• No results found

Beheer en ontsluiting van de collecties

Archieven Algemeen

Einde 2012 omvatte het bestand archieven en documentatie 4.575 meter. De omvang van de aanwinsten besloeg 13,8 meter en materiële verzorging van eer-der in beheer genomen archieven deed de omvang van het bestand toenemen met 2,5 meter. Per saldo resulteerde door selectie en vernietiging van 71,3 meter echter een afname van het bestand met 55 meter (ruim 1 procent) ten opzichte van vorig jaar. Van het totale bestand was tegen het einde van het verslag-jaar 2.715 meter (tegen 2.770 meter aan het begin van het verslag-jaar) geborgen in de depots in de Pieterstraat. In de omvang van de archieven in de Andrieskapel (1860 meter) kwam geen verandering. Er werd een projectplan gemaakt om een aantal daar geplaatste archieven versneld op te schonen. Met de uitvoering werd een begin gemaakt door Bart Delbroek in het kader van zijn stage bij de archiefschool in Brussel.

In 2012 werd de inventarisatie van de archieven van de Boerinnenbond/

ZijActief voltooid. De inventaris werd op 19 april gepresenteerd aan het hoofd-bestuur. In het verlengde daarvan brachten ca. 180 afdelingsbestuurders van ZijActief een bezoek aan het SHCL op 27 en 29 november. Zij kregen een toelich-ting op het project en een minicursus over analoog en digitaal archiefbeheer in de afdelingen. In het verlengde van dit project werd in 2012 begonnen met de inventarisatie van het archief van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB). Deze kan worden gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Limburg en de LLTB zelf. Op 11 oktober werd aan de directie over de voortgang bericht. Het project zal worden afgesloten in maart 2014.

Het Limburgs Museum stelde een bedrag beschikbaar voor de inventarisatie van het archief van het Limburgs Volkskundig Centrum te Limbricht. Er werd een bewerkingsplan opgesteld voor het archief van de Mosa te Maastricht, maar dat leidde nog niet tot een opdracht. Omdat aangegane financiële ver-plichtingen voor de opname en de bewerking van het archief van Vallen/Taken Landschapsplanning te Roermond door de rechtsopvolger niet zijn nagekomen, zal hiervan alleen het meest relevante deel worden behouden.

Op het terrein van archiefbeheer wordt meer en meer samengewerkt met het RHCL, in de eerste plaats voor wat betreft de digitale aspecten. De volgende per-sonen waren gedurende het verslagjaar geheel of gedeeltelijk bij de werkzaam-heden van de afdeling betrokken: Zénabou Banse, Cees de Beyer, Bart Delbroek, Harm Duursma, Boy Gerrits, Hans van Hall, Mietie Hanssen, Marga Janssen,

Dirk van de Leemput, Michel Lemaire, Myra Loog, Andrea Peeters, Hubert van Roosmalen, Suzanne Souren, Herman Wijenberg en Max Wijnen.

Acquisitie, selecteren en vernietigen

Er werden drie archieven en documentaire verzamelingen en daarnaast nog een viertal aanvullingen verworven met een omvang van bijna 14 meter. Voor een specificatie zie bijlage 8.

Depotbeheer, verpakken en materieel verzorgen

Vooruitlopend op definitieve materiële verzorging werd 5 meter van de in het verslagjaar verworven bestanden voorlopig ingepakt. De archieven van de Industriebond FNV district Limburg, COC-Limburg en annexen, en een deel van het archief van de Boerinnenbond/ZijActief werden definitief materieel verzorgd. De werkzaamheden omvatten zoals gebruikelijk het stofvrij maken, ontdoen van metalen onderdelen en plastics en het voorzien van gebufferde zuurvrije materialen, dozen en etiketten. In totaal kwam 16,5 meter gereed.

