Borderellen en rekeninguittreksels

In document Klantenovereenkomst beleggingsclub (pagina 40-43)

41

Met betrekking tot de consultatie van de beurskoersinformatie verklaren (verklaart) (elk van) de Leden:

• uitsluitend te handelen in persoonlijke, niet-professionele hoedanigheid;

• bij geen enkele effectenbeurs, gereglementeerde markt, toezichthoudende instantie of professionele vereniging geregistreerd of erkend te zijn als professionele effectenhandelaar, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur;

• niet te handelen in de hoedanigheid van beleggingsadviseur of effectenhandelaar ongeacht of enig Lid ooit als dusdanig was erkend;

• de beurskoersinformatie die via www.bolero.be ter beschikking wordt gesteld, uitsluitend voor particuliere beleggingsdoeleinden van de beleggingsclub te zullen aanwenden, en geenszins te zullen gebruiken in het kader van enige professionele of commerciële activiteit;

• de beurskoersinformatie die via www.bolero.be ter beschikking wordt gesteld enkel voor eigen gebruik van de beleggingsclub te zullen aanwenden en op generlei wijze verder te zullen verspreiden aan derden, noch enige derde toegang tot deze informatie te zullen verschaffen.

Elk van de Leden legt deze verklaring eveneens af ten behoeve van de onderne-mingen, instellingen of autoriteiten waarvan de beurskoersinformatie in licentie werd verkregen en dewelke zich daarop jegens de Leden kunnen beroepen.

Verklaring m.b.t. Common Reporting Standards

De Leden bevestigen hierbij akkoord te gaan dat de informatie zoals vermeld in dit document alsook de informatie betreffende de rekening van de beleggingsclub gerapporteerd kunnen worden door KBC Securities N.V. aan de Belgische auto-riteiten en uitgewisseld kunnen worden met de autoauto-riteiten van andere landen waarmee België een overeenkomst ter uitwisseling van financiële informatie heeft gesloten waarin de beleggingsclub/Leden mogelijk fiscaal resident zijn.

De Leden bevestigen dat alle informatie in dit document volledig en correct is.

Bovendien verbinden zij zich ertoe een nieuw document binnen 90 dagen aan te leveren wanneer bovenstaande gegevens niet langer correct zijn.

Bescherming van de persoonsgegevens

1. De gegevens verstrekt in het kader van de opening van rekening en de gegevens verkregen in het kader van het gebruik van deze dienstverlening zullen door KBC Securities worden verwerkt.

2. De gegevens zullen in het kader van de contractuele relatie uitsluitend worden verwerkt voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, rekeningenbeheer, controle van de verrichtingen, en alle makelaarsactiviteiten van KBC Securities als beursvennootschap.

3. Zij kunnen ook worden gebruikt met het oog op het voeren van informatie of promotiecampagnes in verband met door KBC Securities aangeboden producten en diensten. De Titularis(sen) die niet wenst(wensen) gecontacteerd te worden in het kader van direct marketing kan (kunnen) op elk moment vragen om op de daartoe bestemde lijst te worden geplaatst.

4. Als u klant bent bij KBC Bank of CBC Banque, zullen deze gegevens ook worden meegedeeld aan KBC Bank N.V., Havenlaan 2, 1080 Brussel of CBC Banque N.V., Grote Markt 5, 1000 Brussel. Op deze manier kunnen zij uw posities aangehouden bij KBC Securities in rekening nemen bij het geven van beleggingsadvies. KBC Bank en CBC Banque kunnen deze gegevens ook aan wenden voor eigen commerciële doeleinden, als u hen hiervoor uw toestem ming geeft. De Leden die dit niet wensen, worden verzocht dit dan aan KBC Securities kenbaar te maken.

5. Verzet tegen de aanwending van uw persoonsgegevens door KBC Securities in het kader van direct marketing enerzijds en/of het meedelen van deze gegevens aan KBC Bank of CBC Banque anderzijds, kan gebeuren hetzij door een schriftelijk verzoek gericht aan onze dienst Beheer Persoonsgegevens, hetzij door dit op de daartoe voorziene pagina van onze website www.bolero.be te melden.

6. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens kent geregistreerde personen een recht van inzage van hun gegevens toe. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant zijn, kan de betrokkene de verbetering of verwijdering ervan vragen. Daartoe dient een ondertekend en gedateerd verzoek te worden gericht aan de dienst Beheer Persoonsgegevens, samen met een kopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de betrokkene.

