Artikel. Benaming

In document WETTELIJKE VERORDENINGEN WETBOEKEN (pagina 31-85)

6

AA

\jkm

HOOFD-ONDERWERP.

Cassatie.

C hertepar tijen.

C h inezen.

Christenen.

Cipiers.

Codicillen.

Cognossementen.

Commandite (En).

Commissaris.

Commissionnairs, enz.

nmr

W E T B O E K E N , E N Z .

Door het Hoog Geregtshof . . ,

Van de wijze van procederen in . Aanteekening ter Griffie van . . . Belet geen lijfdwang . .«

Geen tegen de uitspraak van scheids*

mannen

De eindvonnissen, in zaken van regtsgebied, zijn vatbaar voor

De uitspraken, ter zake van wraking, [zijn niet onderworpen aan . Van het beroep in in het algemeen Van de wijze van procederen in . Van het beroep in door de Landraden,

in zaken van misdrijf . Idem, in zaken van overtreding

Van de aanwending van vóór de in-voering der N. W . . . . Verpligting van den schipper, om aan boord

te hebben de Van

De gelijk gesteld met inlanders . . Afdoening van geschillen tusschen

Van de eedsaflegging door , als

getui-gen optredende . Van de uitoefening der policie en het

opspo-ren van misdrijven en overtredingen onder de in het algemeen . . . Vereffenen van geschillen van , door

scheidsmannen

Eedsaflegging door als getuigen . . Strafbepalingen aangaande de . . Bijzondere strafbepalingen voor

Van de Burgerlijke regtsvorderingen tegen Kunnen met Europeanen huwen

Afkondiging van het Reglement op de uit-oefening der policie, enz. onder de inlan-ders en daarmede gelijk staande personen Gelijkstelling van alle met Europeanen Over het burgerlijk- en handelsregt der

in-landsche Idem

Verpligtingen van de . . . . '.

Van enz

Verpligting van den schipper, om aan boord te hebben een . , ... .

Van

Van vennootschap en . . . Zie : Kommissaris.

Van Commissionnairs Van Expediteurs

Van voerlieden en van schippers, rivieren en binnenwateren bevarende . . .

Artikel. Benaming.

170—176

Stblad. 1848 7

c. 23

Compensatie van schuld.

Compromis.

Confinement.

Confiscatien.

Conservatoir beslag.

Consideratien en advies.

Consignatie.

Van de straf van en de gevolgen van dien

Behandeling der veroordeelden tot

Aandeel van de Ambtenaren van het open-baar ministerie in •

Idem

De komen ten behoeve van den lande Over de vervolging in zaken van , nà

den dood der veroordeelden . Voorkoming van regterlijke vervolging in

zake van

Aandeel der Ambtenaren in de door denLand-raad opgelegde

De komen ten voordeel e van den lande Verhaal van op erfgenamen . . . . Voorkoming der regterlijke vervolging in zake

van . . .

Der tot misdrijf of overtreding gebezigde of daaruit ontstane zaken

Op roerende goederen, in geval van non-betaling

Opheffing van

Verpïigting der Regterlijke Ambtenaren tot het dienen van . -.

Van aanbod van gereede betaling, gevolgd van of bewaargeving

Van boete, ingeval van Cassatie . . . . Van geregtelijke bewaargeving of

De van boeten, bij hooger beroep van vonnissen, gewezen in de Buiten bezitin-gen, afgeschaft. . . . Zie : Overeenkomsten.

Van den eisch en en reconventie . Vervolging van den , in zake van het

overlijden eens tot boete verwezen onder

Curatele gestelden persoons k

Idem .

Benoeming van een ingeval van con-finement

Betwisting der wettigheid vanpersonen, ge-steld onder

Bepalingen omtrent de

Minderjarigen kunnen niet gesteld worden onder

Het toelaten als getuigen van personen, ge-steld onder

Vervolging van den Curator, bij overlijden van den persoon, gesteld onder Het stellen onder van inlandsche

zinne-loozen

24 C.

HOOFD-ONDERWERP.

Curatele,

m. m* IBBBC «C» «er a t »

-Vervolging van den curator, bij overlijden van den persoon gesteld onder

De weeskamer is van regtswege belast met de Nadere bepalingen omtrent de . .

W E T B O E K E N , E N Z . ' Artikel.