Toegankelijk maken

In nauwe samenwerking met het RHCL werd verder gewerkt aan de invoer van gegevens in Mais-Flexis, het gezamenlijke digitale systeem voor beheer en dienstverlening. Het betrof onder andere verwerking van aanwinsten, van vervaardigde toegangen en verfijning van eerder ingevoerde gegevens. De in het verslagjaar voltooide nadere toegang op de 54.000 lidmaatschapskaarten van de Nederlands Katholieke Mijnwerkersbond werd opgenomen in dit digi-tale archiefsysteem. Op de inventarisatie van het institutioneel gedeelte van de archieven van de rechtsvoorgangers van het Vincent van Gogh Instituut in Venray (EAN 1181) vond een nabewerking plaats. Begonnen werd met de beschrijving en selectie van het omvangrijke bestand van de patiëntendos-siers in dit archief. Behalve aan de hiervoor al genoemde inventarisatie van het archief van de LLTB, werden in het verslagjaar toegangen vervaardigd op de archieven van COC-Limburg (EAN 1170) en de kunstenaarsorganisatie Artishock (EAN 1246). Een veertigtal introducties op archieven kwam gereed. Zij dienen als eerste entree op de inhoud van elk archief, zodat onderzoekers beter hun weg kunnen vinden in de rijke bestanden beheerd door het SHCL. Van een aantal kleinere archieven zijn de toegangen gecontroleerd en de beschrijvingen zo nodig aangevuld.

Voltooide magazijnlijsten en inventarissen

- Archief van COC-Limburg en COC Zuid-Limburg en diverse stadsgroepen in Limburg (EAN 1170) door H. Janssen en S. Smeets. Omvang 3,25 m’. Niveau 3.

- Archieven van ZijActief Limburg, voorheen Limburgse Vrouwenbeweging, voorheen Boerinnenbond in Limburg, en enige daaronder ressorterende organisaties en afdelingen, 1940-2001 (EAN 1241, 1249-1257) door B. Gerrits, C.

Langen en D. van de Leemput. Omvang 15,2 m’. Niveau 5.

- Archief van Artishock, (1960) 1964-1970 (1979) (EAN 1246) door Z. Banse.

Omvang 0,5 m’. Niveau 2.

Bibliotheek

IHOLDe bibliotheek van het SHCL is aangesloten bij het IHOL-netwerk (Infostructuur Hoger Onderwijs Limburg) en neemt als zodanig met een zelfstandige cata-logus deel aan het landelijke OCLC-PICA samenwerkingsverband. Ad Knotter is voorzitter van de Stichting IHOL, Johan van de Walle is lid van de Raad van Bibliothecarissen. Per 31-12-2012 werd het bureau van IHOL opgeheven. De reste-rende taken zullen worden uitgevoerd door de Jan van Eyck Academie.

Integratie van de bibliotheken van het RHCL en SHCL

De bibliotheken van SHCL en RHCL worden beheerd door de afdeling bibliotheek van het SHCL en gecatalogiseerd in de SHCL-catalogus en daarmee in de Nationale Centrale Catalogus (NCC). In 2011 werd de bibliotheekcollectie van het voorma-lige gemeentearchief Maastricht na ontdubbeling ingevoerd in de catalogus van het SHCL, zodat deze nu ook voor het publiek toegankelijk is. In oktober 2012 is begonnen met de retrospectieve ontsluiting van de collectie van het voormalige Rijksarchief in Limburg in de SHCL-catalogus. Het gaat om ongeveer 1.000 meter planklengte. Het hele bibliotheekteam is bij dit project betrokken.

Samenwerking met Centre Céramique

In opdracht van de Provincie Limburg is een gecombineerde toegang (‘portal’) tot de bibliotheekcollecties van het SHCL, RHCL en de Limburg-collectie van het Centre Céramique gebouwd. De catalogi van beide collecties zijn inmiddels samengevoegd en geïntegreerd toegankelijk via een goed functionerend loca-tiesysteem (zie www.limburgserfgoed.nl). Het initiatief beoogt de bevordering van de toegankelijkheid van de informatie over het Limburgs erfgoed via deze website. De digitale verzameling van negentiende-eeuwse drukdecors van de Maastrichtse aardewerkfabrieken, die het SHCL enige jaren geleden op de site www.geheugenvannederland.nl had geplaatst, is eveneens via deze portal toe-gankelijk gemaakt.