Volmacht

De Leden stellen hierbij overeenkomstig artikel 5.6. van de Algemene Voorwaarden elk van de persoon of personen vermeld op pagina’s 4-9 aan als volmachtdrager2 (hierna “Volmachtdrager”), die door ondertekening van onderhavig document deze volmacht aanvaardt (aanvaarden), om elk afzonderlijk alle daden van beheer en beschikking in de meest ruime zin te stellen en opdrachten te geven met betrekking tot de Rekening en dit zonder voorbehoud of beperking en dit ongeacht eventuele andersluidende interne afspraken inzake beslissingsbevoegdheden.

In afwijking van voorgaande regel vereisen transfers van gelden en/of financiële instrumenten naar een andere rekening steeds een instructie van twee Volmachtdragers.

De Volmachtdrager(s) kan (kunnen) zich niet laten vervangen door een andere door hen aangeduide persoon.

De volmacht is van onbepaalde duur. Zij houdt op te bestaan vanaf het ogenblik dat zij wordt herroepen conform de modaliteiten van de Algemene Voorwaarden.

De Leden gaan er aldus mee akkoord dat dergelijke volmacht slechts kan worden ingetrokken op schriftelijk verzoek van de meerderheid van de Leden. Een nieuwe Volmachtdrager (tevens vertegenwoordiger in een onverdeeldheid met reglement) moet schriftelijk door een meerderheid van de Leden worden aangesteld.

De Volmachtdrager(s) is/zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk, samen met de Leden, voor eventuele debetsaldi op de geld- en effectenrekeningen onder het betrokken klantennummer evenals voor om het even welke andere verplichtingen ten aanzien van KBC Securities overeenkomstig de Algemene Voorwaarden.

De Volmachtdrager(s) bevestigt (bevestigen) dat zij de Algemene Voorwaarden van KBC Securities hebben ontvangen en erkent (erkennen) eveneens deze te hebben gelezen en volledig op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die hieruit ontstaan. De Volmachtdrager(s) verklaart (verklaren) bij deze volledig akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zullen zijn op alle verrichtingen met KBC Securities uit hoofde van deze volmacht.

Er moeten minimaal 2 – maximaal 3 Volmachtdragers worden aangesteld en geregistreerd in de systemen van KBC Securities.

De Volmachtdragers verbinden er zich toe om KBC Securities onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van ieder in- of uittreden van Leden, van ieder overlijden van een Lid of echtgeno(o)t(e) van een Lid, van wijzigingen in de identiteitsgegevens van de Leden, in hun burgerlijke staat, alsook van iedere wijziging in de gegevens vervat in de geschiktheidstest (test beleggingskennis en -ervaring). Zij zullen KBC Securities tevens de nodige stavingstukken van dergelijke wijzigingen desbetreffend bezorgen.

In geen geval kan KBC Securities aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen die zouden voortvloeien uit het niet (tijdig) naleven van de informatieverplichtingen, zoals in deze overeenkomst bepaald, door de Volmachtdragers van de beleggingsclub en ieder van de Volmachtdragers zal KBC Securities desbetreffende vrijwaren van alle aansprakelijkheid desbetreffende.

2 Enkel leden van de beleggingsclub mogen worden aangesteld als Volmachtdrager. In een onverdeeldheid met reglement zijn het ook enkel de vertegenwoordigers van de onverdeeldheid die als volmachtdragers kunnen worden aangesteld.

42

De volmachtdragers en ondertekende leden bevestigen hierbij:

1. het informatiedocument over het orderuitvoeringsbeleid van KBC Securities te hebben ontvangen, die te aanvaarden en bovendien uitdrukkelijk in te stemmen met de mogelijkheid voor KBC Securities om orders uit te voeren buiten een gereglementeerde markt of Multilateral Trading Facility;

2. uitdrukkelijk akkoord te gaan dat, wanneer een limietorder in aandelen genoteerd op een gereglementeerde markt als gevolg van de marktomstandigheden niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, KBC Securities dat limietorder publiek mag maken op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor andere marktpartijen, zonder daar evenwel toe verplicht te zijn.

Het informatiedocument kunt u steeds terugvinden op www.bolero.be/nl/support/documentcenter/mifid

voor “gelezen en goedgekeurd”

Handtekening:

Volmachtdrager 2 voor “gelezen en goedgekeurd”

Handtekening:

Volmachtdrager 1 voor “gelezen en goedgekeurd”

Handtekening:

Stap 6: Toestemming

43

In document Klantenovereenkomst beleggingsclub (pagina 40-43)

GERELATEERDE DOCUMENTEN