402 11 . 17—2-3

Benaming.

R. S. I.

B. D. V.

B. I. 0 .

D. 25

W E T B O E K E N , E N Z .

Dadelijke voorziening.

Dading.

Dagboeken.

Dagreyister.

Dagvaarding.

Deelbare verbindtenissen.

Derden. Bijzondere strafbepalingen . .

V a n Ingeval v a n spoed vereischende zaken

I n zaken v a n k o o p h a n d e l . Tot echtscheiding

Van g e t u i g e n , door d e n R e g t e r k o m m i s -saris

Ingeval van misdrijf

Kosten v a n der g e t u i g e n . . . . I n zaken van overtredingen

I n zaken v a n w e d e r a c h l e r h a a l d e v e r o o r d e e l d e n -ken der Pvegentschaps-geregten . Van het doen der ' . ' . . Bcëediging van

Van bcrigt van

Benoeming v a n , ingeval partijen h e t

26 D.

HOOFD-ONDERWERP.

Deskundigen.

Deurwaarders.

Dienstboden.

Dilatoire exceptien.

Dispensation.

Domicilie, (LIC ook : woon-plaats).

Het hooren van , ingeval van misdrijf, en aflegging van eed

Idem, ter zake van valschheid in geschrifte Over de waarde der rapporten van Het hooren van door den Landraad Algemeene bepalingen ten aanzien der • . Verpligtingen van——• betrekkelijk het

pro-testeren van wissels

Idem, ten aanzien van het doen van exploiten Idem van de teregtzittingen

Idem, tothet dragen der kosten, bij overtreding Idem, ingeval van verzet

Bevoegdheid tot executie van vonnissen . Van het beslag op roerende goederen

Idem op onroerende goederen . . . Idem op grondrenten

Idem op schepen Van de gijzeling

Zij kunnen geen salaris rekenen wegens ver-zoeken tot het kosteloos procederen . . Bevoegdheid tot dagvaardingen, enz. alléén

door

Verpligtingen van de bij de Landraden te Batavia, Samarang en Sourabaya, tot het opmaken van relazen

Verpligtingen van de overige

Van de salarissen, reis- en verblijfkosten der

Van huur van . . . Van . .

Van ouderdom voor het huwelijk . . . . Van verbod tot huwelijk, wegens betrekking Van toestemming der Ouders, ingeval van

af-wezendheid

Van de tweede afkondiging, door den amb-tenaren van den Burgerlijken stand, vóór het huwelijk

Het bewijs daarvan te produceren . . . . Van de —

Idem Idem

Nieuwe zamenstelliug der en derzelver bcèediging

Van de — en alle verdere hun toegevoegde beambten

Nadere verpligtingen . . . Eed-aflegging der , als leden der

Land-raden en der regtbanken van omgang Verpligtingen van de

I d e m / b i j de teregtzittingen . . .

?444, 447—450 J454, 463,471 304—507,518

» .

27

HOOFD-ONDERWERP.

W E T B O E K E N , E N Z . Artikel.

Domicilie (zie ook : woon-plaats).

Dood.

Dood (Burgerlijke).

Doodschulden.

Doodslag.

Doodstraf.

Doofstommen.

Dorpshoofden.

Dwang-arbied.

D wang-uil gifte.

Van de keuze van overschrijving

voor de akten van

Het regt tot strafvordering vervalt door den» .

Regten van dood ter wereld komende kin-deren

Van den en de zinneloosheid der ver-oordeelden of beklaagden

Geen straf volgt op . . . . Over het dragen der . . . . Onschuldige veroordeel ing, wegens

De vonnissen tot en die naast de van de Raden van Justitie in de Buiten Bezittingen, zijn onderworpen aan de revisie van het Hoog Geregtshof . . .

Uitspraak der . . . Over het Fiat executie op het vonnis

tot . . .

Toegang van geestelijken bij veroordeelden tot

Aanzegging der

Verklaringen van veroordeelde tot Behouden als schavotstraf

De bepaald voor Europeanen, enz.