Opbouw van een Digitale Bibliografie Limburgse Geschiedenis (DBLG)

Door het bedrijf Betawerk is een website gebouwd voor de bouw en de pre-sentatie van deze bibliografie. Er is een werkend systeem opgeleverd dat nu wordt gevuld met titelbeschrijvingen en gezuiverd van ongerechtigheden. Het beheer wordt gevoerd door het SHCL. Het Centre Céramique is inmiddels partner geworden in dit systeem.

Titelbeschrijvingen

Door de afdeling bibliotheek werden in 2012 3.015 titels (in 2011: 2.645) van monografieën, tijdschriften en tijdschriftartikelen in eigen bezit in de GGC ingevoerd op een totaal van 11.636 (in 2011: 8.876) bewerkingen (incl. mutaties en saneringen).

Overige collecties

Vakbondsvaandels en -vlaggen

De samenstelling van de collectie bleef ongewijzigd. Ze bevat 172 stuks, waarvan er 82 bij het SHCL worden bewaard. Deze worden beheerd door textielrestaura-tor Doortje Lucassen, eveneens werkzaam als ZZP-er voor privé en publiek his-torisch textiel. Sinds 2005 berusten 90 geconserveerde vlaggen en vaandels bij het Limburgs Museum te Venlo. Een digitale toegang op de collectie werd met afbeeldingen opgenomen in het programma Mais-Flexis.

Fotocollectie

Een klein aantal foto´s kon aan de beeldcollectie worden toegevoegd. Het geza-menlijk met het RHCL beheerde programma Atlantis waarin de beeldcollecties digitaal worden opgeslagen en beschikbaar worden gesteld, werd operationeel.

Aan het SHCL-gedeelte in dit programma werd een aantal foto´s uit het archief van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek NV toegevoegd. Een honderdtal foto´s verband houdend met de mijnindustrie werd van een nadere beschrij-ving voorzien. Als afzonderlijk project werden alle 1.100 tekeningen en prenten die deel uitmaken van het vorig jaar beschreven deel van de archieven NV Glasschilderkunst F. Nicolas en zonen te Roermond, gefotografeerd.

Bijlage 1

Samenstelling van het bestuur per 31-12

Prof. dr. H.F.P. Hillen (* 1943) (Maastricht), voorzitter (2012)

Nevenfuncties: Voorzitter Bestuur Stichting Thrombosedienst Maastricht; voorzitter NVAO Accreditatiecommissie Geneeskunde en Tandheelkunde; vicevoorzitter externe commissie beoordeling wetenschappelijke projecten HBO-Raad.

Mw. Mr. C. de Koster (*1954) (Maastricht), secretaris (2005)

Hoofd afdeling Onderwijs, Cultuur, Welzijn en Sport, gemeente Sittard-Geleen Nevenfuncties: secretaris stichting Cellebroederskapel; secretaris stichting behoud orgel Binvignat; bestuurslid stichting Tafelstraat 13 (studentenecclesia); bestuurslid stichting Maaslandse Monografieën.

Dr. E.H.M. Dormans (* 1955) (Valkenburg), penningmeester (2008) Projectmanager/ controller DSM Nederland bv, Sittard-Geleen Mw. B.J.F.M. Berden-van Lier MMO (* 1947) (Roermond) (2009)

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Onderwijsstichting Swalm en Roer; bestuurslid stichting Maaslandse Monografieën.

Samenstelling van de raad van advies per 31-12 Ere-lid: Dr. G.C.P. Linssen (Roermond), 1973

Ere-lid en voorzitter: Mr. H.J.J.M. van der Bruggen (Roermond), 1987 Prof. dr. A.M.J.A. Berkvens (Maastricht), 1999

Drs. F.H. van Buren (Geleen), 2000 Prof. dr. T.L.M. Engelen (Cuyk), 2008 John Gilbert MA (Bunde), 2008 Drs. R.L.T. van Loo (Eys), 2006 Drs. C.J.J.S. Majoor (Meerssen), 2008 F.F. Pfeiffer (Munstergeleen), 2001 Prof. dr. P.M.J.E. Tummers (Maastricht), 2000 Prof. dr. L.H.M. Wessels (Heerlen), 2006

De leden van bestuur en raad van advies ontvangen geen vergoeding.

