Bevindingen jaarverslagen 2002

In document Tweede Kamer der Staten-Generaal (pagina 90-101)

A Aantal deelnemingen per ministerie * , stand eind 1993 en 2003

Bijlage 5 Bevindingen jaarverslagen 2002

De Algemene Rekenkamer heeft zich in dit onderdeel beperkt tot een toetsing aan de volgende twee eisen:1

1. de inrichtingseis: opstelling overeenkomstig wet- en regelgeving;

2. de eis van de deugdelijke weergave: een waarheidsgetrouw en toereikend inzicht; meer concreet: juistheid en volledigheid van de begrotings- en realisatiebedragen (verplichtingen, uitgaven en ontvangsten) en van de saldi (saldibalans), verantwoording van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten op het juiste begrotings-artikel, en juistheid en toereikendheid van de toelichting.

In de tabellen zijn de volgende kwalificaties gebruikt.

d = «ja»

i = «deels» (bij voorschriften) of «beperkt» (bij deugdelijke weergave-normen)

s = «nee»

? = «onduidelijk» of «Niet vast te stellen»

– = «niet van toepassing»

–? = «nee/n.v.t.?» (d.w.z. hier is geen informatie over opgenomen, maar onduidelijk is of hier überhaupt sprake van is)

A GARANTIES

Tabel B.5.1: Mate waarin wordt voldaan aan voorschriften voor jaarverslagen voor garanties

Voorschrift BuZa Just BZK* OCW Fin Def VROM VenW EZ LNV SZW VWS

Garantieverplichtingen apart opgenomen in tabel

budgettaire gevolgen van beleid? i d s d i s d s s d s d

Informatie over inzet garanties opgenomen in

toelichting bij beleidsartikelen? d s d s d s s s d s s s

* Exclusief Koninkrijkrelaties.

Tabel B.5.2: Mate waarin wordt voldaan aan voorschriften voor saldibalansen in jaarverslagen voor garanties

Voorschrift BuZa Just BZK* OCW Fin Def VROM VenW EZ LNV SZW VWS

Aparte opname van post garantieverplichtingen? d d d d d s d d d d d d

Toelichting van post garantieverplichtingen? d d d d d d d d d d d d

Toelichting van omvangrijke bijstellingen van

aangegane garantieverplichtingen? s s d d i d –? –?

* Exclusief Koninkrijkrelaties.

1De derde eis, die in het algemeen aan jaar-verslagen wordt gesteld namelijk de recht-matige totstandkoming van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, blijft in dit kader buiten beschouwing. Dit is alleen te beoor-delen door middel van uitgebreid onderzoek van het financieel beheer.

Tabel B.5.3: Mate waarin sprake is van deugdelijke weergave van garanties in jaarverslagen

Voorschrift BuZa Just BZK1 OCW Fin Def VROM VenW EZ LNV SZW VWS

Aansluiting saldibalans met inventarisatie

Algemene Rekenkamer?2 s3 d d4 i ? d s5 d6 s7 d d i

Verantwoordingsinformatie – waar van toepassing –

vergelijkbaar met begrotingsinformatie? s d d i d s s s d i d

Verantwoording op juiste begrotingsartikel? d d d d d d d d d d d d

Inzichtelijke en toegankelijke verbale toelichting? i d d d i d i d i i i

Gelijksoortige presentatie? d d d d d d d s d d

Inzicht in samenstelling? d d d d i d d i d d d s

Inzicht in verloop? d i d d s d i i i i d i

Inzicht in waarderingsgrondslagen? d s s d d s s s s s s s

Inzicht in risico’s? i d d i i s s i s i s i

Inzicht in bijzondere mutaties? d –? –? –? –? –? d –? –? –? –?

Toelichting van overige opmerkelijke zaken? –? –? –? –? –? s –? –? –? –? –? –?

1Exclusief Koninkrijkrelaties.

2Indicatie juist- en volledigheid.

3Twee garanties zijn niet in de saldibalans opgenomen: het Herhuisvestingsfonds Raad van Europa (€ 119 mln.), is wel elders opgenomen, namelijk onder de ’Niet uit de saldibalans blijkende verplichtingen; De andere, Garantie Stichting Huisvesting OPCW ad€ 13 miljoen, had daar volgens het ministerie ook onder moeten worden verantwoord.

4Exclusief Koninkrijkrelaties: ook de saldibalans Koninkrijkrelaties sluit voor garanties aan.