Tenuitvoerlegging der Straf naast de

De vonnissen tot , door de Raden van Justitie te Benkoelen en Riouto gewezen, onderworpen aan de revisie van het Hoog Geregtshof

Van , als beklaagden

Van , als idem voor den Landraad Van de en alle verdere ondergeschikte

beambten van Policie

Tenuitvoerlegging van het vonnis tot . Het houden van Registers van veroordeelden

tot

Tenuitvoerlegging van het vonnis van den Landraad tot

Toepassing der straf van in den ket-ting; vrouwen zonder ketting . . . . Voor Inlanders, in stede van

gevangenis-straf, toetepassen die van

Van van akten . . . . .

389—400

vm

336, 389

146 163

800 840 840 341 8 8 9 30

12 187 276

7—38

92 324 20, 23—28

83 848—838

.

Benaming.

B. I. O.

A. B. W Burg.

R. S.

Burg.

Burg.

R. S.

R. R. O.

R. S.

B. D. V.

»

B. I. O.

R. S.

R. S. I.

R. S. I.

R. S.

R. S. I.

» B. D. V.

R. B. R,

28 D.

HOOFD-ONDERWERP.

:c«r

W E T B O E K E N , ENZ.

Artikel. Benaming.

E. 29

HOOFD-ONDERWERP. I"«ü" 3 5 S C

W E T B O E K E N , E N Z .

A r t i k e l . B e n a m i n g .

Echtgenoöten.

Echtheid of onechtheid van geschriften.

Echtscheiding.

Eed.

Regten en verpligtingen dei- . . . Kwijting van schulden door . . Beschrijving van roerende goederen, staande

het h u w e l i j k , a a n ieder der opkomende Tusschen heeft geen verjaring plaats

Over h e t optreden als getuigen van

Idem voor de L a n d r a a d . . . Van de regten van vóór de invoering

van h e t B. W . getrouwd . . . Scheiding van tafel en bed

Bepalingen nopens de

Van de . . .

Nadere b e p a l i n g e n , o m t r e n t de — , de scheiding van tafel en b e d , en van o n t b i n -d i n g van huwelijk . . . Over de aflegging van den — . . . . Voor Inlandsche priesters, enz. bij het b i j

-wonen van t e r e g t / i t t i n g e n

Voor .de Deurwaarders

Van d e n Geregteiijken • •

Aflegging van bij de aangifte van

assu-r a n t i ë n . Van de oplegging van

Voor d e s k u n d i g e n , ten aanzien van onech-te geschrifonech-ten

Voor g e t u i g e n Voor deskundigen

Voor i d e m , ingeval van misdrijf . . . . Voor getuigen

Aflegging van den door C h i n e z e n , als getuigen o p t r e d e n d e

I d e m , door getuigen voor den L a n d r a a d Vordering van den —, bij gemis van

vol-ledig bewijs

Bij eedsaflegging tot s t a v i n g , geen a n d e r b e -wijs t e vorderen

Eedsaflegging door I n l a n d e r s , enz.

Een eerloos —verklaarde k a n geen' afleg-gen

30 E.

HOOFD-ONDERWERP. a t x « t f "•CT

W E T B O E K E N , E N Z . Artikel. Benaming.

Eed.

Eerbied aan de openbare

•magt.

Eerher stelling.

Eerloosver klaring.

Eersten aanleg.

Eigenaars.

Eigendom.

Eisch.

Eedsaflegging door voogden . . . . Beëediging der Regterlijke kollegien . . Idem der Inlandsche regtbanken en

gereg-ten . Wijze van regtspleging in zake van schending

van

Van de in —

Van de straf van —— en de gevolgen van dien Idem voor inlanders, enz

Van het regtsgeding in , voor de Raden van Justitie, in zaken van overtredingen Van de vervolging en teregtstelling , in

zaken van misdrijf en overtreding, welke, in , ter kennisneming staan van het Hoog Geregtshof

Van van zeeschepen . . . . Verpligtingen van van ladingen, bij

verdeeling van avarij-grosse . . . . Zaken zijn alle goederen en regten, die het

voorwerp zijn van ———

Omschrijving der zaken van ——

Van onderscheiding van . • . . . . Van onroerend

Van roerend • . Van met betrekking tot derzelver

be-zitters

Algemeene bepalingen omtrent . . Van de wijze waarop verkregen wordt

Van koop en verkoop van . . . . Door schenking

Van overgang van , ingeval van assu-rantie . . Over den van schepen . . . Verpligting van den schipper, om aan boord

te hebben het bewijs van

Van opvordering van . . . Regt van op verkochte in beslag

geno-men onroerende goederen Van beslag op

Van uitwijzing van eigendomsregt op

onroe-rende zaken , Straf op misbruiken, ten aanzien van

De voorschiften, omtrent de wijze van eigen-doms-overgang en levering van schepen en vaartuigen, bedoeld in art. 809 van het Burgerlijk Wetboek zullen voorloopig niet in werking worden gebragt . . . . Van den

Van den

in conventie en reconventie in hooger beroep

Tot vernietiging der uitspraak van scheids mannen

Tot inbeslagneming van goederen

Tot het doen van rekening en verantwoordin;

Wegens stuiting des huwelijks . . .

