  gemensamma  diskussionerna  arbe-­ tade  l rarna  gemensamt  med  bedömning  av  tre  av  elevte terna  med  hj lp  av   Bearnes  modell  (Bearne  &  Wolstencroft,  2007  s.146)  i  utdrag  och  övers tt-­ ning  av  forskarna  (se  bilaga).  L rarna  diskuterade  te terna  och  samförfattade   sina  gemensamma  bedömningar  skriftligt.  Direkt  d rpå  fick  l rarna,  indivi-­ duellt  och  utifrån  samma  öppna  frågor  som  innan,  skriva  nya  bedömningar   (forts ttningsvis  kallade  efterte terna)  av  de  tre  resterande  te terna.  

 

Analys

Te terna   från   de   tre   bedömningstillf llena   analyserades   i   flera   steg.   Ana-­ lyserna  innebar  en  induktiv  ansats  med  såv l  upprepade  genoml sningar  av   materialet  som  helhet  som  analyser  av  dess  manifesta  och  latenta  innehåll.   Inledningsvis   gjordes   en   innehållsanalys   av   vad   som   kommenterades,   på   tillf llen  individuella  bedömningar.  Inför  tillf lle  två  genomfördes  en  works-­

hop  d r  l rarna  fick  ta  del  av  en  miniförel sning  kring  progression  i  multi-­ modal  te thantering  och  arbetade  tillsammans  med  bedömningar  med  hj lp   av  de  redskap  de  fått.  

De   se   elevte ter   som   anv nds   i   studien   har   valts   ut   av   l rarna   sj lva.   Alla  te ter  var  multimodala  och  kombinerar  te t  med  bild  eller  foto,  i  fyra  av   te terna   ingår   ven   ljud   och   i   tre   av   dessa   dessutom   film   och/eller   rörliga   inslag.   Två   te ter   från   varje   klass   distribuerades   i   l rargruppen   genom   att   l rarna  laddade  upp  valda  te ter  på  gruppens  gemensamma  wiki-­sida.  L rar-­ na  instruerades  att  skriva  en  bedömning  av  multimodal  te thantering  utifrån   följande  frågor  som  formulerats  av  forskargruppen,  baserat  på  såv l  etable-­ rad  bedömningspraktik  som  Bearne  och  Wolstencroft  (2007):  

 

• Vad   r  syftet  med  den  h r  te ten   • Vem  riktar  sig  te ten  till  

• Hur  fungerar  te ten  i  relation  till  syftet  

• Hur  fungerar  te ten  i  relation  till  t nkt  mottagare  

• Vad  visar  skribenten  att  hen  kan /  Vilka  styrkor  kan  du  se  i  den  h r   te ten  

• Vilka  utvecklingsområden  ser  du  

• Resonera  kring  hur  du  tycker  att  man  skulle  gå  vidare  för  att  eleven   ska   få   möjlighet   att   utveckla   sitt   multimodala   te tskapande   ytterli-­ gare.   E :   Vad   behöver   uppm rksammas   Vilka   strategier   kan   man   arbeta  med  Osv    

 

Workshopen  inleddes  med  att  l rarnas  initiala  bedömningar  (h r  kallad  för-­ te terna)   diskuterades   i   hela   gruppen.   D refter   höll   forskarna   en   miniföre-­ l sning  som  tog  upp:  

 

1. multimodala   te ter   i   kommentarmaterialet   till   kursplanen   i   svenska,  

2. hur   olika   komponenter   i   multimodal   te t   kan   bidra   till   me-­ ningsskapande  (Bearne,  2009ab)  

3. Nikolajevas   (2000)   bilderbokskategorier   som   illustrerar   hur   bild  och  te t  kan  förhålla  sig  till  varandra    

4. Bearne   och   Wolstencrofts   (2007)   ramverk   för   beskrivning   och  bedömning  av  multimodala  te ter.  som  utgår  från  en  so-­ cialsemiotisk   perspektiv   på   meningsskapande   (Halliday,   1978;;  Kress  &  van  Leeuwen,  1996/2006)  

 

Workshopen   innebar   att   l rarna   presenterades   för,   och   fick   arbeta   med   det   s tt  att  se  på  och  tala  om  multimodala  te ter  och  progression  i  multimodal  