5Het verschil betrof één garantie van 70 000 die niet in de saldibalans was opgenomen.

6Er is alleen een Afrondingsverschil.

7Dit verschil wordt verklaard door de garantie Kaderregeling Kredieten Touristische Accommodaties (KTA), die ten onrechte in 2002 nog op de saldibalans stond.

B LENINGEN:

Tabel B.5.4: Mate waarin wordt voldaan aan voorschriften voor jaarverslagen voor leningen

Voorschrift BuZa Just BZK* OCW Fin Def VROM VenW EZ LNV SZW VWS

Informatie over inzet leningen opgenomen in

toelichting bij beleidsartikelen d d i s s s d s

* Exclusief Koninkrijkrelaties.

Tabel B.5.5: Mate waarin wordt voldaan aan voorschriften voor saldibalansen in jaarverslagen voor leningen

Voorschrift BuZa Just BZK* OCW Fin Def VROM VenW EZ LNV SZW VWS

Aparte opname van post extra-comptabele vorderingen (waarvan leningen onderdeel

uitmaken)? d d d d d d d d d d d d

Toelichting van post extra-comptabele vorderingen? d d d d d d d d d d d d

Toelichting van vorderingen (w.o. leningen) met

relatief grote omvang? d i d d i d d d d d s d

Toelichting van ouderdom vorderingen (w.o.

leningen) door onderscheid naar liquiditeit/

opeisbaarheid? d s s s s s s d d s s s

Toelichting van oorzaak van de vorderingen (w.o.

leningen)? d s d d i d i i i i d i

Toelichting van ouderdom van direct opeisbare

vorderingen (w.o. leningen)? d d d s s i d i d s d i

* Exclusief Koninkrijkrelaties.

Tabel B.5.6: Mate waarin sprake is van deugdelijke weergave van leningen in jaarverslagen

Voorschrift BuZa Just BZK1 OCW Fin Def VROM VenW EZ LNV SZW VWS

Aansluiting saldibalans met inventarisatie

Algemene Rekenkamer?2 d 3 s ? d ? ? ? d ?

Verantwoordingsinformatie – waar van toepassing –

vergelijkbaar met begrotingsinformatie? i d s s s i s

Verantwoording op juiste begrotingsartikel? d d d d d d d d

Inzichtelijke en toegankelijke verbale toelichting? d i i d d d i

Gelijksoortige presentatie? i s d d d

Inzicht in samenstelling? d d s s d d i d

Inzicht in verloop? d d i i d s i s

Inzicht in risico’s? i d i s i i s s

Inzicht in mate van opeisbaarheid/oninbaarheid? i i s i i i i s

Inzicht in bijzondere mutaties? d d d – ? –? –? d –?

Toelichting van overige opmerkelijke zaken? d – ? –? s d –? –? –?

1Exclusief Koninkrijkrelaties.

2Indicatie juist- en volledigheid.

3Exclusief Koninkrijkrelaties: de saldibalans Koninkrijkrelaties sluit voor leningen niet geheel aan op de inventarisatie.

C DEELNEMINGEN:

Tabel B.5.7: Mate waarin wordt voldaan aan voorschriften voor jaarverslagen voor deelnemingen

Voorschrift BuZa Just BZK1 OCW2 Fin Def VROM VenW EZ LNV SZW VWS

Informatie over inzet deelnemingen opgenomen in

toelichting bij beleidsartikelen? s s d s s d s

1Exclusief Koninkrijkrelaties.

2De score «nee» bij OCW is veroorzaakt door het niet opnemen van één deelneming (NOB). Anders zou de score «n.v.t.» zijn vermeld.

Tabel B.5.8: Mate waarin wordt voldaan aan voorschriften voor saldibalansen in jaarverslagen voor deelnemingen

Voorschrift BuZa Just BZK1 OCW2 Fin Def VROM VenW EZ LNV SZW VWS

Aparte opname van post deelnemingen? s s d3 d d d d d d d d d

Toelichting van post deelnemingen? d s d d d d d d d

Waardering tegen aankoopprijs? ? s d d d ? s

Toelichting van deelnemingen in NV’s, BV’s en

(internationale) instellingen? i s i d i i d

1Exclusief Koninkrijkrelaties.

2De score «nee» bij OCW is veroorzaakt door het niet opnemen van één deelneming (NOB). Anders zou de score «n.v.t.» zijn vermeld.