21 Stblad. 1848 Stblad. 1848

254—289

E. 31

HOOFD-ONDERWERP.

"BCJ-W E T B O E K E N , E N Z .

Erfdeel (wettig).

Erfdiens tbaarheden.

Erfenissen (zie ook : tenschappen). u,

ala-Erfyenamen.

Tot scheiding van goederen Tot echtscheiding .

Tot dwang-uitgifte van akten . . . . Van beleedigde partijen, ingeval van misdrijf Van den tot cassatie

Van den voor het districts-geregt Van den voor het Regcntschaps-geregt Van den voor den Landraad . . . Van den —

te dragen

•, bij onvermogen om de kosten

Regten van den

Idem, tegen vreemdelingen

Vande verbindtenis, tusschenden houder en de van eenen wisselbrief . . . .

Verpligtingen van . Van het van wisselbrieven . . . .

Zie Legitieme portie.

Van den aard en de onderscheiden soorten van

Hoe de —— worden daargesteld . . . Hoe de te niet gaan . . ; . . , Het aannemen van — aan minderjarigen

vermaakt

Over aangekomen aan afwezigen Omtrent de erfopvolging bij versterf Van het aanvaarden van

Van het verwerpen van

Dagvaarding, in zaken van . . Van procedures, betrekkelijk . . Buiten werking gesteld de bepalingen van

art. 837 en 910, omtrent het erfregt van vreemdelingen

Verlenging van den termijn van Bezit van door Executeuren . . . Van de regten en verpligtingen van

lijke • na de verklaring van vermoede-lijke afwezigheid

Omtrent de erfopvolging bij versterf. . . Verpligtingen van van bewaarnemers . Verjaring tegen

Van het rehabiliteren van bij faillissement

Dagvaarding aan . . . Verpligting van , tot het stellen van

zekerheid

Regtsvordering van , ten laste eener nalatenschap

Vervolging der in zake van boeten en Conliscatien

Idem

Buiten werking gesteld de bepalingen van Art. 837 en 910 van het Burgerlijk Wet-boek , omtrent het erfregt van vreemdelingen Verpligting van , om de testamenten

ter registratie te zenden aan de weeskamer

822

32 E.

HOOFD-ONDERWERP. :t^aâT 3 B C

W E T B O E K E N , E N Z .

A r t i k e l . B e n a m i n g .

Erfopvolging bij versterf.

Erfpachtsregt.

Erfregt.

Erfstellingen.

Erfstellingen over de hand.

Erkenning. Zie: Erfenissen.

V a n de Zijn verboden Uitzondering

O m t r e n t de geoorloofde

Over de en hetgeen de erfgenaam oflege-taris onvervreemd en onverteerd zal n a l a t e n ge-lijk gestelde personen,

I n l a n d e r s , enz. k u n n e n h u w e n m e t Van h e t Hoog Geregtshof in Burgerlijke zaken Van regtsweigering en

Van voorloopig verzoek en • >

Van n i e t ontvankelijkheid tot hooger beroep I n revisie

Bij de teregtzitting

I d e m v a n den L a n d r a a d . .

Zie i n h e t breede : Tenuitvoerlegging van exe-cutoriaal beslag onder d e r d e n . . . . Van de verdeeling Van de opbrengst der

Van executoriaal beslag op g r o n d r e n t e n Van de kosten der

Van executoriaal beslag op schepen

Van h e t Fiat executie op dood vonnissen . Van het executoriaal beslag op schepen en

v a a r t u i g e n V a n P ar ate-executie O m t r e n t de

Overeenkomst door , wegens geschillen, v a t b a a r voor hooger beroep . . . Verpligting voor , om de t e s t a m e n t e n

ter registratie te zenden aan de weeskamer Verlenging van den t e r m i j n v a n bezit voor U i t s t r e k k i n g der bevoegdheid van ,

we-gens d e n verkoop van roerende goederen De zullen geen hooger loon in

reke-n i reke-n g mogereke-n brereke-ngereke-n dareke-n h u reke-n bij de N.