Bijlage 2

Organisatie en samenstelling van het personeel Adres: Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht tel. 043-3284191

fax 043-3255788

e-mail: info-shcl@maastrichtuniversity.nl website: www.shclimburg.nl

Personeelssamenstelling per 31-12

Directie: prof. dr. A. Knotter (8/10 directeur), dr. W.J.M.J. Rutten (2/10 adjunct-directeur).

Algemene dienst (interne organisatie: secretariaat, boekhouding, personeelsadministratie; uitgeverij: pers-klaar maken van manuscripten, boekenverkoop; voorlichting en publiciteit; beheer website): drs. P.A.A.B.

Arnold (8/10 hoofd), mw. I.J.L. Frints (4/10), mw. M. Hanssen (6/10), mw. E.M. Muyres-Schilder (6/10).

Afdeling onderzoek en publicaties (organisatie van symposia; verrichten van onderzoek; voorbereiding van publicaties): dr. W.J.M.J. Rutten (8/10 hoofd), prof. dr. A. Knotter (2/10 bijz. hoogl.), drs. J.J.F. van den Boogard (8/10).

Afdeling archief (acquisitie, beheer en ontsluiting van particuliere archieven): dr. J. van Hall (gedetacheerd door RHCL hoofd 6/10), mw. A.M.L.G. Janssen (5/10), mw. A.M.Th. Peeters (6/10), mw. S.M.P.J. Souren (6/10), H. Wijenberg (4/10), M.I.M.A. Wijnen (10/10).

Afdeling bibliotheek (acquisitie, beheer en ontsluiting van gedrukt documentatiemateriaal; studiezaaldien-sten): drs. J. van de Walle (10/10 hoofd), mw. T.A.G. Brockbernd-Wijts (5/10), H.M. Janssen (10/10), mw. drs.

J.M.R.H. Konings (5/10), L.C.C.M. Royakkers (10/10), mw. M.H.H.E.Volkers-Geuskens (5/10).

Vrijwilligers: Z. Banse, C. de Beyer, Th. Dibbets, H. Duursma, A. Moonen, H. van Roosmalen, S. Smeets.

Tijdelijk personeel en werkstudenten: dr. B. Delbroek, mw. M. Dieker, B. Gerrits, D. van de Leemput, M. Lemaire, mw. M. Loog MA.

Bijlage 3 Lidmaatschappen Drs. Jac van de Boogard

- lid van de commissie presentatie van het RHCL

- lid van de commissie kunst en erfgoed van de Universiteit Maastricht - lid van het bestuur van het Museum aan het Vrijthof

- secretaris van de redactiecommissie van de Stichting Historische Reeks Maastricht - lid van het bestuur van de Stichting Maastrichtse Componisten

- secretaris van het bestuur van de Matty Niël Stichting Prof. dr. Ad Knotter

- voorzitter van de redactie van de Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg - lid van de adviescommissie Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag - lid van het Algemeen Bestuur van het N.W. Posthumus Instituut

- lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Institut d’Histoire Ouvrière Economique et Sociale (IHOES) te Seraing

- lid van het bestuur van het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA) / Unger-Van Brerofonds - voorzitter van het bestuur van de Stichting IHOL

- lid van de editorial board van de International Review of Social History - lid van de Wissenschaftliche Rat van de Niederrhein Akademie (Duisburg) - lid van de raad van advies van het Dr. Wynand Roukensfonds

Dr. Willibrord Rutten

- secretaris van de redactie van de reeks Maaslandse Monografieën - lid van de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg

- lid van het Algemeen Bestuur van het N.W. Posthumus Instituut - lid Platform DeMijnen.nl

Drs. Johan van de Walle

- lid van de Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen

- lid van de Raad van Bibliothecarissen van het samenwerkingsverband IHOL