3Ook de saldibalans Koninkrijkrelaties sluit voor deelnemingen aan op de inventarisatie.

Tabel B.5.9: Mate waarin sprake is van deugdelijke weergave van deelnemingen in jaarverslagen

Voorschrift BuZa Just BZK1 OCW2 Fin Def VROM VenW EZ LNV SZW VWS

Aansluiting saldibalans met inventarisatie

Algemene Rekenkamer?3 d4 s d d d d5 d

Verantwoordingsinformatie Vergelijkbaar met

begrotingsinformatie? s d s

Verantwoording op juiste begrotingsartikel? d d d d d d

Inzichtelijke en toegankelijke verbale toelichting? i s d d d i i d

Gelijksoortige presentatie? d s d d i

Inzicht in samenstelling? d s d d d i d

Inzicht in verloop? s s s s d s i s

Inzicht in waarderingsgrondslagen? s s d d d d s d

Inzicht in risico’s? s s i s s s s

Inzicht in werkelijke waarde? s s s s s s s

Inzicht in bijzondere mutaties? –? –? –? –? d d d –?

Toelichting van overige opmerkelijke zaken? –? –? d ? –? –? d

1Exclusief Koninkrijkrelaties.

2De score «nee» bij OCW is veroorzaakt door het niet opnemen van één deelneming (NOB). Anders zou de score «n.v.t.» zijn vermeld.

3Indicatie juist- en volledigheid.

4Exclusief Koninkrijkrelaties: ook de saldibalans Koninkrijkrelaties sluit voor deelnemingen aan op de inventarisatie.

5Alleen op totaalniveau van de post aansluiting met inventarisatie mogelijk vanwege ontbrekende specificatie.

Bijlage6Lijstgaranties VerklaringsymbolenAardgarantie:K=kredietgarantie;V=(her-)verzekering;E=exploitatiegarantie;l=liquiditeitsgarantie;D= garantieinzakedeelnemingen;O=overig •Individueel/Regeling:I=individuelegarantie;R=garantieregeling •Begunstigde:R=RWT’s;O=ondernemingen;P=(overige)privaatrechtelijkeinstellingen;B=burgers/ particulieren;D=decentraleoverheden;L=landen;I=Internationaleinstellingen;A=anders. •G=geenantwoord MinisterieNaamgarantieBedragenx1000Uitstaand risico2002AardIndividueel/ Regeling (aantal)1

Begun- stigdeJaarOntvangstenUitgaven 2002 premies/ provisies 2002

aflossing/ rente2002 BuZaKapitaalmarktleningenontwikkelingslanden21198501KR(278)L196401329315140 FokkersEthiopië23056KIL1996000 MinisterievanFinanciënSuriname123953KIL2001000 RaffinaderijSuriname20160KIL1975000 HervestigingsfondsRaadvanEuropa119300LII1978000 NIOnakomenverplichtingen(garantiemiddelen- voorzieningNIO)0EIR1975000 HuisvestingOPCW13206EIP1996000 JustitieFinancieringgebouwenparticuliereinrichtingen43400KR(10)P1988000 Procesrisico’sfaillissementscuratoren3865OR(249)A1993135 BZKOntvangstenBuZai.v.m.garantiewetSuriname- pensioenenOR(G)P1993839 HypotheekgarantieRijksambtenaren2766KR35)P1974 Renteenaflossingvanleningent.b.v.projectenperiode 1962–1992803KRO1962 LeningenNOI184533KRG1997 RenteenaflossingEuropeseInvesteringsbankaan NederlandseAntillen1164KIA1991 RenteenaflossingNederlandseParticipatiemaat- schappij59926GIO1998 BorgstellingrenteenaflossingprojectBelvedere, SintMaarten31447GIO1997 HotelPlantationBayenDutcho4330GIGG OCWBouwleningenaanacademischeziekenhuizen449011KR(42)P<1968 BouwleningenaanscholeneninstellingenVO33771KR(598)PG BouwleningenaanscholeneninstellingenBE10156KR(133)P<19682613 BouwleningenaanscholeneninstellingenHBO3744KR(39)P<1968 Leningenstudiefinanciering188OR(G)B<1986 IndemniteitsregelingverzendingTentoonstellings- goederen5000VIPG NederlandseOperastichting471KIP1988

MinisterieNaamgarantieBedragenx1000Uitstaand risico2002AardIndividueel/ Regeling (aantal)1