E. 33

W E T B O E K E N , ENZ.

Executoriaal beslag.

Expediteurs.

Exploiter!.

Extracten.

Van — ~ onder derden Van op grondrenten Van op schepen Van . op idem . . Van —

Bepalingen nopens het doen van

Van van dagvaarding, aanzegging en beteekening

Bevatïing der van verzet . . . . Van de nietigheid van

De van dagvaarding moeten geschieden op vordering van een Prokureur . . . Overlegging van stukken bij de . . Van de van arrest

Van de , ter zake van het kosteloos proce-deren

Nietigheid van bij verzuim van be-teekening, enz

Bevoegdheid tot het doen van in straf-zaken » .. ..

Van de beteekening der Van het doen der

Van de aan hypothecaire schuldeischers Van het verkenen van —— uit vonnissen Idem

Artikel.

4 7 7 - 4 8 1 541 — 546 5 S 9 - 5 7 9

SI 86—90 198—204

1—21 85 92—98

106 106 729, 780 883, 884

80 422 423 428 78 419 425

Benaming.

R. B. R.

» B. I. O.

Kooph.

R. R. O.

R. B. R.

• »

»

»

» R. S.

«

» R. S. I.

B. I. O.

R. S.

R. S. I.

\ 9

34 E.

HOOFD-ONDERWERP.

:U«fl" TKJ"

W E T B O E K E N , ENZ.

Artikel. Benaming.

F. 35

HOOFD-ONDERWERP. 2 W

W E T B O E K E N , E N Z . Artikel. Benaming.

Faillissement.

Faillissement. (Bepalingen, betrekkelijk de misdrijven.

hegaan bij)

Fiat executie.

F idei- Commissa ire su bstitu-- tie.

Van de failliet-verklaring en derzelyer

gevol-gen in het algemeen . Van de voorzieningen, ter gelegenheid

dei-failliet-verklaring, en van de magt der weeskamer, als met de Curatele belast . . Van de verificatie der schulden

Van het accoord

Van de vereffening des boedels . i . .

Van rehabilitatie . Van surséance van betaling

Dagvaarding en exploit ingeval van . Kwalificatie van eenvoudige bankbreuk

Straf op idem

Kwalificatie van bedriegelijk . . Straf op idem

Over de medepligtigheid

Straf op den staat van kennelijk onvermo-gen . . . Verdere straffen

Idem, wegens handeling ter kwader trouw, bij het vragen om surséance van betaling Toepassing op inlanders enz

Afkondiging der

Van het ~ — op doodvonnissen . . . . Is verboden . . . .

Uitzondering . •

749—771

772—800 801—820 821—837 838—877 878—885 886—910 6, 99

1

<2 3 4 5

« 6 7—8

9 10 tblad. 1847

300 879 880

»

»

R. B.

B. F

»

»

N". 23 R. S Burg.

» •

Koop!

36 F.

HOOFD-ONDERWERP.

3^fcT

W E T B O E K E N , ENZ.

Artikel. Benaming'.

'

r fjr. 37

HOOFD-ONDERWERP.

W E T B O E K E N , E N Z . Artikel. Benaming.

Gebannenen.

Geboorte-akte.

Gebouwen.

Gebouwde eigendommen.

\

Gebruik en bewoning.

Gedingen.

Geding (kort).

Gees seling.

Geestelijken.

Gemagtigden. fzie ook : Last-hebbers J.

Gemeen e avarij.

Gcineene /rekening.

Gemeenschap.

Gemeenschap van goederen.

Van de herkenning van . Van de

Het produceren der —>— vóór het aangaan van een huwelijk

Of eene akte van bekendheid Ontruiming van -——

Van beslag op

Verzekering va n • . . . Ontruiming van . . .

Van . Zie : Regisgedingen.

Van het voor den President van den Raad van Justitie .

Geschillen over veil-conditien aftedoen bij Afdoening bij van verzet tegen of

zwarig-heden bij de verzegeling van boedels

Idem bij de boedel-beschrijving . . . . Idem bij den verkoop van roerende

goe-deren

Idem van onroerende . Ter zake van beslag .