Förmåga att följa skriftspråkliga konventioner

I   vilken   mån   eleverna   visar   förtrogenhet   med   skriftspråkliga   normer   och   te ttypskonventioner   r  en  aspekt  av  kvalitet  som  rör  rent  skriftspråksm ss-­ iga  aspekter  av  elevernas  te tskapande.  Det  handlar  om  språklig  korrekthet   vad   g ller   stavning   och   interpunktion   och   om   hur   te ten   uppvisar   typiska   drag   både   vad   g ller   te tens   uppbyggnad   och   ordval.   Språklig   korrekthet   kommenteras   av   l rarna   såv l   i   förte terna   som   efterte terna   men   saknas   helt  i  de  bedömningar  l rarna  skrev  gemensamt.  D remot  finns  kommentarer   som  rör  te ttypiska  drag  vad  g ller  te tens  uppbyggnad  och  ordval  vid  alla   tre  bedömningstillf llen.  

I  kunskapskraven  för  åk3  anges  att  eleven  ska  kunna  anv nda  stor  bok-­ stav,   punkt   och   frågetecken   samt   kunna   stava   för   eleven   vanligt   förekom-­ mande  ord,  vilket  avspeglas  i  formuleringarna  i  för-­  och  efterte terna.  Bear-­ nes  punkter  behandlar  d remot  inte  dessa  aspekter  lika  e plicit  som  kurspla-­ nen   utan   talar   om   att   kunna   anv nda   tekniska   redskap   för   kommunikativ   effekt.  Kommentarerna  i  för-­  och  efterte terna  utgör  oftast  ett  generellt  kon-­ staterande   kring   språklig   korrekthet   som   Han   anv nder   stor   bokstav   och   punkt  på  r tt  st llen,  stavar  högfrekventa  ord  r tt men  visar  också  redan  i   förte terna  e empel  på  mer  specifika  formuleringar   Han  kan  stava  ord  som   han  sj lv  anv nder  så  att  orden  inte  byter  betydelse.  Han  anv nder  punkt  och   vid  ett  tillf lle  frågetecken,  d remot  anv nder  han  inte  stor  bokstav  mer   n   på  sitt  namn  vid  enstaka  tillf llen .  I  efterte terna  finns  ett  e empel  på  be-­ dömning   som   uppm rksammar   språkf rdigheten   inte   bara   utifrån   den   skrivna  te ten  utan  j mför  med  hur  eleven  l ser  sin  te t  i  den  ljudinspelning   som  presentationen  innehåller:   Skrivtekniskt  anv nder  hon  punkt,  stor  bok-­ stav  och  kommatecken.  Meningarna  blir  många  gånger  långa,  de  blir  tydli-­ gare  n r  man  lyssnar  på  henne  då  hon  stannar  d r  punkten  borde  stått.  

Vad  g ller  te ters  te ttypiska  drag  genom  dess  uppbyggnad,  innehåll,  or-­ ganisering   och   språkliga   drag   kommenterade   l rarna   vid   alla   tre   bedöm-­ ningstillf llena   anv ndningen   av   mnesspecifika   ord   eller   uttryck   som   kan   anses  typiska  för  en  viss  typ  av  te t.  I  den  gemensamma  bedömningen  samt   efterte terna  tillkommer  dessutom  kommentarer  om  språklig  variation  vilket   kan   kopplas   till   Bearnes   punkt   om   att   anv nda   redskap   för   kommunikativ   effekt  som  att   v lja  och  anv nda  en  variation  av  meningsstrukturer  för  spe-­ cifika  syften  (s.  146). Kommentarerna  i  förte terna  innehåller  formulering-­ ar  som  att  eleven   kan  reglerna  för  en  ber ttande  te t  eller   Skribenten  har   uppfattat   de   typiska   dragen   i   en   instruktion:   rubriken,   vad   behöver   man,   punktform  i  r tt  ordning,  att-­  göra-­ord. Efterte terna  d remot  visar  e empel   på  att  man  talar  om  te ttyp  utifrån  syfte  och  l mpligt  innehåll  för  detta  syfte,   f rgat  av  formuleringarna  i  Bearnes  första  punkt  om  att   v lja  modalitet  och   innehåll   för   olika   syften   och   mottagare   (s.   146).   ven   om   alla   elevte ter   som   bedömdes   var   multimodala   och   flera   utgjordes   av   presentationer   som  

In document Risicobeoordeling 42 opkomende stoffen in oppervlaktewaterbronnen voor drinkwaterbereiding : Probleemstoffen op basis van Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW | RIVM (Page 37-41)

Related documents