Begun- stigdeJaarOntvangstenUitgaven 2002 premies/ provisies 2002

aflossing/ rente2002 ArcheologischDienstenCentrumJoanWillems Stichting907VIP1998 GeldleningstichtingMuseumSlotLoevenstein680EIP1999 Achterborgovereenkomstvoorrestauratiesubsidievia hetnationaalrestauratiefonds73000GGGG FondsScheppendeToonkunst314OIP2000 FondsPodiumkunstenenAmateurkunst5225OIP2000 FondsvoordeFilm4957OIP2000 FondsBeeldendeKunst,Bouwkunst,Vormgeving16933OIP2000 Mondriaanstichting9076OIP2000 NederlandsFilmmuseum897KIP1997 FinanciënExportkredietverzekering6845000VR(481)O19832419614231280815 RegelingHerverzekeringInvesteringen590000VR(28)O1997154200 MultilateralInvestmentandGuaranteeAgency(MIGA)VR(G)O2004 RegelingBijzondereFinanciering389122KR(118)O197153536136 StichtingParticuliereParticipatieMaatschappijen2250OR(58)O199400370 DNBvoorbeschikbaarstellenvanfinancieringaanIMF11599824DR(4)R1980000 InternationalBankforReconstructionandDevelopment (IBRD)3831527DII1944000 MultilateralInvestmentandGuaranteeAgency(MIGA)31963DII1988000 AfricanDevelopmentBank(AfDB)171584DII1982000 AsianDevelopmentBank(AsDB)388272DII1966000 Inter-AmericanDevelopmentBank(IDB)310520DII1976000 EuropeanBankforReconstructionandDevelopment (EBRD)365800DII1990000 EuropeseInvesteringsBank(EIB)4628396DII1958000 EIBinzakeovereenkomstenvanLomé/Cotono72924KII1980001193 Schadealsgevolgvankernongevallen15882300VR(7)P199130000 VerplichtingenvanStichtingWaarborgfondsMotor- verkeer227LIR1989000 Herverzekeringvanschepenenluchtvaartuigenbij buitengewoneomstandigheden0VR(0)G1939000 Vrijwaringvanschadedooraansprakelijkheidsclaimsop PVKVIR1994 Vrijwaringvanschadedooraansprakelijkheidsclaimsop AFMVIR2002 AFMvoorgevalaanloopkostennietdoorberekend kunnenwordenEIR2003 DNBinzakedeelnemingindedoorBISteverstrekken kredieten0KIRG NederlandseHerverzekeringsmaatschappijvoor TerrorismeschadenVIO2003 Middle-EastandNorth-Africabank(MENA)113616DII1996000 EU-betalingsbalanssteunaanlidstaten808000LILG000 Procesrisico’sfaillissementscuratoren300ER(G)A1981000

MinisterieNaamgarantieBedragenx1000Uitstaand risico2002AardIndividueel/ Regeling (aantal)1

Begun- stigdeJaarOntvangstenUitgaven 2002 premies/ provisies 2002

aflossing/ rente2002 CrediteurenNederlandseWaterschapsbank684200KR(18)O1982000 GarantievolstortendeelnemingNederlandse Waterschapsbank1135DIOG000 WaarborgPostbankGGOG BorgtochtleningenACP-landenenLGOGR(G)LG GeschillenbeslechtingDNB72924GGRG Verzekeringnucleaireschepen3GR(0)OG DefensieBorgstellingtbvEurometaalopgen/optenemen geldleningen363KIO2000 OvereenkomstmetVerbondvanVerzekeraarsinzake verzekerbaarheidpersoneelpmGR(G)PG VROMStudentenhuisvestingCasaAcademica40000ERP1979n.v.t.n.v.t.0 Huurwoningen1555000OR(453)P1976000 Woningverbetering45000DR(0)PB1977000 StichtingWaarborgfondssocialewoningbouw0OIP1994000 StichtingWaarborgfondseigenwoningen0OIP1993000 StichtingIRC0OIP1979000 Collegevoordetoelatingvanbestrijdingsmiddelen0OR(0)R1993000 HABOGparticipantenCOVRApmEIRG000 RegelingBijzondereFinanciering:bodemsanerings- kredietengroterebedrijven0KR(0)O1993000 BodemsaneringBorgstellingenMKB331KR(9)O1994000 HuisvestingNIDOn.v.t.OIP1999n.v.t.n.v.t.n.v.t. VenWWachtgeldclaimsnabezuinigingenopwelzijns- instellingenSchipperszorg0VR(3)P1996 Openbaarvervoer848935KR(43)O19569800 Rente-enaflossingsbetalingendoorDNW7758KIP1976600 Rente-enaflossingsbetalingendoorFDM(Flevolandse DrinkwaterMaatschappij)3268KIP1986000 Rente-enaflossingsbetalingendoorWagenborg Passagiersdiensten1343KIO1984000 Rente-enaflossingsbetalingenopleningent.b.v.het openbaarvervoer1233760KR(62)R1978000 EZBorgstellingMKB1307821KR(18817)OG11517 COVA907560KIR1982/2003GGG BorgstellingWaterschaderegelingen255KR(G)O1994GGG AardgasprijsgarantieDuiven-Westervoort3491VID1989GG1 SENO/GOM269490VR(138)O19997G17717 Comp.DemKolecenstadsverwarming13000OIO2001GGG HerverzekeringInpress-8133903VRO1996GGG ExportkredietverzekeringEthiopië23054VIA1996GGG