Afschaffing der straf van . . . . Toegang van tot der dood

veroordeel-den . Dagvaarding en exploit aan een

Verpligting van de Regferlijke Ambtenaar tot

Door de klerken bij de Griffiers . . . . Verschooning tot aflegging van getuigenis,

wegens verpiigte • Idem voor den Landraad Zie : Boeten.

Beoordeeling der van handelingen

Van de vennootschap bij wijze van . Over het gebruik maken van

Idem

Idem voor den Landraad

Loon, in rekening te brengen door . Van het omslaan en dragen der avarij-grosse

of " . . . Van handelingen voor •

Der vruchten en inkomsten

Omtrent de wettelijke . . . '

38 Gr.

W E T B O E K E N , ENZ.

Gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van winst en verlies.

Gemengde bepalingen.

Geprotesteerde assignation.

Geprotesteerde wisselbrieven.

Gereede betaling.

Geregten (Districts-) Geregten (Regentschaps-) Geregtelijke bewaargeving.

Geregtelijke Instructie.

Geregtelijk onderzoek (zie ook;

onderzoek)

Geregtelijke plaatsopneming.

Geregtelijke Tenuitvoerleg-ging.

Geregtelijke uitwinning.

Geregtelijke verrigtingen.

Geschillen.

Het beheer der . . . , ,.

Ontbinding der —— en het regt om daarvan afstand te doen

De uitsluiting der brengt geene uit-sluiting van winst en verlies mede . . Bij tweede of verder huwelijk ~ . . Schending der ——' . . . Herstel der

Verdeeling der goederen, ingeval van echt-scheiding

Omtrent het voortduren der ——, ingeval van afwezigheid

Regten der vrouw, met betrekking tot de bij faillissement . . . Afstand van

Herstel van

Nadere bepaling, ten aanzien van den af-stand van de . .

Regeling der

Betreffende de Burgerlijke regtspleging on-der den inlanon-der

Van de betaling van ——

Van de betaling van Zie: Betaling.

Zie : Districts-Zie:

Regentschaps-Van de of Consignatie

Van het verleenen van regtsingang tegen een' beklaagde, en de verdere . . . Omtrent de geschillen, wegens de echtheid

en onechtheid van geschriften . . . . Nadere bepalingen . '

In zaken van hooger beroep aan den Hoogen Raad . . . .

Van de

Zie: Tenuitvoerlegging.

Zie: Uitwinning.

Van ontkentenis van — Afdoening van

Van wegens bevoegdheid tusschen de Regterlijke magt en het administratief gezag Afdoening van tusschen inlanders en daarmede gelijkstaande personen . . . Over de burgerlijke in hooger beroep

aan het Hoog Gereglshof onderworpen .

124, 125 126—138

144 180—185 186—195 196—198

232 483 866 829 830 14 144

412—433 21S—216 169—202

809—812 66^-125 148—170

96 17 211—214

256—265 2 2 3 164

Burg.

Kooph.

R. B. R.

»

B. I. O.

Burg.

R S. I.

Kooph.

Kooph.

R. B. R.

R. S.

R. B. R.

R. S.

R. H. B.

»

R. B. R.

R. R. O.

G. 39

Geschillen.

Geschriften.

Geslachtnamen.

Gestichten.

Getrouwde vrome.

Getuigen.

over de echtheid of onecht-heid van geschriften, en h e t geregtelijk onderzoek deswege . . .

door scheidsmannen Van de b e h a n d e l i n g bij

Van de geschillen over de echtheid of o n echtheid van e n het geregtelijk o n -onderzoek deswege

Van de strafzaken, wegens valschheid i n Strafbepaling wegens idem

V e r a n d e r i n g van

Kwalificatie der bij exploiten . . I n zake van echte of onechte geschriften Van het verhoor v a n

Gijzeling en veroordeeling van onwillige Schadeloosstelling a a n

Verhoor van bij cle t e r e g t z i t l i n g

Over de achtergebleven . . . Eedsaflegging door ~ —

W e i g e r i n g van

Kosten der ".