MinisterieNaamgarantieBedragenx1000Uitstaand risico2002AardIndividueel/ Regeling (aantal)1

Begun- stigdeJaarOntvangstenUitgaven 2002 premies/ provisies 2002

aflossing/ rente2002 StichtingParticuliereParticipatieMaatschappijen(PPM) 1981761KR(nvt)O1981 InvesteringsgarantieOost-Europa(TRHIO)21503VR(G)GG LNVStichtingBorgstellingsfondsvoorLand-enTuinbouw50198KR(3670)O1951000 Renteenaflossingaankoopnatuurgebiedenen landschappen166709KR(47)PJaren50000 Gebouwenenterreinengesubsidieerdescholen agrarischonderwijs4100KR(33)RJaren60000 GebouwenStichtingStudentenhuisvesting275KIP1968000 SZWStichtingWerkenrode131000KIP1980000 VWSAchterborgstellingStichtingWaarborgfondszorgsectorpmKIP1999pmpmpm Voorzieningenvoornietsedentairepersonen15833KR(15)Pjaren 60/70000 VoorzieningenAllochtonegroepen72KR(14)Pjaren 60/70000 Voorzieningent.b.v.gehandicapten439941KR(950)P1971000 Inrichtingenvoordegezondheidszorg(garantieregeling 1958)1311513KR(750)P1958000 DeHoogstraat16070KIP1988000 AansprakelijkheidcollegevoorzorgverzekeringenpmGIRGpmpmpm MaatschapGynaecologiepmGIGGpmpmpm ZiektekostenpupillenpmGGGGpmpmpm InstellingenvoorSociaalCultureelWerk384KRPjaren80000 MaterieelVolksgezondheidpmVIPjaren70000 1Ingevalvaneengarantieregelingwaarondermeerdanééngarantieuitstaat,wordttussenhaakjeshetaantalvermeld. 2Bilateraleontwikkelingssamenwerking. 3Formeelbestaatdezegarantiestelling.Materieeliserechternooiteendergelijk,onderNederlandsevlagvarend,schipgeweestenvolgenshetministerieisooknietteverwachtendatop voorzienbaretermijneendergelijkschipindevaartzalwordengebracht.

Bijlage7Lijstleningen VerklaringsymbolenIndividueel/Regeling:I=individuelelening;R=regeling/leenfaciliteit •Begunstigde:R=RWT’s;O=ondernemingen;P=(overige)privaatrechtelijkeinstellingen;B=burgers/ particulieren;D=decentraleoverheden;L=landen;I=Internationaleinstellingen;A=anders. •Interest:inprocentenofV=variabel. •Looptijd:injarenofV=variabel;O=onbepaald;A=anders. •Aflossingsmethodiek:P=periodiek(maandelijks/jaarlijks);E=eenmalig(eindelooptijd);A=Anders. •Uitvoeringderde:J=ja;N=nee. •G=geenantwoord. MinisterieNaamleningBedragenx1000Uitstaand 2002Individueel/ regeling (aantal)1

Begun- stigdeJaarInterestLooptijdAflossings- methodiek BuZaBegrotingsleningenontwikkelingslanden271506R(32)L1978VVA AchtergesteldeleningSNV1815IP19920OA StichtingECDPM18378IP19860tot2006E BZKVijfjarenplan1972–197611519IA19672,5028P BegrotingssteunAruba29042IA19852,5030P Maatregeltussenbalans63324IA19912,5030P Consolidatielening1995NederlandseAntillen14543IA19952,5030P ContragarantieEuropeseInvesteringsbank(EIB)1164IA19912,50GG Water-enEnergiebedrijfAruba17360IA19952,5031P BegrotingsleningenviadeNPMNA18732IA19972,50GP NederlandseAntillenLiquiditeitssteun19840IA20002,50GG NederlandseAntillenaanvullendeLiquiditeitssteun49600IA20002,50GG OCWStudieleningen5443495R(ca. 400000)B1986VVP FinancieringdebiteurenParticipatiefonds4148IR19950OP RentelozeleningaanhetVervangingsfonds4090IR200102E FinanciënTurkije2108IL1971VOA IDASpecialActionAccount25653R(50)L1978VVA RaiIinfrabeheer(leennr.126)522384IR20025,2910E RaiIinfrabeheer(leennr.258)2IR20033,486E RaiIinfrabeheer(leennr.259)IR20033,837E CentraalOrgaanVoorraadvormingAardolieproducten (COVA)IR2003Nnb10E COVA(leennr.257)IR20034,0610E COVA(leennr.256+265)40000IR2003V6E COVA(leennr.249)20000IR2003V6E Postbank(gewonelening)387982IO19886,6325P Postbank(achtergesteldelening)142941IO20027,2525P Kliq(converteerbareachtergesteldelening)12000IO2002V5A Kliq(gewonelening)12000IO2002V5P CentraalOrgaanAsielzoekers(COA)(leennr.135)0IR20023,431E

MinisterieNaamleningBedragenx1000Uitstaand 2002Individueel/ regeling (aantal)1

Begun- stigdeJaarInterestLooptijdAflossings- methodiek COA(leennr.162)45000IR20023,081,5E COA(leennr.191)60000IR20022,761,5E VersneldeaanlegN1113424IO20024,815E RDW(leennr.260)12000IR20033,437E Justitie DefensieABPtbvkapitaaldekkingmilitairouderdomspensioen0R(G)P1999GGG BondProRegeIP1997010P KoninklijkeScheldeGroepIO2003015P VROMMilieubeheerinzakeCOVRA18200IR1996020E Woningwet1712R(23)B1902VVP Woonwagens640R(37)P/D1981VVP VenWRailinfrabeheer806000R(8)R2000VVE VoorfinancieringgeluidsisolatieSchiphol4538IP1994011P LuchtverkeersleidingNederland6645IR19940OG ProvincieZuidHolland13424ID2001VVG KLMluchtvaartschool10R(3)P1990VVP EZNedCar238235IO1998VVA KPN256923IOGGGG TPG72161IOGGGG RegelingTechnischeontwikkelingskredieten650631R(447)Div5,70VP MARIN6806IR20015,70OE GelderseOntwikkelingsMaatschappij680IR20010OE NoordelijkeOntwikkelingsMaatschappij489IP19940OE EIM1155IP200107A SBU84IO20010OE NMIleningA182IO19958,19GP NMIleningB962IO19957,69GP EZGemengdekredieten17303R(8)L19832,50VA TCY1702IP19980GE NESEC3199IP2000V14,5P OPTA7932IRG0OG TechnostartersNoord-Oost1310IP19960OE TechnostartersZuid-Oost1361IO19960OE TifanTechnologie1361IP19960OE Biopartner3620IP20000OE Filmfonds5672IP19980OE LNVNatuurmonumenten5IP19591,5045P StichtingGroningerLandschap40IP19651,5045P WageningenUniversiteitenResearchcentrum127010IR19994,5030P WageningenUniversiteitenResearchcentrum(afdeling Praktijkonderzoek)26550IR20005,2030P

MinisterieNaamleningBedragenx1000Uitstaand 2002Individueel/ regeling (aantal)1

Begun- stigdeJaarInterestLooptijdAflossings- methodiek WageningenUniversiteitenResearchcentrum(afdeling IAC/ILRI)5392IR20015,0030P SZWHolambra1056IPJaren704,00OP VWS 1Ingevalvaneenleningsfaciliteitwaarondermeerdanéénleninguitstaat,wordttussenhaakjeshetaantalvermeld. 2Cursief:Leningengeïntegreerdmiddelbeheer2003.Welmeegenomenintellingenvankenmerken.

In document Tweede Kamer der Staten-Generaal (pagina 90-101)