Kwalificatie der

148—170

40 G.

Van h e t geven van getuigen door den Gouver-n e u r GéGouver-neraal . . . i n regten geen geloof

Overeenstemming van

Van het hooren van ——• voor d e n L a n d

Van het hooren van Inlandsche vorsten , enz.

als

Eedsaflegging door inlandsche • . . . A a n s p r a a k op reis- en verblijfkosten door Een eerloosveiklaurde k a n geen zijn Van liet getuigenverhoor in zaken van

hoo-ger beroep a a n d e n Hoogen R a a d

V e r p l i g t i n g e n van de Hoofd Djaksa's en

Djak-sa's o m t r e n t . . . I d e m van de Regenten . .

Idem van de Residenten en Assistent Re-sidenten

G* 41

W E T B O E K E N , E N Z . HOOFD-ONDERWERP.

Gevangenissen.

Gevangenis-straf.

Bemoeijingeti van de ommegaande regters, met betrekking tot de . . . • Idem van de Raden van Justitie . . . Idem van de Officieren van Justitie . . Idem van het Hoog Geregtshof . . . .

Het verblijf in de • aan te rekenen als straf ya n de , belioorende bij het Hoog

Ge-regtshof en de Raden van Justitie, en van de middelen om onwettige

gevangenhou-ding tegen te gaan • Toezigt van de Hoofd Dj aksa's en Djaksas

over de . . . • • • • Idem van de Regenten

Idem van de Residenten en Assistent Residenten Het ondergaan der straf van Confinement in

daartoe ingerigte

Voor weigerachtige getuigen . . . . • De toeterekenen in mindering . • Tenuitvoerlegging der aan vroeger

daar-toe veroordeelden

Berekening van den tijd der —— • • Bevoegdheid van den Regter, om eene

zwaar-der straf te verminzwaar-deren in . . Bepaling der voor overtredingen door

inlanders

Yoor onderscheiden misdrijven . . . . Van de toepassing der —-— bij de

invoe-ring der nieuwe wetgeving . . • » • Gevaren van vervoer te land, Van verzekering tegen de

en op rivieren en binnen-wateren.

Gevaren der Zee.

Gevestigde of altijddurende renten.

Gewoonte.

Gewijzigde verordeningen.

Gezellen (Scheeps-)

Giften.

Verzekering tegen de enz

Van het begin en het einde van het gevaar Zie: Interessen.

Geeft geen regt, behoudens uitzonderingen Voorloopig buiten werking gestelde en ——

uit de nieuwe wetgeving - • •

Van het huren van scheepsofficieren en , en derzelver regten en verpligtingen

*

Tusschen aanslaande echtgenooten bedingen Aan aanstaande echtgenooten of hunne

kin-deren gedaan . '•

Het vervallen van gedane . . . . Alle onder eenen verdichten titel, of

aan tusschen beide komende personen ge-daan, zijn nietig . •

Het aannemen van aan minderjarigen vermaakt

Over de inkorting der , welke de legi-tieme portie kunnen verminderen . . W a t wordt beschouwd te zijn een gift Alle . onder de levenden moeten worden

107

ingebragl, enz.

8—102

42 G.

Godsdienstige instellingen.

Godsdienstige plegiigheden.

Godshuizen.

Goederen.

Van schenkingen

Nopens de van hand tot hand van roe-rende ligchamelijke voorwerpen, enz.

Rostelooze aanvragen door

Geen vóór de vol (rekking van een hu-welijk bij den Burgerlijken stand . . . Zie: Gestichten.

Gemeenschap van Van kinderen. Zie:

Zaken zijn alle

Zie:

Kinderen

van eigendom

Gemeenschap.

Van onroerende Van roerende

Van , met betrekking tot derzelver be-zitters

Van het begin en einde van gevaar van ver-zekerde

Van abandonnement van verzekerde schepen en

Over de avarij van . . . . Bewaring van ingeval van

faillisse-ment

Vereffening der boedels, bij idem . . . . Beslag op , ingeval van non-betaling . Opheffing van idem

Van beslag op roerende

Van beslag op onder derden . . . Van uitwinning van onroerende . . Van beslag op onroerende • . . . . Van den verkoop van roerende —— . .

Idem van onroerende . . . Van de verdeeling

Van den verkoop van roerende en onroerende

Van den verkoop van roerende en onroerende

In document WETTELIJKE VERORDENINGEN WETBOEKEN (pagina 31-85)

GERELATEERDE DOCUMENTEN